Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5957RE: [Minci u_sodas_LT ] Kaip išs augoti, at statyti Ka uno pilį?

Expand Messages
 • Dalia Zaksaite
  Jul 2, 2009
   A�i� - �domi diskusija: si�lau tokiuose projektuose techninius - konstrukcinius sprendimus daryti naujovi�kai, bet paprastajam lankytojui ir net archeologijos ekspertui - tai tur�t� likti nepastebima - nuoseklus ir gausus tiriam�j� darb� srautas ir profesionali detali atranka ir taikymas - tai leist� atlikti - tiesiog kaip tarptautin� eksperiment� - gal net i�gars�tume, kaip to atlik�jai?   Pagarbiai,

   Dalia
   German - Zaks,

   Pardavim�
   Vadovas   UAB "REMESTA"

   Savanori� pr. 65A, Vilnius LT 03149

   www.remesta.lt

   info@...

   dalia@...

   TEL.:+370
   652 00400

   FAX: +370
   52375628

   With
   respect,

   Dalia German - Zaks,

   Senior Sales Manager   "REMESTA" Ltd.

   Savanori� pr. 65A, Vilnius LT 03149, LITHUANIA

   www.remesta.lt

   dalia@...

   info@...   TEL.:+370 652 00400

   FAX: +370 52375628   > To: danute007@...; zmoniskai@yahoogroups.com; veiktiplaciau@yahoogroups.com; minciu_sodas_LT@yahoogroups.com; talka@yahoogroups.com
   > From: ms@...
   > Date: Fri, 26 Jun 2009 13:18:01 +0300
   > Subject: [Minciu_sodas_LT] Kaip i�saugoti, atstatyti Kauno pil�?
   >
   > Danute,
   > Pasidalinu j�s� lai�ku ir po truput� pad�siu.
   > Kas prisijungt�?
   > Norvegai skyr� pinig� atstatyti Kauno pil�. Bet architekto K�stu�io
   > Mik�io sumanymas naujoviniu statiniu nustelbia paveld�. Ogi visas
   > tikslas tur�t� b�ti semtis stipryb�s i� m�s� paveldo. �r. nuotrauk�:
   > http://www.worknets.org/wiki.cgi?LT/KaunoPilis
   > O palyginkim su soviet� laikais atstatyta Trak� pilimi.
   > K� daryti? Labai gra�i mintis apjuosti Kauno pil� gyva juosta.
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > Min�i� sodas
   > http://www.ms.lt
   > ms@...
   >
   > Va taip sura�iau http://www.aslietuvai.org turi dar patvirtinti.
   >
   > Kauno pil� u�statys naujovi�ku statiniu
   >
   > 2009 metais turi prasid�ti Kauno pilies dalinio atstatymo darbai,
   > kuriems Norvegijos ir kiti fondai skyr� 2 milijonus lit�. Kadangi
   > projektas yra t�stinis, tai artimiausiais metais tikimasi gauti i� �i�
   > fond� dar apie 20 milijon� lit�.
   > Architekto K�stu�io Mik�io sumanymas Kauno pilies liekanas u�stato
   > naujoviniu, joms negiminigu statiniu. K� daryti?
   >
   > Sprendimas #1: Apjuoskim Kauno pil� gyva juosta
   > Draugijos "Pilis" narys kaunietis Rimvydas �iliukas si�lo apjuosti Kauno
   > pil� gyva juosta ir taip i�saugoti pil�.
   >
   >
   > danute007@... wrote:
   > > Laba diena, Andriau,
   > >
   > > noriu J�s� papra�yti pagalbos d�l Kauno pilies.
   > > Mes t�siame para�� rinkim� po �ia rezoliucija, j� prisegu.
   > > Ar galite para�yti http://www.aslietuvai.org, ir sukurti sumanym�
   > (id�j�) gal " Ar �inai kaip atrodys Kauno pilis?
   > > ir toliau pritariame J�s� si�lymui : "�adinkime senov�s dvasi�,
   > > nebla�kykime jos naujov�mis."
   > >
   > > M�s� narys R. �iliukas pasi�l� apjuosti Kauno pil� gyva �moni� juosta
   > ir taip i�saugoti savo pil�!
   > >
   > > Dar nenutar�me kada, norime suburti kuo daugiau �moni�.
   > >
   > > Rimvydo �iliuko straipnis "Lietuvos Ryte"
   > >
   > >
   > http://www.lrytas.lt/-12459237191243656339-p2-atstatin%C4%97sime-kauno-pil%C4%AF-ar-j%C4%85-darkysime.htm
   > >
   > > �iandien buvo susitik� su Kauno meru abi nuomones ginan�ios pus�s,
   > bet sunku, k� keisti, nes pasira�yti ra�tai ir gauti pinigai.
   > >
   > > Mes kreipiam�s � pilie�ius ir organizacijas, kad ra�yt� ra�tus, kad
   > neb�t� naujov�mis darkoma Kauno pilis ir senamiestis.
   > >
   > > Pagarbiai,
   > > Danut� Ulvydien�
   > >
   > >
   > > B�sime d�kingi jei gal�site pad�ti.
   > >
   > > Pagarbiai,
   > >
   > > Danut� Ulvydien�
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   >
   > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   >
   >
   >

   _________________________________________________________________
   Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy!
   http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.aspx&mkt=en-us

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 2 messages in this topic