Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] Re: One World Beat - Zemes ritmas

Expand Messages
 • Monika Jasinskaite
  sveiki, su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse po truputi juda. turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam
  Message 1 of 20 , Apr 28 2:23 AM
  • 0 Attachment
   sveiki,

   su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse po truputi juda.

   turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta renginio plakato maketa pridedu.

   geros dienos, Monika

   Rytis Umbrasas <rytis@...> wrote:
   (Yahoo paðto naudotojai perskaitys ðá laiðkà normaliai paspaudæ narðyklëje View / Encoding / Baltic Windows)
   --------
   > patirties ir taip pat mums reikia siøstuvo. Gal kas padëtø? Reikëtø
   > vilnieèiams iðbandyti ryðio galimybæ. O Zenonas paskolins savo
   > projektoriø ir atveð krûvà olandø. Rytis atvaþiuos ið Alytaus ir padës
   > sustatyti video tiltà jeigu bus tokia galimybë. O að pasirûpinsiu, kad
   > bûtø su kuo pasaulyje iðbandyti toká ryðá.
   >
   > Atsiliepkime, kas gali kaip nors padëti!

   Að tikiuosi atvaþiuoti (su Lina) keletu valandø anksèiau, kad galëèiau padëti suderinti ir iðbandyti video ir audio ryðá.
   Atveðiu Zenono paskolinamà projektoriø. Algi, susisiekime laiðkais aptarti techninius dalykus.
   (Pasiklausiau paþástamø pardavëjø apie bevielio tinklo siøstuvëlá. Pasakë, kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
   Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Galëèiau paruoðti paprastà ðakotuvà ir reikiamo ilgio kabelá, jei tas atstumas iki 20-30m)

   Rytis   Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

   Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

   Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links


   ---------------------------------
   Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates starting at 1¢/min.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Mudis
   ... From: Algis To: Sent: Monday, May 01, 2006 12:06 PM Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: One World Beat
   Message 2 of 20 , May 1, 2006
   • 0 Attachment
    ----- Original Message -----
    From: "Algis" <algis@...>
    To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, May 01, 2006 12:06 PM
    Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: One World Beat - Zemes ritmas


    > Labas ir dekui Monikai
    > Apie kai kuriuos atlikejus zino vieni, apie kai kuriuos kiti,
    > Gal kas galetu charakterizuoti juos visus vienoje vietoje
    > Algirdas Zokaitis
    > Viktorija
    > Remis "Tanaka"
    > Nikodemas
    > Afroband
    > Jacky
    > J.B. Willit
    >
    > Algis
    >
    > Data , "Monika Jasinskaite" <jasinskaite@...> Ra�yta:
    >
    > >sveiki,
    > >
    > > su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse
    po
    > truputi juda.
    > >
    > > turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui
    > isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta
    > renginio plakato maketa pridedu.
    > >
    > > geros dienos, Monika
    > >
    > >Rytis Umbrasas <rytis@...> wrote:
    > > (Yahoo pa�to naudotojai perskaitys �� lai�k� normaliai paspaud�
    nar�ykl�je
    > View / Encoding / Baltic Windows)
    > >--------
    > >> patirties ir taip pat mums reikia si�stuvo. Gal kas pad�t�? Reik�t�
    > >> vilnie�iams i�bandyti ry�io galimyb�. O Zenonas paskolins savo
    > >> projektori� ir atve� kr�v� oland�. Rytis atva�iuos i� Alytaus ir pad�s
    > >> sustatyti video tilt� jeigu bus tokia galimyb�. O a� pasir�pinsiu, kad
    > >> b�t� su kuo pasaulyje i�bandyti tok� ry��.
    > >>
    > >> Atsiliepkime, kas gali kaip nors pad�ti!
    > >
    > >A� tikiuosi atva�iuoti (su Lina) keletu valand� anks�iau, kad gal��iau
    > pad�ti suderinti ir i�bandyti video ir audio ry��.
    > >Atve�iu Zenono paskolinam� projektori�. Algi, susisiekime lai�kais
    aptarti
    > techninius dalykus.
    > >(Pasiklausiau pa��stam� pardav�j� apie bevielio tinklo si�stuv�l�.
    Pasak�,
    > kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
    > >Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Gal��iau paruo�ti paprast� �akotuv�
    ir
    > reikiamo ilgio kabel�, jei tas atstumas iki 20-30m)
    > >
    > >Rytis
    > >
    > >
    > >
    > >Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
    > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
    > pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    > >
    > >Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > >
    > >Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >Yahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >---------------------------------
    > >Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great
    rates
    > starting at 1¢/min.
    > >
    > >[Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
    > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
    > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    > >
    > >Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > >
    > >Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >Yahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    >
    >
    > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
    yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
    pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    >
    > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Algis
    Labas ir dekui Monikai Apie kai kuriuos atlikejus zino vieni, apie kai kuriuos kiti, Gal kas galetu charakterizuoti juos visus vienoje vietoje Algirdas
    Message 3 of 20 , May 1, 2006
    • 0 Attachment
     Labas ir dekui Monikai
     Apie kai kuriuos atlikejus zino vieni, apie kai kuriuos kiti,
     Gal kas galetu charakterizuoti juos visus vienoje vietoje
     Algirdas Zokaitis
     Viktorija
     Remis "Tanaka"
     Nikodemas
     Afroband
     Jacky
     J.B. Willit

     Algis

     Data , "Monika Jasinskaite" <jasinskaite@...> Rašyta:

     >sveiki,
     >
     > su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse po
     truputi juda.
     >
     > turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui
     isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta
     renginio plakato maketa pridedu.
     >
     > geros dienos, Monika
     >
     >Rytis Umbrasas <rytis@...> wrote:
     > (Yahoo pašto naudotojai perskaitys šį laišką normaliai paspaudę naršyklėje
     View / Encoding / Baltic Windows)
     >--------
     >> patirties ir taip pat mums reikia siųstuvo. Gal kas padėtų? Reikėtų
     >> vilniečiams išbandyti ryšio galimybę. O Zenonas paskolins savo
     >> projektorių ir atveš krūvą olandų. Rytis atvažiuos iš Alytaus ir padės
     >> sustatyti video tiltą jeigu bus tokia galimybė. O aš pasirūpinsiu, kad
     >> būtų su kuo pasaulyje išbandyti tokį ryšį.
     >>
     >> Atsiliepkime, kas gali kaip nors padėti!
     >
     >Aš tikiuosi atvažiuoti (su Lina) keletu valandų anksčiau, kad galėčiau
     padėti suderinti ir išbandyti video ir audio ryšį.
     >Atvešiu Zenono paskolinamą projektorių. Algi, susisiekime laiškais aptarti
     techninius dalykus.
     >(Pasiklausiau pažįstamų pardavėjų apie bevielio tinklo siųstuvėlį. Pasakė,
     kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
     >Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Galėčiau paruošti paprastą šakotuvą ir
     reikiamo ilgio kabelį, jei tas atstumas iki 20-30m)
     >
     >Rytis
     >
     >
     >
     >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
     yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
     pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
     Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
     >
     >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >
     >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
     minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
     >Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >---------------------------------
     >Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates
     starting at 1¢/min.
     >
     >[Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >
     >
     >
     >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
     yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
     pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
     Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
     >
     >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >
     >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
     minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
     >Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
    • EKVJUC
     Sveiki As taip pat turiu virs 15 metru ilgio tinklo kabeli. Galu kartu su projektoriumi paskolinti, tik reiktu susirasti kabeliu sujungeja. Toks daiktas
     Message 4 of 20 , May 1, 2006
     • 0 Attachment
      Sveiki

      As taip pat turiu virs 15 metru ilgio tinklo kabeli. Galu kartu
      su projektoriumi paskolinti, tik reiktu susirasti kabeliu sujungeja. Toks
      daiktas egzistuoja bet as jo neturiu.

      Prasau, gal kas galit parasyti kaip rasti ta vieta kur vyks renginys, koks
      tai adresas?

      Zenonas      sveiki,

      su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse po
      truputi juda.

      turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui
      isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta
      renginio plakato maketa pridedu.

      geros dienos, Monika

      --------
      > patirties ir taip pat mums reikia siøstuvo. Gal kas padëtø? Reikëtø
      > vilnieèiams iðbandyti ryðio galimybæ. O Zenonas paskolins savo
      > projektoriø ir atveð krûvà olandø. Rytis atvaþiuos ið Alytaus ir padës
      > sustatyti video tiltà jeigu bus tokia galimybë. O að pasirûpinsiu, kad
      > bûtø su kuo pasaulyje iðbandyti toká ryðá.
      >
      > Atsiliepkime, kas gali kaip nors padëti!

      Að tikiuosi atvaþiuoti (su Lina) keletu valandø anksèiau, kad galëèiau
      padëti suderinti ir iðbandyti video ir audio ryðá.
      Atveðiu Zenono paskolinamà projektoriø. Algi, susisiekime laiðkais aptarti
      techninius dalykus.
      (Pasiklausiau paþástamø pardavëjø apie bevielio tinklo siøstuvëlá. Pasakë,
      kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
      Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Galëèiau paruoðti paprastà ðakotuvà ir
      reikiamo ilgio kabelá, jei tas atstumas iki 20-30m)

      Rytis      Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
      yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
      pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
      Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

      Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

      Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
      minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
      Yahoo! Groups Links


      ---------------------------------
      Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates
      starting at 1¢/min.

      [Non-text portions of this message have been removed]

      Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
      yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
      pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
      Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

      Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

      Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
      minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
      Yahoo! Groups Links
     • Monika Jasinskaite
      sveikas, renginys vyks kavineje Balti drambliai, Vilniaus g. 41, Vilnius, priesais mokytoju namus. Monika EKVJUC wrote: Sveiki As taip pat
      Message 5 of 20 , May 2, 2006
      • 0 Attachment
       sveikas,

       renginys vyks kavineje Balti drambliai, Vilniaus g. 41, Vilnius, priesais mokytoju namus.

       Monika

       EKVJUC <ekvjuc@...> wrote:
       Sveiki

       As taip pat turiu virs 15 metru ilgio tinklo kabeli. Galu kartu
       su projektoriumi paskolinti, tik reiktu susirasti kabeliu sujungeja. Toks
       daiktas egzistuoja bet as jo neturiu.

       Prasau, gal kas galit parasyti kaip rasti ta vieta kur vyks renginys, koks
       tai adresas?

       Zenonas       sveiki,

       su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse po
       truputi juda.

       turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui
       isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta
       renginio plakato maketa pridedu.

       geros dienos, Monika

       --------
       > patirties ir taip pat mums reikia siøstuvo. Gal kas padëtø? Reikëtø
       > vilnieèiams iðbandyti ryðio galimybæ. O Zenonas paskolins savo
       > projektoriø ir atveð krûvà olandø. Rytis atvaþiuos ið Alytaus ir padës
       > sustatyti video tiltà jeigu bus tokia galimybë. O að pasirûpinsiu, kad
       > bûtø su kuo pasaulyje iðbandyti toká ryðá.
       >
       > Atsiliepkime, kas gali kaip nors padëti!

       Að tikiuosi atvaþiuoti (su Lina) keletu valandø anksèiau, kad galëèiau
       padëti suderinti ir iðbandyti video ir audio ryðá.
       Atveðiu Zenono paskolinamà projektoriø. Algi, susisiekime laiðkais aptarti
       techninius dalykus.
       (Pasiklausiau paþástamø pardavëjø apie bevielio tinklo siøstuvëlá. Pasakë,
       kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
       Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Galëèiau paruoðti paprastà ðakotuvà ir
       reikiamo ilgio kabelá, jei tas atstumas iki 20-30m)

       Rytis       Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
       yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
       pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
       Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

       Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

       Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
       minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       Yahoo! Groups Links


       ---------------------------------
       Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates
       starting at 1¢/min.

       [Non-text portions of this message have been removed]

       Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
       yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
       pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
       Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

       Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

       Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
       minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       Yahoo! Groups Links       Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

       Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

       Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com       SPONSORED LINKS
       Lithuania flower Corporate culture Organizational culture Culture change Cell culture Organization culture

       ---------------------------------
       YAHOO! GROUPS LINKS


       Visit your group "Minciu_sodas_LT" on the web.

       To unsubscribe from this group, send an email to:
       Minciu_sodas_LT-unsubscribe@yahoogroups.com

       Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


       ---------------------------------

       ---------------------------------
       Get amazing travel prices for air and hotel in one click on Yahoo! FareChase

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • EKVJUC
       Jei video tilto ir nepavyks nutiesti, tai svente vistiek turetu ivykti? Mielieji, kas zinot Baltu drambliu adresa, gal galetumet parasyti? Aciu Audrone ...
       Message 6 of 20 , May 2, 2006
       • 0 Attachment
        Jei video tilto ir nepavyks nutiesti, tai svente vistiek turetu ivykti?
        Mielieji, kas zinot "Baltu drambliu" adresa, gal galetumet parasyti?
        Aciu
        Audrone

        ----- Original Message -----
        From: "Algis" <algis@...>
        To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
        Sent: 2006 m. gegužės 2 d. 20:47
        Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: One World Beat - Zemes ritmas


        Dėkui, Zenonai
        Bet ten ne vien kabelio problema
        Kai atvyksi pats įsitikinsi
        Algis
        Data , "EKVJUC" <ekvjuc@...> Rašyta:

        >Sveiki
        >
        > As taip pat turiu virs 15 metru ilgio tinklo kabeli. Galu kartu
        >su projektoriumi paskolinti, tik reiktu susirasti kabeliu sujungeja. Toks
        >daiktas egzistuoja bet as jo neturiu.
        >
        >Prasau, gal kas galit parasyti kaip rasti ta vieta kur vyks renginys, koks
        >tai adresas?
        >
        >Zenonas
        >
        >
        >
        >sveiki,
        >
        > su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse
        po
        >truputi juda.
        >
        > turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui
        >isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta
        >renginio plakato maketa pridedu.
        >
        > geros dienos, Monika
        >
        >--------
        >> patirties ir taip pat mums reikia siųstuvo. Gal kas padėtų? Reikėtų
        >> vilniečiams išbandyti ryšio galimybę. O Zenonas paskolins savo
        >> projektorių ir atveš krūvą olandų. Rytis atvažiuos iš Alytaus ir padės
        >> sustatyti video tiltą jeigu bus tokia galimybė. O aš pasirūpinsiu, kad
        >> būtų su kuo pasaulyje išbandyti tokį ryšį.
        >>
        >> Atsiliepkime, kas gali kaip nors padėti!
        >
        >Aš tikiuosi atvažiuoti (su Lina) keletu valandų anksčiau, kad galėčiau
        >padėti suderinti ir išbandyti video ir audio ryšį.
        >Atvešiu Zenono paskolinamą projektorių. Algi, susisiekime laiškais aptarti
        >techninius dalykus.
        >(Pasiklausiau pažįstamų pardavėjų apie bevielio tinklo siųstuvėlį. Pasakė,
        >kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
        >Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Galėčiau paruošti paprastą šakotuvą ir
        >reikiamo ilgio kabelį, jei tas atstumas iki 20-30m)
        >
        >Rytis
        >
        >
        >
        >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
        >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
        >pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
        >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >
        >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        >Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >---------------------------------
        >Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates
        >starting at 1¢/min.
        >
        >[Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        >
        >
        >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
        >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
        >pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
        >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >
        >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        >Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
        yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
        pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
        Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >
        >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        >Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >


        Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
        yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
        pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
        Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

        Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

        Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        Yahoo! Groups Links
       • Algis
        Dėkui, Zenonai Bet ten ne vien kabelio problema Kai atvyksi pats įsitikinsi Algis ... po ... yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent
        Message 7 of 20 , May 2, 2006
        • 0 Attachment
         Dėkui, Zenonai
         Bet ten ne vien kabelio problema
         Kai atvyksi pats įsitikinsi
         Algis
         Data , "EKVJUC" <ekvjuc@...> Rašyta:

         >Sveiki
         >
         > As taip pat turiu virs 15 metru ilgio tinklo kabeli. Galu kartu
         >su projektoriumi paskolinti, tik reiktu susirasti kabeliu sujungeja. Toks
         >daiktas egzistuoja bet as jo neturiu.
         >
         >Prasau, gal kas galit parasyti kaip rasti ta vieta kur vyks renginys, koks
         >tai adresas?
         >
         >Zenonas
         >
         >
         >
         >sveiki,
         >
         > su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse
         po
         >truputi juda.
         >
         > turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui
         >isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta
         >renginio plakato maketa pridedu.
         >
         > geros dienos, Monika
         >
         >--------
         >> patirties ir taip pat mums reikia siųstuvo. Gal kas padėtų? Reikėtų
         >> vilniečiams išbandyti ryšio galimybę. O Zenonas paskolins savo
         >> projektorių ir atveš krūvą olandų. Rytis atvažiuos iš Alytaus ir padės
         >> sustatyti video tiltą jeigu bus tokia galimybė. O aš pasirūpinsiu, kad
         >> būtų su kuo pasaulyje išbandyti tokį ryšį.
         >>
         >> Atsiliepkime, kas gali kaip nors padėti!
         >
         >Aš tikiuosi atvažiuoti (su Lina) keletu valandų anksčiau, kad galėčiau
         >padėti suderinti ir išbandyti video ir audio ryšį.
         >Atvešiu Zenono paskolinamą projektorių. Algi, susisiekime laiškais aptarti
         >techninius dalykus.
         >(Pasiklausiau pažįstamų pardavėjų apie bevielio tinklo siųstuvėlį. Pasakė,
         >kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
         >Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Galėčiau paruošti paprastą šakotuvą ir
         >reikiamo ilgio kabelį, jei tas atstumas iki 20-30m)
         >
         >Rytis
         >
         >
         >
         >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
         >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
         >pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
         >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >
         >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
         >Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >---------------------------------
         >Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates
         >starting at 1¢/min.
         >
         >[Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >
         >
         >
         >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
         >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
         >pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
         >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >
         >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
         >Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
         yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
         pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
         Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >
         >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
         >Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
        • Algis
         Sveiki Kasdien vis atsiranda naujienų apie One World Beat. Ne visi šios grupės nariai gauna kitų grupių laiškus, todėl kai kuriuos iš jų pasiūlysiu
         Message 8 of 20 , May 2, 2006
         • 0 Attachment
          Sveiki
          Kasdien vis atsiranda naujienų apie One World Beat. Ne visi šios grupės
          nariai gauna kitų grupių laiškus, todėl kai kuriuos iš jų pasiūlysiu
          susipa-inti ir mūsų grupei
          Jeff Buderer (vienas iš one village,http://www.onevillage.biz ir tuo pačiu
          minčių sodo dalyvis, http://www.ms.lt/) savaip sistemina informaciją apie One
          World Beat renginius
          Štai ištrauka iš jo laiško
          (vertimas mano, gal "supaprastintas"?)
          Algis
          ..
          This last weekend, Joy and I spent some time to put this information
          onto the web:
          Praėjusį savaitgalį, Joy ir aš praleidome šiek tiek laiko sudėdami šią
          informaciją į internetą
          1) One World Beat : Unity Drum - Campbell, CA, USA:
          http://www.onevillagefoundation.org/ovf/upcoming_events/OWB_unity_drum.html


          2) Taipei, Yulin, Tainan, Taiwan:
          http://www.onevillagefoundation.org/ovf/upcoming_events/OWB_unity_drum_Taiwanhtml


          3) There is also information about the OWB event on the OurCulture wiki
          for those who are interested:
          Besidomintys gali rasti informacijos apie OWB OurCulture wiki dalyje
          http://www.ourculture.info/wiki.cgi?OneWorldBeat

          Also I have put together a simple site for
          Taip pat aš sustačiau paprastą svetainėlę, skirtą
          Unity Center @ Our Culture
          : http://www.globalvillages.info/wiki.cgi?GlobalVillages//UnityCenter
          ..


          SPONSORED LINKS Communication technology Development program Peace


          --------------------------------------------------------------------------------
          YAHOO! GROUPS LINKS

          Visit your group "1village" on the web.

          To unsubscribe from this group, send an email to:
          1village-unsubscribe@yahoogroups.com

          Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


          --------------------------------------------------------------------------------


          Data , "Mudis" <mudis@...> Rašyta:

          >
          >----- Original Message -----
          >From: "Algis" <algis@...>
          >To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
          >Sent: Monday, May 01, 2006 12:06 PM
          >Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: One World Beat - Zemes ritmas
          >
          >
          >> Labas ir dekui Monikai
          >> Apie kai kuriuos atlikejus zino vieni, apie kai kuriuos kiti,
          >> Gal kas galetu charakterizuoti juos visus vienoje vietoje
          >> Algirdas Zokaitis
          >> Viktorija
          >> Remis "Tanaka"
          >> Nikodemas
          >> Afroband
          >> Jacky
          >> J.B. Willit
          >>
          >> Algis
          >>
          >> Data , "Monika Jasinskaite" <jasinskaite@...> Rašyta:
          >>
          >> >sveiki,
          >> >
          >> > su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine
          puse
          >po
          >> truputi juda.
          >> >
          >> > turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui
          >> isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta
          >> renginio plakato maketa pridedu.
          >> >
          >> > geros dienos, Monika
          >> >
          >> >Rytis Umbrasas <rytis@...> wrote:
          >> > (Yahoo pašto naudotojai perskaitys šį laišką normaliai paspaudę
          >naršyklėje
          >> View / Encoding / Baltic Windows)
          >> >--------
          >> >> patirties ir taip pat mums reikia siųstuvo. Gal kas padėtų? Reikėtų
          >> >> vilniečiams išbandyti ryšio galimybę. O Zenonas paskolins savo
          >> >> projektorių ir atveš krūvą olandų. Rytis atvažiuos iš Alytaus ir padės
          >> >> sustatyti video tiltą jeigu bus tokia galimybė. O aš pasirūpinsiu, kad
          >> >> būtų su kuo pasaulyje išbandyti tokį ryšį.
          >> >>
          >> >> Atsiliepkime, kas gali kaip nors padėti!
          >> >
          >> >Aš tikiuosi atvažiuoti (su Lina) keletu valandų anksčiau, kad galėčiau
          >> padėti suderinti ir išbandyti video ir audio ryšį.
          >> >Atvešiu Zenono paskolinamą projektorių. Algi, susisiekime laiškais
          >aptarti
          >> techninius dalykus.
          >> >(Pasiklausiau pažįstamų pardavėjų apie bevielio tinklo siųstuvėlį.
          >Pasakė,
          >> kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
          >> >Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Galėčiau paruošti paprastą šakotuvą
          >ir
          >> reikiamo ilgio kabelį, jei tas atstumas iki 20-30m)
          >> >
          >> >Rytis
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
          tai
          >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
          http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
          >> Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          >> >
          >> >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          >> >
          >> >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
          >> >Yahoo! Groups Links
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >---------------------------------
          >> >Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great
          >rates
          >> starting at 1¢/min.
          >> >
          >> >[Non-text portions of this message have been removed]
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
          tai
          >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
          >http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
          >> Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          >> >
          >> >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          >> >
          >> >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
          >> >Yahoo! Groups Links
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >> >
          >>
          >>
          >> Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
          >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          >pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
          >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          >>
          >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          >>
          >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
          >> Yahoo! Groups Links
          >>
          >>
          >>
          >>
          >>
          >>
          >
          >
          >[Non-text portions of this message have been removed]
          >
          >
          >
          >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
          yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
          Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          >
          >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          >
          >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
          >Yahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
         • Algis
          Labas Audrone Jie patys save gerai pristato, pasinaudokite šia nuoroda http://www.baltidrambliai.com/main.php?page=4 Tiems, kurie nėra vilniečiai, galėsim
          Message 9 of 20 , May 2, 2006
          • 0 Attachment
           Labas Audrone
           Jie patys save gerai pristato, pasinaudokite šia nuoroda
           http://www.baltidrambliai.com/main.php?page=4
           Tiems, kurie nėra vilniečiai, galėsim paaiškinti tiksliau, ypač jei pranešite
           iš kurios pusės atvyksite. (Nuo autobusų/ geležinkelio stoties tai labai
           netoli Stotis-Rūdninkų st.-Trakų st.-Reformatų st.)
           Tai šventė turi įvykti, kažkuria prasme ji jau vyksta, kitaip tariant tie One
           World Beat - Zemes ritmo procesai jau vyksta,
           .. nes bent jau man atrodo, kad tai ne vienkartis faktas, įvykis, o
           procesas, kuriame jau dalyvauja daugybė žmonių
           (http://www.oneworldbeat.org/oneworldbeat2006/events.htm)
           ... ir savotiški tiltai jau pastatyti, ta informacija vis atsinaujina
           Algis
           Data , "EKVJUC" <ekvjuc@...> Rašyta:

           >Jei video tilto ir nepavyks nutiesti, tai svente vistiek turetu ivykti?
           >Mielieji, kas zinot "Baltu drambliu" adresa, gal galetumet parasyti?
           >Aciu
           >Audrone
           >
           >----- Original Message -----
           >From: "Algis" <algis@...>
           >To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
           >Sent: 2006 m. gegužės 2 d. 20:47
           >Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: One World Beat - Zemes ritmas
           >
           >
           >Dėkui, Zenonai
           >Bet ten ne vien kabelio problema
           >Kai atvyksi pats įsitikinsi
           >Algis
           >Data , "EKVJUC" <ekvjuc@...> Rašyta:
           >
           >>Sveiki
           >>
           >> As taip pat turiu virs 15 metru ilgio tinklo kabeli. Galu
           kartu
           >>su projektoriumi paskolinti, tik reiktu susirasti kabeliu sujungeja. Toks
           >>daiktas egzistuoja bet as jo neturiu.
           >>
           >>Prasau, gal kas galit parasyti kaip rasti ta vieta kur vyks renginys, koks
           >>tai adresas?
           >>
           >>Zenonas
           >>
           >>
           >>
           >>sveiki,
           >>
           >> su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse
           >po
           >>truputi juda.
           >>
           >> turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui
           >>isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta
           >>renginio plakato maketa pridedu.
           >>
           >> geros dienos, Monika
           >>
           >>--------
           >>> patirties ir taip pat mums reikia siųstuvo. Gal kas padėtų? Reikėtų
           >>> vilniečiams išbandyti ryšio galimybę. O Zenonas paskolins savo
           >>> projektorių ir atveš krūvą olandų. Rytis atvažiuos iš Alytaus ir padės
           >>> sustatyti video tiltą jeigu bus tokia galimybė. O aš pasirūpinsiu, kad
           >>> būtų su kuo pasaulyje išbandyti tokį ryšį.
           >>>
           >>> Atsiliepkime, kas gali kaip nors padėti!
           >>
           >>Aš tikiuosi atvažiuoti (su Lina) keletu valandų anksčiau, kad galėčiau
           >>padėti suderinti ir išbandyti video ir audio ryšį.
           >>Atvešiu Zenono paskolinamą projektorių. Algi, susisiekime laiškais aptarti
           >>techninius dalykus.
           >>(Pasiklausiau pažįstamų pardavėjų apie bevielio tinklo siųstuvėlį. Pasakė,
           >>kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
           >>Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Galėčiau paruošti paprastą šakotuvą ir
           >>reikiamo ilgio kabelį, jei tas atstumas iki 20-30m)
           >>
           >>Rytis
           >>
           >>
           >>
           >>Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
           >>yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
           >>pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
           >>Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
           >>
           >>Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           >>
           >>Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
           >>minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
           >>Yahoo! Groups Links
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>---------------------------------
           >>Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great
           rates
           >>starting at 1¢/min.
           >>
           >>[Non-text portions of this message have been removed]
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
           >>yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
           >>pabrėžtinai jų neaatsisakome.
           http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
           >>Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
           >>
           >>Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           >>
           >>Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
           >>minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
           >>Yahoo! Groups Links
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
           >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
           >pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
           >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
           >>
           >>Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           >>
           >>Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
           >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
           >>Yahoo! Groups Links
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >
           >
           >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
           >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
           >pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
           >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
           >
           >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           >
           >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
           >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
           >Yahoo! Groups Links
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
           yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
           pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
           Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
           >
           >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           >
           >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
           minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
           >Yahoo! Groups Links
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
          • EKVJUC
           Ačiū, Algi, už išsamią informaciją . Audronė ... From: Algis To: Sent: 2006 m. gegužės 2 d. 22:13
           Message 10 of 20 , May 2, 2006
           • 0 Attachment
            Ačiū, Algi, už išsamią informaciją .
            Audronė

            ----- Original Message -----
            From: "Algis" <algis@...>
            To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
            Sent: 2006 m. gegužės 2 d. 22:13
            Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: One World Beat - Zemes ritmas


            Labas Audrone
            Jie patys save gerai pristato, pasinaudokite šia nuoroda
            http://www.baltidrambliai.com/main.php?page=4
            Tiems, kurie nėra vilniečiai, galėsim paaiškinti tiksliau, ypač jei
            pranešite
            iš kurios pusės atvyksite. (Nuo autobusų/ geležinkelio stoties tai labai
            netoli Stotis-Rūdninkų st.-Trakų st.-Reformatų st.)
            Tai šventė turi įvykti, kažkuria prasme ji jau vyksta, kitaip tariant tie
            One
            World Beat - Zemes ritmo procesai jau vyksta,
            ... nes bent jau man atrodo, kad tai ne vienkartis faktas, įvykis, o
            procesas, kuriame jau dalyvauja daugybė žmonių
            (http://www.oneworldbeat.org/oneworldbeat2006/events.htm)
            .... ir savotiški tiltai jau pastatyti, ta informacija vis atsinaujina
            Algis
            Data , "EKVJUC" <ekvjuc@...> Rašyta:

            >Jei video tilto ir nepavyks nutiesti, tai svente vistiek turetu ivykti?
            >Mielieji, kas zinot "Baltu drambliu" adresa, gal galetumet parasyti?
            >Aciu
            >Audrone
            >
            >----- Original Message -----
            >From: "Algis" <algis@...>
            >To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
            >Sent: 2006 m. gegužės 2 d. 20:47
            >Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: One World Beat - Zemes ritmas
            >
            >
            >Dėkui, Zenonai
            >Bet ten ne vien kabelio problema
            >Kai atvyksi pats įsitikinsi
            >Algis
            >Data , "EKVJUC" <ekvjuc@...> Rašyta:
            >
            >>Sveiki
            >>
            >> As taip pat turiu virs 15 metru ilgio tinklo kabeli. Galu
            kartu
            >>su projektoriumi paskolinti, tik reiktu susirasti kabeliu sujungeja. Toks
            >>daiktas egzistuoja bet as jo neturiu.
            >>
            >>Prasau, gal kas galit parasyti kaip rasti ta vieta kur vyks renginys, koks
            >>tai adresas?
            >>
            >>Zenonas
            >>
            >>
            >>
            >>sveiki,
            >>
            >> su techniniais dalykais padet deja negaliu, taciau uztai reklamine puse
            >po
            >>truputi juda.
            >>
            >> turiu atspausdintus 20 plakatu. manau, kad ju uzteks visam renginiui
            >>isreklamuoti: Vitalis minejo, kad maksimum telpa ~200 zmoniu. sumazinta
            >>renginio plakato maketa pridedu.
            >>
            >> geros dienos, Monika
            >>
            >>--------
            >>> patirties ir taip pat mums reikia siųstuvo. Gal kas padėtų? Reikėtų
            >>> vilniečiams išbandyti ryšio galimybę. O Zenonas paskolins savo
            >>> projektorių ir atveš krūvą olandų. Rytis atvažiuos iš Alytaus ir padės
            >>> sustatyti video tiltą jeigu bus tokia galimybė. O aš pasirūpinsiu, kad
            >>> būtų su kuo pasaulyje išbandyti tokį ryšį.
            >>>
            >>> Atsiliepkime, kas gali kaip nors padėti!
            >>
            >>Aš tikiuosi atvažiuoti (su Lina) keletu valandų anksčiau, kad galėčiau
            >>padėti suderinti ir išbandyti video ir audio ryšį.
            >>Atvešiu Zenono paskolinamą projektorių. Algi, susisiekime laiškais aptarti
            >>techninius dalykus.
            >>(Pasiklausiau pažįstamų pardavėjų apie bevielio tinklo siųstuvėlį. Pasakė,
            >>kad apie 200lt naujas - 50lt nuoma tam savaitgaliui.
            >>Kol kas kitokio varianto nebeturiu. Galėčiau paruošti paprastą šakotuvą ir
            >>reikiamo ilgio kabelį, jei tas atstumas iki 20-30m)
            >>
            >>Rytis
            >>
            >>
            >>
            >>Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
            >>yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            >>pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
            >>Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >>
            >>Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >>
            >>Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            >>minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
            >>Yahoo! Groups Links
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>---------------------------------
            >>Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great
            rates
            >>starting at 1¢/min.
            >>
            >>[Non-text portions of this message have been removed]
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
            >>yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            >>pabrėžtinai jų neaatsisakome.
            http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
            >>Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >>
            >>Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >>
            >>Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            >>minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
            >>Yahoo! Groups Links
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
            >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            >pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
            >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >>
            >>Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >>
            >>Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
            >>Yahoo! Groups Links
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >
            >
            >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
            >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            >pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
            >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >
            >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >
            >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
            >Yahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
            yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
            Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >
            >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >
            >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
            >Yahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >


            Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
            yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
            Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

            Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

            Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
            Yahoo! Groups Links
           • algis
            Labas Valdai Gali taip buti, kad sestadieni busiu Varenos rajone. Todel noriu paklausti ar tavo laiske mineta informacija apie renginius Darguziuose
            Message 11 of 20 , May 31, 2006
            • 0 Attachment
             Labas Valdai
             Gali taip buti, kad sestadieni busiu Varenos rajone. Todel noriu paklausti
             ar tavo laiske mineta informacija apie renginius Darguziuose nepasikeitusi
             ----- Original Message -----
             From: "Valdas Kavaliauskas" <valdaska@...>
             To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
             Sent: Thursday, April 27, 2006 11:09 PM
             Subject: [Minciu_sodas_LT] Kvieciu visus i Darguziu kaimo svente ir ieskau
             savanoriu koncertuotoju


             Sveiki, KVIECIAM VISUS APSILANKYTI!!!
             Varenos rajono Darguziu kaime ( 50 km nuo Vilniaus, keliu A4) Birzelio 3
             diena, vyks Sekminiu svente ir PIRMASIS SURIU KERMOSIUS.
             Suriu ir kitu kaimo produktu kermosius vyks nuo 14 val.
             Sv. Misios prie koplyteles ir sventes atidarymas - 15.30
             Vilniaus jaunimo madu demonstravimas tvenkiniu apsuptoje dailiniko
             Daniliausko sodyboje - 17.30
             Sventes linksmybes mokyklos stadione nuo 20 val iki 03. (o gal iki 06???
             kol saule tekes..
             Kaimo jaunimas nuo 22 val rengia daug surprizu saviems ir sveciams, taip
             pat iesko koncertuotoju.... kitonisku... jau nenorime Lietuvos pop "princo",
             tad lauktume visu, kurie pasikeisdami noretu ir galetu groti iki ryto....
             Bus garsininmo aparatura, elektra, siek tiek sviesos ir daug
             surmuliuojanciu zmoniu...
             ar turite drasos???
             Andriau, tavo draugas is Togo jau buvo Alytuje, gal nori i Varena
             atvaziuoti?
             Didesniai grupelei muzikantu ar siaip cirkininku galetume suorganizuoti
             autobuseli: paimti ir parvezti is/i Vilniaus

             Valdas
             +370-698 39893


             ---------------------------------
             Faites de Yahoo! votre page d'accueil sur le web pour retrouver directement
             vos services préférés : vérifiez vos nouveaux mails, lancez vos recherches
             et suivez l'actualité en temps réel. Cliquez ici.

             [Non-text portions of this message have been removed]             Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
             yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
             pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
             Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

             Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

             Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
             minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
             Yahoo! Groups Links
            • Valdas Kavaliauskas
             Visi kvieciami i Darguzius.. pridedu smulkesne programa ir laukiam... Valdas 8-698-39893 “Dargu˛ių pavasario 2006” PROGRAMA- PAKVIETIMAS Šeštadienis,
             Message 12 of 20 , Jun 1, 2006
             • 0 Attachment
              Visi kvieciami i Darguzius..
              pridedu smulkesne programa ir laukiam...
              Valdas
              8-698-39893

              “Dargužių pavasario 2006”
              PROGRAMA- PAKVIETIMAS
              Šeštadienis, birželio 3d.
              14.00 - 19.00val.
              Sekminių kermošius mokyklos stadione (Sūriai, kiaušiniai, duona, vantos).


              14.00 - 15.15val.
              Mokyklos stadione vyks Dargužių ir Spenglos globos namų vaikų, taip pat visų norinčių dalyvauti svečių bei Vilniaus dailininkų "pleneras". Veiks keramiko Artūro molio lipdymo mokykla bei Algirdo drožimo klubo “Kadagys” mokyklėlė. LIPDYSIME PUODUS, PIEŠIME, SKOBSIME GELDAS, SPORTUOSIME.


              14.00 – 15.00val.
              Buvusios mokyklos patalpose įvyks Varėnos savivaldybės ir TVIC susitikimas su Dargužių bendruomene ir svečiais tema "KAIMO IDENTITETO PAIEŠKA". Kviečiame dalyvauti visus besidominčius kaimo plėtra!!!.


              14.00 – 17.00val.
              Mokyklos stadione vyks stalo teniso varžybos, žaisime futbolą...


              15.15 – 15.30val.
              Fermentinių Sūrių gamybos demonstravimas prie turgaus. Šviežios varškės skanavimas.


              15.50- 17.00val.
              Šv. MIŠIOS skirtos Dargužių kaimo ir koplytėlės jubiliejams - prie kaimo koplytėlės.
              Bibliotekininkės Elenutės Balkienės ir Aldutės Vičkačkaitės-Mazalevskienės prisiminimai, bendruomenės pirmininkės Aldutės Jankauskienės sveikinimai IR ŠVENTĖS ATIDARYMAS.


              17.30 val .
              Prie Adlio sodybos (kaimo gale) piemenėliai pargena vainikuotas karves, visi sveikiname Dargužių Gražiausią - Pieningiausią karvę. (Iki sodybos einame pėsčiomis, važiuojame arkliais. Galėsite pasivažinėti kaimo taksi - arklių traukiamomis bričkos).


              17.30 – 19.00val.
              Vilniaus kolegijos jaunimo madų šou, dailininko Jono Daniliausko sodyboje (prie Merkio tilto).

              19.30 val.
              Mokyklos stadione Šventinis koncertas : šurmulys, šokiai , dainos iki kol saulė patekės:
              Piemenėlių programa,
              Dargužių ansamblio koncertas,
              Neveronių folkloro “ Viešia” ansamblio ir Alovės kaimo kapelos koncertas
              Dargužiečių apdovanojimai.

              22.00val.
              Jaunimo organizuojama programa .


              23.00val.
              Šventinis laužas ir afrikietiški ritmai (grupė AFRO-BAND).


              Sekmadienį
              12.00 – 21.00 val. Organizuojamas vaikų ir jaunimo žygis pėsčiomis.
              Dalyvauja Dargužių kaimo vaikai, Valkininkų jaunimas bei vaikų globos namų “Spengla” jaunimas.
              Maršrutas: Dargužių kaimas – Valkininkų (mokykla) – Paklėštarės kaimas – Ąžuolynas (prie Merkio).
              (Norintys dalyvauti žygyje kreipkitės į Valdą ).


              IKI PASIMATYMO ŠVENTĖJE IR ŽYGYJE


              algis <algis@...> a écrit :
              Labas Valdai
              Gali taip buti, kad sestadieni busiu Varenos rajone. Todel noriu paklausti
              ar tavo laiske mineta informacija apie renginius Darguziuose nepasikeitusi
              ----- Original Message -----
              From: "Valdas Kavaliauskas"
              To:
              Sent: Thursday, April 27, 2006 11:09 PM
              Subject: [Minciu_sodas_LT] Kvieciu visus i Darguziu kaimo svente ir ieskau
              savanoriu koncertuotoju


              Sveiki, KVIECIAM VISUS APSILANKYTI!!!
              Varenos rajono Darguziu kaime ( 50 km nuo Vilniaus, keliu A4) Birzelio 3
              diena, vyks Sekminiu svente ir PIRMASIS SURIU KERMOSIUS.
              Suriu ir kitu kaimo produktu kermosius vyks nuo 14 val.
              Sv. Misios prie koplyteles ir sventes atidarymas - 15.30
              Vilniaus jaunimo madu demonstravimas tvenkiniu apsuptoje dailiniko
              Daniliausko sodyboje - 17.30
              Sventes linksmybes mokyklos stadione nuo 20 val iki 03. (o gal iki 06???
              kol saule tekes..
              Kaimo jaunimas nuo 22 val rengia daug surprizu saviems ir sveciams, taip
              pat iesko koncertuotoju.... kitonisku... jau nenorime Lietuvos pop "princo",
              tad lauktume visu, kurie pasikeisdami noretu ir galetu groti iki ryto....
              Bus garsininmo aparatura, elektra, siek tiek sviesos ir daug
              surmuliuojanciu zmoniu...
              ar turite drasos???
              Andriau, tavo draugas is Togo jau buvo Alytuje, gal nori i Varena
              atvaziuoti?
              Didesniai grupelei muzikantu ar siaip cirkininku galetume suorganizuoti
              autobuseli: paimti ir parvezti is/i Vilniaus

              Valdas
              +370-698 39893


              ---------------------------------
              Faites de Yahoo! votre page d'accueil sur le web pour retrouver directement
              vos services préférés : vérifiez vos nouveaux mails, lancez vos recherches
              et suivez l'actualité en temps réel. Cliquez ici.

              [Non-text portions of this message have been removed]              Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
              yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
              pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
              Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

              Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

              Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
              minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
              Yahoo! Groups Links              Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

              Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

              Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
              Yahoo! Groups Links


              ---------------------------------
              Yahoo! Mail réinvente le mail ! Découvrez le nouveau Yahoo! Mail et son interface révolutionnaire.

              [Non-text portions of this message have been removed]
             • algis
              Dekui Valdai ... From: Valdas Kavaliauskas To: Sent: Thursday, June 01, 2006 11:37 AM Subject: Re:
              Message 13 of 20 , Jun 1, 2006
              • 0 Attachment
               Dekui Valdai
               ----- Original Message -----
               From: "Valdas Kavaliauskas" <valdaska@...>
               To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
               Sent: Thursday, June 01, 2006 11:37 AM
               Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Kvieciu visus i Darguziu kaimo svente ir
               ieskau savanoriu koncertuotoju


               Visi kvieciami i Darguzius..
               pridedu smulkesne programa ir laukiam...
               Valdas
               8-698-39893

               "Darguzių pavasario 2006"
               PROGRAMA- PAKVIETIMAS
               Sestadienis, birzelio 3d.
               14.00 - 19.00val.
               Sekminių kermosius mokyklos stadione (Sūriai, kiausiniai, duona,
               vantos).


               14.00 - 15.15val.
               Mokyklos stadione vyks Darguzių ir Spenglos globos namų
               vaikų, taip pat visų norinčių dalyvauti svečių
               bei Vilniaus dailininkų "pleneras". Veiks keramiko Artūro molio
               lipdymo mokykla bei Algirdo drozimo klubo "Kadagys" mokyklėlė.
               LIPDYSIME PUODUS, PIESIME, SKOBSIME GELDAS, SPORTUOSIME.


               14.00 - 15.00val.
               Buvusios mokyklos patalpose įvyks Varėnos savivaldybės ir
               TVIC susitikimas su Darguzių bendruomene ir svečiais tema "KAIMO
               IDENTITETO PAIESKA". Kviečiame dalyvauti visus besidominčius kaimo
               plėtra!!!.


               14.00 - 17.00val.
               Mokyklos stadione vyks stalo teniso varzybos, zaisime futbolą...


               15.15 - 15.30val.
               Fermentinių Sūrių gamybos demonstravimas prie turgaus.
               Sviezios varskės skanavimas.


               15.50- 17.00val.
               Sv. MISIOS skirtos Darguzių kaimo ir koplytėlės
               jubiliejams - prie kaimo koplytėlės.
               Bibliotekininkės Elenutės Balkienės ir Aldutės
               Vičkačkaitės-Mazalevskienės prisiminimai,
               bendruomenės pirmininkės Aldutės Jankauskienės
               sveikinimai IR SVENTĖS ATIDARYMAS.


               17.30 val .
               Prie Adlio sodybos (kaimo gale) piemenėliai pargena vainikuotas
               karves, visi sveikiname Darguzių Graziausią - Pieningiausią
               karvę. (Iki sodybos einame pėsčiomis, vaziuojame arkliais.
               Galėsite pasivazinėti kaimo taksi - arklių traukiamomis
               bričkos).


               17.30 - 19.00val.
               Vilniaus kolegijos jaunimo madų sou, dailininko Jono Daniliausko
               sodyboje (prie Merkio tilto).

               19.30 val.
               Mokyklos stadione Sventinis koncertas : surmulys, sokiai , dainos iki kol
               saulė patekės:
               Piemenėlių programa,
               Darguzių ansamblio koncertas,
               Neveronių folkloro " Viesia" ansamblio ir Alovės kaimo kapelos
               koncertas
               Darguziečių apdovanojimai.

               22.00val.
               Jaunimo organizuojama programa .


               23.00val.
               Sventinis lauzas ir afrikietiski ritmai (grupė AFRO-BAND).


               Sekmadienį
               12.00 - 21.00 val. Organizuojamas vaikų ir jaunimo zygis
               pėsčiomis.
               Dalyvauja Darguzių kaimo vaikai, Valkininkų jaunimas bei
               vaikų globos namų "Spengla" jaunimas.
               Marsrutas: Darguzių kaimas - Valkininkų (mokykla) -
               Paklėstarės kaimas - Ązuolynas (prie Merkio).
               (Norintys dalyvauti zygyje kreipkitės į Valdą ).


               IKI PASIMATYMO SVENTĖJE IR ZYGYJE


               algis <algis@...> a écrit :
               Labas Valdai
               Gali taip buti, kad sestadieni busiu Varenos rajone. Todel noriu paklausti
               ar tavo laiske mineta informacija apie renginius Darguziuose nepasikeitusi
               ----- Original Message -----
               From: "Valdas Kavaliauskas"
               To:
               Sent: Thursday, April 27, 2006 11:09 PM
               Subject: [Minciu_sodas_LT] Kvieciu visus i Darguziu kaimo svente ir ieskau
               savanoriu koncertuotoju


               Sveiki, KVIECIAM VISUS APSILANKYTI!!!
               Varenos rajono Darguziu kaime ( 50 km nuo Vilniaus, keliu A4) Birzelio 3
               diena, vyks Sekminiu svente ir PIRMASIS SURIU KERMOSIUS.
               Suriu ir kitu kaimo produktu kermosius vyks nuo 14 val.
               Sv. Misios prie koplyteles ir sventes atidarymas - 15.30
               Vilniaus jaunimo madu demonstravimas tvenkiniu apsuptoje dailiniko
               Daniliausko sodyboje - 17.30
               Sventes linksmybes mokyklos stadione nuo 20 val iki 03. (o gal iki 06???
               kol saule tekes..
               Kaimo jaunimas nuo 22 val rengia daug surprizu saviems ir sveciams, taip
               pat iesko koncertuotoju.... kitonisku... jau nenorime Lietuvos pop "princo",
               tad lauktume visu, kurie pasikeisdami noretu ir galetu groti iki ryto....
               Bus garsininmo aparatura, elektra, siek tiek sviesos ir daug
               surmuliuojanciu zmoniu...
               ar turite drasos???
               Andriau, tavo draugas is Togo jau buvo Alytuje, gal nori i Varena
               atvaziuoti?
               Didesniai grupelei muzikantu ar siaip cirkininku galetume suorganizuoti
               autobuseli: paimti ir parvezti is/i Vilniaus

               Valdas
               +370-698 39893


               ---------------------------------
               Faites de Yahoo! votre page d'accueil sur le web pour retrouver directement
               vos services préférés : vérifiez vos nouveaux mails, lancez vos recherches
               et suivez l'actualité en temps réel. Cliquez ici.

               [Non-text portions of this message have been removed]               Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
               yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
               pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
               Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

               Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

               Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
               minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
               Yahoo! Groups Links               Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
               yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
               pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
               Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

               Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

               Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
               minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
               Yahoo! Groups Links


               ---------------------------------
               Yahoo! Mail réinvente le mail ! Découvrez le nouveau Yahoo! Mail et son
               interface révolutionnaire.

               [Non-text portions of this message have been removed]
               Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
               yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
               pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
               Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

               Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

               Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
               minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
               Yahoo! Groups Links
              Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.