Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Po Atžalyno

Expand Messages
 • Giedre Danyte
  Sveiki, buvome šiandien susitikė šešiese: Aldona, Rasa, Andrius, Algis, George ir aš. Na, ir dar Petras mano jaunėlis sūnus (jis daugiau domėjosi
  Message 1 of 2 , Sep 19, 2004
  • 0 Attachment
   Sveiki,

   buvome šiandien susitikė šešiese: Aldona, Rasa, Andrius, Algis, George ir
   aš. Na, ir dar Petras mano jaunėlis sūnus (jis daugiau domėjosi alpinizmu ir
   ožiu Jonu beigi Andriaus baltu šokoladu :) ) .

   Perduosiu daugiau emocijas, nei mintis, kurios nėra susigulėjusios. Švietė
   rudėnėjanti, bet labai šilta saulė, mes sėdėjome kieme ir kalbėjomės.
   Palietėm kiekvieno "išeities taškus" - temas, kuriomis mąstome ir gilinamės.
   Patyrėmė, kad Lietuvoje gvildenotojų (terminas buvo aptartas) nėra daug...
   Galbūt dėl to, kad lietuviškas būdas yra gana uždaras. Esam linkę savas
   mintis/potyrius gvildenti tyliai?... Ar galėtume rašyti savo apmąstymus
   "Minčių sode?"... Ko reikėtų, kad galėtume peržengti atviravimo barjerus ir
   dalintis mintimis? - sprendėme. Įdomu, ką jūs manote.

   Andrius papasakojo įdomių pamatymų iš kelionių. Tikiu, kad tik peržvelgė
   juos, turinį sako sudėsiąs į rašinius.
   George sakė, kad jam rūpi benravimas, darbas kartu. Jie daug dirba kartu su
   Algiu, Andriumi.
   Rasa žadėjo sudėti savo mintis pati.
   Algis sakė esąs besiblaškantis (ar tas žodis)? Bet ir besiblaškantis buvo
   labai imlus aplinkai. Nedrįstu daugiau mkomentuoti, tik paminėsiu, kd man
   liko įspūdis, jog ir šiam žmogui svarbi gyva komunikacija ir bendrų sąlyčio
   taškų atradimas.
   Aldona pasakojo apie Dievo apraiškas savo gyvenime. Apie pastebėjimus,
   kuriuos sutinka kasdien, kurie liejasi eilėmis, o jos ir skaitomis, ir
   kažkam labai reikalingos .. Ji minėjo, kad pačiai šaltumo ir ramybės trūksta
   labiausiai. Palietėm smilgų temas, pabiro užuominos apie tai, kas bus
   parašyta čia ;)
   Aš sakiau, kad turiu nebaigtą darbą, o George sutiko padėti. Andrius
   pasitikslino detales, sistemindamas kiekvieno pasisakymus. Ieškodamas "ką
   tai duoda" ir labai tolerantiškai išklausydamas. Pakalbėjom apie skirtingas
   minčių gelmes....

   Mano aprašai labiau tiktų "Emocijų sodui", bet dar norisi paminėti ir drėgno
   mokio tarp piršų pojūį (su Petru atėjome anksčiau ir dar palipdėme su
   vaikais), saulės šviesą pievoje prie "Atžalyno", pasidalinimų, šypsnių ir
   patylėjimų atmosferą bei jaukumo pojūtį. Jaučiausi tarp savų.
   George numušė kelis obuolisu ir jie trys liko dirbti, o mes su alpinistu
   išvažiavome.

   Pažadėjau parašyti apie tai, kas man rūpi. Suguldžiusi mintis tai ir
   padarysiu. Įdomu būtų sulaukti daugiau minčių.

   Giedrė
  • jurius
   Sveiki Andrius,Aldona,Rasa,Giedre,Algis,Rytis Labai Aciu uz laska visiams! vakar susirinimas buvo labai idomu ir Pagalvoju kad da˛nai tokia susirinkimas
   Message 2 of 2 , Sep 20, 2004
   • 0 Attachment
    Sveiki Andrius,Aldona,Rasa,Giedre,Algis,Rytis
    Labai Aciu uz laska visiams!
    vakar susirinimas buvo labai idomu ir Pagalvoju kad
    da�nai tokia susirinkimas reikalinas ir vakar Giedre
    pasakoja apie savo mintis labai idealus,labai aciu
    giedre ir ne visiams nepagalvoja apie kita zmoniu kiek
    vienas ziuriu apie save ir save rupečių

    pagalvojau Kiek Andrius turiu rupečių kodel
    jis kviečia
    į susirinkimas, ir taip pat pavalgokime apie kiti
    kaip Andrius ir Giedre Oh.. panele Rasa sake Kad ji
    turiu Daug reikalu (nepykite)

    ir dar daugiau as galiu parasyti apie savo mintis bet
    truksta Lietuvių kalba

    ir sekmes visiams
    George


    --- Giedre Danyte <giedre@...> wrote:

    > Sveiki,
    >
    > buvome �iandien susitik� �e�iese: Aldona, Rasa,
    > Andrius, Algis, George ir
    > a�. Na, ir dar Petras mano jaun�lis s�nus (jis
    > daugiau dom�josi alpinizmu ir
    > o�iu Jonu beigi Andriaus baltu �okoladu :) ) .
    >
    > Perduosiu daugiau emocijas, nei mintis, kurios n�ra
    > susigul�jusios. �viet�
    > rud�n�janti, bet labai �ilta saul�, mes s�d�jome
    > kieme ir kalb�jom�s.
    > Paliet�m kiekvieno "i�eities ta�kus" - temas,
    > kuriomis m�stome ir gilinam�s.
    > Patyr�m�, kad Lietuvoje gvildenotoj� (terminas buvo
    > aptartas) n�ra daug...
    > Galb�t d�l to, kad lietuvi�kas b�das yra gana
    > u�daras. Esam link� savas
    > mintis/potyrius gvildenti tyliai?... Ar gal�tume
    > ra�yti savo apm�stymus
    > "Min�i� sode?"... Ko reik�t�, kad gal�tume per�engti
    > atviravimo barjerus ir
    > dalintis mintimis? - sprend�me. �domu, k� j�s
    > manote.
    >
    > Andrius papasakojo �domi� pamatym� i� kelioni�.
    > Tikiu, kad tik per�velg�
    > juos, turin� sako sud�si�s � ra�inius.
    > George sak�, kad jam r�pi benravimas, darbas kartu.
    > Jie daug dirba kartu su
    > Algiu, Andriumi.
    > Rasa �ad�jo sud�ti savo mintis pati.
    > Algis sak� es�s besibla�kantis (ar tas �odis)? Bet
    > ir besibla�kantis buvo
    > labai imlus aplinkai. Nedr�stu daugiau mkomentuoti,
    > tik pamin�siu, kd man
    > liko �sp�dis, jog ir �iam �mogui svarbi gyva
    > komunikacija ir bendr� s�ly�io
    > ta�k� atradimas.
    > Aldona pasakojo apie Dievo aprai�kas savo gyvenime.
    > Apie pasteb�jimus,
    > kuriuos sutinka kasdien, kurie liejasi eil�mis, o
    > jos ir skaitomis, ir
    > ka�kam labai reikalingos .. Ji min�jo, kad pa�iai
    > �altumo ir ramyb�s tr�ksta
    > labiausiai. Paliet�m smilg� temas, pabiro u�uominos
    > apie tai, kas bus
    > para�yta �ia ;)
    > A� sakiau, kad turiu nebaigt� darb�, o George
    > sutiko pad�ti. Andrius
    > pasitikslino detales, sistemindamas kiekvieno
    > pasisakymus. Ie�kodamas "k�
    > tai duoda" ir labai toleranti�kai i�klausydamas.
    > Pakalb�jom apie skirtingas
    > min�i� gelmes....
    >
    > Mano apra�ai labiau tikt� "Emocij� sodui", bet dar
    > norisi pamin�ti ir dr�gno
    > mokio tarp pir�� poj�� (su Petru at�jome anks�iau ir
    > dar palipd�me su
    > vaikais), saul�s �vies� pievoje prie "At�alyno",
    > pasidalinim�, �ypsni� ir
    > patyl�jim� atmosfer� bei jaukumo poj�t�. Jau�iausi
    > tarp sav�.
    > George numu�� kelis obuolisu ir jie trys liko
    > dirbti, o mes su alpinistu
    > i�va�iavome.
    >
    > Pa�ad�jau para�yti apie tai, kas man r�pi.
    > Suguld�iusi mintis tai ir
    > padarysiu. �domu b�t� sulaukti daugiau min�i�.
    >
    > Giedr�
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
    > --------------------~-->
    > Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion
    > Toolbar.
    > Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
    >
    http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/ootolB/TM
    >
    --------------------------------------------------------------------~->
    >
    >
    > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa
    > visuomen�s nuosavyb�, tai yra, visuomen�s labui
    > atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
    > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti
    > m�s� autorius.
    >
    > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be
    > teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    > Minciu_sodas_LT-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    >
    >
    >
    __________________________________
    Do you Yahoo!?
    Yahoo! Mail Address AutoComplete - You start. We finish.
    http://promotions.yahoo.com/new_mail
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.