Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sila Natpu Kurippugal

Expand Messages
 • Chithran
  ��� ���� �Ȣ�Ҹ� ... 1. �ս�츨�¢� ���츨� ����� �������� ����� ���. ��Ǣ�� �Ȣ�̦��� �� ����� ���� ����. ��� �ɢ�� ��� ���. ���� ����. 2. ���� ��ĸ�
  Message 1 of 2 , Feb 12, 2004
   ��� ���� �������
   ----------------------------------------------------------------
   1.
   �����������
   ������� �����
   �������� ������ �����.
   ������ ���������
   �� ����� ����� ����.
   ��� �����
   ��� ���.
   ����� ����.
   2.
   ���� �����
   ���� �����
   ����� ����.
   ������...
   ����� �����
   ����� ������
   �����.

   ���(�)��� ������� �������� ��������� ����. �� ���� ������ 80���� ���������� ��������. ��� �������� �������� ���������������. ����� ������������ ���� ���������� ���� ����� ������� ������ ���������� ��������� ������ �����. ��� ������ ������ "�. ����...- ��� ������������ ��� ����� �������. ��� �������� ������������������� ��� ������ ��� ����� �������� ��� ����� ����������� ������� ��������� �������� ����� ��� �������������. ��� ����� �� �������� ����������.
   ���� �� ������ ��� ������� ��������. ������ ����� �������� ������ ������������� ����� ��� �������. "����� ������� �������� ����" ��� ����� ���� �� �������� ���� �������������� ���������������. ����� �������������. ������������ ������� �� ��������� ������ ���.
   ����� ���� ������ ����� ������ �����������. ��� ������ ������� �������� ���� ����� ���� �� ���������� ��������. ����� ������. ����� �������. ������ ������������ ���. �� ����� ��� ������������ ����������. ����...����� ������ ����� ������������ ����� ��������� ��������. ��� ���������� ����� ������ �������. ����� �������. ����� ��� ������ ��������� ���� ��������� �������������. ��� ���� ���������. ������ �� ���� ����� ���������� ����� ����, ��� ������������ �������� ������ ������� ������� ������� ������ ����� ����� ���� ���������, �� ����������� ����� ���� �������� ���������� ������ �� ������ ���� ����� ������� ��������� �� ���� �������������. ������ ��� �������� �������� �������� ������������ ����������� ������ �����.
   �� ��� �������� ����� ��� ������ ����� ��������� ���������� ��� ���� ��� ������������, ��� ������ ����� ����� ������� ������ ������ ����������.....
   ������. ��������� �����.
   ���� ����� �������� ���� �����, ����� ��������� �������� ������� ��������� ��� ����� ����� �� ���� ���.
   ����� ������� ��� ��������� ���� ������ ������������ �����. ���� ������. �������� ��������� ����. �������� ������ ���������������. ���� ����� ��� ����� �����. ����� ��������. ����� ������ ����� �������� ������ ���� ������ ����� �������� ������ ����, ������ ��� ��� ���������. ����� ������� �����. ������ �� �������.
   ������ �� ������ �� ��� ���������� ���� ����� �������� ����� ���������� �����. ������� ��� ����� �������� 15 ������������. ����� ��� ����� ������� ����� ������ ������. ������ �����������. ������ ����� ���. ��������. ������ �� ��� ������ ����������� �����. ������������. ������ ���� ���������� ���� �����������. ������ ��� ��������� ����� ���������� ���������� ������ ������� ���������.
   ������� ��� ������� ��������� ������ "�������������" ��� ������.
   ������� �� ����� ��������� "�" �����. ����� ���� ������� ��������... "����� ���������" �����. ��� ����� ��������, �������� �������.
   ����� ���� ���� ������ ������������� �������.
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   �����
   �����


   ---------------------------------
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Finance: Get your refund fast by filing online

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Ramesh Appadurai
   �� ��� �����,�ɢ�� ���áθ�ȡ� �� �������� ���� ��׸�� ���Ө�¡��ž�� �ɡ� �Ӿ��� ���� ��츢��.��� ��Ǣ����� ��ɢ� ���,Ӹ����.��ɡ� ��� �Ȣ� Ũ�¢� ��
   Message 2 of 2 , Feb 13, 2004
    þÐ ¯ñ¨Á º¢òÃý,ÁÉ¢¾ý §À¡Ã¡Î¸¢È¡ý ¾ý ÓÂüº¢¸¨Ç «øÄÐ ¸É׸¨Ç ¿¨¼Ó¨È¡ìÌžüÌ ¬É¡ø
    ºÓ¾¡Âõ «¾¨É ÁÚ츢ÈÐ.«¾ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡§¼ «ÅÉ¢ý ¿¨Ã,Ó¸ÍÕì¸õ.«¾É¡ø ¿¡ý «È¢ó¾ Ũâø
    ¿õ ¸ÕòÐì¸¨Ç ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎò¾ §À¡Ã¡¼¡¾£÷¸û.
    «ÐŨà ¿õÁ¢¨¼§Â þÕì¸ §ÅñÊÂÐ "¦À¡Úò¾¡÷ âÁ¢Â¡ûÅ¡÷"
    þÐ ±ôÀ ¿¼óÐ ¿¡Á ±ôÀ ¬Ç ±ý¸£È£÷¸Ç¡?
    ÁÉ¢¾É¢ý ÓبÁ «øÄÐ À⽡Áõ ±ýÀÐ ¿¡ý «È¢ó¾Å¨Ã¢ø Á¾õ ÜÚÅÐ §À¡Ä ÀÄ À¢ÈÅ¢ ¸Ç¢ý
    ÀÄý¸û ¾¡ý,«¾¨É ±Ç¢¾¡¸ «¨¼Â «ÅÉ¢ø §¾¨Å Å¡úžüÌ §À¡Ã¡¼¡¾ ¿¢¨Ä.¬É¡ø þó¾
    ¾¡÷À÷Âò¨¾ ÒâóÐ ¦¸¡ûǧŠÀÄ À¢ÈÅ¢ ±Îì¸ §ÅñÎõ...

    ¯ñ¨Á¢ø ´Õ «Æ¸¡É Áɨ¾ ¦¾¡ð¼ ¸ðΨÃ

    «ýÒ¼ý
    çÁ‰ «ôÀ¡Ð¨Ã
    ºÃ¢,¿¡õ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÙõ ÀÄÅ¢„Âí¸û ±øÄ¡õ ¿¡õ þÈó¾À¢ý «ùÅÇ×¾¡ý,Áñ§½¡Î
    Áñ½¡¸¢Å¢ÎÁ¡?
    þø¨Ä ±ýÀ§¾ ¯ñ¨Á.«¾¢Öõ þÐ Á¡¾¢Ã¢Â¡É ÁÉ¢¾É¢ý outward º¢ó¾¨É¸û Áñ§½¡Î
    Áñ½¡¸¢Å¢Îž¢ø¨Ä.«Ð þù×ĸ¢ø Å¡÷ò¨¾Â¡¸ ¿¢¨Ä ¦ÀüÚ ¿¢üÌõ.§¾¨Å¡ÉÅ÷¸¨Ç
    ¦ºýȨ¼Ôõ.þÐ ¾¡ý «Îò¾ À¢ÈÅ¢

    ----- Original Message -----
    From: "Chithran" <chithranji@...>
    To: <Maraththadi@yahoogroups.com>
    Sent: Friday, February 13, 2004 8:00 AM
    Subject: [Maraththadi] Sila Natpu Kurippugal


    º¢Ä ¿ðÒì ÌÈ¢ôÒ¸û
    ----------------------------------------------------------------
    1.
    °Õ½¢ì¸¨Ã¢ø
    ¸£ú츨à §ÁðÊø
    âô¦Àö¾¢ì ¸¡öò¾Ð þÄó¨¾.
    ÒûÇ¢Éõ ÀÈ¢ì̦ÁýÚ
    Óû ÅÇ÷óÐ þÕó¾Ð ¸¡Åø.
    ¸¡ö ¸É¢óÐ
    ¬ÉÐ ¸Éõ.
    ´Êó¾Ð ¸¢¨Ç.
    2.
    ÁÃòÐ þ¨Ä¸û
    ÌÇòÐ ¿£Ã¢ø
    Å£úÅÐ þÂøÒ.
    ±ýÈ¡Öõ...
    ¸¡Ã½õ §¸ðÎì
    ¸¨Ã¨Â «Ã¢ò¾É
    «¨Ä¸û.

    §Áü(ì)¸ñ¼ ¸Å¢¨¾¸û ºò¾¢ÂÁ¡ö ¿¡¦Éؾ¢ÂÐ þø¨Ä. ±ý ¿ñÀý ´ÕÅÉ¡ø 80¸Ç¢ý À¢üÀ¡¾¢Â¢ø
    ±Ø¾ôÀð¼Ð. þ¨¾ ±ØÐõ§À¡Ð ¸øæâ¢ø ÀÊòÐ즸¡ñÊÕó¾¡ý. ±ý¨Éô ¦À¡Õò¾Å¨Ã¢ø «ó¾ì
    ¸¡Ä¸ð¼ò¾¢ø «ÅÉÐ ¸Å¢¨¾ ÓÂüº¢¸û ¦¸¡ïºõ Ó¾¢÷îº¢Â¡É º¢ó¾¨É¨Âì ¦¸¡ñ§¼ þÕó¾É. «Åý
    ¸Å¢¨¾ô À¢üº¢ "µ. «ý§À...- ¢ø ¬ÃõÀ¢ò¾¾¢ø¨Ä ±ýÚ «ÊòÐî ¦º¡ø§Åý. «Åý ±Ø¾¢É¾¢ø
    §ÁüÌÈ¢ôÀ¢ð¼¨Å¸¨ÇÅ¢¼ ¿øÄ Å£îͼý ÜÊ º¢Èó¾ ¸Å¢¨¾¸Ùõ ¯ñÎ ±É¢Ûõ ±ÉìÌôÀ¢Êò¾Ð
    ±ýÀ¾É¡ø þ¨Å¢ÃñÎõ »¡À¸ò¾¢ø ¿£í¸¡ þ¼õ À¢Êò¾¢Õ츢ýÈÉ. Á¢¸ «Æ¸¡É ´Õ ҨɦÀÂÕõ
    ¨Åò¾¢Õó¾¡ý.
    ¾Á¢ú ´Õ Á¡¾¢Ã¢ «Åý §ÀÉ¡Å¢ø Å¢¨Ç¡Îõ. ¿ýÈ¡¸ì ¸Å¢¨¾ ¨¸ÅÃìÜÊ ¿ñÀ÷¸û
    ¦À¡È¡¨ÁôÀÎÁÇ× þÕó¾É «Åý ¸Å¢¨¾¸û. "¾¢Á¢û ¾¢Á¢È¢î º¢Ä¢÷ìÌõ ¸¡¨Ç" ±ýÚ ÐÅíÌõ
    «ÅÉÐ ´Õ ¸Å¢¨¾Â¢ý Å£îÍ «ó¾ì¸¡Ä¸ð¼ò¾¢ø «º¡ò¾¢ÂÁ¡Â¢Õó¾Ð. Åâ¸û ÁÈóЧÀ¡öÅ¢ð¼É.
    ¦À¡ûǡìÌô Àì¸ò¾¢ø ´Õ ¸¢Ã¡Áò¾¢ø «ÅÛ¨¼Â Å£Î.
    ¸Å¢¨¾ ¾Å¢Ã º¢ÄõÀõ ÍüÈ×õ «ÅÛìÌò ¦¾Ã¢ó¾¢Õó¾Ð. «Åý «ôÀ¡¨Å ¦Åð¼Åó¾ «Ã¢Å¡¨Çò ¾Îò¾
    ¨¸Â¢ø þýÛõ ´Õ ¿£Çò¾Øõ¨Àô À¡÷ì¸Ä¡õ. ¦Ã¡õÀ ¨¾Ã¢Âõ. ¦Ã¡õÀ Óý§¸¡Àõ. ¦¸¡ïºõ
    ºÓ¾¡Â째¡ÀÓõ ¯ñÎ. ¬û À¡÷ì¸ ÓÃÎ Á¡¾¢Ã¢¦ÂøÄ¡õ þÕì¸Á¡ð¼¡ý. ¬É¡ø...ÀŠ…¢ø ¡áÅÐ
    §Äº¡ö þÊòÐŢ𼡧ġ ¯ó¾¢ò ¾ûǢɡ§Ä¡ «ùÅÇ×¾¡ý. «Åý ºð¨¼ì¸¡Ä¨Ã À¢ÊòÐ ¯Ö츢î
    ÍÆüÚÅ¡ý. ¦Ã¡õÀ ¦ºý…¢Êù. «ÅÛ¼ý ¿¡ý ±í¸¡ÅÐ §À¡Ìõ§À¡Ð Á¢¸ô À¡Ð¸¡ôÀ¡ö
    ¯½÷ó¾¢Õ츢§Èý. º¢Ä ºÁÂõ «Àò¾¢ÃÁ¡ö. ¾¢Õôâ÷ ÀŠ Š¼¡ô ´ýÈ¢ø ¨¸¸¡ðÊÂÀ¢ý §ÀÕóÐ
    ¿¢ü¸, þÅý ²Èô§À¡Ìõ§À¡Ð Å¢º¢ÄÊòÐ ÅñʨÂì ¸¢ÇôÀ¢É ¸ñ¼ì¼¨Ã §ÀÕó¾¢ý À¢ýÉ¡ø Å¢ÃðÊ
    ¦ºí¸ø ±ÎòРţº¢É¨¾Ôõ, ±ý ¿ñÀ¦Ã¡ÕŨÃô À¡÷òÐ ¾ñ½¢ §À¡¨¾Â¢ø ¦¸ð¼Å¡÷ò¨¾ ¯¾¢÷ò¾
    ´Õ ¦¼öĨà ¸£§Æ §À¡ðÎ Á¢¾¢òÐò ШÅò¾¨¾Ôõ ܼ þÕóÐ À¡÷ò¾¢Õ츢§Èý. þЧÀ¡Ä «Åý
    ¿¢Â¡ÂÁ¡É §¸¡Àí¸¨Ç «¾¢ÃÊ¡ö ¦ÅǢ즸¡½÷ó¾ ºó¾÷ôÀí¸¨Çì ¸ñÏüÈÐ ¿¢¨ÈÂ.
    ´Õ Ó¨È ¸øæâ¢ø ¦Ã¡õÀ ¿¡û ¼¡÷îº÷ Àñ½¢É ìÇ¡Š§Á𨼠À¢Ã¢ý…¢À¡ø «¨È Óý§À «Åý
    À¢ýÉ¢¦ÂÎò¾Ðõ, «§¾ Á¡¾¢Ã¢ ´ÕÓ¨È ÀŠ…¢ø Å¡øÀ¡¨È À¡Ä¡ƒ¢ §¸¡Å¢ø §À¡¸¢È§À¡Ð.....
    §Åñ¼¡õ. À¢Ã¾¡Àí¸û §À¡Ðõ.
    ¬É¡ø †£§Ã¡ ¿¢¨ÉôÒ¸û ±Ð×õ þøÄ¡¾, ¿ðÒìÌ Ó츢ÂòÐÅõ ¦¸¡Îì¸¢È þÄ츢Âõ ¸Å¢¨¾¸Ç¢ø
    Á¢¸ ®ÎÀ¡Î ¦¸¡ñ¼ ´Õ ƒ£Åý «Åý.
    ¸øæâ ÓÊò¾À¢ý «Åý ±¾¢÷¦¸¡ñ¼ þÂøÒ Å¡ú쨸 ÍšÊÂÁüȾ¡ö þÕó¾É. §Å¨Ä §¾ÊÉ¡ý.
    ¸¢¨¼ò¾¨Å ¾¢Õô¾¢Â¡ö þø¨Ä. ¦º¡ó¾Á¡ö ¦¾¡Æ¢ø ¦¾¡¼í¸¢ôÀ¡÷ò¾¡ý. ¿‰¼õ µÊÅóÐ «Åý
    ¨¸¨Âì ¸Êò¾Ð. ¿¢¨È ¸¼ýÀð¼¡ý. «¨ÄóÐ ¾¢Ã¢óÐ «ÊÀðÎ ¸¨¼º¢Â¢ø ÅÕ¼í¸û ¯ÕñÎ ¯ò§Å¸õ
    ̨ÈóÐ ¸¨¼º¢Â¢ø ¸¢¨¼ò¾ §Å¨Ä, þÕì¸¢È þ¼õ ±ýÚ ¦ºðÊÄ¡É¡ý. «ôÒÈõ ¾¢ÕÁ½Óõ ¬Â¢üÚ.
    þô§À¡Ð ´Õ ÌÆó¨¾Ôõ.
    ¿¡¦É¡Õ °÷ «Å¦É¡Õ °÷ ±ýÚ ÅóÐŢ𼾡ø «Å¨É «Êì¸Ê ºó¾¢ì¸¢È Å¡öôÒ Ì¨ÈÅ¡¸ò¾¡ý
    þÕó¾Ð. «ÅÛ¼É¡É ¿ðÒ ²üÀðÎ ¸¢ð¼ò¾ð¼ 15 µÊô§À¡öÅ¢ð¼É. ¦Ã¡õÀ ¿¡û ¸Æ¢òÐ ºÁ£ÀÁ¡ö
    «Å¨Éî ºó¾¢ì¸ §¿÷ó¾Ð. ¦Ã¡õÀì ¸¨Çò¾¢Õó¾¡ý. ¾¨Ä¢ø ¿¢¨È ¿¨Ã. Ó¸îÍÕì¸õ. þýÛíܼ
    ´Õ ¿øÄ §Å¨ÄìÌ ÓÂüº¢ì¸¢§Èý ±ýÈ¡ý. ¦ÁÄ¢ó¾¢Õó¾¡ý. ¸ñ¸Ç¢ý ¸£§Æ ¸ÕŨÇÂò¾¢ø ¸Å¨Ä
    ¿¢¨Èó¾¢Õó¾Ð. «ÅÉ¢¼õ ¿¡ý À¡÷ò¾¢Õó¾ Å¢Âó¾ ¨¾Ã¢Âò¨¾Ôõ ¸õÀ£Ãò¨¾Ôõ Å¡ú쨸 ¦ÅÌÅ¡¸ò
    ¾¢ýÈ¢Õó¾Ð.
    §Áü¸¡Ïõ Ó¾ø ¸Å¢¨¾¨Â «ÅÉ¢¼ò¾¢ø ¦º¡øÄ¢ "»¡À¸Á¢Õ츢Ⱦ¡" ±ýÚ §¸ð§¼ý.
    Ü÷¨Á¡ö ´Õ À¡÷¨Å À¡÷òÐÅ¢ðÎ "õ" ±ýÈ¡ý. ¦¸¡ïº §¿Ãõ ¦ÁÇÉÁ¡ö þÕóÐÅ¢ðÎ... "±øÄ¡õ
    ÁÈóÐÎîͼ¡" ±ýÈ¡ý. «Åý ÌÃÄ¢ø þÂÄ¡¨ÁÔõ, Å¢Ãì¾¢Ôõ Ţâó¾Ð.
    ¸Å¢¨¾ «Å¨É Å¢ðÎ ¦ÅÌàÃõ §À¡öÅ¢ðÊÕôÀ¨¾ ¯½÷ó§¾ý.
    ----------------------------------------------------------------------------
    --------------
    «ýÒ¼ý
    º¢òÃý


    ---------------------------------
    Do you Yahoo!?
    Yahoo! Finance: Get your refund fast by filing online

    [Non-text portions of this message have been removed]
    Yahoo! Groups Links
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.