Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

katik gráþau ið savo hektaro

Expand Messages
 • zlaimis
  Sveiki, labi, gyvi, šiandieną aš buvau svečiuose pas save, o tai yra - savajam hektare. nors pliaupė ištisai lietus, bet pasodinti medžių nesutrukdė
  Message 1 of 1 , Oct 17, 2004
   Sveiki, labi, gyvi,

   ðiandienà að buvau sveèiuose pas save,
   o tai yra - savajam hektare.

   nors pliaupë iðtisai lietus,
   bet pasodinti medþiø nesutrukdë jis.

   Ir ðtai á dangø kelia jau aukðtyn rankas:
   du àþuoliukai, trys lazdynai ir dar kai kas.

   Trys ðermukðnëliai ir keturios treðnaitës
   Ir lapai iðkarpyti mûsiðkës gudobelaitës.

   Palaistys jas lietus,
   o Laimis uþ plastikinio lango ðildysis padus. :)

   laimingai...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.