Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Yak stvorutu osobystyy fin plan_LVIV_3.05_FREE

Expand Messages
 • Taras Radzivil
  Проект *Fin-guide.com * ╕ консалтингова компан╕я * ОVB Алф╕нанц Укра╖на
  Message 1 of 1 , May 1, 2012

   ðÒÏÅËÔ Fin-guide.com ¦ ËÏÎÓÁÌÔÉÎÇÏ×Á ËÏÍÐÁÎ¦Ñ “ïVB áÌƦÎÁÎà õËÒÁ§ÎÁ” ÐÒÏÄÏ×ÖÕ¤ ÃÉËÌ ÂÅÚËÏÛÔÏ×ÎÉÈ ÓÅͦÎÁÒ¦×, ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÈ ÎÁ ЦÄÎÑÔÔÑ Ò¦×ÎÑ Æ¦ÎÁÎÓÏ×ϧ ÇÒÁÍÏÔÎÏÓÔ¦ ÎÁÓÅÌÅÎÎÑ õËÒÁ§ÎÉ.

   äÏ ÷ÁÛϧ Õ×ÁÇÉ ÁÎÏÎÓ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÂÅÚËÏÛÔÏ×ÎÏÇÏ ÓÅͦÎÁÒÕ ÎÁ ÔÅÍÕ:

   «ñË ÓÁÍÏÓÔ¦ÊÎÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÏÓÏÂÉÓÔÉÊ Æ¦ÎÁÎÓÏ×ÉÊ ÐÌÁλ

   ÑËÉÊ ×¦ÄÂÕÄÅÔØÓÑ Õ ÞÅÔ×ÅÒ, 3 ÔÒÁ×ÎÑ Ï 19.00.

   lfp2 300x177 ôÒÅΦÎÇ: «ñË ÓÁÍÏÓÔ¦ÊÎÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÏÓÏÂÉÓÔÉÊ Æ¦ÎÁÎÓÏ×ÉÊ ÐÌÁλ.

   í¦ÓÃÅ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÎÑ: Í. ìØצ×, ×ÕÌ. çÁÚÏ×Á, 36/1 (ÎÁ ËÁÒÔ¦). (5 È× Ð¦ÛËÉ ×¦Ä “íÁÇÎÕÓÕ”).

   ðÏÐÅÒÅÄÎÑ ÒŤÓÔÒÁÃ¦Ñ ÎÁ ÔÒÅΦÎÇ: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtiVWNtR0FHYU1wN0phRUl6WGVpalE6MQ

   îÁ ÔÒÅΦÎÇÕ ÂÕÄÅÍÏ ÇÏ×ÏÒÉÔÉ ÐÒÏ ÎÁÓÔÕÐÎÅ:

   1. ýÏ ÔÁËÅ ÏÓÏÂÉÓÔÉÊ Æ¦ÎÁÎÓÏ×ÉÊ ÐÌÁÎ?
   2. þÏÍÕ Æ¦ÎÁÎÓÏצ ÐÒÏÂÌÅÍÉ ×ÉÎÉËÁÀÔØ ÐÒÁËÔÉÞÎÏ Õ ×Ó¦È ÌÀÄÅÊ, Ñ˦ ÍÁÀÔØ Ò¦ÚÎÉÊ Æ¦ÎÁÎÓÏ×ÉÊ ÓÔÁÎ?
   3. ñË ×ÚÑÔÉ ÇÒÏÛ¦ Ð¦Ä ËÏÎÔÒÏÌØ?
   4. þÏÍÕ ×¦ÄÓÕÔΦÓÔØ Æ¦ÎÁÎÓÏ×ÏÇÏ ÐÌÁÎÕ×ÁÎÎÑ – ×ÅÌÉËÉÊ ÒÉÚÉË?
   5. ñËÉÊ Æ¦ÎÁÎÓÏ×ÉÊ ÐÏÒÔÆÅÌØ Õ Í¦ÌØÊÏÎÅÒ¦×?
   6. ñË ÄÉ×ÅÒÓÉƦËÕ×ÁÔÉ ÒÉÚÉËÉ?
   7. åÔÁÐÉ ÆÏÒÍÕ×ÁÎÎÑ ïæð.
   8. ÷¦ÄÐÏצĦ ÎÁ ÷ÁÛ¦ ÚÁÐÉÔÁÎÎÑ.

   á×ÔÏÒ ¦ ×ÅÄÕÞÉÊ – íÉËÏÌÁ îÁÌÉ×ÁÊËÏ, ÏÓÏÂÉÓÔÉÊ Æ¦ÎÁÎÓÏ×ÉÊ ÒÁÄÎÉË
   ëÏÎÓÁÌÔÉÎÇÏ×Á ËÏÍÐÁÎ¦Ñ «ï÷â ïÌƦÎÁÎû

   óåí¶îáò ÷¶äâõäåôøóñ: 3 ôòá÷îñ Ï 19.00 ÚÁ ÁÄÒÅÓÏÀ ×ÕÌ. çÁÚÏ×Á, 36/1, ÏƦÓ. 15.
   þÁÓ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÎÑ: 19.00 – 20.30.

   ðÏÐÅÒÅÄÎÑ ÒŤÓÔÒÁÃ¦Ñ ÎÁ ÔÒÅΦÎÇ: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtiVWNtR0FHYU1wN0phRUl6WGVpalE6MQ
   (Õ ÓÅͦÎÁÒ¦ ÚÍÏÖÕÔØ ×ÚÑÔÉ ÕÞÁÓÔØ ÌÉÛÅ 20 ÏÓ¦Â, ÔÏÍÕ ÎÅ Ú×Ï̦ËÁÊÔÅ Ú ÒŤÓÔÒÁæ¤À)

   ÷áòô¶óôø: âåúëïûôï÷îï.
   õ÷áçá âïîõó.
   P.S. ðÏ ÚÁ×ÅÒÛÅÎΦ ÓÅͦÎÁÒÕ ËÏÖÅÎ ÕÞÁÓÎÉË ÍÁÔÉÍÅ ÚÍÏÇÕ ÂÅÚËÏÛÔÏ×ÎÏ ×ÚÑÔÉ ÄÌÑ ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÑ ÏÄÎÕ ¦Ú ËÎÉÇ ÐÏ Æ¦ÎÁÎÓÏ×¦Ê ÇÒÁÍÏÔÎÏÓÔ¦, ÐÓÉÈÏÌÏǦ§ ÔÁ ¦ÚÎÅÓÕ (ÔÁË Ú×ÁÎÉÊ “ÏÂͦΠËÎÉÇÁÍÉ”).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.