Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] Vytauto filmai Dalios puslapyje ir kur dar?

Expand Messages
 • Rytis
  Sveikutis Ryti labai noreciau parsisiusti Skrydis virš Lietuvos , nes sedziu Norvegijoje ir kankina nostalgija, tik nezinau ar modemas patems. Velniskai
  Message 1 of 4 , Sep 14, 2002
   Sveikutis Ryti
   labai noreciau parsisiusti "Skrydis virð Lietuvos" , nes sedziu Norvegijoje ir kankina nostalgija, tik nezinau ar modemas patems.
   Velniskai uzsiemes ir nezinau kada vel busiu laisvesnis...Noreciau prisijungti prie jusu diskusiju, gal pavyks antradieni gauti interneta.
   linkejimai visiems
   Su pag. Grytis2002
   Rytis Umbrasas <rytis@...> wrote: Sveiki,

   Anykðèiuose domëjausi kaip padëti þmonëms pamatyti Vytauto filmus.

   O ðiandienà gërëjausi filmu rodytu Expo 2000 parodoje.
   Já parsisiunèiau internetu. Man tai buvo realiausia galimybë pamatyti ðá filmà.

   Aiðku kokybë bûtø kitokia kino teatre, bet man jau geriau pamatyti kompiuteryje, nei likt visai jo nemaèius. Juk gyvenu provincijoje
   o ne kokiam hanoveryje.

   Bûtø puiku galëti ir Vytauto filmus taip parsisiøsti.

   Dalia, gal Vytautas sutiktø pateikti koká nors adresà, kurá padëtum ðalia filmø sàraðo:
   http://mintys.cabletv.lt/filmai.htm

   Dabar sàraðas yra, bet neþinia á kà kreiptis, norint pamatyti vienà ar kità filmà, kur ir kaip já ásigyti.

   Vienas paþástamas lietuvis Londone ðiandien pasiëmë filmà "Skrydis virð Lietuvos" tiesiai ið mano kompiuterio ir vakare papraðë dar
   ko nors tokio :)

   Að jam parodþiau Dalios nuorodà su Vytauto filmais, taèiau neaiðku kaip jis bûdamas Londone galëtø pamatyti juos.
   Nusprendëm, kad kai sugráð per kalëdas nusipirks ið Vytauto keletà já dominanèiø filmø.

   Domëjausi kiek kainuotø firmoje nuskaityti filmus á skaitmeniná pavidalà. Kaina buvo aiðkiai mums per didelë. Nepamenu net, bet uþ
   minutæ rodos 2-3Lt.

   Todël kol kas reikia naudoti tradiciná platinimo bûdà. Kas susidomi, papraðo kasetës ir gauna jà paðtu.
   Dalia pasikalbëk su Vytautu ar jis uþsiimtø filmo pasiuntimu norintiems?
   Þinoma kaina dël to gali pakilti, bet Londone nostalgijos kankinaman lietuviui tikriausiai jau nëra svarbu ar geras filmas kainuoja
   15Lt ar 35Lt.

   O að kada nors rasiu galimybæ Vytauto nors keletà filmø nuskaityti ir padëti internete.

   Jei kas norëtumëte pamatyti to "Skrydis virð Lietuvos" kompiuteriná variantà, galite man paraðyti ir að atsiøsiu savo kompiuterio
   nuorodà.
   Tai maþdaug 50mb dydþio "gabalas".

   Kiek neaiðku ið mano ðio minèiø kratinio kas bendro tarp Vytauto filmø ir to "Skrydis virð Lietuvos"
   Nieko bendro. "Skrydis virð Lietuvos" lengvai keliauja internetu ir noris taip pat padëti plisti ir kitiems geriems ir
   nestandartiniams filmams. Internetas - patogi vieta tokiø dalykø platinimui.

   Sëkmës visiems.

   Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

   Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com

   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

   ---------------------------------
   Get a bigger mailbox -- choose a size that fits your needs.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Rytis Umbrasas
   ... interneta. ... Išsiunčiau tau nuorodą el.paštu. Modemu bus sunkoka 50mb pasiimti. Filmas nostalgiją tik dar labiau padidins :) Vytautas tai sakė, kad
   Message 2 of 4 , Sep 14, 2002
    > labai noreciau parsisiusti "Skrydis virš Lietuvos" , nes sedziu Norvegijoje ir kankina nostalgija, tik nezinau ar modemas patems.
    > Velniskai uzsiemes ir nezinau kada vel busiu laisvesnis...Noreciau prisijungti prie jusu diskusiju, gal pavyks antradieni gauti
    interneta.
    > linkejimai visiems
    > Su pag. Grytis2002

    Išsiunčiau tau nuorodą el.paštu.
    Modemu bus sunkoka 50mb pasiimti. Filmas nostalgiją tik dar labiau padidins :)

    Vytautas tai sakė, kad neprieštarautų jo filmų plitimui ir internetu,
    bet šio filmo autorių nuomonės neturiu, todėl ir nuorodą pasiunčiau asmeniškai o ne viešai.

    Iki

    R.
   • Dalia
    Sveiki, ... Ačiū už pastabą. Parašiau šiandien Vytui ir gavau iš jo adresą tokiems kontaktams. Jį ten ir padėjau, kur Rytis patarė - aukščiau
    Message 3 of 4 , Sep 15, 2002
     Sveiki,

     Rytis rašė:
     >Dalia, gal Vytautas sutiktų pateikti kokį nors adresą, kurį padėtum
     >šalia filmų sąrašo: http://mintys.cabletv.lt/filmai.htm
     >Dabar sąrašas yra, bet nežinia į ką kreiptis, norint pamatyti vieną
     >ar kitą filmą, kur ir kaip jį įsigyti.

     Ačiū už pastabą. Parašiau šiandien Vytui ir gavau iš jo adresą
     tokiems kontaktams. Jį ten ir padėjau, kur Rytis patarė - aukščiau
     nurodytu adresu.

     Keisti sutapimai, Ryti, - parašiau keliais sakiniais Vytui apie tą
     mūsų diskusiją „neįtikėtini atsitiktinumai“ (gal teisingiau būtų
     vadinti „...įvykiai“)ir po valandos gavau laišką su straipsniu „Kodėl
     sausra?“ analogiška tema, gražiai susiejančia su mūsų gyvenimo
     aktualijomis, kiek suprantu, neseniai rašytą.
     Kam įdomu, paskaitykite, koks jo požiūris į tuos atsitiktinius
     reiškinius:
     http://mintys.cabletv.lt/sausra.htm

     Žaviuosi jo minčių lengvumu.

     >Jei kas norėtumėte pamatyti to "Skrydis virš Lietuvos" kompiuterinį
     >variantą, galite man parašyti ir aš atsiųsiu savo kompiuterio
     >nuorodą.

     Ryti, noriu tos nuorodos, jei nesunku, atsiųsk.


     Dėl sueigos Palangoje.
     Parašysiu Saidui ir paklausiu, ar jis dar bus Palangoje spalio
     pradžioje. Bijau, kad dėl didelio savo užimtumo ir rūpesčių
     konferencijos laiškus ne visus paskaito (bent jau man taip sakė).
     Kai bus kokių žinių, parašysiu visiems.
     Giedre, ar pasveiko Tavo vaikutis?
     Aš norėčiau į tą sueigą Palangoj, jei išeitų.
     Man aktualu WEB programavimas.

     Geros ateinančios darbo savaitės.

     Dalia     <--------------------===========================-------------------->
     Melodijos ir logotipai jau ir Ericsson telefonams, palaikantiems
     sias funkcijas - pridek kodo gale raidele e
     Logotipai ir melodijos: http://sms.delfi.lt/
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.