Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Meileserdve] Re: Rokiðkis

Expand Messages
 • Violeta Ardickien�
  Rokiskieciai, duokite savo koki *telefona*, kad galima butu paskambinti! Ar siaip kokias koordinates! ... -- Ne meilės turime ieškoti - turime surasti
  Message 1 of 8 , Aug 4 1:11 AM
   Rokiskieciai, duokite savo koki telefona, kad galima butu paskambinti! Ar siaip kokias koordinates!

       --
   Ne meilės turime ieškoti – turime surasti vartus, kuriuos atkėlus meilė savaime įžengs į mūsų gyvenimą.!!!
  • justafd
   Ačių. Galbut tai nuskambejo aroganciškai ar puikiškai, bet tikrai taip nenorejau, vargina laiko stoka ir daugybė darbų. Del patarimų, tikrai apmastau ir
   Message 2 of 8 , Aug 4 1:38 PM
    Aèiø.
    Galbut tai nuskambejo aroganciðkai ar puikiðkai, bet tikrai taip nenorejau, vargina laiko stoka ir daugybë darbø.
    Del patarimø, tikrai apmastau ir gerbiu kekvieno kekvienà mintá ir pastebejimà.
    Labai ðaunu kai pasakot savo nuomones ir þinias,
    Laukiu jûsø minèiø ir jûsø paèiø ir visos Lietuvos.
    Rokiðká miniu tam, kad èia mes galim daþniau susitikti.
    Pagarbiai

    Linas J.
    Jaunimo org. "Baltø Ainiø" vadovo pavaduotojas
    869213274
   • justafd
    Taip. Mūsų tikslesnis planas Kekvienas daris taip, kaip jis nores, pagal savo fantazijas ir svajones. Kaip darysiu pats - Rades mieliausią gamtos plotelį
    Message 3 of 8 , Aug 5 9:31 AM
     Taip. Mûsø tikslesnis planas Kekvienas daris taip, kaip jis nores, pagal savo fantazijas ir svajones. Kaip darysiu pats -
     Rades mieliausià gamtos plotelá ið visø, pasidarysiu jo planà, susiþimesiu kur kas kaip stoves. Taip, pajamø ið pradþiø reikës. Susipirksiu visø ruðiø sëklas kokias rasiu (~400lt) Statysiu namelá ið ðiaudø ir molio http://www.simondale.net/house/ (10,000 lt)
     . Ðiuo metu dirbu antrà darbà statybose, kad iðmokèiau sau ir kitiems. Augalai bus sustatyti kur kam patiks, kam reik daugiau ðviesos, kam maþiau. Kam kas padeda, tam kad augtø savaime. Taip, begalo sunku, bet ðis sodas stoves ilgai. Saules elektrinë. Visiðkai bûsiu neprikausomas nuo miesto. Pinigø ðaltinis - praktiðkai neimanoma suvalgyti visko kas uþaugs, maximum 20% visa kita galima parduoti. Kadangi bus daug þmoniø, suma susidaris visai nemaþa. Visas sodas uþaugs per ~5metus, kokiam augalui nepatiks vieta - jis peraugs á kità.
     Del kaimynø, visiem kam ideja nepatiks, jie net nepradës statyti. Su manim, kuriø gyvenimo tikslas toks kaimelis yra 3, organizacijoi þmoniø 15. Mums reikia jûsø, kurie nori prisidëti ir tapti ilgaamþiais kaimynais :)
     Jeai randat spragø, patarimø ar konors planeliui, raðykit drasiai kritikà, ji labai vertinga.

     Pagarbiai

     Linas J.
     Jaunimo org. "Baltø Ainiø" vadovo pavaduotojas
     869213274
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.