Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Rokiðkis

Expand Messages
 • justafd
  Taip. Mūsų tikslesnis planas Kekvienas daris taip, kaip jis nores, pagal savo fantazijas ir svajones. Kaip darysiu pats - Rades mieliausią gamtos plotelį
  Message 1 of 8 , Aug 5, 2009
   Taip. Mûsø tikslesnis planas Kekvienas daris taip, kaip jis nores, pagal savo fantazijas ir svajones. Kaip darysiu pats -
   Rades mieliausià gamtos plotelá ið visø, pasidarysiu jo planà, susiþimesiu kur kas kaip stoves. Taip, pajamø ið pradþiø reikës. Susipirksiu visø ruðiø sëklas kokias rasiu (~400lt) Statysiu namelá ið ðiaudø ir molio http://www.simondale.net/house/ (10,000 lt)
   . Ðiuo metu dirbu antrà darbà statybose, kad iðmokèiau sau ir kitiems. Augalai bus sustatyti kur kam patiks, kam reik daugiau ðviesos, kam maþiau. Kam kas padeda, tam kad augtø savaime. Taip, begalo sunku, bet ðis sodas stoves ilgai. Saules elektrinë. Visiðkai bûsiu neprikausomas nuo miesto. Pinigø ðaltinis - praktiðkai neimanoma suvalgyti visko kas uþaugs, maximum 20% visa kita galima parduoti. Kadangi bus daug þmoniø, suma susidaris visai nemaþa. Visas sodas uþaugs per ~5metus, kokiam augalui nepatiks vieta - jis peraugs á kità.
   Del kaimynø, visiem kam ideja nepatiks, jie net nepradës statyti. Su manim, kuriø gyvenimo tikslas toks kaimelis yra 3, organizacijoi þmoniø 15. Mums reikia jûsø, kurie nori prisidëti ir tapti ilgaamþiais kaimynais :)
   Jeai randat spragø, patarimø ar konors planeliui, raðykit drasiai kritikà, ji labai vertinga.

   Pagarbiai

   Linas J.
   Jaunimo org. "Baltø Ainiø" vadovo pavaduotojas
   869213274
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.