Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] kaip pavadint? talpinys?

Expand Messages
 • asta
  Labas, Andriau, man atrodo, kad zodi failas galetume versti i lietuviskus: dezute ar skyrelis. Galu gale, cia kaip poezijoje... juk ne visuomet butina
  Message 1 of 6 , Sep 30 9:11 AM
  • 0 Attachment
   Labas, Andriau,

   man atrodo, kad zodi "failas" galetume versti i lietuviskus: dezute ar
   skyrelis. Galu gale, cia kaip poezijoje... juk ne visuomet butina versti
   pazodziui.

   Sekmes ir linkejimai is Monrealio
   Asta

   ----- Original Message -----
   From: "Andrius Kulikauskas" <ms@...>
   To: <minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, September 30, 2004 11:57 AM
   Subject: [Minciu_sodas_LT] kaip pavadint? talpinys?


   >
   > Nusipirkau naujà kompiuterá, jame ádiegiau Linukso operacinæ sistemà.
   > Ið pradþiø naudojausi Baltic Knoppix sistema, kurios net nereikia
   > ákrauti - jà kompiuteris bedirbdamas skaito tiesiai nuo kompaktinio
   > disko. Paskui ádiegiau Linukso distribucijà Mandrake.
   >
   > Su Linuksu tenka nemaþai vargti, bet jo privalumas yra, kad per tai kà
   > nors iðmoksti (o kada Windowsai lûþta, nieko gero neiðmokstu). Skaitau
   > knygà lietuviø kalba: Linux sistemos administravimas.
   >
   > Ten naudoja þodá failas. Kada tik pamatau toká bergþdþià svetimþodá man
   > vis nieþti já pakeisti.
   >
   > Man tiktø þodis talpinys. Failas, byla yra tai kame talpinami duomenys.
   > O talpiná dar vadintumëme skaitiniu, raðiniu ar vykdiniu, þiûrint kaip
   > su juo dirbame.
   > Kaip jums atrodo, ar tiktø tokie þodþiai? O gal kas siûlo kitaip?
   >
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > Minèiø sodas
   > http://www.ms.lt
   > ms@...
   >
   >
   >
   > Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
   yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
   pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
   Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
   >
   > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
   minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
  • Edvardas Kostkevicius
   Sveiki, Na ir kas kad jūs pakeisite vienoje vietoje žodį failas į dėžutė , talpykla , ar dar į kokį kitą negalvoju, kad vartotojui tai palengvins
   Message 2 of 6 , Oct 1, 2004
   • 0 Attachment
    Sveiki,

    Na ir kas kad jūs pakeisite vienoje vietoje žodį failas į "dėžutė",
    "talpykla", ar
    dar į kokį kitą negalvoju, kad vartotojui tai palengvins darbą kompiuteriu,
    nes
    išvertus žodį Operacinėje sistemoje nereiškia, kad kitos programos taps
    lietuviškomis
    Įdiegus kokią papildomą programą, kuri dažniausiai būna anglų kalba ten
    rodys žodį
    "File" tada vartotojui bus pakankamai painu, patyręs vartotojas susigaudys,
    tačiau
    mažiau patyrusiam tai gali sukelti problemų. Todėl esu skeptiškas tokiems
    vertiniams, kurie
    yra neaiškūs vartotojui, kompiuteryje vartojami terminai turi būti tikslūs
    ir aiškus pirmiausia
    vartotojui, o tautiškumo problema neturėtų būti pirmoje vietoje. Pvz.:
    vertiniai
    "scanner"-"skaitlys", "monitor"- "vaizduoklis" jau yra tapę žodžiais
    "invalidais", kurie neįaugo
    į kalbą, o siauram vartotojų ratui tai kodėl ne, galima susikurti savo
    žodyną ir puikiausiai
    pavadinti "Minčių sodo Langai", arba "Minčių sodo Linuks" išleiskite tokias
    ir pažiūrėkite kiek jos
    būs populiarios.
    Aš galvoju, kad verčiant programinę įrangą pirmiausia reikia pagalvoti apie
    vartotoją, jir paklasuti
    savęs ar jam tai bus priimtina ir patogu. Jei atsakymas TAIP tada galima
    drąsiai pakeisti terminą
    nauju, jei NE tada geriau palikti esamą.
    Tokia mano mintis apie programinės įrangos vertimus.

    Edvardas Kostkevičius
    edvaradas@...

    ----- Original Message -----
    From: "Andrius Kulikauskas" <ms@...>
    To: <minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
    Sent: Thursday, September 30, 2004 6:57 PM
    Subject: [Minciu_sodas_LT] kaip pavadint? talpinys?


    >
    > Nusipirkau naują kompiuterį, jame įdiegiau Linukso operacinę sistemą.
    > Iš pradžių naudojausi Baltic Knoppix sistema, kurios net nereikia
    > įkrauti - ją kompiuteris bedirbdamas skaito tiesiai nuo kompaktinio
    > disko. Paskui įdiegiau Linukso distribuciją Mandrake.
    >
    > Su Linuksu tenka nemažai vargti, bet jo privalumas yra, kad per tai ką
    > nors išmoksti (o kada Windowsai lūžta, nieko gero neišmokstu). Skaitau
    > knygą lietuvių kalba: Linux sistemos administravimas.
    >
    > Ten naudoja žodį failas. Kada tik pamatau tokį bergždžią svetimžodį man
    > vis niežti jį pakeisti.
    >
    > Man tiktų žodis talpinys. Failas, byla yra tai kame talpinami duomenys.
    > O talpinį dar vadintumėme skaitiniu, rašiniu ar vykdiniu, žiūrint kaip
    > su juo dirbame.
    > Kaip jums atrodo, ar tiktų tokie žodžiai? O gal kas siūlo kitaip?
    >
    > Andrius
    >
    > Andrius Kulikauskas
    > Minčių sodas
    > http://www.ms.lt
    > ms@...
    >
    >
    >
    > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
    yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   • Kriksciuniene Jolita
    Palaikau zemiau teikta komentara - manau, kad tautiskumas ir darbas kompiuteriu neturetu tureti nieko bendro... Na nors jau neturetu kenkti ir gaisinti darbo
    Message 3 of 6 , Oct 1, 2004
    • 0 Attachment
     Palaikau zemiau teikta komentara - manau, kad tautiskumas ir darbas kompiuteriu neturetu tureti nieko bendro... Na nors jau neturetu kenkti ir gaisinti darbo laika, kai reikia bandyti suprasti, ka koks nors naujadaras reiskia..

     Esu daug dirbusi su skandinavais. Jie - mazos tautos, bet nepergyvena kad didele dalis ju kalbos zodziu vartojama neverciant is anglu kalbos. Geriausiai zinau danu kalbos vartojimo specifika - kai, man kalbant daniskai ir bandant rasti trukstama daniska zodi, jie man paprasciausiai pasiulydavo naudoti angliska - paprastai vos ne tarptautini visiems suprantama zodi (pvz. "tenderis" vietoje "konkurso"),- ir kalbeti toliau...

     Svarbiausia, kad ismoktume ir suprastume, zodziu kilme - nesvarbi..

     -----Original Message-----
     From: Edvardas Kostkevicius [mailto:edvardas_kostkevicius@...]
     Sent: Friday, October 01, 2004 10:33 AM
     To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
     Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] kaip pavadint? talpinys?


     Sveiki,

     Na ir kas kad jūs pakeisite vienoje vietoje žodį failas į "dėžutė", "talpykla", ar dar į kokį kitą negalvoju, kad vartotojui tai palengvins darbą kompiuteriu, nes išvertus žodį Operacinėje sistemoje nereiškia, kad kitos programos taps lietuviškomis Įdiegus kokią papildomą programą, kuri dažniausiai būna anglų kalba ten rodys žodį "File" tada vartotojui bus pakankamai painu, patyręs vartotojas susigaudys, tačiau mažiau patyrusiam tai gali sukelti problemų. Todėl esu skeptiškas tokiems vertiniams, kurie yra neaiškūs vartotojui, kompiuteryje vartojami terminai turi būti tikslūs ir aiškus pirmiausia vartotojui, o tautiškumo problema neturėtų būti pirmoje vietoje. Pvz.: vertiniai "scanner"-"skaitlys", "monitor"- "vaizduoklis" jau yra tapę žodžiais "invalidais", kurie neįaugo į kalbą, o siauram vartotojų ratui tai kodėl ne, galima susikurti savo žodyną ir puikiausiai pavadinti "Minčių sodo Langai", arba "Minčių sodo Linuks" išleiskite tokias ir pažiūrėkite kiek jos būs populiarios. Aš galvoju, kad verčiant programinę įrangą pirmiausia reikia pagalvoti apie vartotoją, jir paklasuti savęs ar jam tai bus priimtina ir patogu. Jei atsakymas TAIP tada galima drąsiai pakeisti terminą nauju, jei NE tada geriau palikti esamą. Tokia mano mintis apie programinės įrangos vertimus.

     Edvardas Kostkevičius
     edvaradas@...

     ----- Original Message -----
     From: "Andrius Kulikauskas" <ms@...>
     To: <minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
     Sent: Thursday, September 30, 2004 6:57 PM
     Subject: [Minciu_sodas_LT] kaip pavadint? talpinys?


     >
     > Nusipirkau naują kompiuterį, jame įdiegiau Linukso operacinę sistemą.
     > Iš pradžių naudojausi Baltic Knoppix sistema, kurios net nereikia
     > įkrauti - ją kompiuteris bedirbdamas skaito tiesiai nuo kompaktinio
     > disko. Paskui įdiegiau Linukso distribuciją Mandrake.
     >
     > Su Linuksu tenka nemažai vargti, bet jo privalumas yra, kad per tai ką
     > nors išmoksti (o kada Windowsai lūžta, nieko gero neišmokstu).
     > Skaitau knygą lietuvių kalba: Linux sistemos administravimas.
     >
     > Ten naudoja žodį failas. Kada tik pamatau tokį bergždžią svetimžodį
     > man vis niežti jį pakeisti.
     >
     > Man tiktų žodis talpinys. Failas, byla yra tai kame talpinami
     > duomenys. O talpinį dar vadintumėme skaitiniu, rašiniu ar vykdiniu,
     > žiūrint kaip su juo dirbame. Kaip jums atrodo, ar tiktų tokie žodžiai?
     > O gal kas siūlo kitaip?
     >
     > Andrius
     >
     > Andrius Kulikauskas
     > Minčių sodas
     > http://www.ms.lt
     > ms@...
     >
     >
     >
     > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
     > tai
     yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
     Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
     >
     > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >
     > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
     minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >     Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

     Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

     Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
     Yahoo! Groups Links
    • Viktoras Dagys
     ... Mielas Andriau, Puikiai Tave suprantu (ir labai taikliai įvardijai tą reiškinį). Svetimžodžiai, ko gero, sunkiau išvengiami, kai reikia pavadinti
     Message 4 of 6 , Oct 1, 2004
     • 0 Attachment
      2004 m. rugsėjo 30 d. 18:57 Andrius Kulikauskas rašė:

      > Skaitau knygą lietuvių kalba: Linux sistemos administravimas.
      >
      > Ten naudoja žodį failas. Kada tik pamatau tokį bergždžią
      > svetimžodį man vis niežti jį pakeisti.
      >
      > Man tiktų žodis talpinys. <...> O gal kas siūlo kitaip?

      Mielas Andriau,

      Puikiai Tave suprantu (ir labai taikliai įvardijai tą reiškinį).
      Svetimžodžiai, ko gero, sunkiau išvengiami, kai reikia pavadinti
      kokią naują socialinę ar filosofinę sąvoką. Tačiau kasdieninėje
      kalboje tokių barškalų tikrai turėtų būti kur kas mažiau.

      „File“ atitikmenų istorijai jau per 15 metų. Bene JAV lietuvių
      užneštas siūlymas lietuviškai tą kompiuterinį informacijos
      rinkinį vadinti „byla“ tuomet labai nepatiko kai kuriems
      kalbininkams. Būta ir visokių kitų siūlymų, kaip tą „filę“
      vadinti -- tai yra aprašę keli autoriai (ir „Gimtojoje kalboje“,
      ir kažkur internete). Visi jie rašančiajai visuomenei tiko dar
      mažiau, negu „byla“.

      Šią vasarą Informatikos ir informacinių technologijų terminų
      komisija svarstė šį terminą ir pasiekė netikėtą sutarimą: „bylos“
      šalininkai pažadėjo atsisakyti šio žodžio, kai tik rimčiausiame
      „failo“ šaltinyje -- „Microsoft Office“ vertime -- bus imtas
      vartoti kitas lietuviškas šio termino atitikmuo -- „rinkmena“.

      Kadangi daugelis „bylos“ propaguotojų lokalizuoja atvirąsias bei
      kitas „judrias“ programas, kurių naujos versijos nuolatos rodomos
      visuomenei, terminą „rinkmena“ jau galima rasti kelių programų
      lietuviškose atmainose. Kaip žinome, „Microsoft“ programų naujos
      versijos pasirodo vis rečiau, tad sunkiau pasakyti, kada išvysime
      „Wordą“ su meniu „Rinkmenos“.

      O siūlymai visus naujus daiktus ir reiškinius vadinti angliškai
      tikrai liūdina ir rodo, kaip mes energingai norime išeiti --
      arba, kaip Romualdas Ozolas sako -- išsivietinti -- iš savo
      gimtosios kalbos...

      Jei kalba ir darbas mums neturės nieko bendro, tai greitai
      lietuvių kalba bus vartojama tik buityje, o paskui išnyks ir iš
      ten (išskyrus vieną kitą užsispyrėlį, kuris dar kankins savo
      vaikus, liepdamas šeimoje kalbėti tėvų kalba).

      Nepainiokime mandagaus elgesio su svečiais ir bendravimo su savo
      šalies piliečiais. Jei užsienietis, pramokęs lietuvių, šneka su
      manim lietuviškai ir neranda reikiamo žodžio, aš jam irgi
      pasiūlysiu tą žodį pasakyti, tarkim, angliškai ir, jei matysiu,
      kad jis iš tiesų nori geriau mokėti lietuviškai, mandagiai
      pasakysiu, kaip tai vadinasi lietuviškai.

      Su geriausiais linkėjimais --
      retai čia rašantis Viktoras

      --
      Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečio proga
      paraginkime kolegas ir draugus rašyti lietuviškais rašmenimis:
      http://www.liks.lt/elpaliet.htm
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     • Bronius Tamulynas
      Terminijos komisija atrodo sustojo ir paliko file liet. terminą - rinkmena. B.Tamulynas ... From: Andrius Kulikauskas To:
      Message 5 of 6 , Oct 4, 2004
      • 0 Attachment
       Terminijos komisija atrodo sustojo ir paliko file liet. terminą - rinkmena.

       B.Tamulynas

       ----- Original Message -----
       From: "Andrius Kulikauskas" <ms@...>
       To: <minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
       Sent: 2004 m. rugsėjo 30 d. 17:57
       Subject: [Minciu_sodas_LT] kaip pavadint? talpinys?


       >
       > Nusipirkau naują kompiuterį, jame įdiegiau Linukso operacinę sistemą.
       > Iš pradžių naudojausi Baltic Knoppix sistema, kurios net nereikia
       > įkrauti - ją kompiuteris bedirbdamas skaito tiesiai nuo kompaktinio
       > disko. Paskui įdiegiau Linukso distribuciją Mandrake.
       >
       > Su Linuksu tenka nemažai vargti, bet jo privalumas yra, kad per tai ką
       > nors išmoksti (o kada Windowsai lūžta, nieko gero neišmokstu). Skaitau
       > knygą lietuvių kalba: Linux sistemos administravimas.
       >
       > Ten naudoja žodį failas. Kada tik pamatau tokį bergždžią svetimžodį man
       > vis niežti jį pakeisti.
       >
       > Man tiktų žodis talpinys. Failas, byla yra tai kame talpinami duomenys.
       > O talpinį dar vadintumėme skaitiniu, rašiniu ar vykdiniu, žiūrint kaip
       > su juo dirbame.
       > Kaip jums atrodo, ar tiktų tokie žodžiai? O gal kas siūlo kitaip?
       >
       > Andrius
       >
       > Andrius Kulikauskas
       > Minčių sodas
       > http://www.ms.lt
       > ms@...
       >
       >
       >
       > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
       yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
       pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
       Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
       >
       > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       >
       > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.