Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

491Memorial ceremony on August 29 2010

Expand Messages
 • yakubovskisara
  Aug 16, 2010
   ìçáøé ÷äéìú éåöàé ÷ééãàï – ùìåí øá !

   îãé ùðä àðå ðôâùéí ìàæëøú îùôçúðå ùðøöçå á÷ééãàï á- 28.08.1941.

   âí äùðä ðôâù á- éåí à' 29.08.2010 áùòä 17:45 áàåúå äî÷åí – ë- 100 î' àçøé äùòø äøàùé
   ùì áéú äòìîéï äéùï ùì çåìåï, ìéã äñôñìéí, åîùí ðöà ìëéååï äîöáä.
   ìöòøðå, äãåø äøàùåï ùì äðéöåìéí åäîééñãéí ùì äòîåúä ùìðå áøåáå ëáø àéððå, åàéï ìðå àú äëúåáåú åäèìôåðéí ùì äãåø äùðé.
   ìëï ðùîç àí ëì àçã/àçú îëí éòáéø àú äúàøéê äð"ì ìàðùéí ùéëåìéí ìäéåú îòåðééðéí ìäùúúó åîøâéùéí àú òöîí ëùééëéí ì÷äéìä.

   ááøëä,
   àøéä ùö'øá÷åá
   îæëéø äòîåúä.
   0527-909-743
   ashcherbakov@...
   Shalom to our Keidaner Friends,
   As each year, we are going to commemorate our families, murdered in Keidan on August 28, 1941.
   We'll meet on Sunday, 29.8.2010, at 17:45 at the same place - near the benches, about 100 meters beyond the main entrance gate to the old cemetery of Holon. From there we'll walk together to the Memorial dedicated to victims of Keidan.
   Unfortunately, the majority of the first generation of survivors and founders of our association are not with us any more and we have no addresses and/or phone numbers of the second generation. Therefore we welcome each recipient of this announcement to pass this information to people who may be interested to join us and feel a part of the community.

   With best regards,
   Arie Shcherbakov
   Secretary of the association
   0527-909-743
   ashcherbakov@...
  • Show all 5 messages in this topic