Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Vechirka Fryday Lviv @ Sky-bar Panorama

Expand Messages
 • Olesya Bilyk
  *В╕та╓мо на Fryday Afterwork! * Хочете познайомитися з льв╕вськими та ╕ноземними
  Message 1 of 1 , Feb 19, 2013
  • 0 Attachment
   ÷¦ÔÁ¤ÍÏ ÎÁ Fryday Afterwork! 

   èÏÞÅÔÅ ÐÏÚÎÁÊÏÍÉÔÉÓÑ Ú ÌØצ×ÓØËÉÍÉ ÔÁ ¦ÎÏÚÅÍÎÉÍÉ ÐÒÏÆÅÓ¦ÏÎÁÌÁÍÉ? ïÔÒÉÍÁÔÉ ÎÁÓÏÌÏÄÕ ×¦Ä ÁËÔÉ×ÎÏÇÏ ÖÉ×ÏÇÏ ÓЦÌËÕ×ÁÎÎÑ? ðÏÐÒÁËÔÉËÕ×ÁÔÉ ¦ÎÏÚÅÍΦ ÍÏ×É? úÁÐÒÏÛÕ¤ÍÏ ÎÁ ×ÅÞ¦ÒËÕ Fryday! 
    

   äÁÔÁ: Ð'ÑÔÎÉÃÑ, 22 ÌÀÔÏÇÏ

   þÁÓ: 18.30 – 23.00 

   í¦ÓÃÅ: ÓËÁÊ-ÂÁÒ  «ðÁÎÏÒÁÍÁ»

   (ÎÅÝÏÄÁ×ÎÏ ÏÎÏ×ÌÅÎÉÊ ÒÅÓÔÏÒÁÎ ÎÁ 9 ÐÏ×ÅÒÓ¦ ÇÏÔÅÌÀ «äΦÓÔÅÒ»

   Ú ÎÅÊÍÏצÒÎÏÀ ÐÁÎÏÒÁÍÏÀ ìØ×Ï×Á)

   áÄÒÅÓÁ: ×ÕÌ. íÁÔÅÊËÁ, 6

   ÷È¦Ä ÎÁ ×ÅÞ¦ÒËÕ ÂÅÚËÏÛÔÏ×ÎÉÊ

   Dress code: ÎÁЦ×ÏƦæÊÎÉÊ

   ä¦ÚÎÁÊÔÅÓØ, ÈÔÏ ÝŠצÄצÄÁ¤ ×ÅÞ¦ÒËÕ... 

   úÁÐÒÏÛÕÊÔÅ Ó×Ï§È ÄÒÕÚ¦×, ÚÎÁÊÏÍÉÈ ÔÁ ËÏÌÅÇ! 
   íÉ Ï¦ÃѤÍÏ - ÂÕÄÅ ×ÅÓÅÌÏ! 

   äÏÄÁÔËÏ×Á ¦ÎÆÏÒÍÁæÑ:  +38 093 593 2202 


   --
   Sincerely yours,
     Olesya Bilyk

   Representative of Fryday in Lviv   +38 093 593 2202
   +38 097 185 0208
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.