Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Skurdo áveikimas, veiklos palaikymas

Expand Messages
 • minciusodas
  Labas, kaip gyvename? Rugsėjo mėnesį turėjau (pagaliau) darbo iki valios. Mūsų laboratorijos narys Shannon Clark čia Čikagoje mane įtraukė į gerai
  Message 1 of 2 , Sep 30, 2002
  • 0 Attachment
   Labas, kaip gyvename?

   Rugsëjo mënesá turëjau (pagaliau) darbo iki valios. Mûsø
   laboratorijos narys Shannon Clark èia Èikagoje mane átraukë á gerai
   apmokamà darbà vidumiestá. Tikriausiai bus darbo dar pora mënesiø.
   Jeigu taip, tikiu galësiu gráþti á Lietuvà ðv.Kalëdoms, ir vël
   pasistengti dirbti ið tenai.

   Laiko dabar turiu maþiau, bet vis rûpi þmogiðkumo temos. Kaþkodël
   noriu paraðyti straipsná konferencijai kuri vyks Indijoje gruodþio
   pradþioje (þiûrëkite http://www.thinkcycle.com). Reikia paraðyti iki
   pirmadienio. Mano tema: mûsø patirtis ir mintys, kaip skurdas
   áveikiamas mezgant ryðius tarp þmoniø. Kvieèiu ir jus pasidalinti
   savo mintimis, galim ir kartu paraðyti tà straipsná. Tokiu atveju
   didesnës galimybës, kad vienas ið mûsø galës nuvykti á Indijà ir mus
   atstovauti. Tai gal svajonë, bet kodël ne. O manau tai proga
   apþvelgti mûsø vertingà patirtá.

   Tarkim turtas yra ryðiai ir praturtiname visuomenæ prasmingai
   átraukdami kiekvienà þmogø. Ðtai keletas klausimø. Kokie ryðiai
   uþsimezgë tarp mûsø per Minèiø sodà? Kokia veikla buvo labiau
   sëkminga tuo atþvilgiu, kokia maþiau? Kur þmonës mielai triuðo
   nemokamai, kur tenka pasikliauti pinigu? Kurie ryðiai ir darbai neðà
   tiesioginá pelnà, ar palaiko jos darbus taip, kad ûkiðka uþ juos
   mokëti atlyginimà? Kokius dësnius galime áþiûrëti kuriant
   laboratorijos ekonominá pajëgumà, taip pat socialiná gyvybingumà?
   Laukiu visokiausiø pastabø.

   Antradieniais pasiplepame
   http://avalon.archcon.com/openidea/publicdomain/chat/MainChat
   19:00 valandà Lietuvos laiku.

   Neþinau kaip nuspræsite dël sueigos, taèiau kvieèiu visus prisidëti
   sugalvojant ir sukuriant Internetines priemones palaikanèias
   visuomeninæ ir kûrybinæ veiklà. Galime kurá nors ðeðtadiená paskirti
   tokiam programavimui, gal jus ten palaikytumëme ið èia.

   Pridedu ano antradienio pasiplepëjimà. Linkëjimai visiems. Tiesa,
   George raðë kad gavo vizà metus gyventi Lietuvoje, tikiu jis daugiau
   paraðys.

   Andrius

   *******************************************


   raimundas:Labas vakaras, dar nieko èia nematau. Dabar ir að negaliu
   dalyvauti, prisijungsiu vëliau, maþdaug 20.15. giedre:Sveiki
   giedre:Nieko sivakar cia nera? dalia:Sveiki, ar dar kas èia yra?
   dalia:Perduodu Saido þinutæ: Del galimybes daryti sueiga Palangoje
   (pas mane)- ji dar sumazejo. Nors to ir reikejo tiketis."
   dalia:Giedre, ar dar esi? giedre:Taip, að esu Dabar mastau, kad ryt
   paraðysiu i konferencijà apie tà sueigà. giedre: Á Saidà að jokiø
   vilèiø nedëjau. Tik norëèiau suþ\inoti ko kas ið tos sueigos nori. Man
   pvz. pilnai uþtektø kultûrinës programos tik vakare.
   dalia:Prisijungsiu vëliau, matau, kad nieko nëra. Noriu pakalbëti apie
   Palangà, ar Giedrë ir Raimundas turi kokiø minèiø apie tai. dalia:O,
   sveika, Giedre. Man reikia darbinës dalies. giedre: T.y penktadiená
   siûlyèiau paþiûrëti filmus, ðeðtadiená aplankyti Orvydo sodybà, galbût
   Mosëdá, o á pavakeræ vël susirinkus padiskutuoti. Gal kas norës
   pasisakyti. Dienomis bûtuø gera tiesiog pabûti gamtoje, prie jûros,
   atsipûsti dalia:Dël kultûrinës programos vakare ginti maðinà 300km man
   per brangu. :) dalia:Kokius filmus, Giedre? giedre:Nesuorganizuosiu
   darbinës dalies. Ið savo pusës galiu pasiûlyti kokià nors psichiatrinæ
   temà (kaip paskaitëlæ) dalia:Man Palangoje dar reikia jûros ir Birutës
   kalno...:) giedre:Na ir puiku :) Na Vyro filmus. Tu minëjai, kad jis
   vaþiuotø ir sutiktø juios parodyti? Kai kà? giedre:Vyto filmus dalia:
   Að ir nesitikiu, kad Tu apie WEB programavimà ar CGI paskaità
   iðrëþtum.:) Sekmadiená buvau bendravau su Arvydu, jis , ko gero,
   atvaþiuotø á Palangà. dalia: Vyto dar nekvieèiau, nes neaiðku, ar ta
   sueiga ávyks. Jei pritarsite, galësiu jam paraðyti. Jis Anykðèiuose
   minëjo, kad ir á kitas mûsø sueigas atvaþiuotø. Tik þinau, kad ji
   dabar labai uþsiëmæs. dalia:iek dalia:Matai, giedre: kaip smagu :) vis
   tiek, Dalia, darbinës veiklos organizavimu niekas neprilytu tau. Sakau
   tai labai nuosirdziai. O bendromis jegomis imsim ir padarysim. As
   rasiu pragyvenima, pasidomejau renginiais Klaipedoje, kurie galetu
   buti idomus... dalia:Ar pasveiko Tavo vaikai? giedre: Ne, dar ne.
   Jaunelis jau sveikas, o vyresni ryt israso is ligonines. Iki sueigos
   manau, kad bus gerai. Bet jei ir veziuosi, tai tik jauneli. Trimeti.
   dalia:Nulûþo man chat, teko perkrauti dalia: Kalbëjau su Arvydu todël,
   kad jie ten leidþia þurnalus "Lemtis", "Þmogus". O internetinio psl.
   neturi. Mano pievose paskutiniu metu dvasinës temos „uþkabintos". Tai
   susiðaukia. Pasiûliau jam, kad pamàstytø, ar nenori iðeiti su tomis
   temomis á internetà. giedre: Nieko ypatingo nesakiau :) "Giedre: Ne,
   dar ne. Jaunelis jau sveikas, o vyresni ryt israso is ligonines. Iki
   sueigos manau, kad bus gerai. Bet jei ir veziuosi, tai tik jauneli.
   Trimeti. Tue Sep 24, 2002 5:07 pm Dalia: Ar pasveiko Tavo vaikai? "
   cunami:Koks cia dabar laikas chat'e rodomas? niekaip nesuprantau
   pasiziurejes sedi cia ka nors ar ne :) dalia: Gal sodas padëtø su
   programavimu. Be to bioenergetikai turi patirties deepresijø gydyme be
   vaistø. Jauti sàsajas su tavim? Gal Arvydas galëtø dalyvauti Tavo
   temos aptarime apie depresijas. Jei bûtø Palangoje, gal ir saidas
   rastø laiko prisijungti - labai protingas yra. cunami:Koks cia dabar
   laikas chat'e rodomas? niekaip nesuprantau pasiziurejes sedi cia ka
   nors ar ne :) cunami:Koks cia dabar laikas chat'e rodomas? niekaip
   nesuprantau pasiziurejes sedi cia ka nors ar ne :) dalia:Svietà
   kalbinau, bet ji tuo metu negali. dalia:Norëjau pasakyti Saidas.
   cunami:Koks cia dabar laikas chat'e rodomas? niekaip nesuprantau
   pasiziurejes sedi cia ka nors ar ne :) dalia:Labas, Cunami, èia ne
   Lietuvos laikas. :) dalia: Be to, Giedre, að penktadiená tikrai
   neatvaþiuoèiau, man darbo diena. Penktadiená kad tik Ðiaulius
   pasiekèiau. O ðeðtadiená rytà á darbinæ dalá tiesiai ið Ðiauliø
   atvykèiau. dalia: Manau, ðeðtadienio didesnæ dalá reiktø darbui
   paskirti. Po darbo 9paskaitø ie diskusijø)- prie jûros. O vakare gal
   filmus paþiûrëti, kai bus sutemæ. O sekmadiená rytà galima ir
   ekskursijà kokià padaryti. Bet èia man taip atrodo. giedre:Saidas
   labai protingas? O kuo jis placiau domisi? Ir kam reiketu kompiuteriu
   klases? Ka joje darytume? dalia: Aiðku, jei Vytas galës atvaþiuoti ir
   jei bus daugiau dalyvaujanèiø.. Negi rodys filmà mums dviem.:) Giedre,
   ar èia jau tik mano monologas? dalia: Saidas domisi daug kuo. Ir Rytø
   filosofija taip pat. :) Kompiuteriø klasës reikës, jei kalbësim apie
   WEB programavimà. Beje, ten dar turi bûti internetas. giedre:Ne, man
   chatas buvo nutrûkæs. Perkroviau ir vël matau. dalia:Kaþko stringa man
   tas refrech... dalia:Þinau, kad dar nori atvaþiuoti Levas, jis buvo
   Inkûnuose su Svieta. Jis programuotojas, tik ne WEB kolkas. giedre:O
   Kas ir kà kalbëtø apie web prgramavimà? dalia: Giedre, o kiek kainuotø
   nakvynë, man tai aktualu, nes ne viena vaþiuosiu. 300 km benzinas, dar
   nakvynë, kavinës Palangoje brangios - gan nepigus malonumas
   susidaro.:) Apie reikalus bûtø galima pakalbëti ir kur nors arèiau.
   giedre:apie 15 litu giedre:Tai vidutines salygos sildomuose
   kambariuose. Masinu stovejimo aikstele. Mazdaug taip. dalia: Raimundas
   lyg ir þadëjo pasiruoðti. Svarbu sugeneruoti idëjas, tikslà, ko
   norime, kà iðmokome, kà nuveikëme kiekvienas. Tam ir renkamës, kad
   pasidalintume patirtim. Galima ir psichiatrinæ temà kokià, kad ir apie
   tas paèias depresijas paklausyti tavæs. O tu paklausytum, kà
   diletantai ið savo patirties pasakytø. Daþnai specialistø nuomonë bûna
   ásprausta á tam tikrus standartus... dalia:O èia renkasi
   daugiau-maþiau nestandartiniai þmonës :) giedre: Pasidomejau
   kompiuteriu salono kainomis dienai. Visiems kainuotu apie 200 litu.
   Juk daug.. Apie depresijas labai noreciau, nes butu tikrai idomu,
   naudinga ir aktualu (pirmiausia man paciai, zinoma) raimundas:Labas
   vakaras, að èia. Prisijungæs ið namø per modemà. giedre:Sveikas,
   Raimundai. Kaip laikosi Mama? raimundas:Mama neblogai, ðiandien pirma
   diena namie. Todël ir norëjau pareiti anksèiau ið darbo. dalia: Jau
   atsijungiu. Tik pridursiu, kad toks organizavimas, kai neþinoma iki
   paskutinës minutës, kiek þmoniø dalyvaus, yra negerai. Bent prieð
   savaitæ reikia tà þinoti. Gal dar anksti yra. Kità savaitæ turime
   apsispræsti. Rytis berods norëjo. Kolkas be vaikø priskaièiuoju 4.
   Maþai. Temø darbui irgi niekas nesiûlp. Sode tylu. Gal Rytis apie
   Pitonà galëtø... dalia:Raimundai, labas. Dar minutæ pabûsiu.
   raimundas: Giedre, nors ir nesu psichologas, bet kadangi dirbu
   Psichologijos katedroje, irgi galëèiau ðá tà pasakyti apie depresijas.
   Pvz., apie depresijos matavimà. Apie kompiuterines programas,
   nustatanèias depresijà. raimundas:Dalia, jei matysime, kad per maþai
   þmoniø, visuomet galime perkelti sueigà á ateitá. dalia: Giedre, 200Lt
   brangu. Reiktø tartis su kokia mokykla. Tik palangiðkiai pratæ ið
   visko spausti pinigus. Nebent ta LIKS MS narë galëtø padëti.
   raimundas: NOrëèiau pasiruoðti vienai programavimo temai:
   pademonstruoèiau kelias populiarias nemokamas Smoltoko versijas. Tai
   bûtø demonstravimas, ne mokymas. Reiktø 2, gal 3 valandø.
   dalia:Raimundai, smagu, kad Jûsø mamai geriau. dalia:O, pagaliau
   Smaltokas. raimundas:Dalia, nemaþai ðansø, kad ji galëtø padëti.
   Bandysiu dar ðià savaitæ jai paraðyti. giedre: Depresijos tema ið
   tiesø norëèiau pakalbëti daug. Ávairiais aspektais. Kuo maþiau
   "psichologiniais" - ta kryptimi pati pasiruoðèiau. Ðalia jos yra
   saviþudybës. Jei bûtø p. Daðkus, gal jis tuëtø kà pasakyti?
   raimundas:Smoltokas man ádomu jau gana seniai. Kiek maèiau visokiø
   programavimo kalbø, labiausiai patiko programuoti Smoltoku. dalia:
   Turiu palangoj paþástamø, net giminiø. Galiu pasiteirauti, gal pigiau
   gautume nakvynæ. Tik reikia þinoti, kiek þmoniø bus. Jei susidarys
   koks 0, gal tada bûtø nuolaida. dalia:Norëjau paraðyti ne 0, bet 10
   Gerai, surinkime informacijà, tada matysime. raimundas:Bet Smoltoko
   tema bûtø ne visiems. Vargu, ar tai bûtø ádomu tiems, kurie visai
   nesimokë programuoti. dalia: man labai gaila, bet turiu atsijungti.
   Vëlai ið darbo gráþau, dar be vakarienës. Vaikis kaþko matematikos
   nesupranta - savaitæ sirgo. Iki. Susiraðysim laiðkais. raimundas:Iki,
   Dalia. raimundas: Saviþudybës. Buvo pas mus viena studentë
   magistrantë, tyrusi saviþudybes Kauno mieste. Galëèiau pakalbinti, kad
   paruoðtø praneðimà. Bet tai gana abejotina. Gal ji nenorës vaþiuoti á
   Palangà. O gal norës, bet negalës. raimundas: Giedre, gal bûtø
   tikslinga depresijà padaryti pagrindine Palangos sueigos tema, o kitos
   temos bûtø ðalutinës? Depresijà galima bûtø interpretuoti plaèiai,
   pvz., átraukiant ir gyvenimo prasmës klausimus. raimundas:Ir gal
   reikia bûti pasiruoðus sueigà perkelti á kità laikà ar á kità miestà?
   raimundas:Niekas nieko daugiau nesako, atsisveikinu ir að.
   giedre:Raimundai, gerai. Dël miesto...neþinau. Labai norëèiau á
   Palangà vien dël pajûrio. Bet apsitarsim konferencijoje.
  • Raimundas Vaitkevicius
   Sveikas, Andriau, sveiki, kiti, ... Tai gerai, bus smagu pasimatyti. Tik siūlau per daug neskubėti į Lietuvą, pirmiau išnaudoti JAV esančias progas.
   Message 2 of 2 , Oct 7 9:56 AM
   • 0 Attachment
    Sveikas, Andriau, sveiki, kiti,

    Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com writes:
    >Labas, kaip gyvename?
    >
    >Rugsėjo mėnesį turėjau (pagaliau) darbo iki valios. Mūsų
    >laboratorijos narys Shannon Clark čia Čikagoje mane įtraukė į gerai
    >apmokamą darbą vidumiestį. Tikriausiai bus darbo dar pora mėnesių.
    >Jeigu taip, tikiu galėsiu grįžti į Lietuvą šv.Kalėdoms, ir vėl
    >pasistengti dirbti iš tenai.

    Tai gerai, bus smagu pasimatyti. Tik siūlau per daug neskubėti į Lietuvą,
    pirmiau išnaudoti JAV esančias progas. Žinoma, galima kuriam laikui
    atvažiuoti Lietuvon ir vėl išvažiuoti paskui. Bet tos kelionės ne tokios
    jau pigios ...
    >
    >
    >Laiko dabar turiu mažiau, bet vis rūpi žmogiškumo temos. Kažkodėl
    >noriu parašyti straipsnį konferencijai kuri vyks Indijoje gruodžio
    >pradžioje (žiūrėkite http://www.thinkcycle.com). Reikia parašyti iki
    >pirmadienio. Mano tema: mūsų patirtis ir mintys, kaip skurdas
    >įveikiamas mezgant ryšius tarp žmonių. Kviečiu ir jus pasidalinti
    >savo mintimis, galim ir kartu parašyti tą straipsnį. Tokiu atveju
    >didesnės galimybės, kad vienas iš mūsų galės nuvykti į Indiją ir mus
    >atstovauti. Tai gal svajonė, bet kodėl ne. O manau tai proga
    >apžvelgti mūsų vertingą patirtį.

    Skurdas, mano nuomone, viena iš didžiausių pasaulio problemų. Ko gero,
    daug didesnė problema, negu Sadamas Huseinas ar Al Qaeda. Su juo kovoti
    reikia būtinai, bet kaip? Neturiu beveik jokios patirties kovoje su
    skurdu. Nemanau, kad galėčiau pasakyti ką protingo ir naujo, kas būtų
    verta rimto straipsnio. Vienintelis dalykas, kurį kai kada tikrai galiu,
    tai padėti tiems žmonėms, kurie yra arti manęs, kuriuos pažįstu. Tai gali
    beveik kiekvienas.

    O dėl ryšių reikšmės, įveikiant skurdą, kai ką pasakysiu. Mano manymu,
    padėti daug lengviau, kai žmogų pažįsti. Ir daug labiau tada norisi
    padėti. O nepažįstamiems padėti daug sunkiau. Pvz., jei vaikas manęs prašo
    centų Laisvės Alėjoje, aš nelabai noriu duoti. Tada neaišku, ar tie mano
    duoti centai jam padės, o gal, priešingai, pakenks?

    Aišku, kad skurstantis žmogus "su ryšiais" yra geresnėje padėtyje, negu
    skurstantis "be ryšių". Jei žmogus skursta ir dar yra vienišas, tai jau
    skurdas kvadratu, ar ne?
    >
    >
    >Tarkim turtas yra ryšiai ir praturtiname visuomenę prasmingai
    >įtraukdami kiekvieną žmogų. Štai keletas klausimų. Kokie ryšiai
    >užsimezgė tarp mūsų per Minčių sodą? Kokia veikla buvo labiau
    >sėkminga tuo atžvilgiu, kokia mažiau? Kur žmonės mielai triušo
    >nemokamai, kur tenka pasikliauti pinigu? Kurie ryšiai ir darbai nešą
    >tiesioginį pelną, ar palaiko jos darbus taip, kad ūkiška už juos
    >mokėti atlyginimą? Kokius dėsnius galime įžiūrėti kuriant
    >laboratorijos ekonominį pajėgumą, taip pat socialinį gyvybingumą?
    >Laukiu visokiausių pastabų.

    Minčių sodas yra jau beveik 4 metai, jei teisingai skaičiuoju. Tikrai, per
    Minčių sodą daug naujų ryšių užmezgiau. Ir sėkmingos veiklos buvo daug.
    Nors tas sėkmingumas labai įvairus. Bet finansinė-ekonominė Minčių sodo
    pusė kol kas labai neaiški. Neaišku, už ką reikėtų mokėti pinigus. Ir,
    svarbiausia, iš kur tų pinigų gauti :) ?
    >
    >
    >Nežinau kaip nuspręsite dėl sueigos, tačiau kviečiu visus prisidėti
    >sugalvojant ir sukuriant Internetines priemones palaikančias
    >visuomeninę ir kūrybinę veiklą. Galime kurį nors šeštadienį paskirti
    >tokiam programavimui, gal jus ten palaikytumėme iš čia.

    Nors Internetinių priemonių yra daugybė prikurta, bet manau, kad dar labai
    daug ko trūksta. Pvz., kad ir tas laiško apačioje pateiktas
    pasiplepėjimas. Jis pateiktas labai nepatogia forma, sunku skaityti ir
    suprasti. Reikia priemonės, būdų, pateikiančių "chat" patogia forma. Kai
    ką padarė Edmondas, bet tai toli gražu ne viskas. Yra ir teorinių
    klausimų: kaip tas "chat" turi būti organizuotas, kad iš jo būtų
    didžiausia nauda ir dalyviams, ir vėliau skaitytojams?
    >
    >
    >Pridedu ano antradienio pasiplepėjimą. Linkėjimai visiems. Tiesa,
    >George rašė kad gavo vizą metus gyventi Lietuvoje, tikiu jis daugiau
    >parašys.

    Puiku. Nepaisant visų problemų, George atrodo neblogai prisitaikęs gyventi
    Lietuvoje.

    Raimundas

    Čia pradžia to sunkiai skaitomo pasiplepėjimo:
    >
    >*******************************************
    >
    >
    >raimundas:Labas vakaras, dar nieko čia nematau. Dabar ir aš negaliu
    >dalyvauti, prisijungsiu vėliau, maždaug 20.15. giedre:Sveiki
    >
    >giedre:Nieko sivakar cia nera? dalia:Sveiki, ar dar kas čia yra?
    >dalia:Perduodu Saido žinutę: Del galimybes daryti sueiga Palangoje
    >(pas mane)- ji dar sumazejo. Nors to ir reikejo tiketis."
    >dalia:Giedre, ar dar esi? giedre:Taip, aš esu Dabar mastau, kad ryt
    >parašysiu i konferenciją apie tą sueigą. giedre: Į Saidą aš jokių
    >vilčių nedėjau. Tik norėčiau suž\inoti ko kas iš tos sueigos nori. Man
    >pvz. pilnai užtektų kultūrinės programos tik vakare.
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.