Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[minciu_sodas_lt] MindMan ir MindManager

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Is Sauliaus laisko: Iš vieno kauniečio (studijų laikų draugo) pasiskolinau 1996 metų lapkričio mėn. laidos kompaktinį diską PC Plus, SuperCD No.
  Message 1 of 1 , Feb 17, 2000
  • 0 Attachment
   Is Sauliaus laisko:

   "Ið vieno kaunieèio (studijø laikø draugo) pasiskolinau 1996 metø
   lapkrièio mën. laidos kompaktiná diskà "PC Plus, SuperCD No. 28",
   Future Publishing Ltd. Jame buvo priemonë "MindMan version 2.1",
   Shareware
   [MindMan is a registered trademark of Michael Jetter
   'Mind Maps' is a trademark of Buzan Organisation Ltd.
   Program author: Michael Jetter, 29.6.1996, copyright 1994-96
   Ordering: at Future Communications Systems, Inc., New York].
   Kai ðiandien pavarèiau MindJET tinklalapá - matosi, kad tai LABAI
   panaðu á MindMan, tik galingiau.
   http://www.mindman.com tinklalapis buvo skelbtas kaip MindMan
   nuosavybë; dabar jis neveikia, taèiau tam tikra MindManager
   informacija talpinama MindMan tinklalapio þemesnio lygio puslapiuose
   (pvz., http://www.mindman.com/images/preaching.gif
   http://www.mindman.com/center_files/product/features.html
   http://www.mindman.com/center_files/demo/tour8.html ).
   Taigi, galima teigti, kad MindJET bendrovës produktas MindManager
   gyvuoja nuo 1994 m. (t.y., ilgiau nei TheBrain)."

   Andrius: Taip, tai ta pati bendrove. Rysius palaikau tiesiogiai su
   Michael Jetter (jo imone dabar Kalifornijoje, netoli San Francisco),
   taip pat su Nick Duffill (ju technologijos diegimo konsultantas
   Anglijoje).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.