Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] Susitikimai Rieseje, Atzalyne, Darguzıuose

Expand Messages
 • vygantas vejas
  man gruodzio 23 d irgi tinka
  Message 1 of 7 , Dec 14, 2006
  • 0 Attachment
   man gruodzio 23 d irgi tinka

   >From: Mudis �alkauskas <mudis@...>
   >Reply-To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   >To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
   >Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Susitikimai Rieseje, Atzalyne,
   >Darguzıuose
   >Date: Thu, 14 Dec 2006 18:42:14 +0200
   >
   >Andriau,
   >
   >Alfredui ir man puikiai tinka gruod�io 23 d. �e�tadienis. Galime prad�ti
   >rinktis 10 val ryto. Ta�iau skelbti susirinkim� ir jo temq mes paliekame
   >Tau, Andriau.
   >
   >Atvykti reik�t� 77 autobusu i� Ateities g., Jeruzal�s arba Mol�t� plento
   >prad�ios va�iuojant iki Rie��s ba�ny�ios, o nuo jos - p�s�iomis �emyn �
   >pakaln� iki Alfredo nam�. Mes pastatysime �enklus.
   >
   >Iki,
   >Mudis
   >
   >----- Original Message -----
   >From: <ms@...>
   >To: <minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
   >Cc: <talka@yahoogroups.com>
   >Sent: Thursday, December 14, 2006 3:11 PM
   >Subject: [Minciu_sodas_LT] Susitikimai Rieseje, Atzalyne, Darguzıuose
   >
   >
   > > Mudi, Alfredai,
   > > Puiku!
   > > Kaip jums geriausia, kuria diena susitikti Rieseje?
   > > Sestadıenı gruodzio 23cia
   > > Sestadieni gruodzio 30ta
   > > Sekmadieni gruodzio 31ma?
   > > Zodziu ar pries sv.Kaledas ar po?
   > >
   > > Man patiktu gruodzio 23cia jei tinka.
   > >
   > > Mums gruodzio 30 arba 31 reiks rengti Atzalyno metini susitikima ir
   > > isrinkti
   > > nauja vadova, Algirdas Zokaitis atsisako. Gal Aldona, Monika arba
   >Vygantas
   > > sutiktu vadovauti ar nors ieiti i taryba.
   > >
   > > Kalbejau su musu seniunu Vaclovu Blazeviciumi, viskas gerai. Grizes
   > > gyvensiu
   > > Atzalyne dvi savaites. Susitiksime su Pavilnio bendruomenes pirmininke
   > > Snieguole Bezeriene kai tik grisiu.
   > >
   > > Ieskosiu kas gyventu Atzlayne nuo sausio iki balandzio nes as tada busiu
   > > isvykes. O gal taı nebutina. Pamatysime. Parasykıme!
   > >
   > > Taıp pat norecıau aplankyti Darguzius (Valdai, gal ka siulai?)
   > > ır tıkıu pabutı Marcınkonyse.
   > >
   > > Linkejimai is Stambulo!
   > >
   > > Andrius
   > >
   > >
   > >
   > > Data , "Mudis Salkauskas" <mudis@...> Ra�yta:
   > >>Labas Andriau ir kiti bi�iuliai!
   > >>
   > >>Ruden�, kai buvome susirink� At�alyne, nutar�me prie� Naujus Metus
   > >>susirinkti Rie��je pas Alfred� Gabrijolavi�i�. Jis pasiruo��s priimti
   > >>visus
   > >>norin�ius j� aplankyti ir visiems kartu pasib�ti. Reikia nutarti kada:
   > > diena
   > >>ir valanda.
   > >>
   > >>Kadangi jo el. pa�tas neveikia, tai a� tarpininkausiu, tod�l ra�ykite
   >man
   > >>arba ms.
   > >>
   > >>Mudis
   >
   >
   >
   >Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
   >yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   >pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
   >Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   >
   >Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   >Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
  • Thomas Chepaitis
   Vyga, o kaip ryt del darguziu? noreciau nuvaziuot, nors ir nefilmuoti. Gal isvaziuokim kokia 13.00 is Vilniaus? Mobilus visai sugedo, naminis - 233 57 40 ,
   Message 2 of 7 , Dec 15, 2006
   • 0 Attachment
    Vyga,
    o kaip ryt del darguziu? noreciau nuvaziuot, nors ir nefilmuoti.
    Gal isvaziuokim kokia 13.00 is Vilniaus?
    Mobilus visai sugedo, naminis - 233 57 40 , dabar esu uzupy, Galeroj (13:43)

    tomas cz.

    vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:

    man gruodzio 23 d irgi tinka

    >From: Mudis Ðalkauskas
    >Reply-To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
    >To:
    >Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Susitikimai Rieseje, Atzalyne,
    >Darguzıuose
    >Date: Thu, 14 Dec 2006 18:42:14 +0200
    >
    >Andriau,
    >
    >Alfredui ir man puikiai tinka gruodþio 23 d. ðeðtadienis. Galime pradëti
    >rinktis 10 val ryto. Taèiau skelbti susirinkimà ir jo temq mes paliekame
    >Tau, Andriau.
    >
    >Atvykti reikëtø 77 autobusu ið Ateities g., Jeruzalës arba Molëtø plento
    >pradþios vaþiuojant iki Rieðës baþnyèios, o nuo jos - pësèiomis þemyn á
    >pakalnæ iki Alfredo namø. Mes pastatysime þenklus.
    >
    >Iki,
    >Mudis
    >
    >----- Original Message -----
    >From:
    >To:
    >Cc:
    >Sent: Thursday, December 14, 2006 3:11 PM
    >Subject: [Minciu_sodas_LT] Susitikimai Rieseje, Atzalyne, Darguzıuose
    >
    >
    > > Mudi, Alfredai,
    > > Puiku!
    > > Kaip jums geriausia, kuria diena susitikti Rieseje?
    > > Sestadıenı gruodzio 23cia
    > > Sestadieni gruodzio 30ta
    > > Sekmadieni gruodzio 31ma?
    > > Zodziu ar pries sv.Kaledas ar po?
    > >
    > > Man patiktu gruodzio 23cia jei tinka.
    > >
    > > Mums gruodzio 30 arba 31 reiks rengti Atzalyno metini susitikima ir
    > > isrinkti
    > > nauja vadova, Algirdas Zokaitis atsisako. Gal Aldona, Monika arba
    >Vygantas
    > > sutiktu vadovauti ar nors ieiti i taryba.
    > >
    > > Kalbejau su musu seniunu Vaclovu Blazeviciumi, viskas gerai. Grizes
    > > gyvensiu
    > > Atzalyne dvi savaites. Susitiksime su Pavilnio bendruomenes pirmininke
    > > Snieguole Bezeriene kai tik grisiu.
    > >
    > > Ieskosiu kas gyventu Atzlayne nuo sausio iki balandzio nes as tada busiu
    > > isvykes. O gal taı nebutina. Pamatysime. Parasykıme!
    > >
    > > Taıp pat norecıau aplankyti Darguzius (Valdai, gal ka siulai?)
    > > ır tıkıu pabutı Marcınkonyse.
    > >
    > > Linkejimai is Stambulo!
    > >
    > > Andrius
    > >
    > >
    > >
    > > Data , "Mudis Salkauskas" Raðyta:
    > >>Labas Andriau ir kiti bièiuliai!
    > >>
    > >>Rudená, kai buvome susirinkæ Atþalyne, nutarëme prieð Naujus Metus
    > >>susirinkti Rieðëje pas Alfredà Gabrijolavièiø. Jis pasiruoðæs priimti
    > >>visus
    > >>norinèius já aplankyti ir visiems kartu pasibûti. Reikia nutarti kada:
    > > diena
    > >>ir valanda.
    > >>
    > >>Kadangi jo el. paðtas neveikia, tai að tarpininkausiu, todël raðykite
    >man
    > >>arba ms.
    > >>
    > >>Mudis
    >
    >
    >
    >Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
    >yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
    >pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    >Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
    >
    >Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    >Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
    >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

    Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

    Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    Yahoo! Groups Links

    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
    http://mail.yahoo.com

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.