Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE : [Minciu_sodas_LT] BarCampLithuania - ru gpjûèio 25-27tà Atþalyne

Expand Messages
 • Valdas Kavaliauskas
  labas Andriau ir kiti, man tai idomu ir noreciau padirbeti prie solidarios ekonomikos temos ir jos praktinio pritaikymo. Jei ir kitiems idomu tai ruosimes
  Message 1 of 5 , Aug 1 9:38 AM
   labas Andriau ir kiti,
   man tai idomu ir noreciau padirbeti prie solidarios ekonomikos temos ir jos praktinio pritaikymo. Jei ir kitiems idomu tai ruosimes atvykti.
   iki
   Valdas

   Andrius Kulikauskas <ms@...> a écrit :
   Kvieèiu visus rugpjûèio 25-27tà (penktadiená, ðeðtadiená, sekmadiená) á
   Liaudies kûrybos klubà "Atþalyne", Aukðtutiniame Pavilnyje,Vilniuje
   padëti surengti "BarCampLithuania". (Reikëtø sugalvoti graþø lietuviðkà
   pavadinimà.) Tai yra dalis pasaulinio renginio BarCampEarth
   http://barcamp.org/BarCampEarth Pirmas toks renginys surengtas
   Kalifornijoje, taip vadiname Silikono slënyje, lygiai prieð metus. Mat,
   ten verda Interneto verslininkø ir visuomeninkø gyvenimas, pastoviai
   vyksta ávariausi renginiai, konferencijos, pasiþmonëjimai, rateliai
   kuriuose þmonës siûlo ir palaiko ávairiausius sumanymus. Uþtat ten ir
   iðleidþiamas net pusë viso pasaulio rizikos kapitalo, ten ir
   stulbinanèiu greièiu iðauga stambiausios Interneto þymiausios ámonës,
   kaip antai Google.

   Kasmet atviro kodo ðalininkas ir knygø leidëjas Timothy O'Reilly
   surengia laisvos grafikos stovyklëlæ Foo Camp savo rinktiniams sveèiams
   http://en.wikipedia.org/wiki/Foo_Camp (Foo tai kompiuterininkø þargonas
   reiðkiantis "ávesk koká benori kintamàjá".) Pernai kai kurie sveèiø
   nebepakvietë, tai jie sugalvojo sukurti savo alternatyvià stovyklà Bar
   Camp panaðia tvarka, bet leisti dalyvauti visiems, kas tik prisideda.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_camp Vienas ið rengëjø Chris Messina
   (Factory Joe) yra kaþkiek dalyvavæs Minèiø sodo veikloje ir mus vis
   prisimena. http://www.ms.lt/?thinker=Factory+Joe Jisai yra daug
   prisidëjæs Spread Firefox, CivicSpace ir Flock uþmojuose. Jo
   paskatinimu ir mes kai kuriems uþsakovams ádiegëme CivicSpace
   visuomeninæ programinæ árangà. Praeitais metais paplito Bar Camp
   renginiai. Man patinka jø tvarka:

   - Visi dalyviai privalo vesti kurià nors renginio dalá, pavyzdþiui,
   supaþindinti su savo kokiu sumanymu, vietoje su kitø pagalba atlikti
   dalá darbø, pavyzdþiui, kà nors suprogramuoti arba iðmàstyti arba
   paraðyti arba apdailinti.
   - Tikslas yra visiems kurti kà nors naujo ir prasmingo, tad jeigu
   pasimokome ko nors, tai su tikslu ið karto taikyti.
   - Tikslas taip pat yra rasti sàlyèio taðkø, kaip galime ið karto vietoje
   vienas kitam padëti.
   - Nëra iðankstinës programos, ji improvizuojama, yra ið ko pasirinkti ir
   visi dalyvauja kur tik nori.
   - Renginys rengiamas staigiai, kukliai, neiðlaidþiai.
   - Renkamasi keliom dienom, tad pasirûpinama, kur visi galëtø nakvoti
   (pavyzdþiui, galësime mûsø kieme palapinëse).
   - Ieðkoma rëmëjø (Bite, Teo, Omnitel? ir t.t.)
   - Renginys ir jo darbai yra vieði.
   - Yra Interneto priëjimas (ir ketinu prieð tai Atþalyne árengti bevielá
   ryðá).
   - Renginio darbai atsispindi ávairiausiomis Interneto priemonëmis, tad
   kiti ið toliau gali stebëti ir ásijungti.
   - Dalyviai skatinami prieð tai ir po to paraðyti apie renginá.
   - Dalyviai registruojasi ið anksto.
   - Renginys nemokamas, padedame vienas kitam su iðlaidomis pagal galimybes.
   Þr.http://barcamp.org/TheRulesOfBarCamp

   Man ðis renginys svarbus, kaip proga sueiti Lietuvoje, bet taip pat
   ásipaiðyti platesniame pasaulyje ir ieðkoti sàlyèio su juo. Noriu
   sukviesti paèius ávairiausius Lietuvos ðviesuolius ir parodyti "Minèiø
   sodo" galimybes susieti su paþangiais judëjimais Internete ir kitose
   ðalyse.
   Tikiu mûsø renginys iðsiskirs ið kitø BarCamp renginiø:
   - Nesiribosime vien Internetininkais, átrauksime menininkus, muzikantus,
   artistus, visuomenininkus, socialinius darbuotojus, verslininkus,
   filosofus, tikinèiuosius, tiesiog visus.
   - Vystysime "ðviesaus kaimo" temà, kaip ir kur Lietuvoje vystyti
   ávairiausias su tuo susijusias technologijas.
   - Dirbsime, kad per deðimts metø Lietuvoje ásitvirtintø ir vyrautø
   ðviesuoliai ir jø vertybës.
   - Ieðkosime, kaip kûryba galime átakoti, ugdyti, ðviesti save ir kitus.
   - Tikiu sulauksime sveèiø ið uþsienio, ypaè Latvijos, Estijos, Rusijos,
   Gudijos, Suomijos, Ðvedijos, Vokietijos, rytø Europos ir taip toliau.
   - Bus progø kas nori pasidþiaugti ir Pavilniu bei Vilniumi.

   Kas padës surengti? Kvieèiu raðyti!
   Jau be manæs ásijungë skulptorius Algirdas Zokaitis. Já vakar iðrinkome
   "Atþalyno" klubo vadovu.
   Laukiu atsiliepimø! Kaip norëtumëme ásijungti? Kà bûtinai reikëtø
   kviesti?

   Ðtai interaktyvus wiki puslapis http://www.ms.lt/stovykla/ mûsø
   stovyklai kurá kiekvienas gali redaguoti.

   Aèiû visiems, kas ðá ir kitus mûsø su stovykla susijusius laiðkus
   platins toliau.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minèiø sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 (699) 30003
   Vilnius   Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

   Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

   Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links


   ---------------------------------
   Découvrez un nouveau moyen de poser toutes vos questions quelque soit le sujet ! Yahoo! Questions/Réponses pour partager vos connaissances, vos opinions et vos expériences. Cliquez ici.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Andrius Kulikauskas
   Valdai, Puiku! Taip, galėsime puoselėti šią temą stovykloje ir tuo pačiu mūsų susirašinėjime. Aš šiandien kalbėjau su Jonu Skendeliu, jisai yra
   Message 2 of 5 , Aug 1 12:48 PM
    Valdai,
    Puiku! Taip, galėsime puoselėti šią temą stovykloje ir tuo pačiu mūsų
    susirašinėjime.
    Aš šiandien kalbėjau su Jonu Skendeliu, jisai yra mūsų Interneto
    senbuvis. Atrodo, jisai susidomėjo.
    Taip pat Chris Messina mane įtraukė į tarptautinį rengėjų pasiplepėjimo
    kanalą. Jis labai gerbia mūsų "Minčių sodo" veiklą ir džiaugiasi, kad
    įsijungia. Jie organizuoja ir video ryšį.
    Trumpai,
    Toliau norėčiau kalbinti Darių Kuolį, aišku ir su Zenonu ir Audrone
    Anušauskais. Turiu visą sąrašą šviesuolių, tai bus proga susipažinti:
    http://www.ms.lt/lt/index.php/Min%c4%8di%c5%b3Sodas/%c5%a0viesuoliai

    Andrius

    Andrius Kulikauskas
    Minčių sodas
    http://www.ms.lt
    ms@...
    +370 (699) 30003
    Vilnius

    Valdas Kavaliauskas wrote:

    >labas Andriau ir kiti,
    > man tai idomu ir noreciau padirbeti prie solidarios ekonomikos temos ir jos praktinio pritaikymo. Jei ir kitiems idomu tai ruosimes atvykti.
    >iki
    > Valdas
    >
    >Andrius Kulikauskas <ms@...> a écrit :
    > Kviečiu visus rugpjūčio 25-27tą (penktadienį, šeštadienį, sekmadienį) į
    >Liaudies kūrybos klubą "Atžalyne", Aukštutiniame Pavilnyje,Vilniuje
    >padėti surengti "BarCampLithuania". (Reikėtų sugalvoti gražų lietuvišką
    >pavadinimą.) Tai yra dalis pasaulinio renginio BarCampEarth
    >http://barcamp.org/BarCampEarth Pirmas toks renginys surengtas
    >Kalifornijoje, taip vadiname Silikono slėnyje, lygiai prieš metus. Mat,
    >ten verda Interneto verslininkų ir visuomeninkų gyvenimas, pastoviai
    >vyksta įvariausi renginiai, konferencijos, pasižmonėjimai, rateliai
    >kuriuose žmonės siūlo ir palaiko įvairiausius sumanymus. Užtat ten ir
    >išleidžiamas net pusė viso pasaulio rizikos kapitalo, ten ir
    >stulbinančiu greičiu išauga stambiausios Interneto žymiausios įmonės,
    >kaip antai Google.
    >
    >Kasmet atviro kodo šalininkas ir knygų leidėjas Timothy O'Reilly
    >surengia laisvos grafikos stovyklėlę Foo Camp savo rinktiniams svečiams
    >http://en.wikipedia.org/wiki/Foo_Camp (Foo tai kompiuterininkų žargonas
    >reiškiantis "įvesk kokį benori kintamąjį".) Pernai kai kurie svečių
    >nebepakvietė, tai jie sugalvojo sukurti savo alternatyvią stovyklą Bar
    >Camp panašia tvarka, bet leisti dalyvauti visiems, kas tik prisideda.
    >http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_camp Vienas iš rengėjų Chris Messina
    >(Factory Joe) yra kažkiek dalyvavęs Minčių sodo veikloje ir mus vis
    >prisimena. http://www.ms.lt/?thinker=Factory+Joe Jisai yra daug
    >prisidėjęs Spread Firefox, CivicSpace ir Flock užmojuose. Jo
    >paskatinimu ir mes kai kuriems užsakovams įdiegėme CivicSpace
    >visuomeninę programinę įrangą. Praeitais metais paplito Bar Camp
    >renginiai. Man patinka jų tvarka:
    >
    >- Visi dalyviai privalo vesti kurią nors renginio dalį, pavyzdžiui,
    >supažindinti su savo kokiu sumanymu, vietoje su kitų pagalba atlikti
    >dalį darbų, pavyzdžiui, ką nors suprogramuoti arba išmąstyti arba
    >parašyti arba apdailinti.
    >- Tikslas yra visiems kurti ką nors naujo ir prasmingo, tad jeigu
    >pasimokome ko nors, tai su tikslu iš karto taikyti.
    >- Tikslas taip pat yra rasti sąlyčio taškų, kaip galime iš karto vietoje
    >vienas kitam padėti.
    >- Nėra išankstinės programos, ji improvizuojama, yra iš ko pasirinkti ir
    >visi dalyvauja kur tik nori.
    >- Renginys rengiamas staigiai, kukliai, neišlaidžiai.
    >- Renkamasi keliom dienom, tad pasirūpinama, kur visi galėtų nakvoti
    >(pavyzdžiui, galėsime mūsų kieme palapinėse).
    >- Ieškoma rėmėjų (Bite, Teo, Omnitel? ir t.t.)
    >- Renginys ir jo darbai yra vieši.
    >- Yra Interneto priėjimas (ir ketinu prieš tai Atžalyne įrengti bevielį
    >ryšį).
    >- Renginio darbai atsispindi įvairiausiomis Interneto priemonėmis, tad
    >kiti iš toliau gali stebėti ir įsijungti.
    >- Dalyviai skatinami prieš tai ir po to parašyti apie renginį.
    >- Dalyviai registruojasi iš anksto.
    >- Renginys nemokamas, padedame vienas kitam su išlaidomis pagal galimybes.
    >Žr.http://barcamp.org/TheRulesOfBarCamp
    >
    >Man šis renginys svarbus, kaip proga sueiti Lietuvoje, bet taip pat
    >įsipaišyti platesniame pasaulyje ir ieškoti sąlyčio su juo. Noriu
    >sukviesti pačius įvairiausius Lietuvos šviesuolius ir parodyti "Minčių
    >sodo" galimybes susieti su pažangiais judėjimais Internete ir kitose
    >šalyse.
    >Tikiu mūsų renginys išsiskirs iš kitų BarCamp renginių:
    >- Nesiribosime vien Internetininkais, įtrauksime menininkus, muzikantus,
    >artistus, visuomenininkus, socialinius darbuotojus, verslininkus,
    >filosofus, tikinčiuosius, tiesiog visus.
    >- Vystysime "šviesaus kaimo" temą, kaip ir kur Lietuvoje vystyti
    >įvairiausias su tuo susijusias technologijas.
    >- Dirbsime, kad per dešimts metų Lietuvoje įsitvirtintų ir vyrautų
    >šviesuoliai ir jų vertybės.
    >- Ieškosime, kaip kūryba galime įtakoti, ugdyti, šviesti save ir kitus.
    >- Tikiu sulauksime svečių iš užsienio, ypač Latvijos, Estijos, Rusijos,
    >Gudijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos, rytų Europos ir taip toliau.
    >- Bus progų kas nori pasidžiaugti ir Pavilniu bei Vilniumi.
    >
    >Kas padės surengti? Kviečiu rašyti!
    >Jau be manęs įsijungė skulptorius Algirdas Zokaitis. Jį vakar išrinkome
    >"Atžalyno" klubo vadovu.
    >Laukiu atsiliepimų! Kaip norėtumėme įsijungti? Ką būtinai reikėtų
    >kviesti?
    >
    >Štai interaktyvus wiki puslapis http://www.ms.lt/stovykla/ mūsų
    >stovyklai kurį kiekvienas gali redaguoti.
    >
    >Ačiū visiems, kas šį ir kitus mūsų su stovykla susijusius laiškus
    >platins toliau.
    >
    >Andrius
    >
    >Andrius Kulikauskas
    >Minčių sodas
    >http://www.ms.lt
    >ms@...
    >+370 (699) 30003
    >Vilnius
    >
    >
    >
    >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >---------------------------------
    > Découvrez un nouveau moyen de poser toutes vos questions quelque soit le sujet ! Yahoo! Questions/Réponses pour partager vos connaissances, vos opinions et vos expériences. Cliquez ici.
    >
    >[Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   • Raimundas V.
    Sveikas, Andriau, manau, tai gera idėja. Norėčiau dalyvauti, bet problema su laiku. Sunku 3 dienas paimti iš savo darbų tuo metu, prieš pat naujų mokslo
    Message 3 of 5 , Aug 1 7:22 PM
     Sveikas, Andriau,

     manau, tai gera idėja. Norėčiau dalyvauti, bet problema su laiku. Sunku 3
     dienas paimti iš savo darbų tuo metu, prieš pat naujų mokslo metų pradžią.
     Ar nebūtų galima tame renginyje dalyvauti trumpiau, vieną ar dvi dienas?

     Turiu ir temą. Galvoju, būtų gerai parašyti apie psichometriką. Lietuviškame
     internete apie ją beveik nieko nėra, bent jau Google paieška nerodo. Kodėl
     ši tema atėjo man į galvą? Nes stipriai siejasi su tuo uždaviniu, apie kurį
     kalbėjome Vilniuje liepos 26 ("key concepts" klasifikavimu, grupavimu). Ši
     tema taip pat labai susijusi su mano darbu Psichologijos katedroje VDU.

     Šiandien išvažiuoju į Krokuvą, grįšiu tikriausiai rugpjūčio 7. Bet prie
     Interneto tikiuosi ir ten prieiti.

     Raimundas


     > -----Original Message-----
     > From: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
     > [mailto:Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com]On Behalf Of Andrius
     > Kulikauskas
     >
     > Kviečiu visus rugpjūčio 25-27tą (penktadienį, šeštadienį,
     > sekmadienį) į
     > Liaudies kūrybos klubą "Atžalyne", Aukštutiniame Pavilnyje,Vilniuje
     > padėti surengti "BarCampLithuania". (Reikėtų sugalvoti gražų
     > lietuvišką
     > pavadinimą.) Tai yra dalis pasaulinio renginio BarCampEarth
     > http://barcamp.org/BarCampEarth Pirmas toks renginys surengtas
     > Kalifornijoje, taip vadiname Silikono slėnyje, lygiai prieš
     > metus. Mat,
     > ten verda Interneto verslininkų ir visuomeninkų gyvenimas, pastoviai
     > vyksta įvariausi renginiai, konferencijos, pasižmonėjimai, rateliai
     > kuriuose žmonės siūlo ir palaiko įvairiausius sumanymus.
     > Užtat ten ir
     > išleidžiamas net pusė viso pasaulio rizikos kapitalo, ten ir
     > stulbinančiu greičiu išauga stambiausios Interneto žymiausios įmonės,
     > kaip antai Google.
     >
     >
     > - Visi dalyviai privalo vesti kurią nors renginio dalį, pavyzdžiui,
     > supažindinti su savo kokiu sumanymu, vietoje su kitų pagalba atlikti
     > dalį darbų, pavyzdžiui, ką nors suprogramuoti arba išmąstyti arba
     > parašyti arba apdailinti.
     > - Tikslas yra visiems kurti ką nors naujo ir prasmingo, tad jeigu
     > pasimokome ko nors, tai su tikslu iš karto taikyti.
     > - Tikslas taip pat yra rasti sąlyčio taškų, kaip galime iš
     > karto vietoje
     > vienas kitam padėti.
     > - Nėra išankstinės programos, ji improvizuojama, yra iš ko
     > pasirinkti ir
     > visi dalyvauja kur tik nori.
     > - Renginys rengiamas staigiai, kukliai, neišlaidžiai.
     > - Renkamasi keliom dienom, tad pasirūpinama, kur visi galėtų nakvoti
     > (pavyzdžiui, galėsime mūsų kieme palapinėse).
     > - Ieškoma rėmėjų (Bite, Teo, Omnitel? ir t.t.)
     > - Renginys ir jo darbai yra vieši.
     > - Yra Interneto priėjimas (ir ketinu prieš tai Atžalyne
     > įrengti bevielį
     > ryšį).
     > - Renginio darbai atsispindi įvairiausiomis Interneto
     > priemonėmis, tad
     > kiti iš toliau gali stebėti ir įsijungti.
     > - Dalyviai skatinami prieš tai ir po to parašyti apie renginį.
     > - Dalyviai registruojasi iš anksto.
     > - Renginys nemokamas, padedame vienas kitam su išlaidomis
     > pagal galimybes.
     > Žr.http://barcamp.org/TheRulesOfBarCamp
     >
     > Man šis renginys svarbus, kaip proga sueiti Lietuvoje, bet taip pat
     > įsipaišyti platesniame pasaulyje ir ieškoti sąlyčio su juo. Noriu
     > sukviesti pačius įvairiausius Lietuvos šviesuolius ir
     > parodyti "Minčių
     > sodo" galimybes susieti su pažangiais judėjimais Internete ir kitose
     > šalyse.
     > Tikiu mūsų renginys išsiskirs iš kitų BarCamp renginių:
     > - Nesiribosime vien Internetininkais, įtrauksime menininkus,
     > muzikantus,
     > artistus, visuomenininkus, socialinius darbuotojus, verslininkus,
     > filosofus, tikinčiuosius, tiesiog visus.
     > - Vystysime "šviesaus kaimo" temą, kaip ir kur Lietuvoje vystyti
     > įvairiausias su tuo susijusias technologijas.
     > - Dirbsime, kad per dešimts metų Lietuvoje įsitvirtintų ir vyrautų
     > šviesuoliai ir jų vertybės.
     > - Ieškosime, kaip kūryba galime įtakoti, ugdyti, šviesti save
     > ir kitus.
     > - Tikiu sulauksime svečių iš užsienio, ypač Latvijos,
     > Estijos, Rusijos,
     > Gudijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos, rytų Europos ir taip toliau.
     > - Bus progų kas nori pasidžiaugti ir Pavilniu bei Vilniumi.
     >
     > Kas padės surengti? Kviečiu rašyti!
     > Jau be manęs įsijungė skulptorius Algirdas Zokaitis. Jį
     > vakar išrinkome
     > "Atžalyno" klubo vadovu.
     > Laukiu atsiliepimų! Kaip norėtumėme įsijungti? Ką būtinai reikėtų
     > kviesti?
     >
     > Štai interaktyvus wiki puslapis http://www.ms.lt/stovykla/ mūsų
     > stovyklai kurį kiekvienas gali redaguoti.
     >
     > Ačiū visiems, kas šį ir kitus mūsų su stovykla susijusius laiškus
     > platins toliau.
     >
     > Andrius
     >
     >
     --
     No virus found in this outgoing message.
     Checked by AVG Free Edition.
     Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date: 2006.07.28
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.