Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

kviečiu kurtis kartu

Expand Messages
 • Margarita Kriaučiūnaitė
  Sveiki, Svajojau aš apie gyvenvietę toj vietoj, kur dabar kuriuos, 10km nuo Panevėžio, Preidžių kaime. Čia gyveno mano tėtis, jo tėvai, dar prieš
  Message 1 of 3 , Sep 3, 2007
  • 0 Attachment
    Sveiki,
    Svajojau aš apie gyvenvietę toj vietoj, kur dabar kuriuos, 10km nuo Panevėžio, Preidžių kaime. Čia gyveno mano tėtis, jo tėvai, dar prieš 35-erius metus buvo gyvenvietė, žmonės turėjo po kelis hektarus žemės, rūpinosi ja. Kaimynai sugyveno draugingai, lankydavo vieni kitus. Į bažnyčią eidavo tiesiausiu keliu - per sodybas, kurių šeimininkai prisijungdavo prie ateinančio būrelio ir eidavo kartu. Čia nebuvo rakinamos durys, o neklaužados vaikėzo neprimušdavo, o pokštą kokį jam iškrėsdavo :) Jaučiu, kad žemė dar prisimena tuos gražius laikus. Galvojau, kaip kurti gyvenvietę ir sužinojau, kad mano kaiminystėje parduodama 1ha ploto sodyba kartu su 12ha žemės. Tai puiki galimybė ir labai džiaugčiausi, jei šalia imtų kurtis daugiau bendraminčių. Kviečiu kurtis kartu. Sodybos ir žemės kaina 160tūkst. Lt. Šeimininkai norėtų parduoti viską kartu, nes yra pagyvenę ir keliasi gyventi į miestą. Atskirai perkant sodyba kainuotų 40tūkst. Lt, o žemė 120tūkst. Lt (1tūkst už 1ha), gal pavyktų ir atskirai nusipirkti. Kadangi senoji Preidžių gyvenvietė buvo nugriauta melioracijos tikslais, šiuo metu jos vietoje plyti dirbami žemės laukai, auginami javai, tačiau žemė gyva. Susidomėję skambinkite man tel.nr. 860095543.
    
    su džiaugsmu ir meile Margarita
  • Gintare S
   Margarita, ar ten tyra koks nors pdorus avndens telkinys? Margarita Kriaučiūnaitė wrote: Sveiki, Svajojau aš apie gyvenvietę toj
   Message 2 of 3 , Sep 4, 2007
   • 0 Attachment
    Margarita, ar ten tyra koks nors pdorus avndens telkinys?

    Margarita Kriauèiûnaitë <k.margarita@...> wrote:
     Sveiki,
     Svajojau að apie gyvenvietæ toj vietoj, kur dabar kuriuos, 10km nuo Panevëþio, Preidþiø kaime. Èia gyveno mano tëtis, jo tëvai, dar prieð 35-erius metus buvo gyvenvietë, þmonës turëjo po kelis hektarus þemës, rûpinosi ja. Kaimynai sugyveno draugingai, lankydavo vieni kitus. Á baþnyèià eidavo tiesiausiu keliu - per sodybas, kuriø ðeimininkai prisijungdavo prie ateinanèio bûrelio ir eidavo kartu. Èia nebuvo rakinamos durys, o neklauþados vaikëzo neprimuðdavo, o pokðtà koká jam iðkrësdavo :) Jauèiu, kad þemë dar prisimena tuos graþius laikus. Galvojau, kaip kurti gyvenvietæ ir suþinojau, kad mano kaiminystëje parduodama 1ha ploto sodyba kartu su 12ha þemës. Tai puiki galimybë ir labai dþiaugèiausi, jei ðalia imtø kurtis daugiau bendraminèiø. Kvieèiu kurtis kartu. Sodybos ir þemës kaina 160tûkst. Lt. Ðeimininkai norëtø parduoti viskà kartu, nes yra pagyvenæ ir keliasi gyventi á miestà. Atskirai perkant sodyba kainuotø 40tûkst. Lt, o þemë 120tûkst. Lt (1tûkst uþ 1ha), gal pavyktø ir atskirai nusipirkti. Kadangi senoji Preidþiø gyvenvietë buvo nugriauta melioracijos tikslais, ðiuo metu jos vietoje plyti dirbami þemës laukai, auginami javai, taèiau þemë gyva. Susidomëjæ skambinkite man tel.nr. 860095543.
     
     su dþiaugsmu ir meile Margarita
    Ready for the edge of your seat? Check out tonight's top picks on Yahoo! TV.

   • Margarita Kriaučiūnaitė
    Artimiausia yra maždaug už pusės kilometro upelė, vardu Alanta. Jos vagos plotis apie 2m. ir ji daugiausia apžėlusi. Sykį ten maudžiausi, radusi
    Message 3 of 3 , Sep 12, 2007
    • 0 Attachment
     Artimiausia yra maždaug už pusės kilometro upelė, vardu Alanta. Jos vagos plotis apie 2m. ir ji daugiausia apžėlusi. Sykį ten maudžiausi, radusi properšėlę. Kol kas maudausi pas kaimynus tvenkiny :)

     2007-09-04, Gintare S <glesumele@...> rašė:

     Margarita, ar ten tyra koks nors pdorus avndens telkinys?

     Margarita Kriaučiūnaitė <k.margarita@gmail.com > wrote:

      Sveiki,
      Svajojau aš apie gyvenvietę toj vietoj, kur dabar kuriuos, 10km nuo Panevėžio, Preidžių kaime. Čia gyveno mano tėtis, jo tėvai, dar prieš 35-erius metus buvo gyvenvietė, žmonės turėjo po kelis hektarus žemės, rūpinosi ja. Kaimynai sugyveno draugingai, lankydavo vieni kitus. Į bažnyčią eidavo tiesiausiu keliu - per sodybas, kurių šeimininkai prisijungdavo prie ateinančio būrelio ir eidavo kartu. Čia nebuvo rakinamos durys, o neklaužados vaikėzo neprimušdavo, o pokštą kokį jam iškrėsdavo :) Jaučiu, kad žemė dar prisimena tuos gražius laikus. Galvojau, kaip kurti gyvenvietę ir sužinojau, kad mano kaiminystėje parduodama 1ha ploto sodyba kartu su 12ha žemės. Tai puiki galimybė ir labai džiaugčiausi, jei šalia imtų kurtis daugiau bendraminčių. Kviečiu kurtis kartu. Sodybos ir žemės kaina 160tūkst. Lt. Šeimininkai norėtų parduoti viską kartu, nes yra pagyvenę ir keliasi gyventi į miestą. Atskirai perkant sodyba kainuotų 40tūkst. Lt, o žemė 120tūkst. Lt (1tūkst už 1ha), gal pavyktų ir atskirai nusipirkti. Kadangi senoji Preidžių gyvenvietė buvo nugriauta melioracijos tikslais, šiuo metu jos vietoje plyti dirbami žemės laukai, auginami javai, tačiau žemė gyva. Susidomėję skambinkite man tel.nr. 860095543.
      
      su džiaugsmu ir meile Margarita
     Ready for the edge of your seat? Check out tonight's top picks on Yahoo! TV.


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.