Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Diskusija

Expand Messages
 • Ruta
  Sveika Vilija, norėjau išsakyti savo mintis šiuo klausimu. Ar kalti tie paprasti vietiniai gyventojai, pas juos manau kaip ir pas mus atsirado keletą
  Message 1 of 2 , Feb 25, 2005
  • 0 Attachment
   Sveika Vilija,

   norëjau iðsakyti savo mintis ðiuo klausimu. Ar kalti tie paprasti
   vietiniai gyventojai, pas juos manau kaip ir pas mus atsirado
   keletà "apsukresniø" kaip ranga, rvpmarket ir ëmësi biznio net
   neatsiþvelgdami á vietiniø nuomones. Gal vietiniams visai pakako
   savo gyvenimo sàlygø, tik kai pradëjo brautis pramogø verslas,
   pradëjo stumdyti ir juos, kas ið to seka matome. Vël ta pati iðvada –
   valdo pinigai, turtai, gobðumas "viskà tik sau". Manyèiau, tai
   daugiau Dievo mostas apsiþiûrëti dël ko gyvename, kas darosi þemëje,
   ar ne laikas bûtø sustoti ir apmàstyti savo esybæ ðioje planetoje,
   todël ir technika specialiai tuo metu patapo "neprieinama", o
   visiems technikos asams beliko rankom skëryèioti.

   Sveikinimai nuo
   Rûtos ið Vilniaus   --- In Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com, Vilija Bortkeviciene
   <senojipalepe@y...> wrote:
   >
   > ÞYDINTYS SODAI
   >
   > Laiðkai ið Rojaus(17)
   >
   >
   >
   > Ádomus sutapimas- nusiunèiau laiðkelá "Cunamis" Á "Þydinèius
   sodus", o "Minèiø soduose"
   >
   > panaðios temos irgi gvildenamos- taigi persiunèiu savus
   samprotavimus ir èia.
   >
   >
   >
   > Cunamis
   >
   > Gamtos stichija. Dievo rykðtë. Apokalipsës pradþia.
   >
   > Visus sukrëtë þinia , kai þemës drebëjimo sukeltos vandenyno
   bangos pasiglemþë
   >
   > tûkstanèiø þmoniø gyvybes. Þmonës pasimetime. Kilo klausimai,
   kodël niekas
   >
   > neperspëjo þmoniø, esanèiø pakrantëse? Atsiliepë vienas , kuris
   sakësi numatæs,
   >
   > kad po tokio þemës drebëjimo sukils didþiulës bangos, taèiau juo
   niekas nepatikëjo,
   >
   > ðaipësi, kad jis norintis suþlugdyti turizmo verslà...
   >
   > Truputá keista-civilizacija pasiekusi aukðtumas, sukurta begalës
   prietaisø, paruoðta
   >
   > ávairiausiø specialistø, ir kai reikia padëti civilizacijos
   lopðyje iðaugintiems savo
   >
   > þmonëms, jie paliekami likimo valiai. Jie bejëgiai. Jie apleisti.
   >
   > Ir tada belieka skësèioti rankomis ir ieðkoti mistiniø prieþasèiø-
   kad tai Dievas
   >
   > nubaudë þmones, kad tai apokalipsës pradþia.
   >
   >
   >
   > Taèiau per radijà iðgirdau ádomø praneðimà- tarp ðimtø tûkstanèiø
   þuvusiø þmoniø
   >
   > nesurastas nei vienas gyvûnas- visi iðsigelbëjo. Drambliai
   neklausë varovø, net su turistais
   >
   > ant nugarø pasileido tolyn á kalnus, kiti nutraukë grandines ir
   iðsilaisvinæ traukësi tolyn
   >
   > nuo vandenyno. Ir tik tada kai viskas aprimo sugráþo padëti
   þmonëms, tampyti lûþenø,
   >
   > sugriautø namø liekanø, nes technika ne visur ávaþiavo. Nebuvo
   surasta nei naminiø,
   >
   > nei laukiniø þuvusiø gyvûnø.
   >
   >
   >
   > Tiesiog Dievas myli savo kûrinius, nuo jø nenusisuka, juos
   perspëja. Gyvûnai tuos
   >
   > perspëjimus iðgirdo, o þmonës liko apgailëtinoje padëtyje-
   civilizacija nuo jø nusisuko,
   >
   > o Dievo balso jie jau nebemoka iðgirsti...
   >
   >
   >
   > Vilija
   >
   > p.s. Klausimas, kodël nukentëjo ir vietiniai þmonës, jie juk arti
   gamtos?
   >
   > Manau, kad jie pataikaudami poilsiaujantiems vakarieèiams irgi
   atitolo nuo gamtos
   >
   > ir nuo Dievo. Ar jie turëjo teisæ pardavinëti Rojø? Patarnaudami
   dël pinigø,
   >
   > dirbdami statybose, jie irgi neiðgirdo Dievo perspëjimo apie
   gresianèià nelaimæ.
   >
   > Taèiau ði istorija neatvërë þmonëms akiø- dabar didþiulës lëðos
   nepasiekia vietiniø
   >
   > nelaimëliø, o skubama atstatinëti vieðbuèius turtuoliams ið
   Vakarø...Viskà valdo pinigai.
   >
   >
   >
   > ---------------------------------
   > Do you Yahoo!?
   > Yahoo! Search presents - Jib Jab's 'Second Term'
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.