Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pomnik Bandery w Lwowie? Monument to Bandera in Lwow?

Expand Messages
 • Walter Orlowski
  Dear Group: Here is an article of interest to all of us. The group had just ended a lengthy discussion of the Genocide in Eastern Kresy which was perpetrated
  Message 1 of 41 , Jun 26, 2007
  View Source
  • 0 Attachment
   Dear Group:

   Here is an article of interest to all of us. The group had just ended
   a lengthy discussion of the "Genocide in Eastern Kresy" which was
   perpetrated by the those who are to be commemorated.

   http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20070625&id=sw01.txt

   There is nothing new about some Ukrainians wanting to glorify their
   murders of Poles during WWII. But, what is new is that President
   Juszczenko is now publicly supporting such commemoration and
   rehabilitation of OUN, UPA and its leaders. One might add to this
   list Ukrainian SS formations and Ukrainian Auxiliary Police. The SS
   and the Auxiliaries were formed from OUN formations which Bandera
   handed over to the Germans. Juszczenko in the past has dissociated
   himself from those efforts, but now he is showing his true colors.
   Apparently, his wife is a daughter of one of the commanders in the
   UPA.

   Such brazen open endorsement of UPA-OUN is no different than
   glorifying of SS and its leaders such as Himmler and Heindrich
   brothers. The "Allies" have been unusually kind to the Ukrainian
   collaborators and saved most of the members of the SS-Gallizien (the
   last Division to be formed) after the war by declaring them Polish
   citizens and "incorporating" them in the II Korps in Italy over
   Polish objections and also over objections of the British Commander
   of the VIII Army General Alexander and the US Commander of the V
   Army, General Mark Clark. Norman Davis called it the "last betrayal
   of the Poland" by the allies. Unfortunately more betrayals were yet
   to come.

   This is not something that we should accept without a fight. I am not
   sure what we can do, but I would like to ask that all of us think
   about it and see how this matter could be brought before the Hague
   Court and also urge the Polish Government to declare UPA, OUN,
   Ukrainain SS and Auxilliaries criminal organizations guilty of
   genocide and war crimes. All four groupings were interconnected and
   many individuals served in two or three of these formations. The
   Polish Government should actively seek extradition of all survivors
   of these groups and put them on trial for their crimes against Poles
   and Jews. Many of them are still alive in Canada and the US. John
   Damianiuk is a good example, but there are many more Damianiuks in
   Canada. Successive governments deliberately avoided doing just that.


   With best regards,
   Wladek

   Here is my translation of the first paragraph:

   "The head of the Council of Lwow Province, Myroslaw Senyk pledged
   1000 hrywien from his won pension for building a monument to Stepan
   Bandera, the leader of OUN-Banderowcy, and responsible for the
   ordering the mass murders of on Polish population in Eastern
   Territories of the II Republic (pre-WWII Republic of Poland). The
   work of leaders for commemorating UPA murderer, are increasing in
   strength and are part of current process to rehatilitate members of
   OUN-UPA which is taking place in Ukraine. The Bandera monument is
   planed for October 14th, when Ukraine will most likely widely
   celebrate the 65th anniversary of the birth of UPA. "

   Here is the Article in Polish. I will try to translate the rest of it
   the next two days.

   Pomnik Bandery w Lwowie?
   Przewodnicz¹cy Rady Obwodu Lwowskiego (ROL) Myros³aw Senyk przekaza³
   z w³asnej pensji 1000 hrywien na rzecz budowy pomnika Stepana
   Bandery, dowódcy frakcji OUN-Banderowcy, odpowiedzialnego za wydanie
   rozkazu przeprowadzenia na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej
   masowych mordów na ludnoœci polskiej. Prace lwowskich w³odarzy nad
   upamiêtnieniem upowskiego zbrodniarza przybieraj¹ na sile i s¹
   czêœci¹ trwaj¹cego na Ukrainie procesu rehabilitacji cz³onków OUN-
   UPA. Pomnik Bandery mia³by stan¹æ we Lwowie 14 paŸdziernika, kiedy to
   Ukraina zapewne hucznie bêdzie "œwiêtowa³a" 65-lecie powstania UPA.

   Podczas sesji rady miejskiej Lwowa jej przewodnicz¹cy apelowa³ do
   radnych, aby dofinansowali powstanie monumentu Bandery w takim
   zakresie, w jakim mog¹. Wczeœniej, podczas narady z prezesami
   gospodarstw rolnych obwodu lwowskiego Senyk zaapelowa³, ¿eby ka¿da
   wieœ przekaza³a pieni¹dze na budowê pomnika "s³awnego syna narodu
   ukraiñskiego Bandery". Lwowscy radni zebrali ju¿ na ten cel 500 tys.
   hrywien, jednak wzniesienie monumentu mo¿e kosztowaæ nawet
   kilkadziesi¹t razy wiêcej. Najbardziej liczny na Ukrainie oœrodek
   nacjonalistów we Lwowie liczy na wsparcie finansowe od bogatej
   diaspory ukraiñskiej w Kanadzie i USA. Z kolei zagraniczni
   spadkobiercy OUN-UPA wskazuj¹, ¿e upamiêtnianie upowców powinno byæ
   dotowane z bud¿etu pañstwa. Przepychanki finansowe to g³ówna
   przyczyna opóŸnieñ w budowie lwowskiego pomnika Bandery. Wola
   polityczna, aby monument stan¹³, jest zdecydowana. - Stawianie
   pomników ludobójcom z OUN-UPA i inne przedsiêwziêcia tworz¹ce kult
   zbrodniczej organizacji oraz rehabilitacja jej cz³onków œwiadcz¹ o
   niskim poziomie moralnym elit ukraiñskich i szerokich krêgów
   spo³ecznych wspieraj¹cych te akcje, a tak¿e o ich antypolskim
   nastawieniu - zauwa¿a w rozmowie z nami Ewa Siemaszko, autorka prac o
   ludobójstwie UPA na Wo³yniu. Lwowscy urzêdnicy i radni od niemal
   dwóch lat walcz¹ tak¿e o uznanie cz³onków band OUN-UPA za "stronê
   walcz¹c¹ w II wojnie œwiatowej", co wi¹za³oby siê z przyznaniem
   cz³onkom formacji œwiadczeñ kombatanckich. Ju¿ dziœ we Lwowie
   byli "wojacy" UPA otrzymuj¹ dodatki do emerytury, dop³aty do czynszów
   i korzystaj¹ z bezp³atnych przejazdów komunikacj¹ miejsk¹. - Te
   zjawiska powinny ostudziæ zapa³ polskich polityków agituj¹cych za
   wprowadzaniem Ukrainy do europejskiej rodziny. Przekonywanie w tej
   sytuacji do idei polsko-ukraiñskiego pojednania jest
   nieporozumieniem - wskazuje Siemaszko. Inicjatywa w³odarzy Lwowa
   wpisuje siê w politykê ukraiñskich nacjonalistów wybielania OUN-UPA i
   jej zbrodniczej dzia³alnoœci. Obecnie na Ukrainie upowcy, dziêki
   aktywnemu wsparciu prezydenta Wiktora Juszczenki, s¹ powszechnie
   gloryfikowani, szczególnie na terenach tzw. Ukrainy Zachodniej.

   Eugeniusz Tuzow-Lubañski, Kijów
   Wspó³praca ZB
  • Zbigniew Bob Styrna
   Terry, I agree with you also. The terror for the Polish people of Kresy must have started right on Sept. 17, 1939 , when Russia invaded Poland from the east.
   Message 41 of 41 , Jul 4, 2007
   View Source
   • 0 Attachment

    Terry,

     

    I agree with you also.  The terror for the Polish people of Kresy must have started right on Sept. 17, 1939 , when Russia invaded Poland from the east.

     

    I’m sure the adults knew right off the bat that hell was on it’s way. The wasted no time at all. And within 3 weeks, all hell broke loose as the Russians imposed a new local regime.

     

    We talk about the horrors of the Siberian deportations and the Siberian imprisonment and the escape via Persia, the UPA butchering of those that were not deported,   etc..  But I can’t imagine the fear they must have endured from Sept 17, 1939 to when the first deportations took place on Feb 10, 1940.

     

     

     Those 4-5 months of waiting to see what would happen?  What was that like?  What happened in those months as the Russians demanded that all ex soldiers report to the NKVD offices, the order and searches for any weapons, guns rifles ,… the discrimination at the hands of  the locals,  possessions being stolen, confiscated, fearing for the safety of your loved ones, your wife, your children, your old helpless grandparents,,  etc..

     

    What did really happen then ?

     

    Regards

     


    (Message over 64 KB, truncated)

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.