Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] Po Atþalyno

Expand Messages
 • jurius
  Sveiki Andrius,Aldona,Rasa,Giedre,Algis,Rytis Labai Aciu uz laska visiams! vakar susirinimas buvo labai idomu ir Pagalvoju kad da˛nai tokia susirinkimas
  Message 1 of 2 , Sep 20, 2004
   Sveiki Andrius,Aldona,Rasa,Giedre,Algis,Rytis
   Labai Aciu uz laska visiams!
   vakar susirinimas buvo labai idomu ir Pagalvoju kad
   da�nai tokia susirinkimas reikalinas ir vakar Giedre
   pasakoja apie savo mintis labai idealus,labai aciu
   giedre ir ne visiams nepagalvoja apie kita zmoniu kiek
   vienas ziuriu apie save ir save rupečių

   pagalvojau Kiek Andrius turiu rupečių kodel
   jis kviečia
   į susirinkimas, ir taip pat pavalgokime apie kiti
   kaip Andrius ir Giedre Oh.. panele Rasa sake Kad ji
   turiu Daug reikalu (nepykite)

   ir dar daugiau as galiu parasyti apie savo mintis bet
   truksta Lietuvių kalba

   ir sekmes visiams
   George


   --- Giedre Danyte <giedre@...> wrote:

   > Sveiki,
   >
   > buvome �iandien susitik� �e�iese: Aldona, Rasa,
   > Andrius, Algis, George ir
   > a�. Na, ir dar Petras mano jaun�lis s�nus (jis
   > daugiau dom�josi alpinizmu ir
   > o�iu Jonu beigi Andriaus baltu �okoladu :) ) .
   >
   > Perduosiu daugiau emocijas, nei mintis, kurios n�ra
   > susigul�jusios. �viet�
   > rud�n�janti, bet labai �ilta saul�, mes s�d�jome
   > kieme ir kalb�jom�s.
   > Paliet�m kiekvieno "i�eities ta�kus" - temas,
   > kuriomis m�stome ir gilinam�s.
   > Patyr�m�, kad Lietuvoje gvildenotoj� (terminas buvo
   > aptartas) n�ra daug...
   > Galb�t d�l to, kad lietuvi�kas b�das yra gana
   > u�daras. Esam link� savas
   > mintis/potyrius gvildenti tyliai?... Ar gal�tume
   > ra�yti savo apm�stymus
   > "Min�i� sode?"... Ko reik�t�, kad gal�tume per�engti
   > atviravimo barjerus ir
   > dalintis mintimis? - sprend�me. �domu, k� j�s
   > manote.
   >
   > Andrius papasakojo �domi� pamatym� i� kelioni�.
   > Tikiu, kad tik per�velg�
   > juos, turin� sako sud�si�s � ra�inius.
   > George sak�, kad jam r�pi benravimas, darbas kartu.
   > Jie daug dirba kartu su
   > Algiu, Andriumi.
   > Rasa �ad�jo sud�ti savo mintis pati.
   > Algis sak� es�s besibla�kantis (ar tas �odis)? Bet
   > ir besibla�kantis buvo
   > labai imlus aplinkai. Nedr�stu daugiau mkomentuoti,
   > tik pamin�siu, kd man
   > liko �sp�dis, jog ir �iam �mogui svarbi gyva
   > komunikacija ir bendr� s�ly�io
   > ta�k� atradimas.
   > Aldona pasakojo apie Dievo aprai�kas savo gyvenime.
   > Apie pasteb�jimus,
   > kuriuos sutinka kasdien, kurie liejasi eil�mis, o
   > jos ir skaitomis, ir
   > ka�kam labai reikalingos .. Ji min�jo, kad pa�iai
   > �altumo ir ramyb�s tr�ksta
   > labiausiai. Paliet�m smilg� temas, pabiro u�uominos
   > apie tai, kas bus
   > para�yta �ia ;)
   > A� sakiau, kad turiu nebaigt� darb�, o George
   > sutiko pad�ti. Andrius
   > pasitikslino detales, sistemindamas kiekvieno
   > pasisakymus. Ie�kodamas "k�
   > tai duoda" ir labai toleranti�kai i�klausydamas.
   > Pakalb�jom apie skirtingas
   > min�i� gelmes....
   >
   > Mano apra�ai labiau tikt� "Emocij� sodui", bet dar
   > norisi pamin�ti ir dr�gno
   > mokio tarp pir�� poj�� (su Petru at�jome anks�iau ir
   > dar palipd�me su
   > vaikais), saul�s �vies� pievoje prie "At�alyno",
   > pasidalinim�, �ypsni� ir
   > patyl�jim� atmosfer� bei jaukumo poj�t�. Jau�iausi
   > tarp sav�.
   > George numu�� kelis obuolisu ir jie trys liko
   > dirbti, o mes su alpinistu
   > i�va�iavome.
   >
   > Pa�ad�jau para�yti apie tai, kas man r�pi.
   > Suguld�iusi mintis tai ir
   > padarysiu. �domu b�t� sulaukti daugiau min�i�.
   >
   > Giedr�
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
   > --------------------~-->
   > Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion
   > Toolbar.
   > Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
   >
   http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/ootolB/TM
   >
   --------------------------------------------------------------------~->
   >
   >
   > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa
   > visuomen�s nuosavyb�, tai yra, visuomen�s labui
   > atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
   > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti
   > m�s� autorius.
   >
   > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be
   > teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   > Minciu_sodas_LT-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >
   >
   __________________________________
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail Address AutoComplete - You start. We finish.
   http://promotions.yahoo.com/new_mail
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.