Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Linkejimai is Jeruzales

Expand Messages
 • ms@auste.elnet.lt
  aura, Ačiū tau už nuoširdų laišką. Drįstu pasidalinti mūsų Minčių sodo susirašinėjime. http://groups.yahoo.com/group/minciu_sodas_LT/ Gal
  Message 1 of 1 , Oct 31 12:23 PM
  • 0 Attachment
   aura,

   Ačiū tau už nuoširdų laišką. Drįstu pasidalinti mūsų "Minčių sodo"
   susirašinėjime. http://groups.yahoo.com/group/minciu_sodas_LT/ Gal kitus
   padrąsinsime pamąstyti, koks mūsų kelias?

   Tavęs ir mūsų visų paklausiu dviejų klausimų:
   * Kuri tau asmeniškai svarbiausia, giliausia, brangiausia vertybė, aprėpianti
   visas kitas?
   * Kurį tu klausimą gvildeni, tai yra, kurį tu norėtum atsakyti, bet kol kas
   nerandi atsakymo?
   Jau surinkiau iš 200 žmonių jų kertines vertybes ir iš 100 žmonių jų
   gvildenamus klausimus.
   http://www.ourculture.info/wiki.cgi?PersonalOutlooks
   Tai padeda susigaudyti, kas kam iš tikrųjų įdomu, svarbu, kuria kryptimi
   auga, bręsta, skleidžiasi ir gali kitus vesti.

   Jeruzalėje jau esu antrą savaitę. Ieškau musulmonų šviesuolių, nes noriu
   įtraukti įvairiausius šviesuolius. O šalys, kuriose vyrauja islamas, dažnai
   engia savaip mąstančius. Vakarų žiniasklaida supaprastindama gyvenimą taip
   pat nenori sukti galvos dėl jų įvairovės.

   Kol kas pradžia nebloga. Dešimts dienų praleidau Kipro saloje, užsukau ir į
   turkų okupuotą pusę ir pabendravau su tenykščiais disidentais, siekiančiais
   salos sujungimo ir turkų kariuomenės išvedimo. Tai buvo turkai savęs
   nesiejantys su Turkija, ir musulmonai savęs nesiejantys su islamu.

   Iš Kipro skridau į Tel Avivą, o iš ten važiavau autobusu į Jeruzalę kur
   susitikau su Yehuda Stolov http://www.interfaith-encounter.org Jo
   organizacija rengia pasikalbėjimus tarp įvairių tikėjimų žmonių, ypač žydų ir
   musulmonų. Jisai pažįsta įvairių musulmonų šviesuolių ir paaiškino, kaip
   susisiekti. Tada ką tik prasidėjo musulmonų šeimų trijų dienų šventė
   pasibaigus Ramadano mėnesio pasninkams. Tad pirma aplankiau kelis žydų
   šviesuolius.

   Ehud Tokatly http://www.hopeways.org/e_ehud02.shtml domisi komunitarizmu,
   kaip perkurti Izraelio valstybę, kad balsavimai vyktų ne geografiniais
   vienetais o pagal bendruomenes. Ir aplamai, kaip rasti bendrą kalbą tarp
   visų tikėjimų tikinčiųjų ir kovoti su vakarietišku pasileidimu. Kalbėjome
   kokias aštuonias valandas, buvo įdomu, kaip jis mąsto. Jam labai rūpi gerbti
   įsakymus. Pavyzdžiui, nagrinėjome atvejį, kada vienas žmogus neišmoka
   darbininkams, kas jiems priklauso. (Man yra tekę būti ir tokiu darbdaviu, ir
   tokiu darbininku.) Tai pagal jį, viską reikia sumokėti nežiūrint, kaip anie
   besutiktų, nes įsakymas Nevok! mus įpareigoja nežiūrint, kas kaip mąsto.

   Bendrai, man atrodo, kad žydų, krikščionių ir musulmonų tikėjimai labai
   skirtingai prieina prie pagrindinio klausimo, Kaip vykdyti Dievo valią? Man
   atrodo, nuoširdžiai tikintys žydai puoselėja pagarbą įsakymui, nuoširdžiai
   tikintys krikščionys puoselėja vidinį požiūrį, nuoširdžiai tikintys
   musulmonai puoselėja bendruomeninę kultūrą. Užtat nėra kaip tiesiogiai
   lyginti šiuos "tikėjimus".

   Tuo tarpu tiek!

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   ms@...
   http://www.ms.lt


   Gerb. Andriau,

   Labai dėkoju už išsamų laišką, gražias mintis bei dėmesį. Jūs teisus -
   Korane radau besikartojančias mintis.
   Ėmiau domėtis kitomis religijomis, meditacija, nes noriu pagaliau atrasti
   save. Esu jauna, turiu gerą darbą, perspektyvias studijas, tačiau viduje
   žinau, jog einu ne tuo keliu. Galėčiau viską mesti ir pradėti iš naujo,
   tačiau nežinau kokį kelią pasirinkti. Noriu būti naudinga ne tik Dievui, bet
   ir žmonėms, darydama tai, ką galiu padaryti geriausiai. Deja, mane traukia
   daugybė dalykų. Tačiau didžiausia bėda, jog gyvenimas ir laikas nestovi
   vietoj.
   Nerasiu laimės tol, kol nerasiu savęs.

   Tenoriu pasakyti, jog mane sujaudino Jūsų, kaip nepažįstamo žmogaus,
   atvirumas ir nuoširdumas.

   Linkiu didžiausios laisvės ir sėkmės!

   Pagarbiai,

   Laura

   ----- Original Message -----
   From: "Andrius Kulikauskas" <ms@...>
   To: <minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, September 21, 2006 8:40 PM
   Subject: Re: Koranas   > Laura wrote:
   >

   > > > Sveiki!
   > > >
   > > > Labai noreciau paskaitineti KORANO istraukas lietuviu kalba. Gal
   > > > turite kokios medziagos?Buciau labai dekinga.
   > > >
   > > >
   > > > Pagarbiai
   > > >
   > > > Laura Petrauskaite
   >
   >
   > Laura,
   >
   > Aèiû uþ laiðkà!
   >
   > Lietuviø kalba yra iðleista Korano iðtraukø knyga: "Korano
   iðmintis":
   > http://www.jotema.lt/lt/catalog/item_view?pid=11&id=100
   > <http://www.jotema.lt/lt/catalog/item_view?pid=11&id=100>
   >
   > Yra taip pat iðtraukø antologijoje "Religijø istorijos antologija, II
   > dalis (Islamas, hinduizmas, budizmas)".
   > http://www.super.lt/?content=product&istr=y&prod_id=2486
   >
   > Lyg tai esu girdëjæs, kad turi iðeiti viso Korano vertimas, ir
   kad
   > Sigitas Geda já verèia:
   > http://subkultura.vdu.lt/index.php?menukey=61&purl=data_lt/6/62/#12
   > <http://subkultura.vdu.lt/index.php?menukey=61&purl=data_lt/6/62/#12>
   > "Moteris", Koranas-pirmà kartà lietuviðkai, Majorovienë
   v., Nr.11. P.
   > 32-33. 2005, Sigitas Geda verèia, Koranà, Bankauskaitë L.
   >
   > Emad El-Deen El-Akehal, mûsø Minèiø sodo dalyvis, pradëjo
   organizuoti
   > Korano vertimà á lietuviø kalbà, rado rëmëjø.
   >
   > Kvieèiu ásijungti á mûsø Minèiø sodo
   susiraðinëjimà
   > http://groups.yahoo.com/group/minciu_sodas_LT/ Siøsk tuðèià
   ar bet koká
   > laiðkà adresu minciu_sodas_LT-subscribe@yahoogroups.com ir gausi
   mûsø
   > laiðkus ir galësi mums raðyti. Pasidalinu mûsø
   laiðkais, taip vis judinu
   > mûsø veiklà.
   >
   > Gana atidþiai skaièiau Korano vertimà á anglø kalba.
   Tai nuobodoka
   > knyga, daug besikartojanti ir nieko taip labai daug nepasakanti.
   > Iðreikðtas tikëjimas yra paprastas ir visuomeninis. Mano
   supratimu, tai
   > tikëjimas skirtas paprastiems mirtingiesiems, nesiekiantiems Kristaus
   > tobulumo. Ásivaizduoju Mahometà praðantá Dievo:
   Kristus tai Kristus,
   > bet duok mums religijà tinkanèià þmonëms
   nesiekiantiems tokio tobulumo.
   > Kaip Dievo sûnaus Jëzaus Kristaus sekëjas drástu
   tvirtinti, kad tai
   > þmoniðkesnis nei krikðèioniø tikëjimas,
   sprendþiant ið mûsø
   > civilizacijos istorijos. Man atrodo, bûtent islamo sëkmë
   iððaukë
   > krikðèionybës krizæ kuri baigësi antikos vertybiø
   gráþimu á Europà,
   > renesansu, baþnyèios ir valstybës atskyrimu, tolerancija,
   demokratija,
   > humanizmu.
   >
   > Manau yra prasminga bandyti suprasti islamiðkas
   pasaulëþiûras ir sieti
   > su krikðèioniðkàsias. Popieþius Benediktas XVI
   áþvelgia Dievo mintá
   > antikos graikø màstytojø kûriniuose. O Kristaus apaðtalø
   atsivërë taip,
   > kad jie suvokë kiek daug þydø ðventraðèiuose
   priraðyta apie Kristø. Tad
   > kodël negali Ðventa Dvasia panaðiai mus apðviesti ir
   padëti ákvëptai
   > skaityti visus ðventraðèius? Gali ir manau
   ðvieèia ir dar kaip reikiant
   > apðvies.
   >
   > Gera susipaþinti su Koranu vien dël to, kad tai yra Islamo
   esmë. 99%
   > Korano manyèiau priimtina krikðèioniams o dël to gal
   esminio 1% reikëtø
   > nuoðirdþiau kalbëtis, kaip bandë ðventas
   Pranciðkus. O labai liûdna kai
   > iðkeliami nukrypimai o ne esmë. Karta skaièiau
   laikraðtyje, kaip
   > Singapûro mokyklos vaikus supaþindino su pagrinidiniais pasaulio
   > tikëjimais,kiekvienams skyrë po vienà dienà. Tad
   krikðèionybæ aiðkino
   > kaip Kalëdø senio kultà, tarsi tai bûtø jos pagrindas, nors
   ið tikrø
   > daug kam jis ir yra pagrindas.
   >
   > Keliausiu dabar á Kiprà ir paskui ta proga ieðkosiu
   musulmonø
   > ðviesuoliø. Tikiu uþsukti á Izraelá porai
   savaièiø ir paskui á Egiptà
   > gal mënesiui ir á Turkijà savaitei.
   >
   > Aèiû uþ laiðkà!
   > Paraðyk mums kada apie Koranà.
   >
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > Minèiø sodas
   > http://www.ms.lt
   > ms@...
   > +370 (5) 264 5950
   > +370 (699) 30003
   > Vilnius
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.