Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Labas ið Slovënijos

Expand Messages
 • minciusodas
  Kaip gyvename? Rašau iš Slovėnijos. Viešiu pas pedagogą Stanko Blatnik. Pasistengsiu daugiau laiko skirti Minčių sodo veiklai lietuvių kalba. Tai
  Message 1 of 1 , Jun 26, 2003
  • 0 Attachment
   Kaip gyvename?

   Raðau ið Slovënijos. Vieðiu pas pedagogà Stanko Blatnik.

   Pasistengsiu daugiau laiko skirti "Minèiø sodo" veiklai lietuviø
   kalba. Tai visgi mûsø namai.

   Atsipraðau uþ nevalyvus laiðkus (nors ne að raðiau). Gaila, kad taip
   atsitiko. Að po to patvarkiau mûsø grupæ, kad daugiau taip
   neatsitiktø. Nuo dabar sulaikys pirmà kartà raðanèiøjø laiðkus, kad
   galëèiau patikrinti, ar mûsø kas neðiukðlina. Tiesa, labai vertiname
   ásijungianèius á mûsø susiraðinëjimà.

   Vykau á Bosnija ieðkoti savarankiðkø màstytojø. Sekësi gana gerai,
   suorganizavau "Minèiø sodo" grupæ bosnieèiø-serbø-chorvatø kalba
   http://groups.yahoo.com/group/minciu_sodas_BOS/ Stanko turi daug
   ryðiø. Buvau savaitæ Tuzloje, savaitæ Sarajevo, paskui gráþau per
   Chorvatijà, aplankiau vienuolynà Mljet saloje, vaþiavau per
   Dubrovnikà, Splità, Zagrebà.

   Dabar gerà savaitæ bûsiu Velenje, Slovënijoje pas Stanko Blatnik.
   Noriu su juo iðmàstyti, kaip galëtumëme palaikyti ðvietimà ugdantá
   savarankiðkai màstanèius. Laukiu jûsø minèiø! Pavyzdþiui, þmogus
   savarankiðkai siekiantis iðsilavinimo galëtø eiti per kaimus, ieðkoti
   ðviesuoliø, su jais kalbëtis, jø vertingas mintis rinkti ir pristatyti
   per Internetà, po truputá kaupti savo originalias mintis. Ðità
   norëèiau puoselëti Lietuvoje.

   Gavau darbelá vienam mënesiui, padedu mûsø nariui Ian Bruk kurti
   árangà pristatyti investuotojams informacijà apie ámonæ á kurià jie
   yra investavæ. Jis naudoja Drupal ir jau yra nemaþai padaræs
   http://www.materialchange.com Dirbu vieðai, mano darbas priklausys
   visuomenei. Kvieèiu ásijungti, palaikyti, kas norëtø susipaþinti su
   Drupal, PHP, MySQL ir kitomis kalbomis.

   Kas naujo Lietuvoje ir kitur? Paraðykime!

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minèiø sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.