Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

FM Livni welcomes US non-participation in Durban 2 - Mar 1, 2009

Expand Messages
 • News-M
  MFA Newsletter FM Livni welcomes US non-participation in Durban 2 FM Tzipi Livni praised the United States decision not to participate in the second Durban
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2009
  • 0 Attachment
    

    MFA Newsletter

    

   FM Livni welcomes US non-participation in Durban 2

   FM Tzipi Livni praised the United States ' decision not to participate in the second Durban conference.

   (Communicated by the Foreign Ministry Spokesperson)

   Vice Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Tzipi Livni welcomed the decision by the United States not to participate in the Durban Review Conference, to be held in Geneva , Switzerland on 20-24 April 2009:

   " Durban 2 is a cynical conference whose sole purpose is blatant antisemitism and anti-Israeli sentiment disguised as a battle against racism. The decision of the United States government is a courageous and true reflection of the values held by the leader of the free world and should show the way to other countries who share those values."

    

    

    

    

   1 March 2009

   MFA Website

   Subscribe to MFA newsletters

    

   Quick links

   •

   Israel will not participate in the Durban 2 Conference (Nov 2008)

   •

   Israel's reaction to the conclusion of the UN Conference against Racism in Durban - 2001

   •

   World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (Durban, 2001)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Questions or comments? E-mail us at feedback@...

   Unsubscribe from MFA newsletter

    


   ------------------------------------------------------------------------
   äåãòä æå ðùìçä îîòøëú àåèåîèéú, àéï ìäùéá òìéä.
   ------------------------------------------------------------------------
   ìäñøú ëúåáúê îøùéîú äúôåöä äð"ì ìçõ òì ä÷éùåø äáà äñøä îøùéîú äúôåöä åùìç àú á÷ùúê ìùøú äúôåöä ùìðå.
   ìùí àéîåú á÷ùúê úùìç îùøú äúôåöä äåãòú ãåàø åáä ôøèéí ìàéùåø ñåôé ùì äá÷ùä.
   áñéåîå ùì úäìéê äàéîåú úùìç äåãòú ãåàø ðåñôú äîàùøú àú äñøú ëúåáúê îøùéîú äúôåöä äð"ì.

   àí îëì ñéáä ùäéà àéï áàôùøåúê ìäñéø àú ëúåáúê îøùéîú äúôåöä, àðà ôðä ìöååú äúîéëä ùìðå.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.