Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Doras sūnus

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Tomai T, ačiū už kūrybą ir drąsa ją paaiškinti. Tai man labai padeda suprasti, įsiklausyti ir tobulintis. Rašau toliau savo įsiminimus Doras
  Message 1 of 5 , Sep 2, 2007
  • 0 Attachment
   Tomai T, ačiū už kūrybą ir drąsa ją paaiškinti. Tai man labai padeda
   suprasti, įsiklausyti ir tobulintis.

   Rašau toliau savo įsiminimus "Doras sūnus".
   http://www.worknets.org/upload/AndriusKulikauskas/dorassunus.pdf
   Dalinuos savo kūrybos eiga, galite prisidėti savo pamąstymais arba dar
   geriau, savo kūrybiniais užmojais.

   Apmąstau trečią skyrių. Doras sūnus kalbasi su savimi. Trečiam
   skyriuje jis išrykėja, kaip trokštanti būtybė. (Kaip antai, "palaiminti
   kurie alksta ir trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti (ir
   pagirdyti?)". O ketvirtame skyriuje jį vaizduosiu mąstantį dėsniais,
   įstatymais, pavyzdžiui, mylėk priešą. "Palaiminti gailestingieji, jie
   susilauks gailestingumo."

   Doram sūnui labai patinka jo brolis, net ir tada kai ant jo pyksta. Jam
   tiesiog jisai patinka. Tai gilus prisirišimas. Bet dabar jau pajunta,
   kad likimas leidžia jam rinktis - atsiriboti nuo tų jausmų, arba naujai
   prisirišti. Jis tiek išgyvenęs nusprendžia, nėra ko prisirišti, tai yra
   nebūtina ir tai gali būti tiesiog nereikalingas tampymasis ir jis to
   nebenori nes jis tiek daug išgyveno vienas, be jokio atgarsio, ir kam to
   reikėjo? Ir kam taip iš naujo? Juk brolis vėl kada išvyks ir sugrįš ir
   vėl ir vėl?

   Trečias skyrius prasidės tėvo įvadu, kaip ir kiti skyriai. Manau, jis
   gali pamąstyti, koks aš tėvas? Vieną sūnų sutikau iš tolo, o kitą
   palikau čia pat lauke vienam pamąstyti. Ar jį apleidau? Vaikai daro
   kaip tėvai. Tėvas juo labiau sūnų pamoko. "Žmogaus sūnus" žmogaus
   pamokytas, iš jo padarus pavyzdį. O Dievo sūnus Dievo pamokytas savo
   pavyzdžiu.

   Toliau doras sūnus mąstys, kad jis gali nebeprisirišti prie brolio. Jis
   savo prisirišimą gerai žino ir gali neprisiminti. Bet jis akimirkai
   pasvarsto, ar tai per daug žiauru, baisu, ar jis nepraras dalį savo
   sielos atsisakydamas to gaivališko prisirišimo? Tad mes su juo
   išgyvenime tą pasvarstymo akimirką.

   Įvaizdis - žaltys, Herkulio rankose, tiek ir Mozės rankose, nors jų
   nevardinsiu. Ir bandau Dievo nevardinti nes stengiuos doro žmogaus
   išgyvenimus vaizduoti atskirai nuo Dievo.

   Radau tave! Išplėšiau iš krūtinės kaip iš krūmų. Už galvos iškėliau
   virš galvos. Žaltys! Žagsi, žagtelėk! Dvejok, liežuvi dvilinki.
   Nebeįlįsi? Nebeišlįsi?

   Kitas įvaizdis - Jėzaus išsireiškimas "asilo sukamos girnos" atitinka
   trejybei "nusistatyti, vykdyti, apmąstyti, nusistatyti..." ir man atrodo
   jis į tai žiūri, kaip į baisią bausmę, kai žmogui tenka pačiam save
   tikrinti, vietoj kad tiesiog klausytis Dievo.

   Šiandien tiek.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 699 30003
   Vilnius
  • Thomas Chepaitis
   Tomai velgi T., noriu paaiszkinti savo poziuri i kurubos aiszkinima. Tiesiog prisiminiau savo sena pokalbi su poetu Edmundu Kelmicku, kai atvaziavau pas ji i
   Message 2 of 5 , Sep 2, 2007
   • 0 Attachment
    Tomai velgi T.,

    noriu paaiszkinti savo poziuri i kurubos aiszkinima. Tiesiog prisiminiau savo sena pokalbi su poetu Edmundu Kelmicku, kai atvaziavau pas ji i Klaipeda - "parodysiu tau viena dailininka, tik jis megsta aiszkinti savo kuryba, tai reikes laiku iszeiti arba prisigerti"....

    Ta prasme, domejimas paciu kurybiniu procesu, ir kaipo jis vyksta tavyje yra visai naturalu, ir grazu ziuret kaip Tai skleidziasi, pvz., yra James'o berods studijos apie kurybinius procesus, ir simtai kitu, o menininko liudyjimai svariausi, ir idomu iszties kaip tas vyksta.
    Tik cia artist'as atsiskiria nuo kitu zmoniu, kurie atseit to neturi, ir atsiduria pavojingoj savigrozejimosi kaimynystej.Gal taip tik atrodo.. Bet juk mes visi teesame zmones, silpnybiu indai..

    Apibendrinus, norejau pasakyti kad palyginus su paciomis eilemis, ju studija visuomet atrodys blankiai, nors yra ir apraszymu geniju, bei zmoniu, kurie tai net labiau megsta uz pacia kuryba.Mano pastaba liete ne tave asmeniszkai, o bet kuri kureja (szauni alliteracija - galvodamas ja as paziurejau i stala, ir nuo jo bei klaviaturos "k" ir "u" raidziu kaimynystes atsispindejo shis saskambis:))

    Ai, apskkritai tai ne mano reikalas, tiesiog pamaniau kad tu pats sau gadini pasirodyma. Na, o jei cia toks lygis, ir taip priimta, ir tai idomu, tai valio!
    Geriau nesikisziu. Allah Akbar!

    Vel ne vietoj,
    TCz
    Andrius Kulikauskas <ms@...> wrote: Tomai T, aèiû uþ kûrybà ir dràsa jà paaiðkinti. Tai man labai padeda
    suprasti, ásiklausyti ir tobulintis.

    Raðau toliau savo ásiminimus "Doras sûnus".
    http://www.worknets.org/upload/AndriusKulikauskas/dorassunus.pdf
    Dalinuos savo kûrybos eiga, galite prisidëti savo pamàstymais arba dar
    geriau, savo kûrybiniais uþmojais.

    Apmàstau treèià skyriø. Doras sûnus kalbasi su savimi. Treèiam
    skyriuje jis iðrykëja, kaip trokðtanti bûtybë. (Kaip antai, "palaiminti
    kurie alksta ir trokðta teisybës, nes jie bus pasotinti (ir
    pagirdyti?)". O ketvirtame skyriuje já vaizduosiu màstantá dësniais,
    ástatymais, pavyzdþiui, mylëk prieðà. "Palaiminti gailestingieji, jie
    susilauks gailestingumo."

    Doram sûnui labai patinka jo brolis, net ir tada kai ant jo pyksta. Jam
    tiesiog jisai patinka. Tai gilus prisiriðimas. Bet dabar jau pajunta,
    kad likimas leidþia jam rinktis - atsiriboti nuo tø jausmø, arba naujai
    prisiriðti. Jis tiek iðgyvenæs nusprendþia, nëra ko prisiriðti, tai yra
    nebûtina ir tai gali bûti tiesiog nereikalingas tampymasis ir jis to
    nebenori nes jis tiek daug iðgyveno vienas, be jokio atgarsio, ir kam to
    reikëjo? Ir kam taip ið naujo? Juk brolis vël kada iðvyks ir sugráð ir
    vël ir vël?

    Treèias skyrius prasidës tëvo ávadu, kaip ir kiti skyriai. Manau, jis
    gali pamàstyti, koks að tëvas? Vienà sûnø sutikau ið tolo, o kità
    palikau èia pat lauke vienam pamàstyti. Ar já apleidau? Vaikai daro
    kaip tëvai. Tëvas juo labiau sûnø pamoko. "Þmogaus sûnus" þmogaus
    pamokytas, ið jo padarus pavyzdá. O Dievo sûnus Dievo pamokytas savo
    pavyzdþiu.

    Toliau doras sûnus màstys, kad jis gali nebeprisiriðti prie brolio. Jis
    savo prisiriðimà gerai þino ir gali neprisiminti. Bet jis akimirkai
    pasvarsto, ar tai per daug þiauru, baisu, ar jis nepraras dalá savo
    sielos atsisakydamas to gaivaliðko prisiriðimo? Tad mes su juo
    iðgyvenime tà pasvarstymo akimirkà.

    Ávaizdis - þaltys, Herkulio rankose, tiek ir Mozës rankose, nors jø
    nevardinsiu. Ir bandau Dievo nevardinti nes stengiuos doro þmogaus
    iðgyvenimus vaizduoti atskirai nuo Dievo.

    Radau tave! Iðplëðiau ið krûtinës kaip ið krûmø. Uþ galvos iðkëliau
    virð galvos. Þaltys! Þagsi, þagtelëk! Dvejok, lieþuvi dvilinki.
    Nebeálási? Nebeiðlási?

    Kitas ávaizdis - Jëzaus iðsireiðkimas "asilo sukamos girnos" atitinka
    trejybei "nusistatyti, vykdyti, apmàstyti, nusistatyti..." ir man atrodo
    jis á tai þiûri, kaip á baisià bausmæ, kai þmogui tenka paèiam save
    tikrinti, vietoj kad tiesiog klausytis Dievo.

    Ðiandien tiek.

    Andrius

    Andrius Kulikauskas
    Minèiø sodas
    http://www.ms.lt
    ms@...
    +370 699 30003
    Vilnius


    Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

    Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

    Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    Yahoo! Groups Links


    ---------------------------------
    Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.