Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [minciu_sodas_lt] re: ontologija (Re: Re: Sowa's Top level categories; ir kt.)

Expand Messages
 • Arunas Ribikauskas
  Sveiki, minėtą laišką parašė Mudis Šalkauskas (iš savo žmonos el.pašto dėžutės [juk ir pasirašyta: Mudis ]), kuris yra chemikas ir sistemotyros
  Message 1 of 5 , Dec 7, 2000
  • 0 Attachment
   Sveiki,

   minëtà laiðkà paraðë Mudis Ðalkauskas (ið savo þmonos el.paðto dëþutës [juk ir pasiraðyta:
   "Mudis"]), kuris yra chemikas ir sistemotyros specialistas, vienas geriausiø Lietuvoje.

   Kalbant apie ontoligijø ánaðà Intelektikoje:
   Ontologijø terminà Intelektikoje átvirtino minëtas Gruber'is ið Stanfordo universiteto.
   Jie yra sukûræ plaèiausiai pasaulyje naudojamà ontologijø serverá Ontolingua
   (http://ontolingua.stanford.edu ar Europinis veidrodinis tinklalapis:
   http://kepler.cogsci.kun.nl:5915 ), su kurio pagalba bet kas gali uþraðyti ir padëti á bendrà
   bibliotekà savo ontologijas, naudotis kitø sukurtomis ontologijomis. Ontolingua remiasi KIF
   (knowledge interchange format) keitimosi þiniomis ANSI standartu, sukurtu taip pat Stanfordo
   universitete.
   Ontologijos pirmiausia skirtos þiniø bendro naudojimo (knowledge sharing) uþdaviniams. Agentø
   tematikoje ontoligijø naudojimas dar tik-tik pradedamas naudoti, ir turbût daugumai agentø
   srities specialistø tai (bent kolkas) yra nebûtinas dalykas. Taèiau ið principo - tai gali bûti
   ir labai reikalinga: pvz., kai agentas savo kokiø nors stebëjimø rezultatus uþraðo kalba, pilnai
   tenkinanèia nustatytos ðios srities ontoligijos reikalavimus. Tai garantuoja, kad jo praneðimai
   bus suprantami nepriekaiðtingai vienareikðmiðkai. Ûkiðkai tariant: sukurta Ontoligija tam tikrai
   probleminei srièiai - yra pateikta tos srities kalba, terminija su labai grieþtai nurodytais
   apibrëþimais, sàryðiais tarp terminø, esamø dësningumø (aksiomø) postulavimais.

   Viso,
   Saulius

   Tamulynas Bronius wrote:

   > Gerb. Jurate,
   > Atleiskite, kad negaliu ispeti kiek ir kokiomis sritimis Jus
   > domites. Todel, man sunku glaustai atsakyti i Jusu pastaba.
   > Ontologijos termina, kuris turi aiskiai apibrezta pozicija
   > filosifineje buties ir esamybes sampratos teorijoje, ne kurie
   > Intelektikos (Artificial Intelligence) specialistai pradejo
   > naudoti su kitokio "atspalvio prasme". Apie tai aiskiai rase
   > savo laiske Saulius, pateikdamas argumentus ir cituodamas
   > tos srities spec. mintis. As sioje vietoje abejoju
   > koks yra sio termino "inasas" minties aiskumui butent sios
   > srities kontekste, t.y. Sauliaus minetoje Intelligent
   > Agent Systems teorijoje ir praktikoje.
   > Jeigu Jus is tikruju domina minetu "agentu" teorija, ju
   > konceptualus modeliai, tarpusavio bendravimo principai
   > paskirstytose informacinese sistemose, taikymo sritys bei
   > su tuo susije programiniai Intelekto imitacijos realizavimo
   > dalykai, manau, kad juos galima butu aptarti kokiu nors Jums
   > priimtinu budu...
   > Lauksiu Jusu zinutes.
   >
   > Pagarbiai,
   > Bronius Tamulynas
   >
   > On Wed, 6 Dec 2000, Jurate Salkauskiene wrote:
   >
   > > Sveiki gerb. Broniau,
   > > Jusu laiškas nepasako kaip Jus suprantate ta ONTOLOGIJA ir kas yra tie
   > > INTELEKTUALIEJI AGENTAI, kuriuos Jus gerai suprantate. Tiems, kurie domimes
   > > kiek kitokiomis sritimis sunku suprasti Jusu vartojamus terminus. Todel
   > > siulau rašyti aiškai ir suprantamai apie SAVO SUPRATIMA.
   > > Mudis
   > >
   >
   >
   > Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
   >
   > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto: minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
  • Tamulynas Bronius
   Sveiki, apgailestauju, kad nezinau kam is tikruju adresuoti savo zinute: Juratei - jau ne, Mudis - ?, Arunui Ribikauskui, kaip naujam dezutes savininkui, ar
   Message 2 of 5 , Dec 7, 2000
   • 0 Attachment
    Sveiki,
    apgailestauju, kad nezinau kam is tikruju adresuoti savo zinute:
    Juratei - jau ne, Mudis - ?, Arunui Ribikauskui, kaip naujam dezutes
    savininkui, ar Sauliui, kuris pasiraso po zinute.
    Pagal Sauliaus pateikta Ontologijos aiskinima, ir,
    nekomentuojant jos filosofines prasmes, norisi suprasti ar mes
    vienodai galime interpretuoti tai ka reiskia deklaruotos jos
    kaip tokios:

    " 1993 m. ... Ontologija - ... srities savoku specifikavimas ...
    J.F.Sowa:... Ontologijos apibrezia ...esybiu rusis....
    Tiksliau:... Ontologija -tai e s y b iu tipu k a t a l o g a s"

    Zodynuose kilme aiskinama: Ontos - esantis....~logos - ..sasaja su
    kalba, zodziu. Pats zodis: Ontologija reikstu filosofine buties teorija.
    Taigi prasmine erdve gana plati. Yra panasumu, bet tuo paciu ir nemazai
    skirtumu. Bandziau prisijungti nurodytais adresais, noredamas
    patikslinti tuos dalykus is pirmu lupu, taciau tuo tarpu
    abu adresatai neatsake.
    Taigi, jei as noriu irasyti i biblioteka "savo ontologija..."
    tai gali buti: specifikacija, esybiu rusiu rinkinys, tipu katalogas
    ar ... tam tikra problemines srities teorija. Butis juk irgi
    tam tikra problemine sritis...

    Pagarbiai,
    Bronius

    On Thu, 7 Dec 2000, Arunas Ribikauskas wrote:

    > Sveiki,
    >
    > min�t� lai�k� para�� Mudis �alkauskas (i� savo �monos el.pa�to d��ut�s [juk ir pasira�yta:
    > "Mudis"]), kuris yra chemikas ir sistemotyros specialistas, vienas geriausi� Lietuvoje.
    >
    > Kalbant apie ontoligij� �na�� Intelektikoje:
    > Ontologij� termin� Intelektikoje �tvirtino min�tas Gruber'is i� Stanfordo universiteto.
    > Jie yra suk�r� pla�iausiai pasaulyje naudojam� ontologij� server� Ontolingua
    > (http://ontolingua.stanford.edu ar Europinis veidrodinis tinklalapis:
    > http://kepler.cogsci.kun.nl:5915 ), su kurio pagalba bet kas gali u�ra�yti ir pad�ti � bendr�
    > bibliotek� savo ontologijas, naudotis kit� sukurtomis ontologijomis. Ontolingua remiasi KIF
    > (knowledge interchange format) keitimosi �iniomis ANSI standartu, sukurtu taip pat Stanfordo
    > universitete.
    > Ontologijos pirmiausia skirtos �ini� bendro naudojimo (knowledge sharing) u�daviniams. Agent�
    > tematikoje ontoligij� naudojimas dar tik-tik pradedamas naudoti, ir turb�t daugumai agent�
    > srities specialist� tai (bent kolkas) yra neb�tinas dalykas. Ta�iau i� principo - tai gali b�ti
    > ir labai reikalinga: pvz., kai agentas savo koki� nors steb�jim� rezultatus u�ra�o kalba, pilnai
    > tenkinan�ia nustatytos �ios srities ontoligijos reikalavimus. Tai garantuoja, kad jo prane�imai
    > bus suprantami nepriekai�tingai vienareik�mi�kai. �ki�kai tariant: sukurta Ontoligija tam tikrai
    > probleminei sri�iai - yra pateikta tos srities kalba, terminija su labai grie�tai nurodytais
    > apibr��imais, s�ry�iais tarp termin�, esam� d�sningum� (aksiom�) postulavimais.
    >
    > Viso,
    > Saulius
    >
    >
   • Saulius Maskeliunas
    Sveiki, dar kartą, ... Minčių sodininkams :-) Svarbiausia - kas pasirašo žinutę. (Aš prieš pietus neturėjau galimybių rašyti iš savo el.adreso;
    Message 3 of 5 , Dec 7, 2000
    • 0 Attachment
     Sveiki, dar kartą,

     On Thu, 7 Dec 2000 15:50:25 +0200 (EET), Tamulynas Bronius wrote:
     > apgailestauju, kad nezinau kam is tikruju adresuoti savo zinute:
     > Juratei - jau ne, Mudis - ?, Arunui Ribikauskui, kaip naujam dezutes
     > savininkui, ar Sauliui, kuris pasiraso po zinute.
     "Minčių sodininkams" :-)
     Svarbiausia - kas pasirašo žinutę. (Aš prieš pietus neturėjau galimybių rašyti iš savo el.adreso;
     atsiprašau: tikrai nenorėjau jūsų klaidinti).

     > Zodynuose kilme aiskinama: Ontos - esantis....~logos - ..sasaja su
     > kalba, zodziu. Pats zodis: Ontologija reikstu filosofine buties
     > teorija.
     Tiksliai tariant: kompiuterinė ontologija "X" išreiškia labai siauros, labai griežtai apibrėžtos
     taikymų srities (ar probleminės srities) būties teoriją, modelį: kokios čia yra svarbiausios esybės,
     kokie sąryšiai tarp jų. Tai ypač panašu į normalią filosofinę ontologiją kuriamose bendrinėse
     ontologijose (general/common sense ontologies, top-level ontologies, meta-/generic/core
     ontologies; žr. pavyzdžiui: http://ltsc.ieee.org/suo/refs.html ).

     > Taigi prasmine erdve gana plati. Yra panasumu, bet tuo paciu ir
     > nemazai
     > skirtumu. Bandziau prisijungti nurodytais adresais, noredamas
     > patikslinti tuos dalykus is pirmu lupu, taciau tuo tarpu
     > abu adresatai neatsake.
     http://kepler.cogsci.kun.nl:5915/ ir http://ontolingua.stanford.edu
     ( http://www-ksl.stanford.edu:5915 )
     adresai yra tikrai geri. Dar galit pažiūrėti senesnę Ontolingua ontologijų biblioteką:
     http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/ontologies/index.html
     ar paskaityti straipsnius apie tai:
     http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/README.html#ontolingua-intro

     > Taigi, jei as noriu irasyti i biblioteka "savo ontologija..."
     > tai gali buti: specifikacija, esybiu rusiu rinkinys, tipu katalogas ar
     > ... tam tikra problemines srities teorija. Butis juk irgi tam tikra
     > problemine sritis...
     Man irgi nepatinka kaip amerikiečiai lengva ranka švaistosi terminais.
     Pvz. jiems visai normaliai skamba pasakymai: "Mano filosofija yra tokia: ...",
     ir pradeda aiškinti tik kelias elementariausias savo nuostatas.
     Ar pradedama aprašinėti kokios nors verslo firmos "filosofiją".
     Taip ir "Ontologijų" atveju (juk klasikiniame žodyne net neįmanoma rasti žodį "Ontology"
     panaudotą daugkaitoje).
     Ir tas pats "Dirbtinio intelekto" terminas yra netikęs
     (koks ten, atsiprašant, dažniausiai būna "intelektas"...).
     Tačiau kai jau terminas nusistovi - 'kariauti' su juo yra beprasmiška.
     Galima tai uždrausti naudoti savo studentams, bet sustabdyti tokį naudojimą pasaulyje - tiesiog
     neįmanoma, reikia su tuo susitaikyti.

     Viso,
     Saulius
    • George P. Valaitis
     ... From: Saulius Maskeliunas To: minciu_sodas_lt@egroups.com Date: Thursday, December 07, 2000 10:25 AM
     Message 4 of 5 , Dec 7, 2000
     • 0 Attachment
      -----Original Message-----
      From: Saulius Maskeliunas <mask@...>
      To: minciu_sodas_lt@egroups.com <minciu_sodas_lt@egroups.com>
      Date: Thursday, December 07, 2000 10:25 AM
      Subject: [minciu_sodas_lt] dar vienas atsakymas apie Ontologijas


      Sveiki, dar kartà,

      On Thu, 7 Dec 2000 15:50:25 +0200 (EET), Tamulynas Bronius wrote:
      > apgailestauju, kad nezinau kam is tikruju adresuoti savo zinute:
      > Juratei - jau ne, Mudis - ?, Arunui Ribikauskui, kaip naujam dezutes
      > savininkui, ar Sauliui, kuris pasiraso po zinute.
      "Minèiø sodininkams" :-)
      Svarbiausia - kas pasiraðo þinutæ. (Að prieð pietus neturëjau galimybiø
      raðyti ið savo el.adreso;
      atsipraðau: tikrai nenorëjau jûsø klaidinti).

      > Zodynuose kilme aiskinama: Ontos - esantis....~logos - ..sasaja su
      > kalba, zodziu. Pats zodis: Ontologija reikstu filosofine buties
      > teorija.
      Tiksliai tariant: kompiuterinë ontologija "X" iðreiðkia labai siauros, labai
      grieþtai apibrëþtos
      taikymø srities (ar probleminës srities) bûties teorijà, modelá: kokios èia
      yra svarbiausios esybës,
      kokie sàryðiai tarp jø. Tai ypaè panaðu á normalià filosofinæ ontologijà
      kuriamose bendrinëse
      ontologijose (general/common sense ontologies, top-level ontologies,
      meta-/generic/core
      ontologies; þr. pavyzdþiui: http://ltsc.ieee.org/suo/refs.html ).

      > Taigi prasmine erdve gana plati. Yra panasumu, bet tuo paciu ir
      > nemazai
      > skirtumu. Bandziau prisijungti nurodytais adresais, noredamas
      > patikslinti tuos dalykus is pirmu lupu, taciau tuo tarpu
      > abu adresatai neatsake.
      http://kepler.cogsci.kun.nl:5915/ ir http://ontolingua.stanford.edu
      ( http://www-ksl.stanford.edu:5915 )
      adresai yra tikrai geri. Dar galit paþiûrëti senesnæ Ontolingua ontologijø
      bibliotekà:
      http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/ontologies/index.html
      ar paskaityti straipsnius apie tai:
      http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/README.html#ontolingua-intro

      > Taigi, jei as noriu irasyti i biblioteka "savo ontologija..."
      > tai gali buti: specifikacija, esybiu rusiu rinkinys, tipu katalogas ar
      > ... tam tikra problemines srities teorija. Butis juk irgi tam tikra
      > problemine sritis...
      Man irgi nepatinka kaip amerikieèiai lengva ranka ðvaistosi terminais.
      Pvz. jiems visai normaliai skamba pasakymai: "Mano filosofija yra tokia:
      ...",
      ir pradeda aiðkinti tik kelias elementariausias savo nuostatas.
      Ar pradedama apraðinëti kokios nors verslo firmos "filosofijà".
      Taip ir "Ontologijø" atveju (juk klasikiniame þodyne net neámanoma rasti
      þodá "Ontology"

      Cia yra neteisybe -- yra zodyne 1976m.college edition.
      Kaimo Jurgis


      panaudotà daugkaitoje).
      Ir tas pats "Dirbtinio intelekto" terminas yra netikæs
      (koks ten, atsipraðant, daþniausiai bûna "intelektas"...).
      Taèiau kai jau terminas nusistovi - 'kariauti' su juo yra beprasmiðka.
      Galima tai uþdrausti naudoti savo studentams, bet sustabdyti toká naudojimà
      pasaulyje - tiesiog
      neámanoma, reikia su tuo susitaikyti.

      Viso,
      Saulius


      Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...

      Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
      minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
     • Saulius Maskeliunas
      ... čia rašybos klaida per paskubėjimą: turi būti daugiskaitoje , o ne daugkaitoje . T.y., nekompiuteriniuose kiek senesniuose žodynuose nėra žodžio
      Message 5 of 5 , Dec 7, 2000
      • 0 Attachment
       On Thu, 7 Dec 2000 17:23:33 -0500, Kaimo Jurgis (George P. Valaitis) wrote:
       >> Taip ir "Ontologijų" atveju (juk klasikiniame žodyne net neįmanoma rasti
       >> žodį "Ontology"
       > Cia yra neteisybe -- yra zodyne 1976m.college edition.
       >> panaudotą daugkaitoje).

       čia rašybos klaida per paskubėjimą:
       turi būti "daugiskaitoje", o ne "daugkaitoje".

       T.y., nekompiuteriniuose kiek senesniuose žodynuose nėra žodžio "Ontologies"
       (yra tik "Ontology"). Taip pat Microsoft Word rašybos tikrinimo programa
       žodį "Ontologies" siūlo naudoti vienaskaitoje.

       -S.M.-
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.