Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kvieciame i Suriu Valgytoju (ir ne tik..) asociacijos steigiama susirinkima

Expand Messages
 • Valdas Kavaliauskas
  LIEPOS 31 d., PIRMADIENĮ, 19.30 val., „CAFE DE PARIS“, Didžioji 1 g., Vilnius vyks steigiamasis asociacijos „Viva sol (Gyva žemė)“ susirinkimas.
  Message 1 of 2 , Jul 25, 2006
  • 0 Attachment
   LIEPOS 31 d., PIRMADIENÁ, 19.30 val., „CAFE DE PARIS“, Didþioji 1 g., Vilnius vyks steigiamasis asociacijos „Viva sol (Gyva þemë)“ susirinkimas. Kvieèiame apsilankyti visus, norinèius susipaþinti su mûsø idëjom, pasiruoðusius tapti asociacijos nariais ar palaikanèius mûsø idëjas, o gal tiesiog norinèius paragauti ir ásigyti mûsø gaminamø sûriø: Þan-Þakø, Bandø ir Spirø.


   Iniciatyvinë grupë
   Valdas +370-698-39893, valdaska@... ,
   Rasa +370-610-67881, rilinauskaite@...,
   Ðarûnas +370-686-56195, sarunas@...   Asociacijos sukûrimo iðtakos
   „Viva Sol (Gyva þemë)“ asociacijos idëja gimë jau prieð keletà metø, kai pradëjome ieðkoti kas vienija ir skiria miesto ir kaimo gyventojus, ar galima bendra veikla uþmegzti solidarø bendravimà, draugystæ, spræsti ekonominius ir socialinius klausimus?


   Kodël mums tai pasirodë svarbu?
   Kaimo gyventojas ðiandienà yra atskirtas nuo iðorinio gyvenimo, jis nesuspëja þengti koja kojon su uþplûdusiu informacijos srautu ir paþangiu (???) moderniuoju pasauliu. Miesto þmogus prieðingai, jau per daug paniræs á virtualiàjà technologijø sferà, todël suvedus ðiuos du pasaulius draugystei gal bût iðlaikytume socialinæ ir ekonominæ pusiausvyrà.


   Kokiomis priemonëmis palaikysime bendravimà?
   Ne naujiena, kad pagrindinis maitintojas yra kaimas, o valgytojas – miestas. Todël, maisto produktas – tai puiki priemonë bendravimui uþmegzti ir vystyti. Tik per pasitikëjimo ir solidarumo plëtojamus ryðius skaniai ir sveikai maitinsimës. Bet tai ne viskas,- manome vystyti socialinæ veiklà, organizuojant miesto vaikams stovyklas kaime vasaros atostogø metu, bei suteikiant jiems galimybæ paþinti gyvenimo kaime esmæ, o suaugusiems sugráþti ið virtualios erdvës ir paliesti rankomis gimtàjà þemæ.


   Kà galime nuveikti drauge?


   Suburti kaimieèiø ir miestieèiø gerø draugø ratà, kurie drauge:

   Rengs teminius vakarus – diskusijas;

   Organizuos vaikø stovyklas kaime arba mieste;

   Valgys kaimiðkus sûrius ir kiauðinius;

   Augins darþoves kolektyviniame darþe;

   Susipaþins su kaimo gyvenimu: melð oþkas, ganys avis, gamins sûrius, grybaus, uogaus, pieð, droþinës medá...;

   Vykdys idëjinæ asociacijos sklaidà;

   Draugaus su uþsienio panaðiomis asociacijomis.   ---------------------------------
   Découvrez un nouveau moyen de poser toutes vos questions quelque soit le sujet ! Yahoo! Questions/Réponses pour partager vos connaissances, vos opinions et vos expériences. Cliquez ici.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.