Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] Re: Atþalyno naujienos

Expand Messages
 • kamantas@aol.com
  Mielas Andriau, Skaitau idomius laiskus apie kelioniu ispudzius ir is gyvenimo Lietuvoje, nors neprisidedu su mano laiskais is tolimo Grand Rapids miesto,
  Message 1 of 1 , Dec 31, 2006
  • 0 Attachment
   Mielas Andriau,

   Skaitau idomius laiskus apie kelioniu ispudzius ir is gyvenimo Lietuvoje,
   nors neprisidedu su mano laiskais is tolimo Grand Rapids miesto, Michigan
   valstijoje. Didelis ACIU, kad atsiunciat man tuos laiskus.
   Linkiu geru ir darbingu Naujuju 2007 Metu visiems "Minciu sodo" rasytojams
   ir skaitytojams.

   Vytautas Kamantas
   Grand Rapids, Michigan
   ....................................................

   In a message dated 12/31/2006 2:21:29 P.M. Eastern Standard Time,
   uzheroldas1615@... writes:
   Andriau,
   neturiu dabar mob.,
   siaip telefonas 2335740

   tu busi iki trecio sausio?

   nepraryk pinigu, istrauksim is skrandzio.

   Tomas/

   Andrius Kulikauskas <_ms@..._ (mailto:ms@...) > wrote:
   Fikratai,

   Aèiû uþ laiðkà!

   Kalbëjau su Algirdu Zokaièiu, George Christian Jeyaraj, Vygantu Vëju,
   Alvydu Èepuliu, Petru Stankevièiumi, Ramûnu Krupausku. Visi pasistengs
   bûti "Atþalyne" ðeðtadiená, 12:00 valandà surengti visuotiná nariø
   susirinkimà. Jeigu galite atvaþiuoti að jums apmokëèiau uþ kelionæ.
   Kitaip palaikysime ryðá telefonu. Reikia dar susisiekti su Vitaliju
   Èervekovu ir taip pat su Vaida. Taip kviesiu Aldona Norkûnienæ tapti
   nariu. Jinai vadovavo mûsø ðventei.

   Be George'o ðiuo metu nariø tarpe nëra kandidatø á vadovus. Bet manau
   Vygantas Vëjas sutiks irgi kandidatuoti, dar reikia paaiðkinti, kas èia
   per ásipareigojimas, ir supaþindinti su kitais. O tai ne pirmas kartas,
   kaip prisimeni, Liuba ástojo á klubà tà paèià dienà kaip tapo vadovë.
   Ir pernai skelbëm konkursà á vadovus, vadinas neapsiribojome nariais.
   Að dþiaugèiaus jeigu Vygantas sutiktø.

   Jaunimà daþnai matyti "Atþalyne" kadangi telkiasi vaikø aikðtelëje. Man
   padëjo pakelti nuo þemës ir pastatyti lauko áðvietæ, kaþkas buvo
   nuvertæs. Pasidalinau monetomis kurias parveþiau ið Kipro, Izraelio,
   Turkijos. Ðiandien visas bûrys uþklausë ar galëtø ðvæsti pas mus
   Naujuosius metus. Jie sutiko ðvæsti be alkoholio ir su suaugusiais bet
   nori rinktis po vidurnakèio ir likti iki ryto. Tad neþinau, kaip
   dërësimës toliau, bet papraðiau, kad ateitø su kuriais nors tëveliais á
   susirinkimà ðeðtadiená.

   Rytoj (ketvirtadienáRytoj (ketvirtadiená<WBR>) vaþiuoju á Darguþius
   ir pakalbëti, kaip galëtumëme MyFoodStory uþmoju palaikyti jo veiklà.
   Tikiu nakvoti Marcinkonyse.

   Tomai, kur tu? Neprisiskambinu tau. Mano telefonas +370 (699) 30003.
   Bûtinai susitikime prieð sausio 3èià kol dar neiðvykau. Kitaip turësiu
   pats vadovauti ir tuos pinigus suvalgysiu.

   Labai dþiaugiuos, kaip darbingai praëjo sueiga Rieðëje. Aèiû, Mudi uþ
   laiðkà. Reiks dar paraðyti.

   Sveikinu Ramûnà Janavièiø kurio vizija "Lietuvos vizijos manifestas"
   sulaukë teigiamà ávertinimà "Atgimimo" konkurse:
   _http://www.atgimimahttp://wwwhttp://wwhttp://www.atgimh_
   (http://www.atgimimas.lt/news_comments.php?id=1166457428)
   Ramûno vizijà kartu su kitø laimëtojø paskelbë "Atgimime". Daugiau kaip
   170 vizijø buvo pasiûlyta. Mano "Debesëliø judëjimas"
   _http://w.ms.http://w.ms.http://w.m_ (http://w.ms.lt/wiki.cgi?LT/Lietuva)
   nelaimëjo, bet galvoju, gal yra leidinys kuris já iðspausdintø?

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minèiø sodas
   _http://www.ms.ht_ (http://www.ms.lt/)
   _ms@..._ (mailto:ms@...)
   +370 (699) 30003
   Vilnius

   Recent Activity
   * 3
   _New Members_
   (http://groups.yahoo.com/group/Minciu_sodas_LT/members;_ylc=X3oDMTJmOWVuYmViBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzE0NDkwMDgEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTcxNDk2BHNlY
   wN2dGwEc2xrA3ZtYnJzBHN0aW1lAzExNjc1OTI3NDI-)

   _Visit Your Group _
   (http://groups.yahoo.com/group/Minciu_sodas_LT;_ylc=X3oDMTJlZGhvOGtlBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzE0NDkwMDgEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTcxNDk2BHNlYwN
   2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTE2NzU5Mjc0Mg--)


   Yahoo! News
   _Fashion News_
   (http://us.ard.yahoo.com/SIG=12ilh0i7o/M=493064.9803190.10510181.8674578/D=groups/S=1705171496:NC/Y=YAHOO/EXP=1167599942/A=3848621/R=0/SIG=1
   2u6o6g3h/*http://news.yahoo.com/i/1597;_ylt=A9FJqa5Gxa5E2jgAYQKVEhkF;_ylu=X3oD
   MTA2MnU4czRtBHNlYwNzbg--)
   What's the word on
   fashion and style?

   Y! GeoCities
   _Free Blogging_
   (http://us.ard.yahoo.com/SIG=12i918006/M=493064.9803219.10510212.8674578/D=groups/S=1705171496:NC/Y=YAHOO/EXP=1167599942/A=3848539/R=0/SIG=
   12ban20bv/*http://us.rd.yahoo.com/evt=42416/*http://geocities.yahoo.com/ps/y36
   0/?v=f)
   Share your views
   with the world.

   Yahoo! Groups
   _Start a group_
   (http://groups.yahoo.com/start;_ylc=X3oDMTJvdDcwdHJpBF9TAzk3MzU5NzE0BF9wAzMEZ3JwSWQDMTQ0OTAwOARncnBzcElkAzE3MDUxNzE0OTYEc2VjA25jbW9kBHNsawN
   ncm91cHMyBHN0aW1lAzExNjc1OTI3NDI-)
   in 3 easy steps.
   Connect with others.


   .
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.