Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Kas yra Minèiø sodas

Expand Messages
 • Ruta
  Sveiki, gal Ignas Žukauskas galėtų susisiekti su manim, mane domina Jūsų dirbama sritis. Parašykite prašau email u mintys_11@yahoo.com. Ačiū. Rūta
  Message 1 of 3 , Mar 1, 2005
  • 0 Attachment
   Sveiki,

   gal Ignas Þukauskas galëtø susisiekti su manim, mane domina Jûsø
   dirbama sritis. Paraðykite praðau email'u mintys_11@.... Aèiû.

   Rûta   --- In Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com, Andrius Kulikauskas
   <ms@m...> wrote:
   > Ignas Þukauskas wrote:
   > >
   > > Sveiki, mane senokai domina klausimas, kas tai yra minciu sodas
   apibendrinus.
   > > Kazkada masciau apie minciu programavima, t.y. kai mastai apie
   t.t. ivykius ir
   > > juos issauki i realybe. Arba mastai apie tuos ivykius, bet jie
   ivyksta ne todel
   > > kad juos issaukei, bet tiesiog juos matei savo mintyse kaip
   ateities vaizdus.
   > > Ar si ir panasios diskusijos galetu patekti i minciu sodo remus?
   Ar as ne ten
   > > pataikiau?
   >
   > Mielas Ignai,
   >
   > Aèiû uþ laiðkà.
   >
   > "Minèiø sodas" http://www.ms.lt yra mano personalinë ámonë
   > aptarnaujanti, palaikanti, telkianti ðviesuolius, tai yra,
   savarankiðkai
   > màstanèius. Ðiuo metu dalyvauja maþdaug 100 þmoniø, o veiklà seka
   (ir
   > tuo palaiko) dar 1,000. Ið jø gal penktadalis Lietuvoje:
   > http://groups.yahoo.com/group/minciu_sodas_lt/
   > http://www.ms.lt/lt/
   >
   > Didesnë dalis veiklos vyksta anglø kalba. Ið jos ir uþsakymai.
   Turime
   > dalyviø ið JAV-iø, Europos, taip pat Indijos, Kenijos, Indonezijos
   bei
   > kitur.
   >
   > Taip, laukiame tavo laiðkø! Mums tinka visa, kas ugdo rûpestá
   màstymu.
   >
   > Lietuvoje ypaè domina:
   > - Vilijos Bortkevièienës gvildenimai "þydintys sodai"
   > http://groups.yahoo.com/group/zydintyssodai/
   > kvieèiantys miestieèius keltis á kaimà, suvokti jo privalumus
   > - Mûsø Liûtaðirdþiø veikla - siekiame, kad visoj Lietuvoj veiktø
   > rateliai kuriuose kiekvienas galëtø pasidalinti savo kûryba, taip
   kad
   > kurtumëme savo kûrybinæ erdvæ kurioje bûtø miela gyventi,
   ásimylëti,
   > kurti ðeimas ir t.t.
   > - Uþsiimame ávairiais programavimo darbais, kuriame màstymo ir
   > bendravimo reikmenis.
   >
   > Tuomkart tiek,
   >
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > Minèiø sodas
   > http://www.ms.lt
   > ms@m...
  • Ruta
   Sveiki Andriau, būčiau labai Jums dėkinga, jei padėtumėte susisiekti su Ignu Žukausku. Man svarbi sritis - minčių programavimas, kuria jis domisi,
   Message 2 of 3 , Mar 3, 2005
   • 0 Attachment
    Sveiki Andriau,

    bûèiau labai Jums dëkinga, jei padëtumëte susisiekti su Ignu
    Þukausku. Man svarbi sritis - minèiø programavimas, kuria jis
    domisi, todël labai norëèiau su juo pabendrauti. Að negaunu ið jo
    zinutës, todël manau Jûs pagalbësite. Aèiû

    Rûta

    --- In Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com, Andrius Kulikauskas
    > <ms@m...> wrote:
    > > Ignas Þukauskas wrote:
    > > >
    > > > Sveiki, mane senokai domina klausimas, kas tai yra minciu
    sodas
    > apibendrinus.
    > > > Kazkada masciau apie minciu programavima, t.y. kai mastai apie
    > t.t. ivykius ir
    > > > juos issauki i realybe. Arba mastai apie tuos ivykius, bet jie
    > ivyksta ne todel
    > > > kad juos issaukei, bet tiesiog juos matei savo mintyse kaip
    > ateities vaizdus.
    > > > Ar si ir panasios diskusijos galetu patekti i minciu sodo
    remus?
    > Ar as ne ten
    > > > pataikiau?
    > >
    > > Mielas Ignai,
    > >
    > > Aèiû uþ laiðkà.
    > >
    > > "Minèiø sodas" http://www.ms.lt yra mano personalinë ámonë
    > > aptarnaujanti, palaikanti, telkianti ðviesuolius, tai yra,
    > savarankiðkai
    > > màstanèius. Ðiuo metu dalyvauja maþdaug 100 þmoniø, o veiklà
    seka
    > (ir
    > > tuo palaiko) dar 1,000. Ið jø gal penktadalis Lietuvoje:
    > > http://groups.yahoo.com/group/minciu_sodas_lt/
    > > http://www.ms.lt/lt/
    > >
    > > Didesnë dalis veiklos vyksta anglø kalba. Ið jos ir uþsakymai.
    > Turime
    > > dalyviø ið JAV-iø, Europos, taip pat Indijos, Kenijos,
    Indonezijos
    > bei
    > > kitur.
    > >
    > > Taip, laukiame tavo laiðkø! Mums tinka visa, kas ugdo rûpestá
    > màstymu.
    > >
    > > Lietuvoje ypaè domina:
    > > - Vilijos Bortkevièienës gvildenimai "þydintys sodai"
    > > http://groups.yahoo.com/group/zydintyssodai/
    > > kvieèiantys miestieèius keltis á kaimà, suvokti jo privalumus
    > > - Mûsø Liûtaðirdþiø veikla - siekiame, kad visoj Lietuvoj veiktø
    > > rateliai kuriuose kiekvienas galëtø pasidalinti savo kûryba,
    taip
    > kad
    > > kurtumëme savo kûrybinæ erdvæ kurioje bûtø miela gyventi,
    > ásimylëti,
    > > kurti ðeimas ir t.t.
    > > - Uþsiimame ávairiais programavimo darbais, kuriame màstymo ir
    > > bendravimo reikmenis.
    > >
    > > Tuomkart tiek,
    > >
    > > Andrius
    > >
    > > Andrius Kulikauskas
    > > Minèiø sodas
    > > http://www.ms.lt
    > > ms@m...
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.