Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

O stai ir as :)

Expand Messages
 • zlaimis
  Sveiki, senokai jau nesimatėm. :) aš pagaliau įgyvendinau savo šimtmečio planą ir atsijungiau internetą namuose. :) hip valio! Tai dabar turiu daugiau
  Message 1 of 1 , Nov 11, 2004
   Sveiki,

   senokai jau nesimatëm. :) að pagaliau ágyvendinau savo "ðimtmeèio"
   planà ir atsijungiau internetà namuose. :) hip valio! Tai dabar turiu
   daugiau laiko, bet maþiau galiu èia raðyti. :)

   Per ðità ilgà laikotarpá daug nuveikiau, tai net neþinau nuo ko
   pradëti. :) Turbût teisingiausia bût pradëti nuo meilës erdviø...ðá
   kartà papasakosiu apie mano artimiausiø kaimynø Kæstuèiø ir Dalios su
   Algirdu sklypelius. :) Buvau prieð porà savaièiø ten pas juos
   sveèiuose. Tai paliko man gilø áspûdá tai noru pasidalinti su
   visais. :)

   Þodþiu, jie turi daugiau nei po hektarà. gal po du ar pan. plotai
   nemaþi. Ádomiausia tai, kad jie kekvienà savaitgalá praleidþia savo
   þemelëje, na, o vasarà ir per atostogas aiðku daugiau. todël jie
   labai daug nuveikæ. pas Dalià jau prûdo pusë iðkasta, ðulinys...o kas
   ádomiausia, tai tie plotai jau apsodinti ávairiais medeliais ir
   krûmais. :) kas du metrai po medelá! Jau minëjau, kad að pasodinau 10
   medeliø ir tuom labai dþiaugiausi, bet pvz. Dalia su Algirdu per
   vienà dienà pasodina 60 puðeliø, kità dienà 20 kitokiø
   medeliø...Kæstuèiai netgi 90 puðeliø vienà dienà pasodino, o kai mes
   su jais buvom tai irgi per ðimtà ávairiø medeliø...Þodþiu màstai
   didþiuliai gyvatvorë eina dviem eilëm: medeliø juosta kas pora metrø,
   o ðalia jos dar viena juosta krûmø. Að Daliai ir Algirdui pasakiau,
   kad per savo gyvenimà nesu tiek pasodinæs, pasiskundþiau truputukà,
   tai anys ið karto atsakë, jog kai man bus 40 metø, tai ir að daug
   bûsiu pasodinæs...:) Paskui tà pati sakiau Kæstuèiams, tai jie tà
   patá pasakë..tu dar ti daug laiko. :) Ir taip lëtai jie sodina, bet
   visà dienà...tai daug ir pasodina..ávairiø medþiø..oi oi...reikës ir
   man susigriebti.. :)

   dar tà paèià dienà nuëjau prie Moko. Tikrai nepaprastas akmuo. Kuo
   toliau, tuo daugiau ið jo galybës jauèiu. Niekada negalojau, kad
   akmenyse gali bûti kaþkas tokio. :)

   Taip pat girdëjau, kad ir kitiems Sukiniø gyventojams sekasi labai
   puiiai. Berodz Neringa su Valdu jau ir namukà turi ;)

   O mano þemelë, tai vis laukia manæs. :) Nors palygius te labai retai
   nuvaþiuoju, bet ryðys vistiek kaþkaip mezgasi. Jau galiu pasakyti kur
   koks medelis auga..susidraugavau.. reiks greitu metu nuvaþiuoti
   paþiûrëti kaip naujieji medeliai laikosi, kaip jiem padeda apriðimas
   kieèiais.

   dabar uþsuksiu reèiau, bet bûtinai uþsuksiu paraðyti ir paskaityti
   kaip jums sekas. :)

   laimingai

   laimis
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.