Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re:_Sueiga_Anykðèiuose

Expand Messages
 • daliastep
  Sveiki, jei palapines imsite tik dėl to, kad nuogąstaujate, kad gali neužtekti vietų, tai tikrai nebijokite: vietų ŽŪM bendrabutyje užteks visiems. Mes
  Message 1 of 6 , Aug 12, 2002
   Sveiki,

   jei palapines imsite tik dël to, kad nuogàstaujate, kad gali
   neuþtekti vietø, tai tikrai nebijokite: vietø ÞÛM bendrabutyje uþteks
   visiems. Mes prieð kai kalbëjom, neþinojom, kiek tiksliai bus þmoniø,
   sakëme nuo 5 iki 15. Bet manau, jie gali ir didesná kieká priimti.
   Viktoras su JPM darë stovyklà liepos mën, tai ten gal apie 40 þmoniø
   uþsakinëjau, jei gerai pamenu. Viktorai, ar nepamelavau?
   Gal gali paraðyti trumpai, kokios ten sàlygos? Sakei, geros, að dar
   nespëjau ten nuvaþiuoti paþiûrëti.

   O dël planø keitimosi, tai visai ne dël to, kad èia kam nors trûktø
   ar mus atsisakytø priimti, o ieðkant geresnio varianto.

   Jei dël to, kad nereiktø mokëti, tada jûsø valia. Tik lyg ir þada,
   kad lietûs prasidës. Ðiaip nëra skirtumo, kaip nuspræsite patys.
   Kiek reikës vietø, tiek ir paimsime, manau.

   O ÞÛM patogi tuo, kad ten turi ir videomagnetofonà, ir kompiuteriø
   klasæ, jei reiktø, ir internetas yra. Gal ðiandien nuvaþiuosiu
   paþiûrëti, kiek ten þmoniø tilps, jei Audriø pagausiu (jie ten
   atostogauja dabar, reiks ið namø kviestis).

   Kur jûs palapines statysite, neþinau. Èia gi miestas. Nebent kur prie
   upës aukðèiau miesto... Man bûtø nejauku mieste. Visokio
   plauko „lakðtingalø" pilnos Ðventosios pakrantës vakarais... :)

   Patumsio Valentino telefonø knygoje nëra, yra Jonas, gyv. Liepdegënø
   kaime (neþinau, kur jis, vëliau paklausiu tikrø vietiniø).
   Pasistengsiu suþinoti, ar èia tø paèiø namø telefonas.

   Iki.
   Dalia


   --- In Minciu_sodas_LT@y..., "giedre " <giedre@t...> wrote:
   > Sveika, Dalia,
   >
   > atvyksiu sava masina is Vilniaus. Kol kas bendrakeileiviu neturiu,
   nes nieko nepazistu :)
   > Kartu norejau paklausti, ar nesikeicia nakvynes planas? Galeciau
   atsivezti savo patalyne, miegmaisi ir netgi palapine, jei butu
   daugiau panasiu gyventoju po atviru dangum.
   > Tiesa, dar nesidomejau oru prognozemis.
   >
   > Giedre
  • giedre
   Sveika, Dalia, atvyksiu sava masina is Vilniaus. Kol kas bendrakeileiviu neturiu, nes nieko nepazistu :) Kartu norejau paklausti, ar nesikeicia nakvynes
   Message 2 of 6 , Aug 12, 2002
    Sveika, Dalia,

    atvyksiu sava masina is Vilniaus. Kol kas bendrakeileiviu neturiu, nes nieko nepazistu :)
    Kartu norejau paklausti, ar nesikeicia nakvynes planas? Galeciau atsivezti savo patalyne, miegmaisi ir netgi palapine, jei butu daugiau panasiu gyventoju po atviru dangum.
    Tiesa, dar nesidomejau oru prognozemis.

    Giedre
   • Viktoras Dagys
    Sveiki! ... Puiku, kad Dalia aiškiai parašė! Čia iš tiesų subtilus klausimas. Jei Anykščių žemės ūkio mokyklos bendrabutis dabar tuščias ir visas
    Message 3 of 6 , Aug 12, 2002
     Sveiki!

     2002 m. rugpjūčio 12 d. 12:25 daliastep rašė:

     > jei palapines imsite tik dėl to, kad nuogąstaujate, kad gali neužtekti
     > vietų, tai tikrai nebijokite: vietų ŽŪM bendrabutyje užteks visiems.

     Puiku, kad Dalia aiškiai parašė! Čia iš tiesų subtilus klausimas. Jei Anykščių
     žemės ūkio mokyklos bendrabutis dabar tuščias ir visas aukštas bus atrakintas
     specialiai šio renginio dalyviams, tai šeimininkai, be abejo, norėtų daugiau uždirbti ir
     Daliai būtų nesmagu, jei ten nakvotų tik trys žmonės, o kitiems ji dar ieškotų vietos,
     kur nemokamai galima stovyklauti (aišku, kad negali statytis palapinę po
     bendrabučio langais -- tai privati valda!).

     Esu organizavęs panašių renginių, tad puikiai žinau, jog visokios išimtys yra
     galvos skausmas organizatoriui. Jei turime 12 Lt, tai ramiai nakvokime siūlomame
     bendrabutyje. Na, jei kam pinigai baigėsi, o susitikime labai norisi dalyvauti, ką
     darysi, tas turės ieškotis arba nemokamos stovyklavietės, ar tiesiog paėjėti keletą
     kilometrų už Anykščių ir įsitaisyti kur nors miške (čia dar ne Europa). Taigi pritariu
     Giedrei, kad neverta skaidytis į dvi naktines stovyklas.

     > Mes prieš kai kalbėjom, nežinojom, kiek tiksliai bus žmonių,
     > sakėme nuo 5 iki 15. Bet manau, jie gali ir didesnį kiekį priimti.
     > Viktoras su JPM darė stovyklą liepos mėn, tai ten gal apie 40 žmonių
     > užsakinėjau, jei gerai pamenu. Viktorai, ar nepamelavau?

     Mes buvome 45, bet jie gali priimti ir daugiau.

     > Gal gali parašyti trumpai, kokios ten sąlygos? Sakei, geros, aš dar
     > nespėjau ten nuvažiuoti pažiūrėti.

     Pakankamai geros, bent jau tikrai geresnės negu Vilkaviškio ž. ū. mokyklos
     bendrabutyje. Kambariai sublokuoti po du, turi bendrą tualetą ir kriauklę, lovos
     nesulūžę (tik jų tuomet buvo perdaug prikimšta -- gal kam reikėjo 80 vietų?), tapetai
     nenulaupyti, tad man liko tikrai geras įspūdis (už 12 Lt, nepamirškime!). Rūsy yra
     dušas (raktai -- pas budinčią).

     > O ŽŪM patogi tuo, kad ten turi ir videomagnetofoną, ir kompiuterių
     > klasę, jei reiktų, ir internetas yra.

     Iš interneto jie daro biznelį -- ima iš vietos jaunimo pinigus už valandas. Gali
     ir iš mūsų paprašyti mokesčio už kompiuterių klasę, nes tuo metu negalės aptarnauti
     vietinių. Internetas lėtas.

     > Gal šiandien nuvažiuosiu pažiūrėti, kiek ten žmonių tilps, jei Audrių
     > pagausiu

     Kažin ar verta Tau gaišti laiką. Aišku, kad tilpsime, o komforto pakaks
     vienai nakčiai tokio, koks yra :-). Tik reikia juos informuoti, kiek mūsų bus, kad baltos
     patalynės turėtų reikiamą komplektų skaičių. Beje, rankšluosčius geriau pasiimti
     savo, nes jei ir duos, tai kokį mažyčiuką.

     Viktoras
    • giedre
     Daluze, jei vietos mokykloje uzteks - kam tos palapines? :) Negi skilsime i dvi naktines stovyklas vien del palapiniu? :) Neimsiu jos, bet miegmaisi isimesiu.
     Message 4 of 6 , Aug 12, 2002
      Daluze,

      jei vietos mokykloje uzteks - kam tos palapines? :) Negi skilsime i dvi naktines stovyklas vien del palapiniu? :)
      Neimsiu jos, bet miegmaisi isimesiu.
      Gal yra norinciu kartu vaziuoti is Vilniaus?
      Vis tiek vairuoju. :)

      Giedre

      P.S. Skaitau, kad raso Dalia, ir taip gaila organizatoriu pasidare...:(
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.