Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nurettin Veren'in Ýtiraflarý Fetullah Gülen Cemaatini Sarstý

Expand Messages
 • Vatan Sever
  NURETTİN VEREN İN İTİRAFLARI CEMAATI SARSTI Fethullah Gülen Nurettin Veren i aradı: Aramızda halledelim Gece 01:30 sularında Cevdet Türkyol
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2004
  • 0 Attachment
   NURETT�N VEREN'�N �T�RAFLARI CEMAATI SARSTI

   Fethullah G�len Nurettin Veren'i arad�: Aram�zda halledelim

   "Gece 01:30 sular�nda Cevdet T�rkyol Amerika'dan beni arad�. E�im telefona ��kt�. Ben uyuyordum. Beni uyand�rd� ve 'Fethullah Hoca g�r��mek istiyor' dedi. Hayretle telefonu elime ald�m, kar��mda Fethullah Hocaefendi. Donakald�m. Hocaefendi, 'Buyur Nurettin Bey, benim sesimi duymak istemi�sin" dedi?"

   AYTUN� ERK�N

   Fethullah G�len'in 40 y�ll�k yol arkada��, ikinci adam�, Nurettin Veren'le ge�en hafta yapt���m�z s�yle�i, toplumun t�m kesimleri taraf�ndan ilgiyle kar��land�. Veren, "Fethullah G�len �l�m emrimi verdi" kapak haberimizde, cemaatin i�y�z�n� a��k bir �ekilde ortaya koydu. Ayd�nl�k'a, r�portaj�n G�len cemaat�n� sarst���, kimilerinin "Yok can�m olmaz" dedi�i, kimilerinin de "Biz de konu�mal�y�z ama konu�ursak zarar veririz" endi�esi ta��d��� bilgileri ula�t�. Cemaat i�inde g�r��t���m�z ki�ilerin ortak s�zleri �unlar:
   "Nurettin Veren'in ya�ad�klar�n� az �ok, ama ucundan da olsa, �o�undan da olsa ya�ad�k. Ama bunlar� bug�ne kadar konu�mad�k. Hocaefendi'ye zarar veririz, hizmeti sekteye u�rat�r�z, dedikodu olur diye d���nd�k. Bu anlat�lanlar�n do�ru oldu�unu biliyoruz. Bizim a��klayamad���m�z en �nemli olay, Hocaefendi'nin Amerika'da neden ya�ad���d�r. Buna hi�bir �ekilde cevap veremiyoruz."
   Cemaat i�inden tepkiler b�yle. Bir de, telefonla aray�p, "Biz de ma�dur olduk, konu�mak istiyoruz" diyenler...

   T�RK�YE'N�N BA�IMSIZLI�I MESELES�...

   Tabii, tehdit telefonlar� da ald�k. �unun iyi bilinmesinde yarar var: Bizim kimseyle ki�isel bir kan davam�z yok. Kimseyi de "G�z�n�n �st�nde ka��n var" diyerek haber konusu yapm�yoruz. Meselemiz T�rkiye meselesi, T�rkiye'nin ba��ms�zl��� meselesi. Bu y�zden, y�llard�r, Amerika taraf�ndan y�nlendirilen bir cemaate ayna tutmaya �al��t�k. Nurettin Veren de b�yle d���n�yor. Kimseyle ki�isel bir kavgas� olmad���n�n alt�n� �iziyor.
   Veren'le �stanbul'da yapt���m�z g�r��menin ard�ndan kendisiyle telefonda defalarca g�r��t�k. Geli�meleri masaya yat�rd�k. Veren'in s�k�nt�s� devam ediyor. �z�l�yor, ama m�cadelesinden vazge�meyece�ini her f�rsatta belirtti.
   Y�zlerce destek mesaj� ald���n� s�yledi Veren. Tabii hakaret dolu, tehdit dolu mesaj g�nderenler de olmu�. Bu s�re�te, Veren'le g�r��en gazeteciler, televizyoncular da olmad� de�il. Ama nedense! bu isimler, g�r��melerini yay�nlamad�lar. Nurettin Veren, bize verdi�i ikinci r�portaj�nda kendisiyle g�r��en ama haber yapmayan gazetecilerin de ismlerini a��klad�. Kendisine destek verenlere te�ekk�r etti.
   Geliyoruz en �nemli noktaya: Fethullah G�len, Nurettin Veren'i 24 Kas�m gecesi saat 02.00'de Amerika'dan arad� ve g�r��me yapt�. Daha sonra da Zaman gazetesinin eski M�d�r� Alaaddin Kaya'y� Veren'le g�r��mek �zere evine g�nderdi. �imdi, Fethullah G�len'in yol arkada�� Nurettin Veren'e mikrofonu uzat�yoruz:

   AYDINLIK- Say�n Nurettin Veren,
   www.nurettinveren.org. adl� internet siteniz ��kertilmi�ti. Son bir haftada neler ya�and�?

   NURETT�N VEREN- �nternet sitesi ��kertilmeden �nce iki kez bloke edildi. Sonra, herkese internet sitesi yapan Kaynak A.�'ye tehdit telefonlar� geldi�ini ��rendim. "Bu siteyi kapat yoksa seni de�ifre ederiz" tehdidinde bulunuyorlar. Sayfay� yapan �irketin yetkilisi beni arad� "Bana bask� var, �iddetli tehdit var. Bu sayfay� kapatal�m, sen ba�ka bir �irketten sayfa yapt�r. Ben bu bask�lara dayanamam" dedi. Bunlar� telefon kay�tlar�ndan devletimiz bulabilir. "Tamam. Sen i�ini g�c�n� kaybetme" dedim. �imdi ��reniyorum ki, siteyi kapatt�ranlar�n savunmalar� �u: "Biz kapatmad�k, Kaynak A.� kapatt�." Bana bu siteyi yapan �irket, "Sen de ayn� isimle
   www.nurettinveren.net veya com olarak a�t�r" dedi. Ve biz ba�ka bir �irkete m�racaat ettik, "net" ve "com" olarak. Bir g�n sonra o �irket bize, "net ve com isimleriyle, nveren isimleri ba�kas� taraf�ndan sat�n al�nm��" dedi. Yani anlayaca��n�z, bizim konu�ma hakk�m�z yok onlara g�re. Bu bask�lar� yapan isim, Aksiyon grubunda �al��m�� Yasin Kesen. Bunu da �ok �nemsemedik. Ulusal Kanal, �stanbul ba��ms�z milletvekili Emin �irin, G�zc� yazar� Sayg� �zt�rk, Cumhuriyet yazarlar� ve ba��ms�z, h�r gazeteciler, isimler; bize yap�lan bask�lar� ve zul�mleri, y�rekli bir �ekilde, rating endi�esi ta��madan, �lkemizin insanlar�na sunmay� bir g�rev bildiler. Emin �irin Bey i�i sahiplendi ve bunu Meclis g�ndemine ta��ma cesaretini g�sterdi. �lkenin menfaatlerinden ve rejimin korunmas�ndan s�zedenler ise Fethullah G�len'in sans�r�ne boyun e�diler.

   "SAYIN FAT�H ALTAYLI, GAZETEC�L�K KUTSAL B�R G�REVD�R"

   AYDINLIK- Siz kimlerle g�r��t�n�z? Ve kimler bu g�r��meleri yay�nlamad�lar?

   VEREN- U�ur D�ndar, Oktay Ek�i, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle g�r��t�m. Ama ses ��kmad�. Fatih Altayl� Bey'in talimat�yla, Kanal D ad�na "Sizinle r�portaj yapmak istiyorum" diyen K�r�at Okutmu�'la 2.5 saat g�r��t�k. G�r��me ana haber st�dyosunda oldu. Bir hafta �nce �ekimler, Say�n Altayl�'n�n �n�ne sunuldu. Yay�na koyma cesaretini g�steremediler.
   Ger�ekleri sadece duyurmak g�revi olan ba��ms�z medya, trib�nlerdeki bir olay� g�nlerce man�ete ta��rken, b�t�n d�nyay� ilgilendirecek boyuta ula�m��, �lkenin b�t�n istikrar ve asayi�ini riske sokan AKP'yi sarsacak, bu riskli ve �ok tehlikeli olay� haber niteli�inde g�rmedi. Olay� �rtbas etme yolunu tercih etti. Altayl�'n�n s�t�nunda herg�n d�kt�rd��� inciler var. "Biz ne zaman adam oluruz" diyor Altayl�. Ben de ��yle bir�ey yazmas�n� tavsiye ediyorum: "Gazetecilik �ov yapmak i�in de�il, tarafs�z ve kutsal g�rev bilinciyle yap�ld��� zaman adam oluruz." Altayl�'ya tavsiyem budur.

   "GECE 01:30 SULARINDA HOCAEFEND� BEN� ARADI"

   AYDINLIK- Fethullah G�len cemaatinden bir tepki gelmedi mi?

   VEREN- Bug�n (25 Kas�m 2004) bir geli�me oldu. Hi�bir �ekilde benimle irtibata ge�mek istemeyen, kesinlikle bu olaya bula�mak istemeyen Alaaddin Kaya (Zaman gazetesini bize satm��t� ve Hocaefendi'nin en etkili be� isminden biri) beni arad�. Hal hat�r sordu. �n giri� yapt�. "Bir iste�in var m�?" dedi. "Uzun zamand�r hi� alakan yokken araman�n sebebi nedir?" diye sordum. "Hat�r soray�m" dedi. "Te�ekk�r ederim" dedim.

   AYDINLIK- Neden icap etmi�?

   VEREN- Bir gece �ncesini anlatmak istiyorum. Asl�nda buna daha karar vermemi�tim ama sizinle yapt���m�z g�r��melerin etkisi oldu �imdi anlatacaklar�mda. Gece 01:30 sular�nda Cevdet T�rkyol Amerika'dan beni arad�. E�im telefona ��kt�. Ben uyuyordum. Beni uyand�rd� ve "Fethullah Hoca g�r��mek istiyor" dedi. Hayretle telefonu elime ald�m, kar��mda Fethullah Hocaefendi. Donakald�m. Hocaefendi, "Buyur Nurettin Bey, benim sesimi duymak istemi�sin" dedi. Ben ��yle dedim: "Evet Hocam sesinizi duymak ve size ula�mak i�in, aram�zda olan bu �z�c� olay�, bana yapt�klar�n�z� bir g�n telafi etmeyi d���n�rs�n�z diye tam be� y�l bekledim. Be� y�ld�r sizinle ilk defa telefonla konu�ma imkan�m oldu. Ke�ke bunu be� y�l �nce y�zy�ze konu�abilseydik." Hocaefendi ��yle konu�tu: "Her namaz�mda sana dua ediyorum ve senin faziletli bir insan oldu�unu biliyorum. Biraz sonra kendime insil�n i�nesi yapaca��m. Izd�raplar�mla ve hastal�klar�mla u��ra��yorum. Sana her namaz�mda dua etmeye devam ediyorum. Sen de benim hakk�mda s�ylenecek ne varsa s�ylemi�sin."
   "Ba��na bu kadar olay gelmi� insan nas�l katlanabilir be� sene" dedim. Hocaefendi devam etti: "Bu i�i d�zeltmek i�in ne laz�msa aram�zda halledelim. Kiminle, nas�l g�r��mek istersen sana onu g�ndereyim." "Ben sizin uygun g�rd���n�z ki�iyle g�r��ebiliriz" dedim. "Alaadin Bey'i istersen onu g�ndereyim" dedi.

   "HOCAEFEND� �EREF� �ZER�NE YEM�N ETT�"

   AYDINLIK- Alaaddin Kaya geldi mi, yoksa telefonla m� arad�?

   VEREN- 25 Kas�m sabah�yd�. �nce telefonla arad�. Sonra sabah 10:00 civar�nda evime geldi. Ve saat 17:00'ye kadar beraberdik. Oturduk konu�tuk. �unlar� s�yledim:
   "Bizim iste�imiz, e�itim kurumlar�n�, zarar g�rmeden, yozla�t�r�lmadan, kimsenin gizli maksatlar�na alet edilmeden devam ettirilmesi. Gerek T�rkiye'de, gerekse yutd���ndaki siyasi odaklardan gelecek tekliflerde, pazarl�k unsuru olmamas� �nemli. Kiliselerin, papazlar�n gizli maksatlar� i�in kulland�r�lmamas�, uluslararas� hesaplarda pazarl�k konusu olmamas�, devlet i�inde devlet olmamak �zere, a��k ve net �ekilde faalitleyet g�stermemiz gerek. Benim bu ya�ananlara m�dahale edebilmem i�in, s�f�rdan kurulu�unda bulundu�um Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu, Asya Finans ve Gazeteciler Yazarlar Vakf� gibi m�esseselerde, hisselerimin bana iade edilmesini istiyorum. Denetimler taraf�mdan yap�lmal�."
   Alaaddin Bey benim yan�mda Hocaefendi'yle konu�tu. Hocaefendi, "Ben ona be� vakit namaz�mda dua ediyorum. Ba�r�ma basmak, kucaklamak istiyorum. O'nun faziletli bir insan oldu�unu, beni zor duruma sokmak istemedi�ini de biliyorum. Fakat cemaatten gelebilecek tepkilerden korktu�um i�in, iki-�� ayl�k bir s�re sonunda bu m�esseselerin y�netimini Veren'e teslim edebiliriz. Benim �erefime g�venir, �erefim ve namusum �zerine s�z veriyorum. �ki-�� ay daha bu i�le ilgili bir talepte bulunmas�n" demi�. Alaaadin Kaya'ya sorulabilir. Sabah 10:00'dan ak�am 17:00'ye kadar konu�tuk.

   "DEVLET�ME SU� DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"

   AYDINLIK- Daha ba�ka neler konu�tunuz Alaaddin Kaya'yla?

   VEREN- Siz de g�rm��s�n�zd�r. "29 Ekim'de, bilboardlardaki posterleri. Hocaefendi'nin resmi ve 'Hasret bitiyor' yaz�s�n�. Kendisinin parayla reklam edilmesini, b�t�n T�rkiye'de duvar ilanlar�n�n olmas�n� Hocaefendi kabul ediyor mu?" dedim. Arkas�ndan ekledim: "Benim bildi�im hocaefendi buna 'evet' demez." Kaya ��yle konu�tu: "Mahsurlu oldu�unu d���nm�yorum." "Kendisinin haberi var m�?" diye sordum, �u yan�t� verdi: "Bunlardan haberi yok. T�rkiye'deki ilanlardan haberi yok."
   "O zaman, T�rkiye'deki resimleri bilgisi d���nda as�lm��sa, bu daha b�y�k bir tehlike. O zaman hi�bir ger�ek kendisine ula�m�yor. Siz, Hocaefendi'nin etini-kemi�ini s�y�r�p, resmini, kitab�n�, g�zya��n�, paraya tahvil ediyorsunuz."
   Bak�n, bu posterlerin alt�nda Gazeteciler ve Yazarlar Vakf�'n�n imzas� var. Yani bunu vakf�n ba�kan� Harun Tokak finanse ediyor. Tokak Kaya'ya demi� ki, "Nas�l posterler g�zel olmu� mu?" Ben de dedim ki, "Hocaefendi, milletin vermi� oldu�u hay�r ve yard�m paralar�n�, benim kurucusu olarak bulundu�um, hatta Yeni�afak ba�yazar� Ahmet Ta�getiren'in de kurucular�ndan oldu�u, di�er �yeler ve bize destek, para veren insanlar�n, paralar�n� bu �ekilde kullan�lmas�ndan raz� m�?" Kaya, "Ben �ok mahsurlu oldu�unu d���nm�yorum" dedi.
   Alaaddin Kaya, Hocaefendi'nin teklifinin g�zel oldu�unu ve benim d���nmem gerekti�ini s�yledi. Ve ayr�ld�k. Ayr�lmadan �nce Kaya'ya �unlar� s�yledim:
   "Bu kadar vurdumduymazl���n kar��s�nda kamuoyunu harekete ge�irmek i�in, aile i�inde ��z�lmeyece�ine inand���m bu durumu MGK �yelerine bildirece�im. Noter kanal�yla can g�venli�imin olmad���n�, bana g�nderilen e-postalar� onlara iletece�im. Bu olaya a��kl�k getirmelerini isteyece�im. Devlet b�y�klerinden ve kademelerinden de destek almaya �al��aca��m. Bunlar�, Hocaefendi'ye ilet. Bu i�in yap�c� taraf�nday�m, bunu kamu vicdan�na sunmaya mecbur kald�m."

   NURETT�N VEREN'�N FER�T �LSEVER'E YAPTI�I A�IKLAMALAR

   '�kinci Fethullah G�len hareketi de�iliz,devletin kontrol�nde olmal�y�z'

   "Fethullah G�len cemaati, yurtd��� kaynaklar�n pazarl�k unsuru oldu! Bizim felsefemizde bir bo�luk var, bundan yararland�lar. �slami felsefeye g�re, 'Yapt���n�z i�in �st�nde oturmay�n' derler. �rne�in, �zbekistan'da g�revlendirilmi� Bilkent mezunu bir ��retmen 150 dolar maa�a �al���yor ve bu ��retmene 'Helal olsun' denildi�inde ��retmen �unlar� s�yl�yor: 'Ben yapmad�m Hocaefendi yapt�.' Fethullah G�len de, '�stemem yan cebime koy' tavr�nda tabii..."
   Ayd�nl�k bask�ya girmeden �nce Nurettin Veren'le, Ayd�nl�k Yay�n Grubu Ba�kan� Ferit �lsever bir g�r��me yapt�. Veren, �lsever'e yine �arp�c� a��klamalarda bulundu. �imdi, Fethullah G�len'in 40 y�ll�k yol arkada��n�n, �lsever'le yapt��� g�r��meyi sizlere sunuyoruz:

   "H�SEY�N G�LERCE BEN� BOY HEDEF� YAPMAK �ST�YOR"

   "Ben hi�bir zaman bir partiye �ye olmad�m. Fethullah G�len olay�na da, siyasi parti gibi bakmad�m. Bu meseleler sol-sa� meselesi de�il. Siyasi olarak baksayd�m, bana gelen bakanl�k teklifini kabul ederdim. Biz yola, yoksul gen�lere destek ve e�itim seferberli�i i�in ��kt�k. Zaman gazetesi yazar� H�seyin G�lerce beni boy hedefi haline getirdi. B�t�n T�rkiye'ye ve cemaate beni boykot ettirmek istiyorlar. En yak�nlar�m� bile aratt�rm�yorlar. Beni tecrit etmek istiyorlar. D�n beni Alaaddin Kaya arad�, ne oldu da arad�? �� ay �nce g�r��m��t�k zaten!

   "G�LEN B�Y�D�K�E �MPARATOR OLACA�INI G�RD�M"

   "Okullar� devletin en �st kademeleri sahiplendi, destek verdi. Ama bu destek maddi anlamda bir destek de�ildi. �rne�in Cumhurba�kan� S�leyman Demirel, �ahs�ma g�venerek, beni �e�itli �lkelerde tan�tt�. Okullar�n a��lmas� i�in destek verdi. Okuldaki �ocuklar�m�z� eski Genelkurmay Ba�kan� Orgeneral �smail Hakk� Karaday�'ya g�t�rd�m. 'Bu okullar devletin kontrol�nde olsun' dedim Say�n Karaday�'ya. Yekta G�ng�r �zden'e, eski DGM Savc�s� Nusret Demiral'a g�t�rd�m �ocuklar�m�z�. 'Sizin bizden haberiniz olsun' dedim. Ama okullar b�y�y�p cemaat b�y�k g�� haline gelince, baz�lar� haset yapt�lar, fitne soktular. Fethullah G�len b�y�d�k�e, imparator olaca��n� g�rd�m. Kutsall�k, dokunulmazl�k z�rh�na b�r�nd�. G�len ni�in sorgulanmas�n? Her�eyi cemaat ve devlet bilsin! Do�rusu budur!

   "G�LEN BANA MEKTUP YOLLADI, 'YOLLARIMIZ AYRILIYOR' DED�"

   "Biz ikinci bir Fethullah G�len hareketi de�iliz. Sahneye b�yle bir�ey i�in ��km�yoruz. �effafl�k i�inde, devlet ve kamuoyu bizi yarg�las�n istiyoruz. Cemaat i�inde bunlar� yapamad�m. Fethullah G�len bana 'Yollar�m�z ayr�l�yor' diye mektup yazd�. Mektup, Kuran harfleriyle yaz�lm��t�.

   "KASETLER� NURETT�N VEREN SATTI YALANI"

   "Cemaat i�inde tepki koyunca ba��ma bunlar geldi. Kenara �ekildim. Kenarda durduk� da beni 'd�neklikle' su�lad�lar. Cemaata beni, 'Fethullah G�len'in kasetlerini para kar��l��� satt�' diye lanse ettiler. Kuryeler g�nderdiler. Arkada�lar�mla irtibatlar�m� kestiler. Kampanya y�r�tt�ler hakk�mda. �ocuklar�m� parayla sat�n al�p, benden ayr�lmaya zorlad�lar.

   "B�Z�M H�ZMET PRENS�BLER� ��ZELGEM�Z VARDI"

   "�imdi bak�n, Zaman gazetesi yazar� H�seyin G�lerce'nin 25 Kas�m tarihli yaz�s�n�n ba�l��� 'Fitne'. G�lerce'nin �l��leri do�rudur. Ama kendisi bu s�fatlar�n i�inde bulunmaktad�r. Fethullah G�len'in bir �izelgesi var. �izelgenin ad�, 'Hizmet Prensipleri'. Bizim yemin metnimiz var. Cemaatin yasalar�n� kendisi koydu. K�rm�z� �izgilerimizi kendisi belirledi. O g�n ne kararlar al�nd�? Bug�n neler uygulan�yor? Bunlar� g�sterece�im! Bizim derdimiz, �z�m yemek, ba�c�y� d�vmek de�il!

   "FETHULLAH G�LEN ABD'YE SIRTINI DAYADI, VAT�KAN OLMAK �ST�YOR"

   "Bizim giri�imimizi siyasi bir g�� haline getirmek yanl��t�r. Fethullah G�len cemaati, yurtd��� kaynaklar�n pazarl�k unsuru oldu! Bu g��lerin pazarl�k unsurlar� olarak kullan�lmak yanl��! Bizim felsefemizde bir bo�luk var, bundan yararland�lar. �slami felsefeye g�re, 'Yapt���n�z i�in �st�nde oturmay�n' derler. Bu hem iyidir hem k�t�. Bo�luklara yol a��yor. �rne�in, �zbekistan'da g�revlendirilmi� Bilkent mezunu bir ��retmen 150 dolar maa�a �al���yor ve bu ��retmene 'Helal olsun' denildi�inde ��retmen �unlar� s�yl�yor: 'Ben yapmad�m Hocaefendi yapt�.' Fethullah G�len de, '�stemem yan cebime koy' tavr�nda tabii... Bu durum cemaat i�inde b�y�k rahats�zl��a yol a�t�. G�len, buralardan ald��� g��le, uluslararas� dengelerde oynamaya ba�lad�. Amerika'ya s�rt�n� dayad�. Vatikan gibi olmak istedi. Vatikan da bu deste�i verdi zaten! Arkas�ndan, Yahudi, Ermeni deste�ini de ald�.
   Fethullah G�len'in �u andaki beklentisi �udur: 17 Aral�k'tan sonra kendisine kimse bir�ey yapamayacak. Amerika'da bunu kullanmaktad�r. Ba�edilmez bir g�ce ula�t��� mesaj�n� vermek istiyor! Medyada da b�y�k �l��de kontrol� ald�lar.

   "�STED�KLER� HER YERDE TARTI�MAYA HAZIRIM"

   "Son mesaj�m �udur: �stedikleri bir televizyon kanal�nda, H�seyin G�lerce ve O'nun gibi 100 ki�iyle kar�� kar��ya tek ba��ma geleyim ve tart��al�m. Buradan kendilerine �a�r� yap�yorum!"
   G�LEN VE ARKADA�LARININ "H�ZMET PRENS�BLER�N�" A�IKLIYORUZ

   '14. madde: �eriat fikrinin m�dafii olma...'
   "12 arkada��m�z ve Fethullah G�len yola ��kt�k. G�len'in haz�rlad��� yaz�l� metin ve yemini kabul ettik. O zamanki �izgimizi g�rmeniz gerekiyor..." Ayd�nl�k, �zellikle 9 ve 14'�nc� maddelerin alt�n� �iziyor... �n�m�zdeki hafta, G�len'in Nurettin Veren'e "Kuran yaz�s�yla" yollad��� mektubu yay�mlayaca��z...
   Fethullah G�len'in muavini Nurettin Veren, dergimiz bask�ya girmeden �nce �ok �nemli bir belge yolad�.

   S�z� Veren'e b�rak�yoruz:

   "1970 y�l�nda, Fethullah G�len ve 12 arkada��m�zla birlikte toplanarak ald���m�z kararlar�n yaz�l� metnini ve Fethullah G�len'in haz�rlad��� ve hepimizin okuyarak kabul etti�i yemini, ilk g�nk� samimi �izgiyi g�rmeniz a��s�ndan a�a��da sizinle payla��yorum:
   "1.Finansman kaynaklar�n�n tekele verilmesi, �ahsi tasarruflar yap�lmamas�;
   "2. Finansman kaynaklar�n�n derne�e verilmesi;
   "3. L�ksten ka��nmak, israf yapmamak;
   "4. Dershanelere nezaret eden arkada�lar, evde kalanlara her t�rl� adap ve edep kaidelerini ��retecek;
   "5. �ahsi i�lerimizi dahi g�r���p karar�n var�ld��� istikamette o i�leri yapmak;
   "6. Dahilde ve hari�te kim vazifelendirilirse o vazifeye o gidecek, ba�kas� o i�e kar��mayacak;
   "7. Herkesin nereye, ne zaman gidece�i bir sisteme ba�l� olarak y�r�t�leceki (d��ar�ya gitmeler, i�teki ziyaretler);
   "8. Kusurlar�n� birbirine hat�rlatmak i�in karde� edinme;
   "9. Bu kadroyu etrafa empoze etme, kuvvet kazand�rma, �ok kuvvetli g�sterme (i�te ve d��ta olacak);
   "10. Arkada�lar�n birbirlerini kabul ettirmesi ve ittifak ettikleri o mevzuda ayn� �eyleri s�ylemesi;
   "11. Onbe� g�nde bir araya gelip ar�za ve p�r�zlere bak�lmas� (Pazar g�n� ikindi-ak�am aras�);
   "12. Bilumum d��ar�ya giden arkada�lar�n tenkidinin 15 g�nl�k toplant�da g�r���lmesi;
   "13. Acil durumlarda o mevzu ile alakal� olan arkada� toplant� g�n�n� beklemeksizin Hocafendiye duyurabilir;
   "14. �eriat fikrinin m�dafii olma, Risale-i Nur ve �stad� �eriata muvaf�k �ekliyle arzetme, Tesbihat ve evrad-� ezkara ehemmiyet verme, bunlar�n b�y�kl���n� anlatma;
   "15. Karara ba�lanan bir �eyin hi�bir zaman aleyhinde bulunmama (ima ihsas yoluyla dahi olsa). Aksine fikir olursa hakk-� hayat tan�mama;
   "16. Her arkada��n resmi, gayriresmi bir i�inin olmas�na ihtimam g�sterme;
   "17. �sti�areden sonra fikir beyan etmeme, al�nan kararlar� infaz etme. �sti�areyi kimlerle yapaca��n� bilme (Ashab-� rey);
   "18. Kendi karde�lerimize hakta �ncelik tan�ma. Bir karde�in aleyhinde s�ylenecek s�z vs'de onu m�daafa, s�yleyeni de toplu olarak istintaka tutma, �iddetle bu iftiray� reddetme.
   "Not: Bu �artlardan birine riayet etmeyen kendi kendini azletmi� olacak, talebe durumuna d��ecek. Bu kadro evdekilerden ve halktan gizli tutulacak, kimse bilmeyecek."

   Fethullah G�len ve arkada�lar�n�n yemin metni

   Nurettin Veren, Ayd�nl�k'a, Fethullah G�len ve 12 arkada��n�n (kendisi de 12 ki�iden biri) yemin metnini g�nderdi. Yemin metni ��yle:
   "G�c�m yetti�i kadar Kur'an'� (bu orjinal metinde Fethullah G�len'e idi. Sonra tepki �eker, uygun olmaz g�r��� ile Kur'an olarak de�i�tirildi) hayat�ma gaye edinece�ime;
   "Karde�lerime kar�� sadakat izinde bulunaca��ma;
   "Halk�n ve talebe arkada�lar�n izzet ve onurlar�n� izzetim ve onurum kadar y�kseltmeye �al��aca��ma;
   "Kusurlar�m�n hat�rlat�lmas� kar��s�nda memnuniyet ihzar edece�ime;
   "Dahilden ve hari�ten gelen bilumum taarruz ve tenkidleri nefsime yap�lm�� gibi red edece�ime, bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunaca��ma;
   "Hizmet ad�na uhdeme ald���m vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen m�kellefiyetleri itirazs�z yerine getirmeye �al��aca��ma;
   "Kur'an'a (bu orijinal metinde Fethullah G�len'e iken, sonradan de�i�tirilmi�tir) sadakatten hi�bir surette ayr�lmayaca��ma;
   "M�nferid hareket edip bu kararlara muhalif davrand���m an ihtiyar�mla bu kadrodan kendimi iskat edip herhangi bir talebe gibi dershanede gibi vazifeme devam edece�ime;
   "VALLAH-B�LLAH kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin La Yenkat� olmas�na CENAB-I HAKKI isti�hadda bulunuyorum.
   "Bu geriye d�n��� olmayan La Yenkat� (kefaretle geri d�n��� olmayan) yemin tescil edildi. Ve g�r�ld��� gibi, vatana, millete, bayra�a sadakat, ��hret, ganimet ve menfaat olmamak �zere deklare edildi. Ancak bu metin ihtilal d�nemlerinde ele ge�memesi i�in, Fethullah G�len'in emriyle, tedbir olsun diyerek b�t�n arkada�lardan al�n�p y�rt�ld�, yak�ld� veya yakt�r�ld�. Tesad�fen bir tek bendeki bu n�shas� bir y�n yuma��n�n i�erisinde y�llar sonra ortaya ��kt�. E�im bunu y�rt�p atmaya k�yamam��, laz�m olur d���ncesiyle bir y�n yuma��n�n i�erisine sarm�� ve saklam��. Sonra �ocuklar el i�i ��renmek i�in yumak kullan�rken bu metinler ortaya ��kt�. Ba�ka n�shas� olmad���n� zannetti�im bu metni, �ok b�y�k i�ler yapma tela��nda olan Fethullah G�len ve arkada�lar� taraf�ndan unutulmu�tur d���ncesiyle, hem hizmetteki arkada�lar�m�za yeniden bir hat�rlatma olsun diye, hem Fethullah G�len'e, hem de bu i�e sempati ile bakan ve eme�i ge�en, katk�s� bulunan samimi, duru insanlara, �izginin nereden nereye kayd���n�, kendi �zg�r vicdanlar�yla hizmetin mukayese, muhasebe ve �zele�tirisini yapmalar� i�in size veriyorum."

   http://www.aydinlik.com.tr/kapakkonusu.html


   Do you Yahoo!?
   The all-new My Yahoo! � What will yours do?
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.