Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Expand Messages
 • Esin Sevgin
  İSMEK Üsküdar Türk-İslam Sanatları Merkezi Öğrencileri, geçtiğimiz Cumartesi günü Louvre Müzesi Koleksiyonlarından getirilen İslam Sanatının
  Message 1 of 1 , Mar 26, 2008
   �SMEK �sk�dar T�rk-�slam Sanatlar� Merkezi ��rencileri, ge�ti�imiz Cumartesi g�n� Louvre M�zesi Koleksiyonlar�ndan getirilen "�slam Sanat�n�n 3 Ba�kenti" isimli sergiyi gezdiler.

   17.03.2008


   Sabanc� �niversitesi Sak�p Sabanc� M�zesi, Louvre M�zesi d���na hi� ��kmam�� olan, Osmanl�, �ran merkezli Safevi ve Hindistan'da Timur'un torunlar� taraf�ndan kurulmu� Bab�r �mparatorluklar�n�n g�rkemli sanat �r�nlerinden olu�an bir sergi d�zenliyor.

   Emirgan Atl� K��k'te a��lan serginin �nemi, �� �nemli �slam Sanat� ba�kentleri �stanbul, Isfahan ve Delhi'den g�n�m�ze kalan �nemli eserlerin bulunmas�ndad�r.

   Sergide, Louvre M�zesi'nin benzersiz koleksiyonlar�ndan se�ilen 216 eser, de�erli hal�lar, el yazmalar�, �ini �rnekleri, ta�, maden, m�cevher ve fildi�i eserlere yans�yan, �slam sanat�n�n farkl� co�rafyalardaki geli�imi, ortak payda ve farkl�l�klar� sunulmaktad�r.

   �SMEK ��rencileri, Louvre M�zesi Koleksiyonunu gezdikten sonra ayn� k��te bulunan, Sabanc� M�zesi hat ve resim koleksiyonlar�n� gezerek konu hakk�nda bilgi ald�lar. T�rk hat ve resim sanat�n�n �nemli eserlerinin bulundu�u koleksiyonu ��renciler hayranl�kla gezdiler.

   Atl� K��k'teki m�ze ziyaretinden sonra ��renciler, ��retmenleri nezaretinde, Emirgan ��naralt�'nda toplanarak bo�az manzaras� e�li�inde �ay i�erek sohbet ettiler. �SMEK ��rencileri, bu t�rl� sanat ve k�lt�r gezilerinin, bilgi ve k�lt�rlerini artt�rmada �ok faydal� oldu�unu s�yleyerek �SMEK'e minnettar olduklar�n� belirttiler.

   Sergiyle ilgili ayr�nt�l� bilgi i�in t�klay�n�z. <http://muze.sabanciuniv.edu/exhibition/exhibition.php?lngExhibitionID=65&bytSectionID=1>   Bu yaz�n�n ili�kilendirildi�i bran�lar; �ini <http://ismek.ibb.gov.tr/portal/brans.asp?BransCode=4> , Hat <http://ismek.ibb.gov.tr/portal/brans.asp?BransCode=1> ,   �SK�

   ISKI
   KA�ITHANE

   Esin SEVG�N esevgin@... <mailto:esevgin@...>

   tel:
   fax:
   pager:

   3217793 <http://www.plaxo.com/click_to_call?lang=en&src=jj_signature&To=3217793&Email=esevgin@...>
   3217792
   http://ebrusanati.blogcu.com/ <http://www.plaxo.com/click_to_call?lang=en&src=jj_signature&To=http%3A%2F%2Februsanati%2Eblogcu%2Ecom%2F&Email=esevgin@...>


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.