Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Request

Expand Messages
 • teddy_trueblood
  It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus. They
  Message 1 of 23 , Jul 5, 2008

   It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus.

   They both render Is. 9:6 as:

   "For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him."

   Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6 as found in our English Bibles.

   .....................................


   --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
   >
   > Another question, please.
   > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and how is translated there Isaiah 9:6
   > Thank's a lot.
   > John
   >
   >
   >
   > ----- Original Message ----
   > From: takacs ianos iul41@...
   > To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
   > Sent: Friday, July 4, 2008 5:57:51 PM
   > Subject: Re: [JWquestions-and_answers] Re: Request
   >
   >
   > Thank you very much.
   > It is a very good document.
   > John
   >
   >
   >
   > ----- Original Message ----
   > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com>
   > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
   > Sent: Thursday, July 3, 2008 9:57:50 PM
   > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
   >
   >
   > Click on the following and then select "History of the Trinity":
   > http://groups. yahoo.com/ group/JWquestion s-and_answers/ files/Trinity/ 
   >
   > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, "iul41" iul41@ wrote:
   > >
   > > Hi,
   > > Somebody sent me a mail about
   > > Pythagoras and Pythagoreanism
   > > (From "History of the 'Christian' Trinity" in the Files section here:
   > > Files->Trinity-> History of the 'Christian' Trinity )
   > >
   > > and
   > >
   > > a short commentary before this.
   > >
   > > If somebody have this letter, pls sent me again.
   > > Thank's a lot.
   > > John
   > >
   >

  • takacs ianos
   Thank s a lot brother, this is a great resource. Another question How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic Targums? Thank s a lot John ... From:
   Message 2 of 23 , Jul 6, 2008
    Thank's a lot brother, this is a great resource.
    Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic Targums?
    Thank's a lot
    John

    ----- Original Message ----
    From: teddy_trueblood <no_reply@yahoogroups.com>
    To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
    Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
    Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request

    It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus.

    They both render Is. 9:6 as:

    "For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him."

    Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6 as found in our English Bibles.

    ............ ......... ......... .......


    --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
    >
    > Another question, please.
    > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and how is translated there Isaiah 9:6
    > Thank's a lot.
    > John
    >
    >
    >
    > ----- Original Message ----
    > From: takacs ianos iul41@...
    > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
    > Sent: Friday, July 4, 2008 5:57:51 PM
    > Subject: Re: [JWquestions- and_answers] Re: Request
    >
    >
    > Thank you very much.
    > It is a very good document.
    > John
    >
    >
    >
    > ----- Original Message ----
    > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com>
    > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
    > Sent: Thursday, July 3, 2008 9:57:50 PM
    > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
    >
    >
    > Click on the following and then select "History of the Trinity":
    > http://groups. yahoo.com/ group/JWquestion s-and_answers/ files/Trinity/ 
    >
    > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, "iul41" iul41@ wrote:
    > >
    > > Hi,
    > > Somebody sent me a mail about
    > > Pythagoras and Pythagoreanism
    > > (From "History of the 'Christian' Trinity" in the Files section here:
    > > Files->Trinity-> History of the 'Christian' Trinity )
    > >
    > > and
    > >
    > > a short commentary before this.
    > >
    > > If somebody have this letter, pls sent me again.
    > > Thank's a lot.
    > > John
    > >
    >


   • teddy_trueblood
    This is all I ve found: Is. 9:6 So what is in this person s name. I submit that all of the terms but the last one Sar Shalom are not part of the person s
    Message 3 of 23 , Jul 6, 2008

     This is all I've found:

      Is. 9:6

     "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
      
     Targum Yonatan:
     àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà áÌÀéåÉîåÉäÄé
      
     "Translation:
      
     "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace will increase upon us."
      
     "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz ( ôÌÆìÆà éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad ( àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring peace in his days." - http://jewishcountermissionary.blogspot.com/


     --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
     >
     > Thank's a lot brother, this is a great resource.
     > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic Targums?
     > Thank's a lot
     > John
     >
     >
     >
     > ----- Original Message ----
     > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroups.com
     > To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
     > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
     > Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request
     >
     >
     > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus.
     > They both render Is. 9:6 as:
     > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him."
     > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6 as found in our English Bibles.
     > ............ ......... ......... .......
     >
     > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@ wrote:
     > >
     > > Another question, please.
     > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and how is translated there Isaiah 9:6
     > > Thank's a lot.
     > > John

    • takacs ianos
     Thank s again. It looks like a pharaphase... Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how is Is. 9:6? ... From: teddy_trueblood
     Message 4 of 23 , Jul 7, 2008
      Thank's again. It looks like a pharaphase...
      Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how is Is. 9:6?

      ----- Original Message ----
      From: teddy_trueblood <no_reply@yahoogroups.com>
      To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
      Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
      Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request

      This is all I've found:

       Is. 9:6

      "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
       
      Targum Yonatan:
      àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà áÌÀéåÉîåÉäÄé
       
      "Translation:
       
      "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace will increase upon us."
       
      "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz ( ôÌÆìÆà éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad ( àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot. com/


      --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
      >
      > Thank's a lot brother, this is a great resource.
      > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic Targums?
      > Thank's a lot
      > John
      >
      >
      >
      > ----- Original Message ----
      > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
      > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
      > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
      > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
      >
      >
      > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus.
      > They both render Is. 9:6 as:
      > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him."
      > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6 as found in our English Bibles.
      > ............ ......... ......... .......
      >
      > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@ wrote:
      > >
      > > Another question, please.
      > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and how is translated there Isaiah 9:6
      > > Thank's a lot.
      > > John


     • teddy_trueblood
      As usually understood, the Torah is the first five books of the OT (the writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah. However, the OT
      Message 5 of 23 , Jul 7, 2008
       As usually understood, the Torah is the first five books of the OT (the
       writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah.
       However, the OT also includes much more as found in the Masoretic Text.
       There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written as:

       "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will-be
       the-government on shoulder-of-him and-he-will-call name-of-him
       Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
       Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament,
       Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
       --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, takacs ianos <iul41@...>
       wrote:
       >
       > Thank's again. It looks like a pharaphase...
       > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how is
       Is. 9:6?
       >
       >
       >
       > ----- Original Message ----
       > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroups.com
       > To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
       > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
       > Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request
       >
       >
       > This is all I've found:
       > Is. 9:6
       > "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but
       the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are
       descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of
       Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
       >
       > Targum Yonatan:
       > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
       àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì
       àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï
       ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
       ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
       áÌÀéåÉîåÉäÄé
       >
       > "Translation:
       >
       > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to
       us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe
       it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the
       Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace
       will increase upon us."
       >
       > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz ( ôÌÆìÆà
       éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
       àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of
       G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was
       "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful
       Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days
       peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the
       words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring
       peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot. com/
       >
       > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
       wrote:
       > >
       > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
       > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic
       Targums?
       > > Thank's a lot
       > > John
       > >
       > >
       > >
       > > ----- Original Message ----
       > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
       > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
       > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
       > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
       > >
       > >
       > > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint
       which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and
       Codex Sinaiticus.
       > > They both render Is. 9:6 as:
       > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
       government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger
       [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the
       princes, and health to him."
       > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6
       as found in our English Bibles.
       > > ............ ......... ......... .......
       > >
       > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
       iul41@ wrote:
       > > >
       > > > Another question, please.
       > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and
       how is translated there Isaiah 9:6
       > > > Thank's a lot.
       > > > John
       >
      • geri elmer
       This is wonderful research. ... From: takacs ianos Subject: Re: [JWquestions-and_answers] Re: Request To:
       Message 6 of 23 , Jul 7, 2008
        This is wonderful research.

        --- On Mon, 7/7/08, takacs ianos <iul41@...> wrote:
        From: takacs ianos <iul41@...>
        Subject: Re: [JWquestions-and_answers] Re: Request
        To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
        Date: Monday, July 7, 2008, 1:08 PM

        Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
        Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how is Is. 9:6?

        ----- Original Message ----
        From: teddy_trueblood <no_reply@yahoogroup s.com>
        To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
        Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
        Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request

        This is all I've found:

         Is. 9:6

        "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
         
        Targum Yonatan:
        àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà áÌÀéåÉîåÉäÄé
         
        "Translation:
         
        "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace will increase upon us."
         
        "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz ( ôÌÆìÆà éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad ( àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot. com/


        --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
        >
        > Thank's a lot brother, this is a great resource.
        > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic Targums?
        > Thank's a lot
        > John
        >
        >
        >
        > ----- Original Message ----
        > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
        > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
        > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
        > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
        >
        >
        > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus.
        > They both render Is. 9:6 as:
        > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him."
        > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6 as found in our English Bibles.
        > ............ ......... ......... .......
        >
        > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@ wrote:
        > >
        > > Another question, please.
        > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and how is translated there Isaiah 9:6
        > > Thank's a lot.
        > > John       • takacs ianos
        OK. Yes. This is not in Torah. The NIV International Hebrew English text is translated by christians? If yes, could you give me a judaist translation, please?
        Message 7 of 23 , Jul 8, 2008
         OK. Yes. This is not in Torah.
         The NIV International Hebrew English text is translated by christians?
         If yes, could you give me a judaist translation, please?
         Thank's again

         ----- Original Message ----
         From: teddy_trueblood <no_reply@yahoogroups.com>
         To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
         Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
         Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request         As usually understood, the Torah is the first five books of the OT (the
         writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah.
         However, the OT also includes much more as found in the Masoretic Text.
         There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written as:

         "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will- be
         the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
         Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
         Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament,
         Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.

         --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos <iul41@...>
         wrote:

         >
         > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
         > Well, a last question in this
         subject. In jewish common Torah, how is
         Is. 9:6?
         >
         >
         >
         > ----- Original Message ----
         > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
         > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
         > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
         > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
         >
         >
         > This is all I've found:
         > Is. 9:6
         > "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but
         the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are
         descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of
         Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
         >
         >
         Targum Yonatan:
         > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
         àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì
         àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï
         ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
         ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
         áÌÀéåÉîåÉäÄé
         >
         > "Translation:
         >
         > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to
         us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe
         it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the
         Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace
         will increase upon us."
         >
         > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz (
         ôÌÆìÆà
         éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
         àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of
         G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was
         "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful
         Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days
         peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the
         words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring
         peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot. com/
         >
         > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
         wrote:
         > >
         > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
         > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic
         Targums?
         > > Thank's a lot
         > >
         John
         > >
         > >
         > >
         > > ----- Original Message ----
         > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
         > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
         > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
         > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
         > >
         > >
         > > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint
         which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and
         Codex Sinaiticus.
         > > They both render Is. 9:6 as:
         > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
         government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger
         [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the
         princes, and health to him."
         > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6
         as found in our English Bibles.
         > > ............ ......... ......... .......
         > >
         > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
         iul41@ wrote:
         > > >
         > > > Another question, please.
         > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and
         how is translated there Isaiah 9:6
         > > > Thank's a lot.
         > > > John
         >


        • teddy_trueblood
         Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians, the literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the interlinear version provided
         Message 8 of 23 , Jul 8, 2008

          Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians, the literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the interlinear version provided earlier is essentially the same.

          When it is rendered into English in a more readable form, there must be some interpretation to make it understandable to modern English speakers.  So, although others would render the word-for-word literal translation of the Masoretic text here essentially the same as has already been provided, their translating it into a Bible will reflect their own interpretations.

          Here, then are the only two translations I have by the Jewish Publication Society (JPS):

          "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father, the Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The Holy Scriptures.

          And,

          "The Mighty God is planning grace,

          "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.


          --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
          >
          > OK. Yes. This is not in Torah.
          > The NIV International Hebrew English text is translated by christians?
          > If yes, could you give me a judaist translation, please?
          > Thank's again
          >
          >
          >
          > ----- Original Message ----
          > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroups.com
          > To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
          > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
          > Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request
          >
          >
          >
          >
          > As usually understood, the Torah is the first five books of the OT (the
          > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah.
          > However, the OT also includes much more as found in the Masoretic Text.
          > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written as:
          >
          > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will- be
          > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
          > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
          > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament,
          > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
          >
          > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
          > wrote:
          > >
          > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
          > > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how is
          > Is. 9:6?
          > >
          > >
          > >
          > > ----- Original Message ----
          > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
          > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
          > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
          > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
          > >
          > >
          > > This is all I've found:
          > > Is. 9:6
          > > "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but
          > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are
          > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of
          > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
          > >
          > > Targum Yonatan:
          > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
          > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì
          > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï
          > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
          > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
          > áÌÀéåÉîåÉäÄé
          > >
          > > "Translation:
          > >
          > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to
          > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe
          > it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the
          > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace
          > will increase upon us."
          > >
          > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz ( ôÌÆìÆà
          > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
          > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of
          > G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was
          > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful
          > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days
          > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the
          > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring
          > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot. com/
          > >
          > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
          > wrote:
          > > >
          > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
          > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic
          > Targums?
          > > > Thank's a lot
          > > > John
          > > >
          > > >
          > > >
          > > > ----- Original Message ----
          > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
          > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
          > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
          > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
          > > >
          > > >
          > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint
          > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and
          > Codex Sinaiticus.
          > > > They both render Is. 9:6 as:
          > > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
          > government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger
          > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the
          > princes, and health to him."
          > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6
          > as found in our English Bibles.
          > > > ............ ......... ......... .......
          > > >
          > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
          > iul41@ wrote:
          > > > >
          > > > > Another question, please.
          > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and
          > how is translated there Isaiah 9:6
          > > > > Thank's a lot.
          > > > > John
          > >
          >

         • takacs ianos
          Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English translation of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our modern Bibles. But I
          Message 9 of 23 , Jul 9, 2008
           Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English translation of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our modern Bibles.
           But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for Mighty God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew, becouse I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in Genesis 6:4 part b? Or I am wrong?
           In other places I find that the word El is translated with Mighty in Ezekiel 32:21.
           Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty, if El is mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
           What is the truth?
           I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty Hero.
           Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
           Thank's a lot.
           John

           ----- Original Message ----
           From: teddy_trueblood <no_reply@yahoogroups.com>
           To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
           Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
           Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request

           Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians, the literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the interlinear version provided earlier is essentially the same.

           When it is rendered into English in a more readable form, there must be some interpretation to make it understandable to modern English speakers.  So, although others would render the word-for-word literal translation of the Masoretic text here essentially the same as has already been provided, their translating it into a Bible will reflect their own interpretations.

           Here, then are the only two translations I have by the Jewish Publication Society (JPS):

           "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father, the Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The Holy Scriptures.

           And,

           "The Mighty God is planning grace,

           "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.


           --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
           >
           > OK. Yes. This is not in Torah.
           > The NIV International Hebrew English text is translated by christians?
           > If yes, could you give me a judaist translation, please?
           > Thank's again
           >
           >
           >
           > ----- Original Message ----
           > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
           > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
           > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
           > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
           >
           >
           >
           >
           > As usually understood, the Torah is the first five books of the OT (the
           > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah.
           > However, the OT also includes much more as found in the Masoretic Text.
           > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written as:
           >
           > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will- be
           > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
           > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
           > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament,
           > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
           >
           > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
           > wrote:
           > >
           > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
           > > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how is
           > Is. 9:6?
           > >
           > >
           > >
           > > ----- Original Message ----
           > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
           > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
           > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
           > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
           > >
           > >
           > > This is all I've found:
           > > Is. 9:6
           > > "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but
           > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are
           > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of
           > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
           > >
           > > Targum Yonatan:
           > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
           > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì
           > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï
           > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
           > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
           > áÌÀéåÉîåÉäÄé
           > >
           > > "Translation:
           > >
           > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to
           > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe
           > it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the
           > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace
           > will increase upon us."
           > >
           > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz ( ôÌÆìÆà
           > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
           > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of
           > G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was
           > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful
           > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days
           > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the
           > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring
           > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot. com/
           > >
           > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
           > wrote:
           > > >
           > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
           > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic
           > Targums?
           > > > Thank's a lot
           > > > John
           > > >
           > > >
           > > >
           > > > ----- Original Message ----
           > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
           > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
           > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
           > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
           > > >
           > > >
           > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint
           > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and
           > Codex Sinaiticus.
           > > > They both render Is. 9:6 as:
           > > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
           > government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger
           > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the
           > princes, and health to him."
           > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6
           > as found in our English Bibles.
           > > > ............ ......... ......... .......
           > > >
           > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
           > iul41@ wrote:
           > > > >
           > > > > Another question, please.
           > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and
           > how is translated there Isaiah 9:6
           > > > > Thank's a lot.
           > > > > John
           > >
           >


          • teddy_trueblood
           Yes, some Bibles have translated El Gibbor as Mighty Hero, Divine Hero, etc. For much more about this famous scripture see pages 2-4 in the following
           Message 10 of 23 , Jul 9, 2008

             

            Yes, some Bibles have translated 'El Gibbor' as "Mighty Hero," "Divine Hero," etc.  For much more about this famous scripture see pages 2-4 in the following file:

            http://f1.grp.yahoofs.com/v1/wBh1SKDJN2MFd6O23C1u-ZQH4pHUlw4fQir1FsrLaWqcVJVid4PYchRJNvSClFJqoMv-jAJoVLZ6B4rSDBz1aQ/Trinity/NAME.rtf


            --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
            >
            > Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English translation of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our modern Bibles.
            > But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for Mighty God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew, becouse I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in Genesis 6:4 part b? Or I am wrong?
            > In other places I find that the word El is translated with Mighty in Ezekiel 32:21.
            > Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty, if El is mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
            > What is the truth?
            > I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty Hero.
            > Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
            > Thank's a lot.
            > John
            >
            >
            >
            > ----- Original Message ----
            > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroups.com
            > To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
            > Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
            > Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request
            >
            >
            > Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians, the literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the interlinear version provided earlier is essentially the same.
            > When it is rendered into English in a more readable form, there must be some interpretation to make it understandable to modern English speakers.  So, although others would render the word-for-word literal translation of the Masoretic text here essentially the same as has already been provided, their translating it into a Bible will reflect their own interpretations.
            > Here, then are the only two translations I have by the Jewish Publication Society (JPS):
            > "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father, the Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The Holy Scriptures.
            > And,
            > "The Mighty God is planning grace,
            > "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.
            >
            > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@ wrote:
            > >
            > > OK. Yes. This is not in Torah.
            > > The NIV International Hebrew English text is translated by christians?
            > > If yes, could you give me a judaist translation, please?
            > > Thank's again
            > >
            > >
            > >
            > > ----- Original Message ----
            > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
            > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
            > > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
            > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
            > >
            > >
            > >
            > >
            > > As usually understood, the Torah is the first five books of the OT (the
            > > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah.
            > > However, the OT also includes much more as found in the Masoretic Text.
            > > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written as:
            > >
            > > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will- be
            > > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
            > > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
            > > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament,
            > > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
            > >
            > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
            > > wrote:
            > > >
            > > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
            > > > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how is
            > > Is. 9:6?
            > > >
            > > >
            > > >
            > > > ----- Original Message ----
            > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
            > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
            > > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
            > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
            > > >
            > > >
            > > > This is all I've found:
            > > > Is. 9:6
            > > > "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but
            > > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are
            > > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of
            > > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
            > > >
            > > > Targum Yonatan:
            > > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
            > > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì
            > > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï
            > > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
            > > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
            > > áÌÀéåÉîåÉäÄé
            > > >
            > > > "Translation:
            > > >
            > > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to
            > > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe
            > > it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the
            > > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace
            > > will increase upon us."
            > > >
            > > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz ( ôÌÆìÆà
            > > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
            > > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of
            > > G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was
            > > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful
            > > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days
            > > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the
            > > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring
            > > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot. com/
            > > >
            > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
            > > wrote:
            > > > >
            > > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
            > > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic
            > > Targums?
            > > > > Thank's a lot
            > > > > John
            > > > >
            > > > >
            > > > >
            > > > > ----- Original Message ----
            > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
            > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
            > > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
            > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
            > > > >
            > > > >
            > > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint
            > > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and
            > > Codex Sinaiticus.
            > > > > They both render Is. 9:6 as:
            > > > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
            > > government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger
            > > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the
            > > princes, and health to him."
            > > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6
            > > as found in our English Bibles.
            > > > > ............ ......... ......... .......
            > > > >
            > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
            > > iul41@ wrote:
            > > > > >
            > > > > > Another question, please.
            > > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and
            > > how is translated there Isaiah 9:6
            > > > > > Thank's a lot.
            > > > > > John
            > > >
            > >
            >

           • teddy_trueblood
            I forgot to answer your last question. Yes, el gibbor is found at Isaiah 10:21. ...
            Message 11 of 23 , Jul 9, 2008

             I forgot to answer your last question.  Yes, 'el gibbor' is found at Isaiah 10:21.


             --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, teddy_trueblood <no_reply@...> wrote:
             >
             >
             >
             >
             > Yes, some Bibles have translated 'El Gibbor' as "Mighty Hero," "Divine
             > Hero," etc. For much more about this famous scripture see pages 2-4 in
             > the following file:
             >
             > http://f1.grp.yahoofs.com/v1/wBh1SKDJN2MFd6O23C1u-ZQH4pHUlw4fQir1FsrLaWq\
             > cVJVid4PYchRJNvSClFJqoMv-jAJoVLZ6B4rSDBz1aQ/Trinity/NAME.rtf
             > <http://f1.grp.yahoofs.com/v1/wBh1SKDJN2MFd6O23C1u-ZQH4pHUlw4fQir1FsrLaW\
             > qcVJVid4PYchRJNvSClFJqoMv-jAJoVLZ6B4rSDBz1aQ/Trinity/NAME.rtf>
             >
             >
             > --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, takacs ianos iul41@
             > wrote:
             > >
             > > Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English translation
             > of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our
             > modern Bibles.
             > > But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for Mighty
             > God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew, becouse
             > I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in Genesis 6:4
             > part b? Or I am wrong?
             > > In other places I find that the word El is translated with Mighty in
             > Ezekiel 32:21.
             > > Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty, if El is
             > mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
             > > What is the truth?
             > > I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty Hero.
             > > Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
             > > Thank's a lot.
             > > John
             > >
             > >
             > >
             > > ----- Original Message ----
             > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroups.com
             > > To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
             > > Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
             > > Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request
             > >
             > >
             > > Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians, the
             > literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the interlinear
             > version provided earlier is essentially the same.
             > > When it is rendered into English in a more readable form, there must
             > be some interpretation to make it understandable to modern English
             > speakers. So, although others would render the word-for-word literal
             > translation of the Masoretic text here essentially the same as has
             > already been provided, their translating it into a Bible will reflect
             > their own interpretations.
             > > Here, then are the only two translations I have by the Jewish
             > Publication Society (JPS):
             > > "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father, the
             > Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The Holy
             > Scriptures.
             > > And,
             > > "The Mighty God is planning grace,
             > > "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.
             > >
             > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
             > wrote:
             > > >
             > > > OK. Yes. This is not in Torah.
             > > > The NIV International Hebrew English text is translated by
             > christians?
             > > > If yes, could you give me a judaist translation, please?
             > > > Thank's again
             > > >
             > > >
             > > >
             > > > ----- Original Message ----
             > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
             > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
             > > > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
             > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
             > > >
             > > >
             > > >
             > > >
             > > > As usually understood, the Torah is the first five books of the OT
             > (the
             > > > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah.
             > > > However, the OT also includes much more as found in the Masoretic
             > Text.
             > > > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written as:
             > > >
             > > > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will- be
             > > > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
             > > > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
             > > > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament,
             > > > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
             > > >
             > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
             > iul41@
             > > > wrote:
             > > > >
             > > > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
             > > > > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how
             > is
             > > > Is. 9:6?
             > > > >
             > > > >
             > > > >
             > > > > ----- Original Message ----
             > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
             > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
             > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
             > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
             > > > >
             > > > >
             > > > > This is all I've found:
             > > > > Is. 9:6
             > > > > "So what is in this person's name. I submit that all of the terms
             > but
             > > > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are
             > > > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum
             > of
             > > > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
             > > > >
             > > > > Targum Yonatan:
             > > > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
             > > > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì
             > > > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ
             > îÄï
             > > > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
             > > > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
             > > > áÌÀéåÉîåÉäÄé
             > > > >
             > > > > "Translation:
             > > > >
             > > > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to
             > us, to
             > > > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to
             > observe
             > > > it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the
             > > > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days
             > peace
             > > > will increase upon us."
             > > > >
             > > > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz (
             > ôÌÆìÆà
             > > > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
             > > > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that
             > of
             > > > G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned
             > was
             > > > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful
             > > > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days
             > > > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the
             > > > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will
             > bring
             > > > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot.
             > com/
             > > > >
             > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
             > iul41@
             > > > wrote:
             > > > > >
             > > > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
             > > > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic
             > > > Targums?
             > > > > > Thank's a lot
             > > > > > John
             > > > > >
             > > > > >
             > > > > >
             > > > > > ----- Original Message ----
             > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
             > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
             > > > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
             > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
             > > > > >
             > > > > >
             > > > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the
             > Septuagint
             > > > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and
             > > > Codex Sinaiticus.
             > > > > > They both render Is. 9:6 as:
             > > > > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
             > > > government is upon his shoulder: and his name is called the
             > Messenger
             > > > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon
             > the
             > > > princes, and health to him."
             > > > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is.
             > 9:6
             > > > as found in our English Bibles.
             > > > > > ............ ......... ......... .......
             > > > > >
             > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
             > > > iul41@ wrote:
             > > > > > >
             > > > > > > Another question, please.
             > > > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC,
             > and
             > > > how is translated there Isaiah 9:6
             > > > > > > Thank's a lot.
             > > > > > > John
             > > > >
             > > >
             > >
             >

            • takacs ianos
             It is amazing, but unfortunately I don t could opened this. Why? Please copy paste that information here. Thank s a lot ... From: teddy_trueblood
             Message 12 of 23 , Jul 10, 2008
              It is amazing, but unfortunately I don't could opened this. Why?
              Please copy paste that information here.
              Thank's a lot

              ----- Original Message ----
              From: teddy_trueblood <no_reply@yahoogroups.com>
              To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
              Sent: Wednesday, July 9, 2008 11:19:36 PM
              Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request

               

              Yes, some Bibles have translated 'El Gibbor' as "Mighty Hero," "Divine Hero," etc.  For much more about this famous scripture see pages 2-4 in the following file:

              http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl w4fQir1FsrLaWqcV JVid4PYchRJNvSCl FJqoMv-jAJoVLZ6B 4rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf


              --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
              >
              > Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English translation of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our modern Bibles.
              > But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for Mighty God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew, becouse I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in Genesis 6:4 part b? Or I am wrong?
              > In other places I find that the word El is translated with Mighty in Ezekiel 32:21.
              > Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty, if El is mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
              > What is the truth?
              > I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty Hero.
              > Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
              > Thank's a lot.
              > John
              >
              >
              >
              > ----- Original Message ----
              > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
              > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
              > Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
              > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
              >
              >
              > Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians, the literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the interlinear version provided earlier is essentially the same.
              > When it is rendered into English in a more readable form, there must be some interpretation to make it understandable to modern English speakers.  So, although others would render the word-for-word literal translation of the Masoretic text here essentially the same as has already been provided, their translating it into a Bible will reflect their own interpretations.
              > Here, then are the only two translations I have by the Jewish Publication Society (JPS):
              > "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father, the Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The Holy Scriptures.
              > And,
              > "The Mighty God is planning grace,
              > "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.
              >
              > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@ wrote:
              > >
              > > OK. Yes. This is not in Torah.
              > > The NIV International Hebrew English text is translated by christians?
              > > If yes, could you give me a judaist translation, please?
              > > Thank's again
              > >
              > >
              > >
              > > ----- Original Message ----
              > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
              > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
              > > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
              > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
              > >
              > >
              > >
              > >
              > > As usually understood, the Torah is the first five books of the OT (the
              > > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah.
              > > However, the OT also includes much more as found in the Masoretic Text.
              > > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written as:
              > >
              > > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will- be
              > > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
              > > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
              > > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament,
              > > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
              > >
              > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
              > > wrote:
              > > >
              > > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
              > > > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how is
              > > Is. 9:6?
              > > >
              > > >
              > > >
              > > > ----- Original Message ----
              > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
              > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
              > > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
              > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
              > > >
              > > >
              > > > This is all I've found:
              > > > Is. 9:6
              > > > "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but
              > > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are
              > > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of
              > > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
              > > >
              > > > Targum Yonatan:
              > > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
              > > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì
              > > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï
              > > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
              > > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
              > > áÌÀéåÉîåÉäÄé
              > > >
              > > > "Translation:
              > > >
              > > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to
              > > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe
              > > it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the
              > > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace
              > > will increase upon us."
              > > >
              > > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz ( ôÌÆìÆà
              > > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
              > > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of
              > > G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was
              > > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful
              > > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days
              > > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the
              > > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring
              > > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot. com/
              > > >
              > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
              > > wrote:
              > > > >
              > > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
              > > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic
              > > Targums?
              > > > > Thank's a lot
              > > > > John
              > > > >
              > > > >
              > > > >
              > > > > ----- Original Message ----
              > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
              > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
              > > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
              > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
              > > > >
              > > > >
              > > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint
              > > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and
              > > Codex Sinaiticus.
              > > > > They both render Is. 9:6 as:
              > > > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
              > > government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger
              > > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the
              > > princes, and health to him."
              > > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6
              > > as found in our English Bibles.
              > > > > ............ ......... ......... .......
              > > > >
              > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
              > > iul41@ wrote:
              > > > > >
              > > > > > Another question, please.
              > > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and
              > > how is translated there Isaiah 9:6
              > > > > > Thank's a lot.
              > > > > > John
              > > >
              > >
              >


             • takacs ianos
              Thank s. Exist El Gibbor in other places too? ... From: teddy_trueblood To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com Sent: Thursday,
              Message 13 of 23 , Jul 10, 2008
               Thank's. Exist El Gibbor in other places too?


               ----- Original Message ----
               From: teddy_trueblood <no_reply@yahoogroups.com>
               To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
               Sent: Thursday, July 10, 2008 12:00:11 AM
               Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request

               I forgot to answer your last question.  Yes, 'el gibbor' is found at Isaiah 10:21.


               --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, teddy_trueblood <no_reply@...> wrote:
               >
               >
               >
               >
               > Yes, some Bibles have translated 'El Gibbor' as "Mighty Hero," "Divine
               > Hero," etc. For much more about this famous scripture see pages 2-4 in
               > the following file:
               >
               > http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl w4fQir1FsrLaWq\
               > cVJVid4PYchRJNvSClF JqoMv-jAJoVLZ6B4 rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf
               > <http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl w4fQir1FsrLaW\
               > qcVJVid4PYchRJNvSCl FJqoMv-jAJoVLZ6B 4rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf>
               >
               >
               > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
               > wrote:
               > >
               > > Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English translation
               > of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our
               > modern Bibles.
               > > But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for Mighty
               > God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew, becouse
               > I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in Genesis 6:4
               > part b? Or I am wrong?
               > > In other places I find that the word El is translated with Mighty in
               > Ezekiel 32:21.
               > > Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty, if El is
               > mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
               > > What is the truth?
               > > I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty Hero.
               > > Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
               > > Thank's a lot.
               > > John
               > >
               > >
               > >
               > > ----- Original Message ----
               > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
               > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
               > > Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
               > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
               > >
               > >
               > > Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians, the
               > literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the interlinear
               > version provided earlier is essentially the same.
               > > When it is rendered into English in a more readable form, there must
               > be some interpretation to make it understandable to modern English
               > speakers. So, although others would render the word-for-word literal
               > translation of the Masoretic text here essentially the same as has
               > already been provided, their translating it into a Bible will reflect
               > their own interpretations.
               > > Here, then are the only two translations I have by the Jewish
               > Publication Society (JPS):
               > > "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father, the
               > Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The Holy
               > Scriptures.
               > > And,
               > > "The Mighty God is planning grace,
               > > "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.
               > >
               > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
               > wrote:
               > > >
               > > > OK. Yes. This is not in Torah.
               > > > The NIV International Hebrew English text is translated by
               > christians?
               > > > If yes, could you give me a judaist translation, please?
               > > > Thank's again
               > > >
               > > >
               > > >
               > > > ----- Original Message ----
               > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
               > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
               > > > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
               > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
               > > >
               > > >
               > > >
               > > >
               > > > As usually understood, the Torah is the first five books of the OT
               > (the
               > > > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah.
               > > > However, the OT also includes much more as found in the Masoretic
               > Text.
               > > > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written as:
               > > >
               > > > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will- be
               > > > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
               > > > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
               > > > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament,
               > > > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
               > > >
               > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
               > iul41@
               > > > wrote:
               > > > >
               > > > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
               > > > > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how
               > is
               > > > Is. 9:6?
               > > > >
               > > > >
               > > > >
               > > > > ----- Original Message ----
               > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
               > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
               > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
               > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
               > > > >
               > > > >
               > > > > This is all I've found:
               > > > > Is. 9:6
               > > > > "So what is in this person's name. I submit that all of the terms
               > but
               > > > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are
               > > > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum
               > of
               > > > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
               > > > >
               > > > > Targum Yonatan:
               > > > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
               > > > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì
               > > > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ
               > îÄï
               > > > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
               > > > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
               > > > áÌÀéåÉîåÉäÄé
               > > > >
               > > > > "Translation:
               > > > >
               > > > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to
               > us, to
               > > > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to
               > observe
               > > > it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the
               > > > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days
               > peace
               > > > will increase upon us."
               > > > >
               > > > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz (
               > ôÌÆìÆà
               > > > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
               > > > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that
               > of
               > > > G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned
               > was
               > > > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful
               > > > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days
               > > > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the
               > > > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will
               > bring
               > > > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot.
               > com/
               > > > >
               > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
               > iul41@
               > > > wrote:
               > > > > >
               > > > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
               > > > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic
               > > > Targums?
               > > > > > Thank's a lot
               > > > > > John
               > > > > >
               > > > > >
               > > > > >
               > > > > > ----- Original Message ----
               > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
               > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
               > > > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
               > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
               > > > > >
               > > > > >
               > > > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the
               > Septuagint
               > > > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and
               > > > Codex Sinaiticus.
               > > > > > They both render Is. 9:6 as:
               > > > > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
               > > > government is upon his shoulder: and his name is called the
               > Messenger
               > > > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon
               > the
               > > > princes, and health to him."
               > > > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is.
               > 9:6
               > > > as found in our English Bibles.
               > > > > > ............ ......... ......... .......
               > > > > >
               > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
               > > > iul41@ wrote:
               > > > > > >
               > > > > > > Another question, please.
               > > > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC,
               > and
               > > > how is translated there Isaiah 9:6
               > > > > > > Thank's a lot.
               > > > > > > John
               > > > >
               > > >
               > >
               >


              • teddy_trueblood
               I believe those are the only two places where el gibbor occur together. Gibbor is most often used for men and only occasionally for God or angels, whereas
               Message 14 of 23 , Jul 10, 2008
                I believe those are the only two places where 'el gibbor' occur
                together.

                'Gibbor' is most often used for men and only occasionally for God or
                angels, whereas 'shaddai' ('Almighty') is used for God many times.


                --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, takacs ianos <iul41@...>
                wrote:
                >
                > Thank's. Exist El Gibbor in other places too?
                >
                >
                >
                > ----- Original Message ----
                > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroups.com
                > To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
                > Sent: Thursday, July 10, 2008 12:00:11 AM
                > Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request
                >
                >
                > I forgot to answer your last question. Yes, 'el gibbor' is found at
                Isaiah 10:21.
                >
                > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, teddy_trueblood
                no_reply@ wrote:
                > >
                > >
                > >
                > >
                > > Yes, some Bibles have translated 'El Gibbor' as "Mighty Hero,"
                "Divine
                > > Hero," etc. For much more about this famous scripture see pages 2-4
                in
                > > the following file:
                > >
                > > http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl
                w4fQir1FsrLaWq\
                > > cVJVid4PYchRJNvSClF JqoMv-jAJoVLZ6B4 rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf
                > > <http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl
                w4fQir1FsrLaW\
                > > qcVJVid4PYchRJNvSCl FJqoMv-jAJoVLZ6B 4rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf>
                > >
                > >
                > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                iul41@
                > > wrote:
                > > >
                > > > Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English
                translation
                > > of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our
                > > modern Bibles.
                > > > But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for
                Mighty
                > > God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew,
                becouse
                > > I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in Genesis
                6:4
                > > part b? Or I am wrong?
                > > > In other places I find that the word El is translated with Mighty
                in
                > > Ezekiel 32:21.
                > > > Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty, if El is
                > > mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
                > > > What is the truth?
                > > > I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty
                Hero.
                > > > Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
                > > > Thank's a lot.
                > > > John
                > > >
                > > >
                > > >
                > > > ----- Original Message ----
                > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                > > > Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
                > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                > > >
                > > >
                > > > Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians,
                the
                > > literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the
                interlinear
                > > version provided earlier is essentially the same.
                > > > When it is rendered into English in a more readable form, there
                must
                > > be some interpretation to make it understandable to modern English
                > > speakers. So, although others would render the word-for-word literal
                > > translation of the Masoretic text here essentially the same as has
                > > already been provided, their translating it into a Bible will
                reflect
                > > their own interpretations.
                > > > Here, then are the only two translations I have by the Jewish
                > > Publication Society (JPS):
                > > > "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father,
                the
                > > Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The Holy
                > > Scriptures.
                > > > And,
                > > > "The Mighty God is planning grace,
                > > > "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.
                > > >
                > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                iul41@
                > > wrote:
                > > > >
                > > > > OK. Yes. This is not in Torah.
                > > > > The NIV International Hebrew English text is translated by
                > > christians?
                > > > > If yes, could you give me a judaist translation, please?
                > > > > Thank's again
                > > > >
                > > > >
                > > > >
                > > > > ----- Original Message ----
                > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
                > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                > > > >
                > > > >
                > > > >
                > > > >
                > > > > As usually understood, the Torah is the first five books of the
                OT
                > > (the
                > > > > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the
                Torah.
                > > > > However, the OT also includes much more as found in the
                Masoretic
                > > Text.
                > > > > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written
                as:
                > > > >
                > > > > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will-
                be
                > > > > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
                > > > > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
                > > > > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old
                Testament,
                > > > > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
                > > > >
                > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                > > iul41@
                > > > > wrote:
                > > > > >
                > > > > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
                > > > > > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah,
                how
                > > is
                > > > > Is. 9:6?
                > > > > >
                > > > > >
                > > > > >
                > > > > > ----- Original Message ----
                > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                > > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
                > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                > > > > >
                > > > > >
                > > > > > This is all I've found:
                > > > > > Is. 9:6
                > > > > > "So what is in this person's name. I submit that all of the
                terms
                > > but
                > > > > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but
                are
                > > > > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic
                targum
                > > of
                > > > > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's
                name:
                > > > > >
                > > > > > Targum Yonatan:
                > > > > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
                > > > > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà
                åÀ÷ÇáÌÅì
                > > > > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé
                ùÀîÅéäÌ
                > > îÄï
                > > > > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
                > > > > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
                > > > > áÌÀéåÉîåÉäÄé
                > > > > >
                > > > > > "Translation:
                > > > > >
                > > > > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born
                to
                > > us, to
                > > > > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to
                > > observe
                > > > > it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor,
                the
                > > > > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days
                > > peace
                > > > > will increase upon us."
                > > > > >
                > > > > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz (
                > > ôÌÆìÆà
                > > > > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
                > > > > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but
                that
                > > of
                > > > > G-d's himself. the only thing that was left to the child
                mentioned
                > > was
                > > > > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as
                "Peaceful
                > > > > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's
                days
                > > > > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on
                the
                > > > > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will
                > > bring
                > > > > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot.
                > > com/
                > > > > >
                > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                ianos
                > > iul41@
                > > > > wrote:
                > > > > > >
                > > > > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
                > > > > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old
                Aramaic
                > > > > Targums?
                > > > > > > Thank's a lot
                > > > > > > John
                > > > > > >
                > > > > > >
                > > > > > >
                > > > > > > ----- Original Message ----
                > > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                > > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                > > > > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
                > > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                > > > > > >
                > > > > > >
                > > > > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the
                > > Septuagint
                > > > > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus
                and
                > > > > Codex Sinaiticus.
                > > > > > > They both render Is. 9:6 as:
                > > > > > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
                > > > > government is upon his shoulder: and his name is called the
                > > Messenger
                > > > > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace
                upon
                > > the
                > > > > princes, and health to him."
                > > > > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates
                Is.
                > > 9:6
                > > > > as found in our English Bibles.
                > > > > > > ............ ......... ......... .......
                > > > > > >
                > > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                ianos
                > > > > iul41@ wrote:
                > > > > > > >
                > > > > > > > Another question, please.
                > > > > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta,
                BC,
                > > and
                > > > > how is translated there Isaiah 9:6
                > > > > > > > Thank's a lot.
                > > > > > > > John
                > > > > >
                > > > >
                > > >
                > >
                >
               • teddy_trueblood
                It s a large amount to cut-and-paste. I have noticed that sometimes it takes a long time to download a file, and on some days I can t get it to download at
                Message 15 of 23 , Jul 10, 2008

                 It's a large amount to cut-and-paste.

                 I have noticed that sometimes it takes a long time to download a file, and on some days I can't get it to download at all.  Other times, like today, it only took a few minutes. 

                  Perhaps you could keep trying until it works for you.

                 If it still won't work, here is a way to a condensed version of it:

                 http://groups.msn.com/ReasoningFromScripture/isaiah96.msnw


                 --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, takacs ianos <iul41@...> wrote:
                 >
                 > It is amazing, but unfortunately I don't could opened this. Why?
                 > Please copy paste that information here.
                 > Thank's a lot
                 >
                 >
                 >
                 > ----- Original Message ----
                 > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroups.com
                 > To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
                 > Sent: Wednesday, July 9, 2008 11:19:36 PM
                 > Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request
                 >
                 >
                 >  
                 > Yes, some Bibles have translated 'El Gibbor' as "Mighty Hero," "Divine Hero," etc.  For much more about this famous scripture see pages 2-4 in the following file:
                 > http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl w4fQir1FsrLaWqcV JVid4PYchRJNvSCl FJqoMv-jAJoVLZ6B 4rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf
                 >
                 > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@ wrote:
                 > >
                 > > Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English translation of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our modern Bibles.
                 > > But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for Mighty God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew, becouse I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in Genesis 6:4 part b? Or I am wrong?
                 > > In other places I find that the word El is translated with Mighty in Ezekiel 32:21.
                 > > Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty, if El is mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
                 > > What is the truth?
                 > > I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty Hero.
                 > > Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
                 > > Thank's a lot.
                 > > John
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > ----- Original Message ----
                 > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                 > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                 > > Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
                 > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                 > >
                 > >
                 > > Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians, the literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the interlinear version provided earlier is essentially the same.
                 > > When it is rendered into English in a more readable form, there must be some interpretation to make it understandable to modern English speakers.  So, although others would render the word-for-word literal translation of the Masoretic text here essentially the same as has already been provided, their translating it into a Bible will reflect their own interpretations.
                 > > Here, then are the only two translations I have by the Jewish Publication Society (JPS):
                 > > "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father, the Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The Holy Scriptures.
                 > > And,
                 > > "The Mighty God is planning grace,
                 > > "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.
                 > >
                 > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@ wrote:
                 > > >
                 > > > OK. Yes. This is not in Torah.
                 > > > The NIV International Hebrew English text is translated by christians?
                 > > > If yes, could you give me a judaist translation, please?
                 > > > Thank's again
                 > > >
                 > > >
                 > > >
                 > > > ----- Original Message ----
                 > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                 > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                 > > > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
                 > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                 > > >
                 > > >
                 > > >
                 > > >
                 > > > As usually understood, the Torah is the first five books of the OT (the
                 > > > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the Torah.
                 > > > However, the OT also includes much more as found in the Masoretic Text.
                 > > > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written as:
                 > > >
                 > > > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will- be
                 > > > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
                 > > > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
                 > > > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament,
                 > > > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
                 > > >
                 > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
                 > > > wrote:
                 > > > >
                 > > > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
                 > > > > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah, how is
                 > > > Is. 9:6?
                 > > > >
                 > > > >
                 > > > >
                 > > > > ----- Original Message ----
                 > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                 > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                 > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
                 > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                 > > > >
                 > > > >
                 > > > > This is all I've found:
                 > > > > Is. 9:6
                 > > > > "So what is in this person's name. I submit that all of the terms but
                 > > > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but are
                 > > > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic targum of
                 > > > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's name:
                 > > > >
                 > > > > Targum Yonatan:
                 > > > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
                 > > > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà åÀ÷ÇáÌÅì
                 > > > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé ùÀîÅéäÌ îÄï
                 > > > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
                 > > > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
                 > > > áÌÀéåÉîåÉäÄé
                 > > > >
                 > > > > "Translation:
                 > > > >
                 > > > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born to us, to
                 > > > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to observe
                 > > > it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor, the
                 > > > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days peace
                 > > > will increase upon us."
                 > > > >
                 > > > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz ( ôÌÆìÆà
                 > > > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
                 > > > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but that of
                 > > > G-d's himself. the only thing that was left to the child mentioned was
                 > > > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as "Peaceful
                 > > > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's days
                 > > > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on the
                 > > > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will bring
                 > > > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot. com/
                 > > > >
                 > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
                 > > > wrote:
                 > > > > >
                 > > > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
                 > > > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old Aramaic
                 > > > Targums?
                 > > > > > Thank's a lot
                 > > > > > John
                 > > > > >
                 > > > > >
                 > > > > >
                 > > > > > ----- Original Message ----
                 > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                 > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                 > > > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
                 > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                 > > > > >
                 > > > > >
                 > > > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the Septuagint
                 > > > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex Vaticanus and
                 > > > Codex Sinaiticus.
                 > > > > > They both render Is. 9:6 as:
                 > > > > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
                 > > > government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger
                 > > > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace upon the
                 > > > princes, and health to him."
                 > > > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates Is. 9:6
                 > > > as found in our English Bibles.
                 > > > > > ............ ......... ......... .......
                 > > > > >
                 > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                 > > > iul41@ wrote:
                 > > > > > >
                 > > > > > > Another question, please.
                 > > > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta, BC, and
                 > > > how is translated there Isaiah 9:6
                 > > > > > > Thank's a lot.
                 > > > > > > John
                 > > > >
                 > > >
                 > >
                 >

                • takacs ianos
                 Thank s. In Genesis 6:4 exist gibbor? ... From: teddy_trueblood To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com Sent: Thursday, July 10,
                 Message 16 of 23 , Jul 11, 2008
                  Thank's.
                  In Genesis 6:4 exist gibbor?

                  ----- Original Message ----
                  From: teddy_trueblood <no_reply@yahoogroups.com>
                  To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
                  Sent: Thursday, July 10, 2008 11:03:39 PM
                  Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request


                  I believe those are the only two places where 'el gibbor' occur
                  together.

                  'Gibbor' is most often used for men and only occasionally for God or
                  angels, whereas 'shaddai' ('Almighty') is used for God many times.

                  --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos <iul41@...>
                  wrote:

                  >
                  > Thank's. Exist El Gibbor in other places too?
                  >
                  >
                  >
                  > ----- Original Message ----
                  > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                  > To: JWquestions- and_answers@
                  yahoogroups. com
                  > Sent: Thursday, July 10, 2008 12:00:11 AM
                  > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                  >
                  >
                  > I forgot to answer your last question. Yes, 'el gibbor' is found at
                  Isaiah 10:21.
                  >
                  > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, teddy_trueblood
                  no_reply@ wrote:
                  > >
                  > >
                  > >
                  > >
                  > > Yes, some Bibles have translated 'El Gibbor' as "Mighty Hero,"
                  "Divine
                  > > Hero," etc. For much more about this famous scripture see pages 2-4
                  in
                  > > the following file:
                  > >
                  > > http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl
                  w4fQir1FsrLaWq\
                  > > cVJVid4PYchRJNvSClF JqoMv-jAJoVLZ6B4 rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf
                  > > <
                  rel=nofollow>http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl
                  w4fQir1FsrLaW\
                  > > qcVJVid4PYchRJNvSCl FJqoMv-jAJoVLZ6B 4rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf>
                  > >
                  > >
                  > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                  iul41@
                  > > wrote:
                  > > >
                  > > > Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English
                  translation
                  > > of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our
                  > > modern Bibles.
                  > > > But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for
                  Mighty
                  > > God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew,
                  becouse
                  > > I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in Genesis
                  6:4
                  > > part b? Or I am wrong?
                  > > > In other places I find that the word El is translated with Mighty
                  in
                  > > Ezekiel 32:21.
                  > > > Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty, if El is
                  > > mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
                  > > > What is the truth?
                  > > > I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty
                  Hero.
                  > > > Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
                  > > > Thank's a lot.
                  > > > John
                  > > >
                  > > >
                  > > >
                  > > > ----- Original Message ----
                  > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                  > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                  > > > Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
                  > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                  > > >
                  > > >
                  > > > Whether translated by Judaists, trinitarians, or non-trinitarians,
                  the
                  > > literal word-for-word
                  rendering of the Hebrew text in the
                  interlinear
                  > > version provided earlier is essentially the same.
                  > > > When it is rendered into English in a more readable form, there
                  must
                  > > be some interpretation to make it understandable to modern English
                  > > speakers. So, although others would render the word-for-word literal
                  > > translation of the Masoretic text here essentially the same as has
                  > > already been provided, their translating it into a Bible will
                  reflect
                  > > their own interpretations.
                  > > > Here, then are the only two translations I have by the Jewish
                  > > Publication Society (JPS):
                  > > > "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father,
                  the
                  > > Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The Holy
                  > > Scriptures.
                  > > > And,
                  > > > "The Mighty God is planning
                  grace,
                  > > > "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.
                  > > >
                  > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                  iul41@
                  > > wrote:
                  > > > >
                  > > > > OK. Yes. This is not in Torah.
                  > > > > The NIV International Hebrew English text is translated by
                  > > christians?
                  > > > > If yes, could you give me a judaist translation, please?
                  > > > > Thank's again
                  > > > >
                  > > > >
                  > > > >
                  > > > > ----- Original Message ----
                  > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                  > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                  > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
                  > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                  > > > >
                  > > > >
                  > > > >
                  > > > >
                  > > > > As usually understood, the Torah is the first five books of the
                  OT
                  > > (the
                  > > > > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the
                  Torah.
                  > > > > However, the OT also includes much more as found in the
                  Masoretic
                  > > Text.
                  > > > > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally written
                  as:
                  > > > >
                  > > > > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us and-she-will-
                  be
                  > > > > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call name-of-him
                  > > > > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
                  > > > > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old
                  Testament,
                  > > > > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
                  > > > >
                  > > > > --- In JWquestions- and_answers@
                  yahoogroups. com, takacs ianos
                  > > iul41@
                  > > > > wrote:
                  > > > > >
                  > > > > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
                  > > > > > Well, a last question in this subject. In jewish common Torah,
                  how
                  > > is
                  > > > > Is. 9:6?
                  > > > > >
                  > > > > >
                  > > > > >
                  > > > > > ----- Original Message ----
                  > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                  > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                  > > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
                  > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                  > > > > >
                  > > > > >
                  > > > > > This is all I've found:
                  > > > > > Is. 9:6
                  > > > > > "So what is in this person's
                  name. I submit that all of the
                  terms
                  > > but
                  > > > > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name but
                  are
                  > > > > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic
                  targum
                  > > of
                  > > > > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's
                  name:
                  > > > > >
                  > > > > > Targum Yonatan:
                  > > > > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
                  > > > > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà
                  åÀ÷ÇáÌÅì
                  > > > > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé
                  ùÀîÅéäÌ
                  > > îÄï
                  > > > > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
                  > > > > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà
                  ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
                  > > > > áÌÀéåÉîåÉäÄé
                  > > > > >
                  > > > > > "Translation:
                  > > > > >
                  > > > > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born
                  to
                  > > us, to
                  > > > > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself to
                  > > observe
                  > > > > it, and his name shall be called before the Wonderful Counselor,
                  the
                  > > > > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's days
                  > > peace
                  > > > > will increase upon us."
                  > > > > >
                  > > > > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz (
                  > > ôÌÆìÆà
                  > > > > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
                  > > > > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be
                  human attributes but
                  that
                  > > of
                  > > > > G-d's himself. the only thing that was left to the child
                  mentioned
                  > > was
                  > > > > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as
                  "Peaceful
                  > > > > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in who's
                  days
                  > > > > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play on
                  the
                  > > > > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who will
                  > > bring
                  > > > > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary. blogspot.
                  > > com/
                  > > > > >
                  > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                  ianos
                  > > iul41@
                  > > > > wrote:
                  > > > > > >
                  > > > > > > Thank's a lot
                  brother, this is a great resource.
                  > > > > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old
                  Aramaic
                  > > > > Targums?
                  > > > > > > Thank's a lot
                  > > > > > > John
                  > > > > > >
                  > > > > > >
                  > > > > > >
                  > > > > > > ----- Original Message ----
                  > > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                  > > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                  > > > > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
                  > > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                  > > > > > >
                  > > > > > >
                  > > > > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the
                  > > Septuagint
                  > > > > which include Isaiah 9:6 are the 4th
                  century AD Codex Vaticanus
                  and
                  > > > > Codex Sinaiticus.
                  > > > > > > They both render Is. 9:6 as:
                  > > > > > > "For a child is born to us, and a son is given to us, whose
                  > > > > government is upon his shoulder: and his name is called the
                  > > Messenger
                  > > > > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring peace
                  upon
                  > > the
                  > > > > princes, and health to him."
                  > > > > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates
                  Is.
                  > > 9:6
                  > > > > as found in our English Bibles.
                  > > > > > > ............ ......... ......... .......
                  > > > > > >
                  > > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                  ianos
                  > > > > iul41@ wrote:
                  > > > > > > >
                  > > > > > > > Another question, please.
                  > > > > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta,
                  BC,
                  > > and
                  > > > > how is translated there Isaiah 9:6
                  > > > > > > > Thank's a lot.
                  > > > > > > > John
                  > > > > >
                  > > > >
                  > > >
                  > >
                  >


                 • teddy_trueblood
                  Yes, in its definite plural form: ha gibborim : the mighty ones (often rendered as heroes ). ... 2-4 ... Genesis ... Mighty ... non-trinitarians, ...
                  Message 17 of 23 , Jul 11, 2008
                   Yes, in its definite plural form: "ha gibborim": "the mighty ones"
                   (often rendered as "heroes").


                   --- In JWquestions-and_answers@yahoogroups.com, takacs ianos <iul41@...>
                   wrote:
                   >
                   > Thank's.
                   > In Genesis 6:4 exist gibbor?
                   >
                   >
                   >
                   > ----- Original Message ----
                   > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroups.com
                   > To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
                   > Sent: Thursday, July 10, 2008 11:03:39 PM
                   > Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request
                   >
                   >
                   >
                   > I believe those are the only two places where 'el gibbor' occur
                   > together.
                   >
                   > 'Gibbor' is most often used for men and only occasionally for God or
                   > angels, whereas 'shaddai' ('Almighty') is used for God many times.
                   >
                   > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
                   > wrote:
                   > >
                   > > Thank's. Exist El Gibbor in other places too?
                   > >
                   > >
                   > >
                   > > ----- Original Message ----
                   > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                   > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                   > > Sent: Thursday, July 10, 2008 12:00:11 AM
                   > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                   > >
                   > >
                   > > I forgot to answer your last question. Yes, 'el gibbor' is found at
                   > Isaiah 10:21.
                   > >
                   > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, teddy_trueblood
                   > no_reply@ wrote:
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > > Yes, some Bibles have translated 'El Gibbor' as "Mighty Hero,"
                   > "Divine
                   > > > Hero," etc. For much more about this famous scripture see pages
                   2-4
                   > in
                   > > > the following file:
                   > > >
                   > > > http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl
                   > w4fQir1FsrLaWq\
                   > > > cVJVid4PYchRJNvSClF JqoMv-jAJoVLZ6B4 rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf
                   > > > <http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl
                   > w4fQir1FsrLaW\
                   > > > qcVJVid4PYchRJNvSCl FJqoMv-jAJoVLZ6B 4rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf>
                   > > >
                   > > >
                   > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                   > iul41@
                   > > > wrote:
                   > > > >
                   > > > > Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English
                   > translation
                   > > > of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our
                   > > > modern Bibles.
                   > > > > But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for
                   > Mighty
                   > > > God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew,
                   > becouse
                   > > > I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in
                   Genesis
                   > 6:4
                   > > > part b? Or I am wrong?
                   > > > > In other places I find that the word El is translated with
                   Mighty
                   > in
                   > > > Ezekiel 32:21.
                   > > > > Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty, if El is
                   > > > mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
                   > > > > What is the truth?
                   > > > > I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty
                   > Hero.
                   > > > > Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
                   > > > > Thank's a lot.
                   > > > > John
                   > > > >
                   > > > >
                   > > > >
                   > > > > ----- Original Message ----
                   > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                   > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                   > > > > Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
                   > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                   > > > >
                   > > > >
                   > > > > Whether translated by Judaists, trinitarians, or
                   non-trinitarians,
                   > the
                   > > > literal word-for-word rendering of the Hebrew text in the
                   > interlinear
                   > > > version provided earlier is essentially the same.
                   > > > > When it is rendered into English in a more readable form, there
                   > must
                   > > > be some interpretation to make it understandable to modern English
                   > > > speakers. So, although others would render the word-for-word
                   literal
                   > > > translation of the Masoretic text here essentially the same as has
                   > > > already been provided, their translating it into a Bible will
                   > reflect
                   > > > their own interpretations.
                   > > > > Here, then are the only two translations I have by the Jewish
                   > > > Publication Society (JPS):
                   > > > > "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father,
                   > the
                   > > > Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The
                   Holy
                   > > > Scriptures.
                   > > > > And,
                   > > > > "The Mighty God is planning grace,
                   > > > > "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.
                   > > > >
                   > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                   > iul41@
                   > > > wrote:
                   > > > > >
                   > > > > > OK. Yes. This is not in Torah.
                   > > > > > The NIV International Hebrew English text is translated by
                   > > > christians?
                   > > > > > If yes, could you give me a judaist translation, please?
                   > > > > > Thank's again
                   > > > > >
                   > > > > >
                   > > > > >
                   > > > > > ----- Original Message ----
                   > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                   > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                   > > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
                   > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                   > > > > >
                   > > > > >
                   > > > > >
                   > > > > >
                   > > > > > As usually understood, the Torah is the first five books of
                   the
                   > OT
                   > > > (the
                   > > > > > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the
                   > Torah.
                   > > > > > However, the OT also includes much more as found in the
                   > Masoretic
                   > > > Text.
                   > > > > > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally
                   written
                   > as:
                   > > > > >
                   > > > > > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us
                   and-she-will-
                   > be
                   > > > > > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call
                   name-of-him
                   > > > > > Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
                   > > > > > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old
                   > Testament,
                   > > > > > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
                   > > > > >
                   > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                   ianos
                   > > > iul41@
                   > > > > > wrote:
                   > > > > > >
                   > > > > > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
                   > > > > > > Well, a last question in this subject. In jewish common
                   Torah,
                   > how
                   > > > is
                   > > > > > Is. 9:6?
                   > > > > > >
                   > > > > > >
                   > > > > > >
                   > > > > > > ----- Original Message ----
                   > > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                   > > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                   > > > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
                   > > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                   > > > > > >
                   > > > > > >
                   > > > > > > This is all I've found:
                   > > > > > > Is. 9:6
                   > > > > > > "So what is in this person's name. I submit that all of the
                   > terms
                   > > > but
                   > > > > > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name
                   but
                   > are
                   > > > > > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic
                   > targum
                   > > > of
                   > > > > > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's
                   > name:
                   > > > > > >
                   > > > > > > Targum Yonatan:
                   > > > > > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
                   > > > > > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà
                   > åÀ÷ÇáÌÅì
                   > > > > > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé
                   > ùÀîÅéäÌ
                   > > > îÄï
                   > > > > > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
                   > > > > > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
                   > > > > > áÌÀéåÉîåÉäÄé
                   > > > > > >
                   > > > > > > "Translation:
                   > > > > > >
                   > > > > > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born
                   > to
                   > > > us, to
                   > > > > > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself
                   to
                   > > > observe
                   > > > > > it, and his name shall be called before the Wonderful
                   Counselor,
                   > the
                   > > > > > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's
                   days
                   > > > peace
                   > > > > > will increase upon us."
                   > > > > > >
                   > > > > > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz (
                   > > > ôÌÆìÆà
                   > > > > > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
                   > > > > > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but
                   > that
                   > > > of
                   > > > > > G-d's himself. the only thing that was left to the child
                   > mentioned
                   > > > was
                   > > > > > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as
                   > "Peaceful
                   > > > > > Ruler." The Targum calls this person "the anointed one in
                   who's
                   > days
                   > > > > > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play
                   on
                   > the
                   > > > > > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who
                   will
                   > > > bring
                   > > > > > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary.
                   blogspot.
                   > > > com/
                   > > > > > >
                   > > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                   > ianos
                   > > > iul41@
                   > > > > > wrote:
                   > > > > > > >
                   > > > > > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
                   > > > > > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old
                   > Aramaic
                   > > > > > Targums?
                   > > > > > > > Thank's a lot
                   > > > > > > > John
                   > > > > > > >
                   > > > > > > >
                   > > > > > > >
                   > > > > > > > ----- Original Message ----
                   > > > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                   > > > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                   > > > > > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
                   > > > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                   > > > > > > >
                   > > > > > > >
                   > > > > > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the
                   > > > Septuagint
                   > > > > > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex
                   Vaticanus
                   > and
                   > > > > > Codex Sinaiticus.
                   > > > > > > > They both render Is. 9:6 as:
                   > > > > > > > "For a child is born to us, and a son is given to us,
                   whose
                   > > > > > government is upon his shoulder: and his name is called the
                   > > > Messenger
                   > > > > > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring
                   peace
                   > upon
                   > > > the
                   > > > > > princes, and health to him."
                   > > > > > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates
                   > Is.
                   > > > 9:6
                   > > > > > as found in our English Bibles.
                   > > > > > > > ............ ......... ......... .......
                   > > > > > > >
                   > > > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                   > ianos
                   > > > > > iul41@ wrote:
                   > > > > > > > >
                   > > > > > > > > Another question, please.
                   > > > > > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta,
                   > BC,
                   > > > and
                   > > > > > how is translated there Isaiah 9:6
                   > > > > > > > > Thank's a lot.
                   > > > > > > > > John
                   > > > > > >
                   > > > > >
                   > > > >
                   > > >
                   > >
                   >
                  • takacs ianos
                   Thank s. It is clear that mighty ones could be peoples also. But maybee gibbor is not mighty, possible is hero. Exist another word for hero, in hebrew? ...
                   Message 18 of 23 , Jul 12, 2008
                    Thank's. It is clear that "mighty ones" could be peoples also. But maybee gibbor is not mighty, possible is hero. Exist another word for hero, in hebrew?


                    ----- Original Message ----
                    From: teddy_trueblood <no_reply@yahoogroups.com>
                    To: JWquestions-and_answers@yahoogroups.com
                    Sent: Friday, July 11, 2008 11:12:35 PM
                    Subject: [JWquestions-and_answers] Re: Request


                    Yes, in its definite plural form: "ha gibborim": "the mighty ones"
                    (often rendered as "heroes").

                    --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos <iul41@...>
                    wrote:

                    >
                    > Thank's.
                    > In Genesis 6:4 exist gibbor?
                    >
                    >
                    >
                    > ----- Original Message ----
                    > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                    > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                    > Sent: Thursday, July 10, 2008 11:03:39 PM
                    > Subject: [JWquestions- and_answers] Re:
                    Request
                    >
                    >
                    >
                    > I believe those are the only two places where 'el gibbor' occur
                    > together.
                    >
                    > 'Gibbor' is most often used for men and only occasionally for God or
                    > angels, whereas 'shaddai' ('Almighty') is used for God many times.
                    >
                    > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos iul41@
                    > wrote:
                    > >
                    > > Thank's. Exist El Gibbor in other places too?
                    > >
                    > >
                    > >
                    > > ----- Original Message ----
                    > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                    > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                    > > Sent: Thursday, July 10, 2008 12:00:11 AM
                    > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                    > >
                    > >
                    > > I forgot to answer your last question. Yes, 'el gibbor' is found at
                    > Isaiah 10:21.
                    > >
                    > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, teddy_trueblood
                    > no_reply@ wrote:
                    > > >
                    > > >
                    > > >
                    > > >
                    > > > Yes, some Bibles have translated 'El Gibbor' as "Mighty Hero,"
                    > "Divine
                    > > > Hero," etc. For much more about this famous scripture see pages
                    2-4
                    > in
                    > > > the following file:
                    > > >
                    > > > http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl
                    > w4fQir1FsrLaWq\
                    > > > cVJVid4PYchRJNvSClF JqoMv-jAJoVLZ6B4 rSDBz1aQ/ Trinity/NAME. rtf
                    > > > <http://f1.grp. yahoofs.com/ v1/wBh1SKDJN2MFd 6O23C1u-ZQH4pHUl
                    > w4fQir1FsrLaW\
                    > > > qcVJVid4PYchRJNvSCl FJqoMv-jAJoVLZ6B 4rSDBz1aQ/ Trinity/NAME.
                    rtf>
                    > > >
                    > > >
                    > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                    > iul41@
                    > > > wrote:
                    > > > >
                    > > > > Yes, this is clear that is a pharaphase. I see the English
                    > translation
                    > > > of The Dead Sea Scroll of Isaiah 9:6. This is the same like in our
                    > > > modern Bibles.
                    > > > > But I chek the word, and I find that there is "El Gibbor" for
                    > Mighty
                    > > > God. I have a new question. I ask if Mighty is Gibbor in Hebrew,
                    > becouse
                    > > > I understand Gibbor is not Mighty. Gibbor mean Hero, like in
                    Genesis
                    > 6:4
                    > > > part b? Or I am wrong?
                    > > > > In other places I find that the word El is translated with
                    Mighty
                    > in
                    > > > Ezekiel 32:21.
                    > > > > Now it is a big problem> Gibbor don't could be mighty,
                    if El is
                    > > > mighty, or El don't could be mighty if Gibbor is mighty.
                    > > > > What is the truth?
                    > > > > I have a theory. It is possible that the El Gibbor means Mighty
                    > Hero.
                    > > > > Please chek if the Mighty God is El Gibbor in the Isaiah 10:21.
                    > > > > Thank's a lot.
                    > > > > John
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > > ----- Original Message ----
                    > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                    > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                    > > > > Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:33:07 PM
                    > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > > Whether translated by Judaists, trinitarians, or
                    non-trinitarians,
                    > the
                    > > > literal word-for-word
                    rendering of the Hebrew text in the
                    > interlinear
                    > > > version provided earlier is essentially the same.
                    > > > > When it is rendered into English in a more readable form, there
                    > must
                    > > > be some interpretation to make it understandable to modern English
                    > > > speakers. So, although others would render the word-for-word
                    literal
                    > > > translation of the Masoretic text here essentially the same as has
                    > > > already been provided, their translating it into a Bible will
                    > reflect
                    > > > their own interpretations.
                    > > > > Here, then are the only two translations I have by the Jewish
                    > > > Publication Society (JPS):
                    > > > > "Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father,
                    > the
                    > > > Ruler of peace."- footnote in the 1917 Margolis edition of The
                    Holy
                    > > >
                    Scriptures.
                    > > > > And,
                    > > > > "The Mighty God is planning grace,
                    > > > > "The Eternal Father, a peaceable ruler" - Tanakh, JPS, 1985.
                    > > > >
                    > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs ianos
                    > iul41@
                    > > > wrote:
                    > > > > >
                    > > > > > OK. Yes. This is not in Torah.
                    > > > > > The NIV International Hebrew English text is translated by
                    > > > christians?
                    > > > > > If yes, could you give me a judaist translation, please?
                    > > > > > Thank's again
                    > > > > >
                    > > > > >
                    > > > > >
                    > > > > > ----- Original Message ----
                    > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                    > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                    > > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 10:07:09 PM
                    > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                    > > > > >
                    > > > > >
                    > > > > >
                    > > > > >
                    > > > > > As usually understood, the Torah is the first five books of
                    the
                    > OT
                    > > > (the
                    > > > > > writings of Moses). So Is. 9:6 would not be included in the
                    > Torah.
                    > > > > > However, the OT also includes much more as found in the
                    > Masoretic
                    > > > Text.
                    > > > > > There Is. 9:5 (9:6 in most English Bibles) is literally
                    written
                    > as:
                    > > > > >
                    > > > > > "for child he-is-born to-us son he-is-given to-us
                    and-she-will-
                    > be
                    > > > > > the-government on shoulder-of- him and-he-will- call
                    name-of-him
                    > > > > >
                    Wonder-of One-Counseling God-of Might Father-of Everlasting
                    > > > > > Prince-of Peace" - The NIV Interlinear Hebrew-English Old
                    > Testament,
                    > > > > > Vol. 4, Zondervan Publ., 1985.
                    > > > > >
                    > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                    ianos
                    > > > iul41@
                    > > > > > wrote:
                    > > > > > >
                    > > > > > > Thank's again. It looks like a pharaphase.. .
                    > > > > > > Well, a last question in this subject. In jewish common
                    Torah,
                    > how
                    > > > is
                    > > > > > Is. 9:6?
                    > > > > > >
                    > > > > > >
                    > > > > > >
                    > > > > > > ----- Original Message ----
                    > > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                    > > > > > > To:
                    JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                    > > > > > > Sent: Monday, July 7, 2008 2:29:47 AM
                    > > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                    > > > > > >
                    > > > > > >
                    > > > > > > This is all I've found:
                    > > > > > > Is. 9:6
                    > > > > > > "So what is in this person's name. I submit that all of the
                    > terms
                    > > > but
                    > > > > > the last one "Sar Shalom" are not part of the person's name
                    but
                    > are
                    > > > > > descriptions of G-d himself. for evidence I give the Aramaic
                    > targum
                    > > > of
                    > > > > > Yonatan to Isaiah to clarify the misconception of the person's
                    > name:
                    > > > > > >
                    > > > > > > Targum Yonatan:
                    > > > > > > àÇîÇø ðÀáÄéÈà
                    ìÀáÅéú ãÈåÄã àÂøÅé øÈáÅé
                    > > > > > àÄéúÀéÀìÄéã ìÈðÈà áÌÇø àÄúÀéÀäÇá ìÈðÈà
                    > åÀ÷ÇáÌÅì
                    > > > > > àåÉøÇéÀúÈà òÂìåÉäÄé ìÀîÇèÀøÈäÌ åÀàÄúÀ÷ÀøÅé
                    > ùÀîÅéäÌ
                    > > > îÄï
                    > > > > > ÷ÇãÈí îÇôÀìÄéà òÅöÈä àÃìÈäÈà ðÄáÌÈøÈà ÷ÇéÈí
                    > > > > > ìÀòÇìÀîÇéÈà îÀùÄéçÈà ãÄùÀìÈîÈà éÇñÀâÅé òÂìÈðÈà
                    > > > > > áÌÀéåÉîåÉäÄé
                    > > > > > >
                    > > > > > > "Translation:
                    > > > > > >
                    > > > > > > "The Prophet said to the House of David, For a Child is born
                    > to
                    > > > us, to
                    > > > > > us a son is given; and he will accept the Torah upon himself
                    to
                    > > >
                    observe
                    > > > > > it, and his name shall be called before the Wonderful
                    Counselor,
                    > the
                    > > > > > Mighty G-d, who exists forever, "The anointed one in who's
                    days
                    > > > peace
                    > > > > > will increase upon us."
                    > > > > > >
                    > > > > > > "From the Targum we can tell that the terms "Pele yo'etz (
                    > > > ôÌÆìÆà
                    > > > > > éÌåÉòÅõ )," "El gibbor ( àÅì âÌÄáÌåÉø )," "Avi-Ad (
                    > > > > > àÂáÄé-òÇã )" were never meant to be human attributes but
                    > that
                    > > > of
                    > > > > > G-d's himself. the only thing that was left to the child
                    > mentioned
                    > > > was
                    > > > > > "Sar-Shalom ( ùÇø-ùÈìåÉí )" rendered correctly as
                    > "Peaceful
                    > > > > > Ruler." The Targum calls this person "the
                    anointed one in
                    who's
                    > days
                    > > > > > peace will increase upon us." the Targum makes a careful play
                    on
                    > the
                    > > > > > words "Sar-Shalom" trying to place it as a future King who
                    will
                    > > > bring
                    > > > > > peace in his days." - http://jewishcounte rmissionary.
                    blogspot.
                    > > > com/
                    > > > > > >
                    > > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                    > ianos
                    > > > iul41@
                    > > > > > wrote:
                    > > > > > > >
                    > > > > > > > Thank's a lot brother, this is a great resource.
                    > > > > > > > Another question> How is translated Isaiah 9:6 in old
                    > Aramaic
                    > > > > > Targums?
                    > > > > > > > Thank's a
                    lot
                    > > > > > > > John
                    > > > > > > >
                    > > > > > > >
                    > > > > > > >
                    > > > > > > > ----- Original Message ----
                    > > > > > > > From: teddy_trueblood no_reply@yahoogroup s.com
                    > > > > > > > To: JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com
                    > > > > > > > Sent: Sunday, July 6, 2008 3:35:17 AM
                    > > > > > > > Subject: [JWquestions- and_answers] Re: Request
                    > > > > > > >
                    > > > > > > >
                    > > > > > > > It appears that the oldest existing manuscripts of the
                    > > > Septuagint
                    > > > > > which include Isaiah 9:6 are the 4th century AD Codex
                    Vaticanus
                    > and
                    > > > > > Codex Sinaiticus.
                    > > > > > > > They both render
                    Is. 9:6 as:
                    > > > > > > > "For a child is born to us, and a son is given to us,
                    whose
                    > > > > > government is upon his shoulder: and his name is called the
                    > > > Messenger
                    > > > > > [or 'Angel' - aggelos] of great counsel: for I will bring
                    peace
                    > upon
                    > > > the
                    > > > > > princes, and health to him."
                    > > > > > > > Codex Alexandrinus of the 5th century, however, translates
                    > Is.
                    > > > 9:6
                    > > > > > as found in our English Bibles.
                    > > > > > > > ............ ......... ......... .......
                    > > > > > > >
                    > > > > > > > --- In JWquestions- and_answers@ yahoogroups. com, takacs
                    > ianos
                    > > > > > iul41@ wrote:
                    > > > > > > > >
                    > > > > > > > >
                    Another question, please.
                    > > > > > > > > I want to know if exist an ancient copy of Septuaginta,
                    > BC,
                    > > > and
                    > > > > > how is translated there Isaiah 9:6
                    > > > > > > > > Thank's a lot.
                    > > > > > > > > John
                    > > > > > >
                    > > > > >
                    > > > >
                    > > >
                    > >
                    >


                   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.