Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [JewishKeidan] Memorial ceremony on August 29 2010

Expand Messages
 • Beverly
  can someone take a video or photographs and post it after the memorial?  todah. ... From: yakubovskisara Subject: [JewishKeidan]
  Message 1 of 5 , Aug 17, 2010
  • 0 Attachment
   can someone take a video or photographs and post it after the memorial?  todah.


   --- On Mon, 8/16/10, yakubovskisara <sarayaku@...> wrote:

   From: yakubovskisara <sarayaku@...>
   Subject: [JewishKeidan] Memorial ceremony on August 29 2010
   To: JewishKeidan@yahoogroups.com
   Date: Monday, August 16, 2010, 8:35 PM

    


   ìçáøé ÷äéìú éåöàé ÷ééãàï – ùìåí øá !

   îãé ùðä àðå ðôâùéí ìàæëøú îùôçúðå ùðøöçå á÷ééãàï á- 28.08.1941.

   âí äùðä ðôâù á- éåí à' 29.08.2010 áùòä 17:45 áàåúå äî÷åí – ë- 100 î' àçøé äùòø äøàùé
   ùì áéú äòìîéï äéùï ùì çåìåï, ìéã äñôñìéí, åîùí ðöà ìëéååï äîöáä.
   ìöòøðå, äãåø äøàùåï ùì äðéöåìéí åäîééñãéí ùì äòîåúä ùìðå áøåáå ëáø àéððå, åàéï ìðå àú äëúåáåú åäèìôåðéí ùì äãåø äùðé.
   ìëï ðùîç àí ëì àçã/àçú îëí éòáéø àú äúàøéê äð"ì ìàðùéí ùéëåìéí ìäéåú îòåðééðéí ìäùúúó åîøâéùéí àú òöîí ëùééëéí ì÷äéìä.

   ááøëä,
   àøéä ùö'øá÷åá
   îæëéø äòîåúä.
   0527-909-743
   ashcherbakov@...


   Shalom to our Keidaner Friends,
   As each year, we are going to commemorate our families, murdered in Keidan on August 28, 1941.
   We'll meet on Sunday, 29.8.2010, at 17:45 at the same place - near the benches, about 100 meters beyond the main entrance gate to the old cemetery of Holon. From there we'll walk together to the Memorial dedicated to victims of Keidan.
   Unfortunately, the majority of the first generation of survivors and founders of our association are not with us any more and we have no addresses and/or phone numbers of the second generation. Therefore we welcome each recipient of this announcement to pass this information to people who may be interested to join us and feel a part of the community.

   With best regards,
   Arie Shcherbakov
   Secretary of the association
   0527-909-743
   ashcherbakov@...


  • Barbera Levin
   Shalom Arie I am a first generation of a survivor from Keidan, my father who emigrated to South Africa prior to the Shoah. Thank you for letting me know about
   Message 2 of 5 , Aug 18, 2010
   • 0 Attachment

    Shalom Arie

     I am a first generation of a survivor from Keidan, my father who emigrated to South Africa prior to the Shoah. Thank you for letting me know about the memorial. Unfortunately we live in London and won’t be able to attend but will be in Shul on 28 August. My father’s whole family perished so I am so grateful to be told of the service on 29 August.

    With gratitude

    Kind regards

    Barbara Levin

     


    From: JewishKeidan@yahoogroups.com [mailto:JewishKeidan@yahoogroups.com] On Behalf Of yakubovskisara
    Sent: 17 August 2010 01:36
    To: JewishKeidan@yahoogroups.com
    Subject: [JewishKeidan] Memorial ceremony on August 29 2010

     

         ìçáøé ÷äéìú éåöàé ÷ééãàï – ùìåí øá !

    îãé ùðä àðå ðôâùéí ìàæëøú îùôçúðå ùðøöçå á÷ééãàï á- 28.08.1941.

    âí äùðä ðôâù á- éåí à' 29.08.2010 áùòä 17:45 áàåúå äî÷åí – ë- 100 î' àçøé äùòø äøàùé
    ùì áéú äòìîéï äéùï ùì çåìåï, ìéã äñôñìéí, åîùí ðöà ìëéååï äîöáä.
    ìöòøðå, äãåø äøàùåï ùì äðéöåìéí åäîééñãéí ùì äòîåúä ùìðå áøåáå ëáø àéððå, åàéï ìðå àú äëúåáåú åäèìôåðéí ùì äãåø äùðé.
    ìëï ðùîç àí ëì àçã/àçú îëí éòáéø àú äúàøéê äð"ì ìàðùéí ùéëåìéí ìäéåú îòåðééðéí ìäùúúó åîøâéùéí àú òöîí ëùééëéí ì÷äéìä.

    ááøëä,
    àøéä ùö'øá÷åá
    îæëéø äòîåúä.
    0527-909-743
    ashcherbakov@...


    Shalom to our Keidaner Friends,
    As each year, we are going to commemorate our families, murdered in Keidan on August 28, 1941.
    We'll meet on Sunday, 29.8.2010, at 17:45 at the same place - near the benches, about 100 meters beyond the main entrance gate to the old cemetery of Holon. From there we'll walk together to the Memorial dedicated to victims of Keidan.
    Unfortunately, the majority of the first generation of survivors and founders of our association are not with us any more and we have no addresses and/or phone numbers of the second generation. Therefore we welcome each recipient of this announcement to pass this information to people who may be interested to join us and feel a part of the community.

    With best regards,
    Arie Shcherbakov
    Secretary of the association
    0527-909-743
    ashcherbakov@...

   • Tamar Dothan
    Hello Barbera, As I don t have your e mail , I am writing you through the Keidan group. Please let me know if Levin is your maiden name, as my ggg-father was
    Message 3 of 5 , Aug 18, 2010
    • 0 Attachment
     Hello Barbera,
      
     As I don't have  your e mail , I am writing you  through the Keidan group. Please let me know if Levin is your maiden name, as my ggg-father was Pesach Levin who lived in Keidan.
      
     Please respond using my e mail dothan-t@...
      
     Thank you,
      
     Tamar Dothan
     Jerusalem
      
     ----- Original Message -----
     Sent: Wednesday, August 18, 2010 6:47 PM
     Subject: RE: [JewishKeidan] Memorial ceremony on August 29 2010

      

     Shalom Arie

      I am a first generation of a survivor from Keidan, my father who emigrated to South Africa prior to the Shoah. Thank you for letting me know about the memorial. Unfortunately we live in London and won’t be able to attend but will be in Shul on 28 August. My father’s whole family perished so I am so grateful to be told of the service on 29 August.

     With gratitude

     Kind regards

     Barbara Levin


     From: JewishKeidan@yahoogroups.com [mailto:JewishKeidan@yahoogroups.com] On Behalf Of yakubovskisara
     Sent: 17 August 2010 01:36
     To: JewishKeidan@yahoogroups.com
     Subject: [JewishKeidan] Memorial ceremony on August 29 2010

           ìçáøé ÷äéìú éåöàé ÷ééãàï – ùìåí øá !

     îãé ùðä àðå ðôâùéí ìàæëøú îùôçúðå ùðøöçå á÷ééãàï á- 28.08.1941.

     âí äùðä ðôâù á- éåí à' 29.08.2010 áùòä 17:45 áàåúå äî÷åí – ë- 100 î' àçøé äùòø äøàùé
     ùì áéú äòìîéï äéùï ùì çåìåï, ìéã äñôñìéí, åîùí ðöà ìëéååï äîöáä.
     ìöòøðå, äãåø äøàùåï ùì äðéöåìéí åäîééñãéí ùì äòîåúä ùìðå áøåáå ëáø àéððå, åàéï ìðå àú äëúåáåú åäèìôåðéí ùì äãåø äùðé.
     ìëï ðùîç àí ëì àçã/àçú îëí éòáéø àú äúàøéê äð"ì ìàðùéí ùéëåìéí ìäéåú îòåðééðéí ìäùúúó åîøâéùéí àú òöîí ëùééëéí ì÷äéìä.

     ááøëä,
     àøéä ùö'øá÷åá
     îæëéø äòîåúä.
     0527-909-743
     ashcherbakov@...


     Shalom to our Keidaner Friends,
     As each year, we are going to commemorate our families, murdered in Keidan on August 28, 1941.
     We'll meet on Sunday, 29.8.2010, at 17:45 at the same place - near the benches, about 100 meters beyond the main entrance gate to the old cemetery of Holon. From there we'll walk together to the Memorial dedicated to victims of Keidan.
     Unfortunately, the majority of the first generation of survivors and founders of our association are not with us any more and we have no addresses and/or phone numbers of the second generation. Therefore we welcome each recipient of this announcement to pass this information to people who may be interested to join us and feel a part of the community.

     With best regards,
     Arie Shcherbakov
     Secretary of the association
     0527-909-743
     ashcherbakov@...

    • Alice Borden
     My mother s maiden name was Leven. Her mother came from Keidan but her father came from Vilna. That would be where the names Leven, Levin &Levin would
     Message 4 of 5 , Sep 12, 2010
     • 0 Attachment
      My mother's maiden name was Leven. Her mother came from Keidan but her father came from Vilna. That would be where the names Leven, Levin &Levin would originate. Alice

                    To: JewishKeidan@yahoogroups.com
      From: dothan-t@...
      Date: Wed, 18 Aug 2010 20:18:53 +0300
      Subject: Re: [JewishKeidan] Memorial ceremony on August 29 2010

       
      Hello Barbera,
       
      As I don't have  your e mail , I am writing you  through the Keidan group. Please let me know if Levin is your maiden name, as my ggg-father was Pesach Levin who lived in Keidan.
       
      Please respond using my e mail dothan-t@...
       
      Thank you,
       
      Tamar Dothan
      Jerusalem
       
      ----- Original Message -----
      Sent: Wednesday, August 18, 2010 6:47 PM
      Subject: RE: [JewishKeidan] Memorial ceremony on August 29 2010

       

      Shalom Arie

       I am a first generation of a survivor from Keidan, my father who emigrated to South Africa prior to the Shoah. Thank you for letting me know about the memorial. Unfortunately we live in London and won’t be able to attend but will be in Shul on 28 August. My father’s whole family perished so I am so grateful to be told of the service on 29 August.

      With gratitude

      Kind regards

      Barbara Levin


      From: JewishKeidan@yahoogroups.com [mailto:JewishKeidan@yahoogroups.com] On Behalf Of yakubovskisara
      Sent: 17 August 2010 01:36
      To: JewishKeidan@yahoogroups.com
      Subject: [JewishKeidan] Memorial ceremony on August 29 2010

             ìçáøé ÷äéìú éåöàé ÷ééãàï – ùìåí øá !

      îãé ùðä àðå ðôâùéí ìàæëøú îùôçúðå ùðøöçå á÷ééãàï á- 28.08.1941.

      âí äùðä ðôâù á- éåí à' 29.08.2010 áùòä 17:45 áàåúå äî÷åí – ë- 100 î' àçøé äùòø äøàùé
      ùì áéú äòìîéï äéùï ùì çåìåï, ìéã äñôñìéí, åîùí ðöà ìëéååï äîöáä.
      ìöòøðå, äãåø äøàùåï ùì äðéöåìéí åäîééñãéí ùì äòîåúä ùìðå áøåáå ëáø àéððå, åàéï ìðå àú äëúåáåú åäèìôåðéí ùì äãåø äùðé.
      ìëï ðùîç àí ëì àçã/àçú îëí éòáéø àú äúàøéê äð"ì ìàðùéí ùéëåìéí ìäéåú îòåðééðéí ìäùúúó åîøâéùéí àú òöîí ëùééëéí ì÷äéìä.

      ááøëä,
      àøéä ùö'øá÷åá
      îæëéø äòîåúä.
      0527-909-743
      ashcherbakov@...


      Shalom to our Keidaner Friends,
      As each year, we are going to commemorate our families, murdered in Keidan on August 28, 1941.
      We'll meet on Sunday, 29.8.2010, at 17:45 at the same place - near the benches, about 100 meters beyond the main entrance gate to the old cemetery of Holon. From there we'll walk together to the Memorial dedicated to victims of Keidan.
      Unfortunately, the majority of the first generation of survivors and founders of our association are not with us any more and we have no addresses and/or phone numbers of the second generation. Therefore we welcome each recipient of this announcement to pass this information to people who may be interested to join us and feel a part of the community.

      With best regards,
      Arie Shcherbakov
      Secretary of the association
      0527-909-743
      ashcherbakov@...     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.