Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: dar kartà

Expand Messages
 • minciusodas <ms@ms.lt>
  Algirdai, atsiprašau kad neperspėjau - šiame susirašinėjime neleidžiame siųsti bylas, nes kiti kaime moka už atsiųstus megabaitus. Taupome pinigą.
  Message 1 of 2 , Jan 1, 2003
   Algirdai, atsipraðau kad neperspëjau - ðiame susiraðinëjime
   neleidþiame siøsti bylas, nes kiti kaime moka uþ atsiøstus
   megabaitus. Taupome pinigà. Dël tø paèiø prieþasèiø vengiame siøsti
   HTML laiðkus.

   Laukiam tavo straipsniø. Jeigu gali, praðau perkelk tekstà á
   laiðkà. Arba persiøsk man ms@... arba galime iðkelti kur nors
   Internete, gal Dalia sutiktø savo minèiø pievose
   http://mintys.cabletv.lt/

   Buvo gera bendrauti Marcinkonyse.

   Laimingø Naujø Metø visiems!

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minèiø sodas
   http://www.ms.lt/lt/
   ms@...


   --- In Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com, Algirdas Juðkevièius
   <aljus@d...> wrote:
   > Neprisisegë, mëginu dar kartà.
   > Algirdas
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.