Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] karas ir beprotybe? Atsakymas Irenai...

Expand Messages
 • Albertas Dusevicius
  Labas, Irena, ir gerb. sodininkai, atsiprašau už uždelstą atsakymą, buvau šiek tiek išlėkęs pasižmonėti be galimybės gurkštelėti gaivaus
  Message 1 of 12 , Nov 5, 2007
   Labas, Irena, ir gerb. sodininkai,

   atsipra�au u� u�delst� atsakym�, buvau �iek tiek i�l�k�s pasi�mon�ti
   be galimyb�s gurk�tel�ti gaivaus interneto... :-))

   Suprantu, kad m�s� beveik asmenin� diskusija gali b�ti ir nelabai �domi
   did�iajai daliai kit� konfos dalyvi� tai atsakysiu trumpai ir daugiau
   neu�imsiu kibernetin�s erdv�s ta tema.

   Irena, sakydamas "karas" tur�jau omenyje ne tiesiogin� to �od�io prasm�.
   Pats karas kaip civilizacijos socialin�s, kult�rin�s, technologin�s, o gal
   net i� dalies dvasin�s raidos �alutinis produktas (esu tuo tikras!) man
   nepatinka, bet karas su savo asmenin�mis ydomis, nepalankiomis aplinkyb�mis,
   nusistov�jusiais stereotipais, visuomen�s nuomone ir beprotyb� kuriant bei
   �gyvendinant beproti�kus projektus, beproti�kai mylint moteris ir gyvenim�
   yra pats tas! Manau, kad mes, vyrai, ir esame tam sutverti, o m�s�
   katalizatoriais �iai veiklai ir esate j�s - moterys! Adomas juk �eng�
   beproti�k� �ingsn� nepaklusti Auk��iausiajam pamotyvuotas Ievos. Esu tikras,
   kad ji i�provokavo varg�� vaikin� ma�daug taip: "Nu, Adam�ik, paragauk
   obuoliuko. Ne? Bijai ka�kokio senio su barzda? Nu, negi tu ne vyras ?! O gal
   tu man�s nemyli?! :-))". Taigi, Irena, patinka tau ar nepatinka karas ir
   beprotyb�, bet kaip teigia pranc�z� liaudies vyr� i�mintis - kiekvienam
   karui ir beprotybei "cherchez la femme" t.y. juos sukelia �ir��s ir moterys
   :-DD.
   �inai turiu id�j� - mano �reko pelk�je surengti pavasariop vyr� gimin�s
   teismo proces� d�l vis� kar� ir beprotybi� �em�s planetoje. Nore�iau
   pravesti tai diskusij� vakaro prie lau�o forma pasikvie�iant proting� bei
   gra�i� moter� (Irena, tu jau esi pakviesta :-))) ir nekvail� vyr�, �iek tiek
   dailesni� u� velnius. O tada gal pabandykim surasti ties� ir, kaip buvo
   ugnimi u�ra�yta Babilono karaliaus Baltazaro r�muose - "Mene, Tekel, Fares"
   t.y. suskai�iuokim, pasverkim, i�dalinkim...Tur�t� b�ti �domus vakaras...

   su pagaliau pasibaigusiu pirmadieniu tave, Irena, ir visus sodininkus!

   Albertas


   On 10/20/07, Irena Buinickait� <irena.buinicka@...> wrote:
   >
   > A�i� Albertai u� lai�k�,Kap reik�t� suprasti TRUPUT� ...Kovoti a�
   > suprantu,kariauti man nepriimtina
   > Albertai,o kaip su trupu�iu beprotyb�s,jei tai tavo asmeni�kai ar
   > artimiausiems brangiausiems �mon�ms ir truputis karo veiksm� Tavo artim�j�
   > kieme...J�gos ir baim�s naudojimas net ir auk�tas civilizacijas atved�
   > prie
   > �lugimoA� nema�iau karo.Paai�kink man gal a� klystu Irena
   > 2007-10-19, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> ra��:
   > >
   > > >
   > > > Mano tikslas-pasaulis be karu,be smurto ir
   > > > be beprotybes.
   > >
   > >
   > > Irena,
   > >
   > > toks pasaulis tai pasaulis be vyru...Mes, vyrai, buvom sutverti su
   > trimis
   > > K
   > > galvoje - Kariauti, Keliauti ir Kurti. Smurt� a� irgi atmetu, bet
   > truputis
   > > karo ir truputis beprotyb�s daro m�s� gyvenim� ne tokiu jau
   > > pr�sku...Truputis karo ir truputis beprotyb�s labai gra�iai nuvelka
   > da�nai
   > > veidmaini�k� ir konformistin� luob� nuo m�s� dvasios ir parodo kas yra
   > > kas...Da�nai net pats ne�inai, kad gali toks b�ti...Truputis karo ir
   > > truputis beprotyb�s labai gra�iai atsijoja kas yra vyras, karys,
   > riteris,
   > > o
   > > kas yra tik �iaudad��is niek�elis, dedantis � kelnes...Truputis karo ir
   > > truputis beprotyb�s daro i� vyr� vyrus, kurie po to sugeba tinkamai
   > > �vertinti moter� ir jos ne�am� meil�, taik� ir ramyb�...Juk nepalind�s
   > po
   > > lediniu du�u niekada nesu�inosi koks malonumas yra mirkti �iltoje
   > > vonioje...
   > >
   > > geros dienos, Irena!
   > >
   > > Albertas D.
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
   > tai
   > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
   > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   > >
   > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   > >
   > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
   > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
   > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   >
   > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • algis
   Labas Entuziastingas laiškas... ... From: Albertas Dusevicius To: Sent: Monday, November 05, 2007
   Message 2 of 12 , Nov 5, 2007
    Labas
    Entuziastingas laiškas...
    ----- Original Message -----
    From: "Albertas Dusevicius" <forcemajor79@...>
    To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, November 05, 2007 4:51 PM
    Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] karas ir beprotybe? Atsakymas Irenai...


    Labas, Irena, ir gerb. sodininkai,

    atsiprašau už uždelstą atsakymą, buvau šiek tiek išlėkęs pasižmonėti
    be galimybės gurkštelėti gaivaus interneto... :-))

    Suprantu, kad mūsų beveik asmeninė diskusija gali būti ir nelabai įdomi
    didžiajai daliai kitų konfos dalyvių tai atsakysiu trumpai ir daugiau
    neužimsiu kibernetinės erdvės ta tema.

    Irena, sakydamas "karas" turėjau omenyje ne tiesioginę to žodžio prasmę.
    Pats karas kaip civilizacijos socialinės, kultūrinės, technologinės, o gal
    net iš dalies dvasinės raidos šalutinis produktas (esu tuo tikras!) man
    nepatinka, bet karas su savo asmeninėmis ydomis, nepalankiomis aplinkybėmis,
    nusistovėjusiais stereotipais, visuomenės nuomone ir beprotybė kuriant bei
    įgyvendinant beprotiškus projektus, beprotiškai mylint moteris ir gyvenimą
    yra pats tas! Manau, kad mes, vyrai, ir esame tam sutverti, o mūsų
    katalizatoriais šiai veiklai ir esate jūs - moterys! Adomas juk žengė
    beprotišką žingsnį nepaklusti Aukščiausiajam pamotyvuotas Ievos. Esu tikras,
    kad ji išprovokavo vargšą vaikiną maždaug taip: "Nu, Adamčik, paragauk
    obuoliuko. Ne? Bijai kažkokio senio su barzda? Nu, negi tu ne vyras ?! O gal
    tu manęs nemyli?! :-))". Taigi, Irena, patinka tau ar nepatinka karas ir
    beprotybė, bet kaip teigia prancūzų liaudies vyrų išmintis - kiekvienam
    karui ir beprotybei "cherchez la femme" t.y. juos sukelia širšės ir moterys
    :-DD.
    Žinai turiu idėją - mano Šreko pelkėje surengti pavasariop vyrų giminės
    teismo procesą dėl visų karų ir beprotybių Žemės planetoje. Norečiau
    pravesti tai diskusijų vakaro prie laužo forma pasikviečiant protingų bei
    gražių moterų (Irena, tu jau esi pakviesta :-))) ir nekvailų vyrų, šiek tiek
    dailesnių už velnius. O tada gal pabandykim surasti tiesą ir, kaip buvo
    ugnimi užrašyta Babilono karaliaus Baltazaro rūmuose - "Mene, Tekel, Fares"
    t.y. suskaičiuokim, pasverkim, išdalinkim...Turėtų būti įdomus vakaras...

    su pagaliau pasibaigusiu pirmadieniu tave, Irena, ir visus sodininkus!

    Albertas


    On 10/20/07, Irena Buinickaitė <irena.buinicka@...> wrote:
    >
    > Ačiū Albertai už laišką,Kap reikėtų suprasti TRUPUTĮ ...Kovoti aš
    > suprantu,kariauti man nepriimtina
    > Albertai,o kaip su trupučiu beprotybės,jei tai tavo asmeniškai ar
    > artimiausiems brangiausiems žmonėms ir truputis karo veiksmų Tavo artimųjų
    > kieme...Jėgos ir baimės naudojimas net ir aukštas civilizacijas atvedė
    > prie
    > žlugimoAš nemačiau karo.Paaiškink man gal aš klystu Irena
    > 2007-10-19, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> rašė:
    > >
    > > >
    > > > Mano tikslas-pasaulis be karu,be smurto ir
    > > > be beprotybes.
    > >
    > >
    > > Irena,
    > >
    > > toks pasaulis tai pasaulis be vyru...Mes, vyrai, buvom sutverti su
    > trimis
    > > K
    > > galvoje - Kariauti, Keliauti ir Kurti. Smurtą aš irgi atmetu, bet
    > truputis
    > > karo ir truputis beprotybės daro mūsų gyvenimą ne tokiu jau
    > > prėsku...Truputis karo ir truputis beprotybės labai gražiai nuvelka
    > dažnai
    > > veidmainišką ir konformistinį luobą nuo mūsų dvasios ir parodo kas yra
    > > kas...Dažnai net pats nežinai, kad gali toks būti...Truputis karo ir
    > > truputis beprotybės labai gražiai atsijoja kas yra vyras, karys,
    > riteris,
    > > o
    > > kas yra tik šiaudadūšis niekšelis, dedantis į kelnes...Truputis karo ir
    > > truputis beprotybės daro iš vyrų vyrus, kurie po to sugeba tinkamai
    > > įvertinti moterį ir jos nešamą meilę, taiką ir ramybę...Juk nepalindęs
    > po
    > > lediniu dušu niekada nesužinosi koks malonumas yra mirkti šiltoje
    > > vonioje...
    > >
    > > geros dienos, Irena!
    > >
    > > Albertas D.
    > >
    > >
    > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    > >
    > >
    > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
    > tai
    > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
    > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
    > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    > >
    > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > >
    > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > > Yahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >
    > >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
    > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
    > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
    > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]    Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
    yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

    Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

    Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    Yahoo! Groups Links
   • Viktoras Dagys
    Sveiki, visi! Labas vakaras iškalbingajam Albertui! Jūsų diskusija, manau, įdomi daug kam, jei tik suranda minutėlę laiko atsiriboti nuo rutiniškos
    Message 3 of 12 , Nov 5, 2007
     Sveiki, visi!
     Labas vakaras iškalbingajam Albertui!

     Jūsų diskusija, manau, įdomi daug kam, jei tik suranda minutėlę
     laiko atsiriboti nuo rutiniškos kasdienybės ir pažiūrėti į gyvenimo
     reiškinius tarsi iš šono.

     Taigi raginu nenulįsti į pogrindį (čia pagal rusų komunistus,
     lietuviškieji veikė palėpėse :-)), o ir toliau samprotauti viešai.
     Jūsų diskusijos -- visuomenės turtas, pasakytų Andrius ir būtų
     teisus.

     Kovos, azarto, apskritai entuziazmo temos yra svarbios ir susijusios
     su kūrybiškumu. Tačiau labai svarbu, koks yra tų kovų, karų,
     vilionių tikslas -- savanaudiškas, gelbstintis, tiesiog smagus
     šėliojimas (sąrašą galima pratęsti Šreko pelkėje :-)).

     Jau šąla -- ar obelaites aprišom?

     Sėkmės visiems ir gyvenimo džiaugsmo!

     Viktoras

     ~~~~~~~~~~~~
     2007 m. lapkričio 5 d. 16:51 Albertas Dusevicius rašė:

     > Labas, Irena, ir gerb. sodininkai,
     >
     > atsipradau uth uthdelst`a atsakym`a, buvau diek tiek idl"ekæs pasithmon"eti
     > be galimyb"es gurkdtel"eti gaivaus interneto... :-))
     >
     > Suprantu, kad m^usø beveik asmenin"e diskusija gali b^uti ir nelabai ´adomi
     > didthiajai daliai kitø konfos dalyviø tai atsakysiu trumpai ir daugiau
     > neuthimsiu kibernetin"es erdv"es ta tema.
     >
     > Irena, sakydamas "karas" tur"ejau omenyje ne tiesioginæ to thodthio prasmæ.
     > Pats karas kaip civilizacijos socialin"es, kult^urin"es, technologin"es, o gal
     > net id dalies dvasin"es raidos dalutinis produktas (esu tuo tikras!) man
     > nepatinka, bet karas su savo asmenin"emis ydomis, nepalankiomis aplinkyb"emis,
     > nusistov"ejusiais stereotipais, visuomen"es nuomone ir beprotyb"e kuriant bei
     > ´agyvendinant beprotidkus projektus, beprotidkai mylint moteris ir gyvenim`a
     > yra pats tas! Manau, kad mes, vyrai, ir esame tam sutverti, o m^usø
     > katalizatoriais diai veiklai ir esate j^us - moterys! Adomas juk theng"e
     > beprotidk`a thingsn´a nepaklusti Aukd`eiausiajam pamotyvuotas Ievos. Esu tikras,
     > kad ji idprovokavo vargd`a vaikin`a mathdaug taip: "Nu, Adam`eik, paragauk
     > obuoliuko. Ne? Bijai kathkokio senio su barzda? Nu, negi tu ne vyras ?! O gal
     > tu manæs nemyli?! :-))". Taigi, Irena, patinka tau ar nepatinka karas ir
     > beprotyb"e, bet kaip teigia pranc^uzø liaudies vyrø idmintis - kiekvienam
     > karui ir beprotybei "cherchez la femme" t.y. juos sukelia dird"es ir moterys
     > :-DD.
     > Thinai turiu id"ej`a - mano Dreko pelk"eje surengti pavasariop vyrø gimin"es
     > teismo proces`a d"el visø karø ir beprotybiø Them"es planetoje. Nore`eiau
     > pravesti tai diskusijø vakaro prie lautho forma pasikvie`eiant protingø bei
     > grathiø moterø (Irena, tu jau esi pakviesta :-))) ir nekvailø vyrø, diek tiek
     > dailesniø uth velnius. O tada gal pabandykim surasti ties`a ir, kaip buvo
     > ugnimi uthradyta Babilono karaliaus Baltazaro r^umuose - "Mene, Tekel, Fares"
     > t.y. suskai`eiuokim, pasverkim, iddalinkim...Tur"etø b^uti ´adomus vakaras...
     >
     > su pagaliau pasibaigusiu pirmadieniu tave, Irena, ir visus sodininkus!
     >
     > Albertas
     >
    • Irena Buinickaitė
     Ačių,kvietimas priimtas,tik kad labai ilgu laukti.Ar nebūtų įmanoma prieš šventas kalėdas turint itin patogią progą susitaikyti abiems pusėms Irena
     Message 4 of 12 , Nov 5, 2007
      A�i�,kvietimas priimtas,tik kad labai ilgu laukti.Ar neb�t� �manoma prie�
      �ventas kal�das turint itin patogi� prog� susitaikyti abiems pus�ms Irena

      007-11-05
      , Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> ra��:

      > Labas, Irena, ir gerb. sodininkai,
      >
      > atsipra�au u� u�delst� atsakym�, buvau �iek tiek i�l�k�s pasi�mon�ti
      > be galimyb�s gurk�tel�ti gaivaus interneto... :-))
      >
      > Suprantu, kad m�s� beveik asmenin� diskusija gali b�ti ir nelabai �domi
      > did�iajai daliai kit� konfos dalyvi� tai atsakysiu trumpai ir daugiau
      > neu�imsiu kibernetin�s erdv�s ta tema.
      >
      > Irena, sakydamas "karas" tur�jau omenyje ne tiesiogin� to �od�io prasm�.
      > Pats karas kaip civilizacijos socialin�s, kult�rin�s, technologin�s, o gal
      > net i� dalies dvasin�s raidos �alutinis produktas (esu tuo tikras!) man
      > nepatinka, bet karas su savo asmenin�mis ydomis, nepalankiomis
      > aplinkyb�mis,
      > nusistov�jusiais stereotipais, visuomen�s nuomone ir beprotyb� kuriant bei
      > �gyvendinant beproti�kus projektus, beproti�kai mylint moteris ir gyvenim�
      > yra pats tas! Manau, kad mes, vyrai, ir esame tam sutverti, o m�s�
      > katalizatoriais �iai veiklai ir esate j�s - moterys! Adomas juk �eng�
      > beproti�k� �ingsn� nepaklusti Auk��iausiajam pamotyvuotas Ievos. Esu
      > tikras,
      > kad ji i�provokavo varg�� vaikin� ma�daug taip: "Nu, Adam�ik, paragauk
      > obuoliuko. Ne? Bijai ka�kokio senio su barzda? Nu, negi tu ne vyras ?! O
      > gal
      > tu man�s nemyli?! :-))". Taigi, Irena, patinka tau ar nepatinka karas ir
      > beprotyb�, bet kaip teigia pranc�z� liaudies vyr� i�mintis - kiekvienam
      > karui ir beprotybei "cherchez la femme" t.y. juos sukelia �ir��s ir
      > moterys
      > :-DD.
      > �inai turiu id�j� - mano �reko pelk�je surengti pavasariop vyr� gimin�s
      > teismo proces� d�l vis� kar� ir beprotybi� �em�s planetoje. Nore�iau
      > pravesti tai diskusij� vakaro prie lau�o forma pasikvie�iant proting� bei
      > gra�i� moter� (Irena, tu jau esi pakviesta :-))) ir nekvail� vyr�, �iek
      > tiek
      > dailesni� u� velnius. O tada gal pabandykim surasti ties� ir, kaip buvo
      > ugnimi u�ra�yta Babilono karaliaus Baltazaro r�muose - "Mene, Tekel,
      > Fares"
      > t.y. suskai�iuokim, pasverkim, i�dalinkim...Tur�t� b�ti �domus vakaras...
      >
      > su pagaliau pasibaigusiu pirmadieniu tave, Irena, ir visus sodininkus!
      >
      > Albertas
      >
      >
      > On 10/20/07, Irena Buinickait� <irena.buinicka@...> wrote:
      > >
      > > A�i� Albertai u� lai�k�,Kap reik�t� suprasti TRUPUT� ...Kovoti a�
      > > suprantu,kariauti man nepriimtina
      > > Albertai,o kaip su trupu�iu beprotyb�s,jei tai tavo asmeni�kai ar
      > > artimiausiems brangiausiems �mon�ms ir truputis karo veiksm� Tavo
      > artim�j�
      > > kieme...J�gos ir baim�s naudojimas net ir auk�tas civilizacijas atved�
      > > prie
      > > �lugimoA� nema�iau karo.Paai�kink man gal a� klystu Irena
      > > 2007-10-19, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> ra��:
      > > >
      > > > >
      > > > > Mano tikslas-pasaulis be karu,be smurto ir
      > > > > be beprotybes.
      > > >
      > > >
      > > > Irena,
      > > >
      > > > toks pasaulis tai pasaulis be vyru...Mes, vyrai, buvom sutverti su
      > > trimis
      > > > K
      > > > galvoje - Kariauti, Keliauti ir Kurti. Smurt� a� irgi atmetu, bet
      > > truputis
      > > > karo ir truputis beprotyb�s daro m�s� gyvenim� ne tokiu jau
      > > > pr�sku...Truputis karo ir truputis beprotyb�s labai gra�iai nuvelka
      > > da�nai
      > > > veidmaini�k� ir konformistin� luob� nuo m�s� dvasios ir parodo kas yra
      > > > kas...Da�nai net pats ne�inai, kad gali toks b�ti...Truputis karo ir
      > > > truputis beprotyb�s labai gra�iai atsijoja kas yra vyras, karys,
      > > riteris,
      > > > o
      > > > kas yra tik �iaudad��is niek�elis, dedantis � kelnes...Truputis karo
      > ir
      > > > truputis beprotyb�s daro i� vyr� vyrus, kurie po to sugeba tinkamai
      > > > �vertinti moter� ir jos ne�am� meil�, taik� ir ramyb�...Juk nepalind�s
      > > po
      > > > lediniu du�u niekada nesu�inosi koks malonumas yra mirkti �iltoje
      > > > vonioje...
      > > >
      > > > geros dienos, Irena!
      > > >
      > > > Albertas D.
      > > >
      > > >
      > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > > >
      > > >
      > > >
      > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
      > > tai
      > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
      > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
      > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      > > >
      > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > > >
      > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
      > > > Yahoo! Groups Links
      > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > >
      > >
      > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >
      > >
      > >
      > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
      > tai
      > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
      > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
      > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      > >
      > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >
      > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
      > > Yahoo! Groups Links
      > >
      > >
      > >
      > >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
      > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
      > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
      > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      >
      > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      >
      > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Thomas Chepaitis
      Sako, Ieva po to atgailavo; Senis su barzda buvo Adomelio draugas, taigi, Adomelis maza kad bobai pasidave ir eme netiketom situacijom szokinet kaip patrakes
      Message 5 of 12 , Nov 5, 2007
       Sako, Ieva po to atgailavo;

       Senis su barzda buvo Adomelio draugas, taigi, Adomelis maza kad bobai pasidave ir eme netiketom situacijom szokinet kaip patrakes ir mirti seti, bet dar ir drauga ishdave.

       Smagu gyvent su bombeshka kishenej, ech, nieko ne gaila ( ir nieko prieky nematyt:))

       Tiesa, dar sako kad del visko kaltas Zhaltys (Uzh).

       Tomas Cze
       uzupio uzsienio reikalu ministras

       ----- Original Message ----
       From: Irena Buinickaitė <irena.buinicka@...>
       To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
       Sent: Monday, November 5, 2007 9:04:12 PM
       Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] karas ir beprotybe? Atsakymas Irenai...

       Aèiø,kvietimas priimtas,tik kad labai ilgu laukti.Ar nebûtø
       ámanoma prieð
       ðventas kalëdas turint itin patogià progà susitaikyti abiems
       pusëms Irena

       007-11-05
       , Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> raðë:

       > Labas, Irena, ir gerb. sodininkai,
       >
       > atsipraðau uþ uþdelstà atsakymà, buvau ðiek tiek iðlëkæs
       pasiþmonëti
       > be galimybës gurkðtelëti gaivaus interneto... :-))
       >
       > Suprantu, kad mûsø beveik asmeninë diskusija gali bûti ir nelabai
       ádomi
       > didþiajai daliai kitø konfos dalyviø tai atsakysiu trumpai ir
       daugiau
       > neuþimsiu kibernetinës erdvës ta tema.
       >
       > Irena, sakydamas "karas" turëjau omenyje ne tiesioginæ to þodþio
       prasmæ.
       > Pats karas kaip civilizacijos socialinës, kultûrinës,
       technologinës, o gal
       > net ið dalies dvasinës raidos ðalutinis produktas (esu tuo
       tikras!) man
       > nepatinka, bet karas su savo asmeninëmis ydomis, nepalankiomis
       > aplinkybëmis,
       > nusistovëjusiais stereotipais, visuomenës nuomone ir beprotybë
       kuriant bei
       > ágyvendinant beprotiðkus projektus, beprotiðkai mylint moteris ir
       gyvenimà
       > yra pats tas! Manau, kad mes, vyrai, ir esame tam sutverti, o mûsø
       > katalizatoriais ðiai veiklai ir esate jûs - moterys! Adomas juk
       þengë
       > beprotiðkà þingsná nepaklusti Aukðèiausiajam pamotyvuotas
       Ievos. Esu
       > tikras,
       > kad ji iðprovokavo vargðà vaikinà maþdaug taip: "Nu, Adamèik,
       paragauk
       > obuoliuko. Ne? Bijai kaþkokio senio su barzda? Nu, negi tu ne vyras
       ?! O
       > gal
       > tu manæs nemyli?! :-))". Taigi, Irena, patinka tau ar nepatinka
       karas ir
       > beprotybë, bet kaip teigia prancûzø liaudies vyrø iðmintis -
       kiekvienam
       > karui ir beprotybei "cherchez la femme" t.y. juos sukelia ðirðës
       ir
       > moterys
       > :-DD.
       > Þinai turiu idëjà - mano Ðreko pelkëje surengti pavasariop vyrø
       giminës
       > teismo procesà dël visø karø ir beprotybiø Þemës planetoje.
       Noreèiau
       > pravesti tai diskusijø vakaro prie lauþo forma pasikvieèiant
       protingø bei
       > graþiø moterø (Irena, tu jau esi pakviesta :-))) ir nekvailø
       vyrø, ðiek
       > tiek
       > dailesniø uþ velnius. O tada gal pabandykim surasti tiesà ir, kaip
       buvo
       > ugnimi uþraðyta Babilono karaliaus Baltazaro rûmuose - "Mene,
       Tekel,
       > Fares"
       > t.y. suskaièiuokim, pasverkim, iðdalinkim...Turëtø bûti ádomus
       vakaras...
       >
       > su pagaliau pasibaigusiu pirmadieniu tave, Irena, ir visus
       sodininkus!
       >
       > Albertas
       >
       >
       > On 10/20/07, Irena Buinickaitë <irena.buinicka@...> wrote:
       > >
       > > Aèiû Albertai uþ laiðkà,Kap reikëtø suprasti TRUPUTÁ
       ...Kovoti að
       > > suprantu,kariauti man nepriimtina
       > > Albertai,o kaip su trupuèiu beprotybës,jei tai tavo asmeniðkai
       ar
       > > artimiausiems brangiausiems þmonëms ir truputis karo veiksmø
       Tavo
       > artimøjø
       > > kieme...Jëgos ir baimës naudojimas net ir aukðtas civilizacijas
       atvedë
       > > prie
       > > þlugimoAð nemaèiau karo.Paaiðkink man gal að klystu Irena
       > > 2007-10-19, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> raðë:
       > > >
       > > > >
       > > > > Mano tikslas-pasaulis be karu,be smurto ir
       > > > > be beprotybes.
       > > >
       > > >
       > > > Irena,
       > > >
       > > > toks pasaulis tai pasaulis be vyru...Mes, vyrai, buvom sutverti
       su
       > > trimis
       > > > K
       > > > galvoje - Kariauti, Keliauti ir Kurti. Smurtà að irgi atmetu,
       bet
       > > truputis
       > > > karo ir truputis beprotybës daro mûsø gyvenimà ne tokiu jau
       > > > prësku...Truputis karo ir truputis beprotybës labai graþiai
       nuvelka
       > > daþnai
       > > > veidmainiðkà ir konformistiná luobà nuo mûsø dvasios ir
       parodo kas yra
       > > > kas...Daþnai net pats neþinai, kad gali toks bûti...Truputis
       karo ir
       > > > truputis beprotybës labai graþiai atsijoja kas yra vyras,
       karys,
       > > riteris,
       > > > o
       > > > kas yra tik ðiaudadûðis niekðelis, dedantis á
       kelnes...Truputis karo
       > ir
       > > > truputis beprotybës daro ið vyrø vyrus, kurie po to sugeba
       tinkamai
       > > > ávertinti moterá ir jos neðamà meilæ, taikà ir
       ramybæ...Juk nepalindæs
       > > po
       > > > lediniu duðu niekada nesuþinosi koks malonumas yra mirkti
       ðiltoje
       > > > vonioje...
       > > >
       > > > geros dienos, Irena!
       > > >
       > > > Albertas D.
       > > >
       > > >
       > > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > >
       > > >
       > > >
       > > > Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës
       nuosavybë,
       > > tai
       > > > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame
       laiðke
       > > > pabrëþtinai jø neaatsisakome.
       > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis
       mûsø
       > > > laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
       > > >
       > > > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > > >
       > > > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto
       adresu:
       > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > > Yahoo! Groups Links
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > >
       > >
       > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > >
       > >
       > >
       > > Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës
       nuosavybë,
       > tai
       > > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame
       laiðke
       > > pabrëþtinai jø neaatsisakome.
       > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis
       mûsø
       > > laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
       > >
       > > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > >
       > > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto
       adresu:
       > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > Yahoo! Groups Links
       > >
       > >
       > >
       > >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       > Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës
       nuosavybë, tai
       > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame
       laiðke
       > pabrëþtinai jø neaatsisakome.
       > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis
       mûsø
       > laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
       >
       > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       >
       > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
       > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >


       [Non-text portions of this message have been removed]       Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës
       nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent
       tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome.
       http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø
       laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

       Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

       Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
       minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       Yahoo! Groups Links
       __________________________________________________
       Do You Yahoo!?
       Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
       http://mail.yahoo.com

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Albertas Dusevicius
       Labas rytas, Irena ir gerbiamieji sodininkai, Irena, viskas yra įmanoma tereikia noro, o palankias aplinkybes bet kada galima susikurti! Džiugu sutikti tokį
       Message 6 of 12 , Nov 6, 2007
        Labas rytas, Irena ir gerbiamieji sodininkai,

        Irena, viskas yra �manoma tereikia noro, o palankias aplinkybes bet kada
        galima susikurti! D�iugu sutikti tok� �av� bendramint�! ;-)

        A�i�, Viktorai, Algi ir Tomai Che! Papliurpt a� moku ir m�gstu, bet
        nesimaivydamas sakau, kad kartais suabejoju ar tuo nebandau kit� �moni�
        kantryb�s. Pasidalinti mintimis su kitais �mon�mis-Asmenyb�mis yra turb�t
        pats did�iausias kaifas sulaukus brandaus am�iaus :-)), bet kaifuoti irgi
        reikt� su saiku :-DD, tod�l nemanydamas, kad turiu i�skirtin� teis�
        u�ki�in�ti kit� pa�to d��utes, kvie�iu ir kitus gerbiamus sodininkus
        pasidalinti savo mintimis apie kar� ir beprotyb�, na, ir visiems nuo to
        pakaifuoti :-DD.

        Sekmi� visiems, geros med�iokl�s ir antradienin�s beprotyb�s!

        Albertas


        On 11/5/07, Irena Buinickait� <irena.buinicka@...> wrote:
        >
        > A�i�,kvietimas priimtas,tik kad labai ilgu laukti.Ar neb�t� �manoma prie�
        > �ventas kal�das turint itin patogi� prog� susitaikyti abiems pus�ms Irena
        >
        > 007-11-05
        > , Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> ra��:
        >
        > > Labas, Irena, ir gerb. sodininkai,
        > >
        > > atsipra�au u� u�delst� atsakym�, buvau �iek tiek i�l�k�s pasi�mon�ti
        > > be galimyb�s gurk�tel�ti gaivaus interneto... :-))
        > >
        > > Suprantu, kad m�s� beveik asmenin� diskusija gali b�ti ir nelabai �domi
        > > did�iajai daliai kit� konfos dalyvi� tai atsakysiu trumpai ir daugiau
        > > neu�imsiu kibernetin�s erdv�s ta tema.
        > >
        > > Irena, sakydamas "karas" tur�jau omenyje ne tiesiogin� to �od�io prasm�.
        > > Pats karas kaip civilizacijos socialin�s, kult�rin�s, technologin�s, o
        > gal
        > > net i� dalies dvasin�s raidos �alutinis produktas (esu tuo tikras!) man
        > > nepatinka, bet karas su savo asmenin�mis ydomis, nepalankiomis
        > > aplinkyb�mis,
        > > nusistov�jusiais stereotipais, visuomen�s nuomone ir beprotyb� kuriant
        > bei
        > > �gyvendinant beproti�kus projektus, beproti�kai mylint moteris ir
        > gyvenim�
        > > yra pats tas! Manau, kad mes, vyrai, ir esame tam sutverti, o m�s�
        > > katalizatoriais �iai veiklai ir esate j�s - moterys! Adomas juk �eng�
        > > beproti�k� �ingsn� nepaklusti Auk��iausiajam pamotyvuotas Ievos. Esu
        > > tikras,
        > > kad ji i�provokavo varg�� vaikin� ma�daug taip: "Nu, Adam�ik, paragauk
        > > obuoliuko. Ne? Bijai ka�kokio senio su barzda? Nu, negi tu ne vyras ?! O
        >
        > > gal
        > > tu man�s nemyli?! :-))". Taigi, Irena, patinka tau ar nepatinka karas ir
        > > beprotyb�, bet kaip teigia pranc�z� liaudies vyr� i�mintis - kiekvienam
        > > karui ir beprotybei "cherchez la femme" t.y. juos sukelia �ir��s ir
        > > moterys
        > > :-DD.
        > > �inai turiu id�j� - mano �reko pelk�je surengti pavasariop vyr� gimin�s
        > > teismo proces� d�l vis� kar� ir beprotybi� �em�s planetoje. Nore�iau
        > > pravesti tai diskusij� vakaro prie lau�o forma pasikvie�iant proting�
        > bei
        > > gra�i� moter� (Irena, tu jau esi pakviesta :-))) ir nekvail� vyr�, �iek
        > > tiek
        > > dailesni� u� velnius. O tada gal pabandykim surasti ties� ir, kaip buvo
        > > ugnimi u�ra�yta Babilono karaliaus Baltazaro r�muose - "Mene, Tekel,
        > > Fares"
        > > t.y. suskai�iuokim, pasverkim, i�dalinkim...Tur�t� b�ti �domus
        > vakaras...
        > >
        > > su pagaliau pasibaigusiu pirmadieniu tave, Irena, ir visus sodininkus!
        > >
        > > Albertas
        > >
        > >
        > > On 10/20/07, Irena Buinickait� <irena.buinicka@...> wrote:
        > > >
        > > > A�i� Albertai u� lai�k�,Kap reik�t� suprasti TRUPUT� ...Kovoti a�
        > > > suprantu,kariauti man nepriimtina
        > > > Albertai,o kaip su trupu�iu beprotyb�s,jei tai tavo asmeni�kai ar
        > > > artimiausiems brangiausiems �mon�ms ir truputis karo veiksm� Tavo
        > > artim�j�
        > > > kieme...J�gos ir baim�s naudojimas net ir auk�tas civilizacijas atved�
        > > > prie
        > > > �lugimoA� nema�iau karo.Paai�kink man gal a� klystu Irena
        > > > 2007-10-19, Albertas Dusevicius < forcemajor79@...> ra��:
        > > > >
        > > > > >
        > > > > > Mano tikslas-pasaulis be karu,be smurto ir
        > > > > > be beprotybes.
        > > > >
        > > > >
        > > > > Irena,
        > > > >
        > > > > toks pasaulis tai pasaulis be vyru...Mes, vyrai, buvom sutverti su
        > > > trimis
        > > > > K
        > > > > galvoje - Kariauti, Keliauti ir Kurti. Smurt� a� irgi atmetu, bet
        > > > truputis
        > > > > karo ir truputis beprotyb�s daro m�s� gyvenim� ne tokiu jau
        > > > > pr�sku...Truputis karo ir truputis beprotyb�s labai gra�iai nuvelka
        > > > da�nai
        > > > > veidmaini�k� ir konformistin� luob� nuo m�s� dvasios ir parodo kas
        > yra
        > > > > kas...Da�nai net pats ne�inai, kad gali toks b�ti...Truputis karo ir
        > > > > truputis beprotyb�s labai gra�iai atsijoja kas yra vyras, karys,
        > > > riteris,
        > > > > o
        > > > > kas yra tik �iaudad��is niek�elis, dedantis � kelnes...Truputis karo
        >
        > > ir
        > > > > truputis beprotyb�s daro i� vyr� vyrus, kurie po to sugeba tinkamai
        > > > > �vertinti moter� ir jos ne�am� meil�, taik� ir ramyb�...Juk
        > nepalind�s
        > > > po
        > > > > lediniu du�u niekada nesu�inosi koks malonumas yra mirkti �iltoje
        > > > > vonioje...
        > > > >
        > > > > geros dienos, Irena!
        > > > >
        > > > > Albertas D.
        > > > >
        > > > >
        > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
        > nuosavyb�,
        > > > tai
        > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
        > lai�ke
        > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
        > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
        > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
        > > > >
        > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        > > > >
        > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
        > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > > > Yahoo! Groups Links
        > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > >
        > > >
        > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > > >
        > > >
        > > >
        > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
        > > tai
        > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
        > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
        > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
        > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
        > > >
        > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        > > >
        > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
        > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > > Yahoo! Groups Links
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > >
        > >
        > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > >
        > >
        > >
        > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
        > tai
        > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
        > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
        > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
        > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
        > >
        > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        > >
        > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
        > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > Yahoo! Groups Links
        > >
        > >
        > >
        > >
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
        > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
        > pabr��tinai j� neaatsisakome.
        > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
        > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
        >
        > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
        > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • EKVJUC
        Sveiki, Bandau įsijungti į diskusiją ir aš :). Galima labai šmaikščiai ir net bravūriškai juokauti karo tema. Pvz. toks artimas ir savas karas
        Message 7 of 12 , Nov 6, 2007
         Sveiki,
         Bandau įsijungti į diskusiją ir aš :). Galima labai šmaikščiai ir net
         bravūriškai juokauti karo tema. Pvz. toks artimas ir savas karas keliuose
         Lietuvoje! Tai šmaikštu ir juokinga, kol karas nepaliečia paties asmeniškai.
         Aš galiu suprasti vyrus ir vaikinus, kuriems reikia kažko tokio: alkoholio,
         greičio, adrenalino. Bet ką daryti tiems, kurie pakliūva po tokių šaunuolių
         ratais?!

         Apie tikrą karą aš išmanau mažiau negu jūs, Albertai. Bet visai suprantu
         Andriaus minimą aštuoniasdešimtmetę kovotoją už taiką Eluned Hurn. Manau,
         kad turėdama jos arba jūsų, Albertai, patirtį, tapčiau kovotoja už taiką.Ir
         prieš beprotybę. Kuri pasireiškia įvairiomis formomis, tame tarpe ir ugninio
         vandens garbinimu bei vartojimu.

         Audronė :)


         ----- Original Message -----
         From: "Albertas Dusevicius" <forcemajor79@...>
         To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
         Sent: Tuesday, November 06, 2007 10:30 AM
         Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] karas ir beprotybe? Atsakymas Irenai...


         Labas rytas, Irena ir gerbiamieji sodininkai,

         Irena, viskas yra įmanoma tereikia noro, o palankias aplinkybes bet kada
         galima susikurti! Džiugu sutikti tokį žavų bendramintį! ;-)

         Ačiū, Viktorai, Algi ir Tomai Che! Papliurpt aš moku ir mėgstu, bet
         nesimaivydamas sakau, kad kartais suabejoju ar tuo nebandau kitų žmonių
         kantrybės. Pasidalinti mintimis su kitais Žmonėmis-Asmenybėmis yra turbūt
         pats didžiausias kaifas sulaukus brandaus amžiaus :-)), bet kaifuoti irgi
         reiktų su saiku :-DD, todėl nemanydamas, kad turiu išskirtinę teisę
         užkišinėti kitų pašto dėžutes, kviečiu ir kitus gerbiamus sodininkus
         pasidalinti savo mintimis apie karą ir beprotybę, na, ir visiems nuo to
         pakaifuoti :-DD.

         Sekmių visiems, geros medžioklės ir antradieninės beprotybės!

         Albertas
        • algis
         ... From: Albertas Dusevicius To: Sent: Tuesday, November 06, 2007 10:30 AM Subject: Re:
         Message 8 of 12 , Nov 6, 2007
          ----- Original Message -----
          From: "Albertas Dusevicius" <forcemajor79@...>
          To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
          Sent: Tuesday, November 06, 2007 10:30 AM
          Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] karas ir beprotybe? Atsakymas Irenai...


          Labas rytas, Irena ir gerbiamieji sodininkai,

          Irena, viskas yra įmanoma tereikia noro, o palankias aplinkybes bet kada
          galima susikurti! Džiugu sutikti tokį žavų bendramintį! ;-)

          Ačiū, Viktorai, Algi ir Tomai Che! Papliurpt aš moku ir mėgstu(BET YRA DAR
          KĄ TOBULINTI), bet
          nesimaivydamas sakau, kad kartais suabejoju ar tuo nebandau kitų žmonių
          kantrybės
          (BANDAI, BET MES ĮPRATĘ, KITAIP SAKANT TAVO BANDYMAI IKI ŠIOL BUVO LABAI
          ATSARGŪS. TURIU TOKIŲ RESPONDENTŲ, KAD PAMAČIUS JŲ LAIŠKĄ, ATMINTĮ BLOKUOJA
          TAIP, KAD SĖKMĖS, NES JEI PABANDYSI GALI BŪTI 50% SĖKMĖS, JEI NEPABANDYSI
          GARANTUOTAS NULIS %). Pasidalinti mintimis su kitais Žmonėmis-Asmenybėmis
          yra turbūt
          pats didžiausias kaifas sulaukus brandaus amžiaus :-)), bet kaifuoti irgi
          reiktų su saiku :-DD, todėl nemanydamas, kad turiu išskirtinę teisę
          užkišinėti kitų pašto dėžutes, kviečiu ir kitus gerbiamus sodininkus
          pasidalinti savo mintimis apie karą ir beprotybę
          (AR NEBUS PER STIPRU, TOKIO POBŪDŽIO MINTIS SUDĖTI Į VIENĄ VIETĄ: GALI BŪTI
          GALINGIAU UŽ GINKLUS::))))
          , na, ir visiems nuo to
          pakaifuoti :-DD.

          Sekmių visiems, geros medžioklės ir antradieninės beprotybės!

          Albertas


          On 11/5/07, Irena Buinickaitė <irena.buinicka@...> wrote:
          >
          > Ačių,kvietimas priimtas,tik kad labai ilgu laukti.Ar nebūtų įmanoma prieš
          > šventas kalėdas turint itin patogią progą susitaikyti abiems pusėms Irena
          >
          > 007-11-05
          > , Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> rašė:
          >
          > > Labas, Irena, ir gerb. sodininkai,
          > >
          > > atsiprašau už uždelstą atsakymą, buvau šiek tiek išlėkęs pasižmonėti
          > > be galimybės gurkštelėti gaivaus interneto... :-))
          > >
          > > Suprantu, kad mūsų beveik asmeninė diskusija gali būti ir nelabai įdomi
          > > didžiajai daliai kitų konfos dalyvių tai atsakysiu trumpai ir daugiau
          > > neužimsiu kibernetinės erdvės ta tema.
          > >
          > > Irena, sakydamas "karas" turėjau omenyje ne tiesioginę to žodžio prasmę.
          > > Pats karas kaip civilizacijos socialinės, kultūrinės, technologinės, o
          > gal
          > > net iš dalies dvasinės raidos šalutinis produktas (esu tuo tikras!) man
          > > nepatinka, bet karas su savo asmeninėmis ydomis, nepalankiomis
          > > aplinkybėmis,
          > > nusistovėjusiais stereotipais, visuomenės nuomone ir beprotybė kuriant
          > bei
          > > įgyvendinant beprotiškus projektus, beprotiškai mylint moteris ir
          > gyvenimą
          > > yra pats tas! Manau, kad mes, vyrai, ir esame tam sutverti, o mūsų
          > > katalizatoriais šiai veiklai ir esate jūs - moterys! Adomas juk žengė
          > > beprotišką žingsnį nepaklusti Aukščiausiajam pamotyvuotas Ievos. Esu
          > > tikras,
          > > kad ji išprovokavo vargšą vaikiną maždaug taip: "Nu, Adamčik, paragauk
          > > obuoliuko. Ne? Bijai kažkokio senio su barzda? Nu, negi tu ne vyras ?! O
          >
          > > gal
          > > tu manęs nemyli?! :-))". Taigi, Irena, patinka tau ar nepatinka karas ir
          > > beprotybė, bet kaip teigia prancūzų liaudies vyrų išmintis - kiekvienam
          > > karui ir beprotybei "cherchez la femme" t.y. juos sukelia širšės ir
          > > moterys
          > > :-DD.
          > > Žinai turiu idėją - mano Šreko pelkėje surengti pavasariop vyrų giminės
          > > teismo procesą dėl visų karų ir beprotybių Žemės planetoje. Norečiau
          > > pravesti tai diskusijų vakaro prie laužo forma pasikviečiant protingų
          > bei
          > > gražių moterų (Irena, tu jau esi pakviesta :-))) ir nekvailų vyrų, šiek
          > > tiek
          > > dailesnių už velnius. O tada gal pabandykim surasti tiesą ir, kaip buvo
          > > ugnimi užrašyta Babilono karaliaus Baltazaro rūmuose - "Mene, Tekel,
          > > Fares"
          > > t.y. suskaičiuokim, pasverkim, išdalinkim...Turėtų būti įdomus
          > vakaras...
          > >
          > > su pagaliau pasibaigusiu pirmadieniu tave, Irena, ir visus sodininkus!
          > >
          > > Albertas
          > >
          > >
          > > On 10/20/07, Irena Buinickaitė <irena.buinicka@...> wrote:
          > > >
          > > > Ačiū Albertai už laišką,Kap reikėtų suprasti TRUPUTĮ ...Kovoti aš
          > > > suprantu,kariauti man nepriimtina
          > > > Albertai,o kaip su trupučiu beprotybės,jei tai tavo asmeniškai ar
          > > > artimiausiems brangiausiems žmonėms ir truputis karo veiksmų Tavo
          > > artimųjų
          > > > kieme...Jėgos ir baimės naudojimas net ir aukštas civilizacijas atvedė
          > > > prie
          > > > žlugimoAš nemačiau karo.Paaiškink man gal aš klystu Irena
          > > > 2007-10-19, Albertas Dusevicius < forcemajor79@...> rašė:
          > > > >
          > > > > >
          > > > > > Mano tikslas-pasaulis be karu,be smurto ir
          > > > > > be beprotybes.
          > > > >
          > > > >
          > > > > Irena,
          > > > >
          > > > > toks pasaulis tai pasaulis be vyru...Mes, vyrai, buvom sutverti su
          > > > trimis
          > > > > K
          > > > > galvoje - Kariauti, Keliauti ir Kurti. Smurtą aš irgi atmetu, bet
          > > > truputis
          > > > > karo ir truputis beprotybės daro mūsų gyvenimą ne tokiu jau
          > > > > prėsku...Truputis karo ir truputis beprotybės labai gražiai nuvelka
          > > > dažnai
          > > > > veidmainišką ir konformistinį luobą nuo mūsų dvasios ir parodo kas
          > yra
          > > > > kas...Dažnai net pats nežinai, kad gali toks būti...Truputis karo ir
          > > > > truputis beprotybės labai gražiai atsijoja kas yra vyras, karys,
          > > > riteris,
          > > > > o
          > > > > kas yra tik šiaudadūšis niekšelis, dedantis į kelnes...Truputis karo
          >
          > > ir
          > > > > truputis beprotybės daro iš vyrų vyrus, kurie po to sugeba tinkamai
          > > > > įvertinti moterį ir jos nešamą meilę, taiką ir ramybę...Juk
          > nepalindęs
          > > > po
          > > > > lediniu dušu niekada nesužinosi koks malonumas yra mirkti šiltoje
          > > > > vonioje...
          > > > >
          > > > > geros dienos, Irena!
          > > > >
          > > > > Albertas D.
          > > > >
          > > > >
          > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
          > nuosavybė,
          > > > tai
          > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
          > laiške
          > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
          > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
          > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          > > > >
          > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          > > > >
          > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
          > > > > Yahoo! Groups Links
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > >
          > > >
          > > > [Non-text portions of this message have been removed]
          > > >
          > > >
          > > >
          > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
          > > tai
          > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
          > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
          > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          > > >
          > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          > > >
          > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
          > > > Yahoo! Groups Links
          > > >
          > > >
          > > >
          > > >
          > >
          > >
          > > [Non-text portions of this message have been removed]
          > >
          > >
          > >
          > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
          > tai
          > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
          > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
          > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          > >
          > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          > >
          > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
          > > Yahoo! Groups Links
          > >
          > >
          > >
          > >
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          >
          >
          > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
          > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
          > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
          > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          >
          > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          >
          > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
          > Yahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >


          [Non-text portions of this message have been removed]          Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
          yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
          Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

          Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

          Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
          Yahoo! Groups Links
         • Albertas Dusevicius
          O, labux, Audrone ir labai thanks, kad įsijungei... Taika yra gerai! Taika bet kokiomis priemonėmis ir bet kokia kaina yra blogai. Labai blogai. Galima
          Message 9 of 12 , Nov 6, 2007
           O, labux, Audrone ir labai thanks, kad �sijungei...

           Taika yra gerai! Taika bet kokiomis priemon�mis ir bet kokia kaina yra
           blogai. Labai blogai. Galima pateikti milijonus pavyzd�i� pradedant garsiais
           istoriniais, na, kad ir Miuncheno konferencija, pataisykit jeigu klystu,
           bet, regis, tai nutiko 1937 metais kai Adolfukui buvo atiduota �ekoslovakija
           siekiant *bet kokia kaina* i�saugoti *taik�* Europoje. Beje, po to sek�
           Klaip�dos kra�tas...Ir k� gi? Rezultatas �inomas visiems. O laiku gav�s �
           snuk�, �suotas vienapautis gal b�t� ir nusiramin�s. Na, bent jau blogiau kas
           �vyko tikrai neb�t� buv�...
           Esu tikras, kad kiekvienas �ioje konferencijoje taipogi gali pateikti
           daugyb� pavyzd�i� i� savo gyvenimo kai laiku fizi�kai nepaaukl�tas koks nors
           fruktas, atsipra�au u� i�sirei�kim�, su�ika gyvenimus savo artimiesiems arba
           visai pa�aliniams �mon�ms. Taika nuolaid�iaujant ir u�merkiant akis prie�
           elges� nesuderinam� su �mogaus vardu yra pats did�iausias blogis. Juk yra
           sakoma "Nebijok prie�o - blogiausiu atveju jis tave u�mu�, nebijok draugo -
           blogiausiu atveju jis tave i�duos, bijok �mogaus abejingo
           (nuolaid�iaujan�io), nes tik per tokius ir nutinka i�davyst�s ir
           �mog�udyst�s". Kova u� taik� man priimtina, pacifizmas man nepriimtinas.
           Manau, kad pacifizmu da�niausiai yra dangstomas asmeninis bailumas ir
           silpnadvasi�kumas...Na, o tam, kad visi �yptel�t� priminsiu buvus� populiar�
           tarybin� anekdot� apie taik�. Arm�n� radijo klausia "Ar bus tre�ias
           pasaulinis karas? Atsakymas - "Ne, bet pasaulyje vyks tokia kova u� taik�,
           kad neliks akmens ant akmens :-DD". A� u� toki� kov� u� taik�!
           ...Ugninio vandens garbinimas yra blogai! Ugninio vandens vartojimas, su
           saiku ir jo skani� bei kokybi�k� form� yra gerai! Audrone, vyn� mums
           dovanojo dievai! Graikai t� �inojo jau prie� m�s� er�. Taip pat dovanojo
           ugn�, seks� ir dar daug kit� dalyk�, kurie jeigu naudojame saikingai tai
           atne�a daug d�iaugsmo �ioje a�ar� pakaln�je. Tai kod�l mes tur�tume i�skirti
           vyn� kaip blogyb� i� vis� diev� dovanot� g�rybi� s�ra�o? Ir ne tik vyn�.
           �napsas dar buvo vadinamas ne tik ugniniu bet ir gyvyb�s vandeniu (aqua
           vita)! Audrone, Kristus pats g�r� ir kitiems pilst� *vyn�* (!), o ne
           vanden�, nors, manau laisvai gal�jo j� tokiu paversti vienu rankos mostu
           :-))). Viena i� versij� kod�l Judas i�dav� Krist� yra jog jam per ma�ai
           �pyl� :-DD. �inai, a� tiesiog manau, kad visur reikalingas protas ir
           balansas. Jeigu yra sakoma "in vino veritas in aqua sanitas" tai ir rei�kia,
           kad praustis reikia vandeniu, o teisyb�s (ir meil�s) ie�koti su vyno taure
           rankoje, o ne atvirk��iai :-)).
           Beprotyb�...Audrone, o juk Zenonas irgi geras beprotis buvo jaunyst�je :-D.
           Bla�k�si ka�kur po Pamyr� rizikuodamas nusisukti sau sprand�. A� ne�inau,
           �ia, ai�ku, kiek asmeni�ka, bet gal tave jis tuo ir su�av�jo? Na,
           �sivaizduok b�t� paskui tave vietoj gali�no, kaln� erelio ir �iek tiek
           kvanktel�jusio alpiako Zenono sekioj�s koks liesas "a�karikas"stud�ius,
           visada m�stantis tik labai blaiviai ir racionaliai, n� la�elio beprotyb�s,
           n� la�elio irracionalaus elgesio. Ar tu b�tum tok� pasirinkus? Na gerai,
           juokauju, �ia ne mano runkeliai... :-)))
           �od�iu, pakelkim taur� (tik vien�) u� dozuot� beprotyb�!

           visas vis�

           Albertas


           On 11/6/07, EKVJUC <ekvjuc@...> wrote:
           >
           > Sveiki,
           > Bandau �sijungti � diskusij� ir a� :). Galima labai �maik��iai ir net
           > brav�ri�kai juokauti karo tema. Pvz. toks artimas ir savas karas keliuose
           > Lietuvoje! Tai �maik�tu ir juokinga, kol karas nepalie�ia paties
           > asmeni�kai.
           > A� galiu suprasti vyrus ir vaikinus, kuriems reikia ka�ko tokio:
           > alkoholio,
           > grei�io, adrenalino. Bet k� daryti tiems, kurie pakli�va po toki�
           > �aunuoli�
           > ratais?!
           >
           > Apie tikr� kar� a� i�manau ma�iau negu j�s, Albertai. Bet visai suprantu
           > Andriaus minim� a�tuoniasde�imtmet� kovotoj� u� taik� Eluned Hurn. Manau,
           > kad tur�dama jos arba j�s�, Albertai, patirt�, tap�iau kovotoja u�
           > taik�.Ir
           > prie� beprotyb�. Kuri pasirei�kia �vairiomis formomis, tame tarpe ir
           > ugninio
           > vandens garbinimu bei vartojimu.
           >
           > Audron� :)
           >


           [Non-text portions of this message have been removed]
          • vygantas vejas
           gerb. bendrasodininkai, KOVA UŽ TAIKĄ. - turbūt vienas didžiausių žmonijos sugalvotų absurdų- kariauti prieš karą! -ar galima blogio (karo)
           Message 10 of 12 , Nov 7, 2007
            gerb. bendrasodininkai,

            KOVA U� TAIK�. - turb�t vienas did�iausi� �monijos sugalvot� absurd�-
            kariauti prie� kar�! -ar galima blogio (karo) formomis nugal�ti pat� blogi?
            manau, kad karas yra pasekm�, o su pasekm�m kovojant nelaim�si, kaip rodo
            praktika. pritariu, kad abejingumas yra did�iausias blogio katalizatorius,
            kylantis, da�nai i� menko i�silavinimo ir to s�lygoto akira�io siaurumo.
            todel si�lau siekti kuo platesnio kult�ros ir mokslo vystymo, visuomen�s
            �vietimo visomis i�galemis ir kuo didesn�s laisv�s �moni� savirai�kai - �ia
            ypa� svarbia rol� tur�t� vaidint laisv� smulkiam ir individualiam verslui-
            i�silavin�s, pats sau ir savo vaikams gerov� kuriantis �mogus tikrai
            ma�iausiai nor�s net pagalvoti apie bet koki� agresij� aplinkini�, kaimyn�,
            taip pat ir kaimynini� kult�r�, valstybiu ar net planet� at�vilgiu. tikiu,
            jog tokioj visuomen�j nebetur�t� prasm�s netgi ir jau min�tasis absurdas-
            KOVA U� TAIK�

            vygantas v�jas            On 07/11/2007, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> wrote:
            >
            > O, labux, Audrone ir labai thanks, kad �sijungei...
            >
            > Taika yra gerai! Taika bet kokiomis priemon�mis ir bet kokia kaina yra
            > blogai. Labai blogai. Galima pateikti milijonus pavyzd�i� pradedant
            > garsiais
            > istoriniais, na, kad ir Miuncheno konferencija, pataisykit jeigu klystu,
            > bet, regis, tai nutiko 1937 metais kai Adolfukui buvo atiduota
            > �ekoslovakija
            > siekiant *bet kokia kaina* i�saugoti *taik�* Europoje. Beje, po to sek�
            > Klaip�dos kra�tas...Ir k� gi? Rezultatas �inomas visiems. O laiku gav�s �
            > snuk�, �suotas vienapautis gal b�t� ir nusiramin�s. Na, bent jau blogiau
            > kas
            > �vyko tikrai neb�t� buv�...
            > Esu tikras, kad kiekvienas �ioje konferencijoje taipogi gali pateikti
            > daugyb� pavyzd�i� i� savo gyvenimo kai laiku fizi�kai nepaaukl�tas koks
            > nors
            > fruktas, atsipra�au u� i�sirei�kim�, su�ika gyvenimus savo artimiesiems
            > arba
            > visai pa�aliniams �mon�ms. Taika nuolaid�iaujant ir u�merkiant akis prie�
            > elges� nesuderinam� su �mogaus vardu yra pats did�iausias blogis. Juk yra
            > sakoma "Nebijok prie�o - blogiausiu atveju jis tave u�mu�, nebijok draugo
            > -
            > blogiausiu atveju jis tave i�duos, bijok �mogaus abejingo
            > (nuolaid�iaujan�io), nes tik per tokius ir nutinka i�davyst�s ir
            > �mog�udyst�s". Kova u� taik� man priimtina, pacifizmas man nepriimtinas.
            > Manau, kad pacifizmu da�niausiai yra dangstomas asmeninis bailumas ir
            > silpnadvasi�kumas...Na, o tam, kad visi �yptel�t� priminsiu buvus�
            > populiar�
            > tarybin� anekdot� apie taik�. Arm�n� radijo klausia "Ar bus tre�ias
            > pasaulinis karas? Atsakymas - "Ne, bet pasaulyje vyks tokia kova u� taik�,
            > kad neliks akmens ant akmens :-DD". A� u� toki� kov� u� taik�!
            > ...Ugninio vandens garbinimas yra blogai! Ugninio vandens vartojimas, su
            > saiku ir jo skani� bei kokybi�k� form� yra gerai! Audrone, vyn� mums
            > dovanojo dievai! Graikai t� �inojo jau prie� m�s� er�. Taip pat dovanojo
            > ugn�, seks� ir dar daug kit� dalyk�, kurie jeigu naudojame saikingai tai
            > atne�a daug d�iaugsmo �ioje a�ar� pakaln�je. Tai kod�l mes tur�tume
            > i�skirti
            > vyn� kaip blogyb� i� vis� diev� dovanot� g�rybi� s�ra�o? Ir ne tik vyn�.
            > �napsas dar buvo vadinamas ne tik ugniniu bet ir gyvyb�s vandeniu (aqua
            > vita)! Audrone, Kristus pats g�r� ir kitiems pilst� *vyn�* (!), o ne
            > vanden�, nors, manau laisvai gal�jo j� tokiu paversti vienu rankos mostu
            > :-))). Viena i� versij� kod�l Judas i�dav� Krist� yra jog jam per ma�ai
            > �pyl� :-DD. �inai, a� tiesiog manau, kad visur reikalingas protas ir
            > balansas. Jeigu yra sakoma "in vino veritas in aqua sanitas" tai ir
            > rei�kia,
            > kad praustis reikia vandeniu, o teisyb�s (ir meil�s) ie�koti su vyno taure
            > rankoje, o ne atvirk��iai :-)).
            > Beprotyb�...Audrone, o juk Zenonas irgi geras beprotis buvo jaunyst�je
            > :-D.
            > Bla�k�si ka�kur po Pamyr� rizikuodamas nusisukti sau sprand�. A� ne�inau,
            > �ia, ai�ku, kiek asmeni�ka, bet gal tave jis tuo ir su�av�jo? Na,
            > �sivaizduok b�t� paskui tave vietoj gali�no, kaln� erelio ir �iek tiek
            > kvanktel�jusio alpiako Zenono sekioj�s koks liesas "a�karikas"stud�ius,
            > visada m�stantis tik labai blaiviai ir racionaliai, n� la�elio beprotyb�s,
            > n� la�elio irracionalaus elgesio. Ar tu b�tum tok� pasirinkus? Na gerai,
            > juokauju, �ia ne mano runkeliai... :-)))
            > �od�iu, pakelkim taur� (tik vien�) u� dozuot� beprotyb�!
            >
            > visas vis�
            >
            > Albertas
            >
            >
            > On 11/6/07, EKVJUC <ekvjuc@...> wrote:
            > >
            > > Sveiki,
            > > Bandau �sijungti � diskusij� ir a� :). Galima labai �maik��iai ir net
            > > brav�ri�kai juokauti karo tema. Pvz. toks artimas ir savas karas
            > keliuose
            > > Lietuvoje! Tai �maik�tu ir juokinga, kol karas nepalie�ia paties
            > > asmeni�kai.
            > > A� galiu suprasti vyrus ir vaikinus, kuriems reikia ka�ko tokio:
            > > alkoholio,
            > > grei�io, adrenalino. Bet k� daryti tiems, kurie pakli�va po toki�
            > > �aunuoli�
            > > ratais?!
            > >
            > > Apie tikr� kar� a� i�manau ma�iau negu j�s, Albertai. Bet visai suprantu
            > > Andriaus minim� a�tuoniasde�imtmet� kovotoj� u� taik� Eluned Hurn.
            > Manau,
            > > kad tur�dama jos arba j�s�, Albertai, patirt�, tap�iau kovotoja u�
            > > taik�.Ir
            > > prie� beprotyb�. Kuri pasirei�kia �vairiomis formomis, tame tarpe ir
            > > ugninio
            > > vandens garbinimu bei vartojimu.
            > >
            > > Audron� :)
            > >
            >
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
            >
            >
            > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
            > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
            > pabr��tinai j� neaatsisakome.
            > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
            > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
            >
            > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >
            > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
            > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
            > Yahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >


            [Non-text portions of this message have been removed]
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.