Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Expand Messages
 • Esin Sevgin (Özel Kalem)
  Yarışma : Geleneksel sanatlar için yarıştılar Gönderen admin
  Message 1 of 1 , Jul 2, 2007
   Yar��ma <http://www.kalemguzeli.net/modules/news/index.php?storytopic=13> : Geleneksel sanatlar i�in yar��t�lar
   G�nderen admin <http://www.kalemguzeli.net/userinfo.php?uid=1> A��k 2007/6/16 10:00:00 (333 Okuma)

   K�lt�r ve Turizm Bakanl��� taraf�ndan d�zenlenen ve ''H�sn-i Hat'', ''Tezhip'', ''Minyat�r'', ''�ini Deseni'' ve ''Ebru'' alanlar�n� kapsayan, ''14. Devlet T�rk S�sleme Sanatlar� Yar��mas�'' sonu�land�.

   Sergilenmeye de�er bulunan 47 eser, Ankara Devlet G�zel Sanatlar Galerisi'nde izleyicinin be�enisine sunulacak.
   K�lt�r ve Turizm Bakanl���ndan yap�lan a��klamada, s�z konusu yar��ma kapsam�nda, ''H�sn-i Hat'' alan�na 31 sanat�� taraf�ndan teslim edilen 49 eserden, 2 sanat��n�n 3 eserinin sergilenmeye lay�k bulundu�u, ancak bunlar aras�nda �d�le de�er eser yer almad��� belirtildi. ''Tezhip'' yar��mas�na kat�lan toplam 73 sanat��n�n 116 eserinden, 8 sanat��n�n 8 eserinin sergilenmeye lay�k g�r�ld��� ve bunlar�n i�erisinde 3 sanat��n�n (Emine Sibel Akkaya, Ay�e H�meyra Ma�lak, G�l�in Ta�tan) eserinin �d�le de�er g�r�ld��� bildirilen a��klamada, ��yle denildi: ''Minyat�r alan�nda 39 sanat�� taraf�ndan teslim edilen 51 eserden, 11 sanat��n�n 11 eseri sergilenmeye lay�k g�r�lm��, bunlar�n i�erisinde de 2 sanat��n�n (�ebnem G�zde, Atilla Yusuf Turgut) eseri ba�ar�l� bulunmu�tur. �ini Deseni'ne toplam 26 sanat�� taraf�ndan teslim edilen 23 eserden, 3 sanat��n�n 5 eseri sergilenmeye de�er bulunmu�, bunlar�n i�erisinde de bir sanat��n�n (H�seyin Ermumcu) eseri �d�l almaya hak kazanm��t�r. Ebru Yar��mas�'na kat�lan 134 sanat��n�n 334 eserinin incelenmesi sonucunda da 17 sanat��n�n 20 eseri sergilenmeye lay�k g�r�lm��, bunlar�n i�erisinde de 6 sanat��n�n (Ay�e Yasemin Apanay, H�ldan Bulu�, Ali �al���r, Hatice Kulu, Meral �zcan, Emine Solak) eseri ba�ar�l� bulunarak �d�l almaya hak kazanm��t�r.'' A��klamada ayr�ca, s�z konusu yar��ma kapsam�nda, 41 sanat��n�n 47 eserinin, Ankara Devlet G�zel Sanatlar Galerisi'nde sergilenmeye ba�lanaca�� ve serginin, 30 Haziran Cumartesi g�n�ne s�rece�i kaydedildi.

   Milli Gazete, 16.6.2007   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.