Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

zaprosh. Probih - Lidery za zdorovya (Lviv) - Nd, 03.04.2011 - 14-00

Expand Messages
 • Ihor Hubilit
  *Проб╕г **Л╤ДЕРИ ЗА ЗДОРОВ **Я * Запрошу╓мо Вас взяти участь у проб╕гу Л╕дери за
  Message 1 of 1 , Mar 31, 2011

   ðÒÏÂ¦Ç ì¶äåòé úá úäïòï÷ñ

    

   úÁÐÒÏÛÕ¤ÍÏ ÷ÁÓ ×ÚÑÔÉ ÕÞÁÓÔØ Õ ÐÒϦÇÕ ì¦ÄÅÒÉ ÚÁ ÚÄÏÒÏ×Ñ, ÑËÉÊ ÐÒÏ×ÏÄÉÔØÓÑ Õ ìØ×Ïצ Ú ÎÁÇÏÄÉ Ó×ÑÔËÕ×ÁÎÎÑ ÐÒÏÅËÔÕ ôÉÖÄÅÎØ ì¦ÄÅÒÁ. íÅÔÁ ÐÒϦÇÕ ÐÏÐÕÌÑÒÉÚÁÃ¦Ñ ÚÄÏÒÏ×ÏÇÏ ÓÐÏÓÏÂÕ ÖÉÔÔÑ, ÚÁÎÑÔÔÑ ÓÐÏÒÔÏÍ, ÐÏÚÉÔÉ×ÎÏÇÏ ÓÐÒÉÊÎÑÔÔÑ ÓצÔÕ. ïÒÇÁΦÚÁÔÏÒÉ ÐÅÒÅËÏÎÁΦ, ÝÏ Ð¦ÓÌÑ ÕÞÁÓÔØ × ÐÒϦÇÕ ×ÅÌÉËÁ ÞÁÓÔÉÎÁ ÕÞÁÓÎÉË¦× ÐÒÏÄÏ×ÖÕ×ÁÔÉÍÅ ÚÁÊÍÁÔÉÓÑ Â¦ÇÏÍ ÝÏÒÁÎËÕ ÔÁ ×ÅÓÔÉÍÅ ÚÄÏÒÏ×ÉÊ ÓÐÏӦ ÖÉÔÔÑ.

   äÏ ÕÞÁÓÔ¦ × ÐÒϦÇÕ ÚÁÐÒÏÛÕÀÔØÓÑ ÌØצגÑÎÉ ÔÁ ÇÏÓÔ¦ ͦÓÔÁ, ÁËÔÉ×ÎÁ ÍÏÌÏÄØ, ÞÌÅÎÉ ÇÒÏÍÁÄÓØËÉÈ ÏÒÇÁΦÚÁæÊ. ðÒÏÂ¦Ç ÐÒÏ×ÏÄÉÔØÓÑ ¶ÎÓÔÉÔÕÔÏÍ ÇÒÏÍÁÄÓØËÏÇÏ Ì¦ÄÅÒÓÔ×Á ÚÁ ЦÄÔÒÉÍËÉ ìØצ×ÓØËϧ ͦÓØËϧ ÒÁÄÉ.

   òÁÚÏÍ Ú ÄÒÕÚÑÍÉ ÷É ÍÏÖÅÔÅ ÐÒϦÇÔÉ Ä×Á ˦ÌÏÍÅÔÒÉ ÃÅÎÔÒÏÍ ìØ×Ï×Á ÐÏÒÕÞ Ú ÕËÒÁ§ÎÓØËÉÍÉ Ú¦ÒËÁÍÉ ÛÏÕ-¦ÚÎÅÓÕ, ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÚÁÒÑÄ ÅÎÅÒǦ§ Ê ÐÏÚÉÔÉ×Õ.

    

   ÷ÚÑÔÉ ÕÞÁÓÔØ × ÐÒϦÇÕ ÚÇÏÌÏÓÉÌÉÓÑ:

   - ÚÁÓÌÕÖÅÎÁ ÁÒÔÉÓÔËÁ õËÒÁ§ÎÉ îÁÔÁÌËÁ ëáòðá;

   - ÓЦ×ÁÞËÁ ìÀÄÍÉÌÁ ñó¶îóøëá;

   - ÐÅÒÅÍÏÖÅÃØ ÐÒÏÇÒÁÍÉ “ûÁÎÓ”, ÓЦ×ÁË ðÁ×ÌÏ ôáâáëï÷;

   - ÓЦ×ÁË ÷ÌÁĦÓÌÁ× ìå÷éãøëéê;

   - ÐÅÒÅÍÏÖÅÃØ ÐÒÏÅËÔÕ “í¦ÓÔÅÒ ìØ×Ï×Á” ïÌÅÇ çïêäá;

   - ÚÁÓÌÕÖÅÎÉÊ ÁÒÔÉÓÔ õËÒÁ§ÎÉ ÷ÏÌÏÄÉÍÉÒ ëõäï÷âá;

   - ÐÅÒÅÍÏÖÅÃØ Í¦ÖÎÁÒÏÄÎÉÈ ÚÍÁÇÁÎØ Ú ÂÏĦ¦ÌÄÉÎÇÕ ó×ÑÔÏÓÌÁ× ûåòåíåôá;

   - ÓЦ×ÁÞËÁ ïÌÅÓÑ ëéòéþõë;

   - ÄÉÚÁÊÎÅÒ îÁÚÁÒ è¶ãñë;

   - ÚÁÓÌÕÖÅÎÉÊ ÁÒÔÉÓÔ õËÒÁ§ÎÉ áÎÄÒ¦Ê úáì¶úëï;

   - ÓЦ×ÁÞËÁ áîäò¶áîá;

   - ÓЦ×ÁÞËÁ îÁÔÁ óõìôáî;

   - ÇÕÒÔ “äú¶äúøï”;

   - ÇÕÒÔ “Zïòñîá”.

    

   äÏÌÕÞÁÊÔÅÓÑ ¦ ÐÒÉ×ÏÄØÔÅ ÄÒÕÚ¦×!

    

   íÁÒÛÒÕÔ ÐÒϦÇÕ: ÐÒ. ó×ÏÂÏÄÉ – ÐÌ. í¦ÃËÅ×ÉÞÁ – ÐÌ. íÁÒ¦ÊÓØËÁ – ÐÒ. ó×ÏÂÏÄÉ – ×ÕÌ. ì.õËÒÁ§ÎËÉ – ×ÕÌ. ëÒÁ˦×ÓØËÁ – ìØצ×ÓØËÁ ÒÁÔÕÛÁ.

   ðÒÏÓÉÍÏ ÏÄÑÇÎÕÔÉ ÄÌÑ ÐÒϦÇÕ ÚÒÕÞÎÉÊ ÏÄÑÇ ÔÁ ×ÚÕÔÔÑ.

    

   í¦ÓÃÅ ÓÔÁÒÔÕ ÐÒϦÇÕ: Í. ìØצ×, ÐÒ. ó×ÏÂÏÄÉ, ÐÌÏÝÁ ÐÅÒÅÄ ÏÐÅÒÎÉÍ ÔÅÁÔÒÏÍ.

   äÁÔÁ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÎÑ: ÎÅĦÌÑ, 03 ËצÔÎÑ 2011Ò.,

   úÂ¦Ò ÕÞÁÓÎÉË¦× ÐÒϦÇÕ Ï 13:45, ÓÔÁÒÔ ÐÒϦÇÕ Ï 14:00.

   äÏ×ÖÉÎÁ ÄÉÓÔÁÎæ§ 2 ËÍ. õÞÁÓÎÉËÉ ÐÒϦÇÕ ÍÏÖÕÔØ ÐÏÄÏÌÁÔÉ ÃÀ צÄÓÔÁÎØ Â¦ÇÏÍ ÞÉ ÈÏÄÏÀ.

    

   ëÏÎÔÁËÔÎÁ ÏÓÏÂÁ: ËÅÒ¦×ÎÉË ¶ÎÓÔÉÔÕÔÕ ÇÒÏÍÁÄÓØËÏÇÏ Ì¦ÄÅÒÓÔ×Á ¶ÇÏÒ çÕ¦̦Ô, ÔÅÌ.: +38-(067)-370-63-20, +38-(093)-46-88-777, hubilit@...

    

   äÏצÄËÁ.

   ¶ÎÓÔÉÔÕÔ ÇÒÏÍÁÄÓØËÏÇÏ Ì¦ÄÅÒÓÔ×Á - ÇÒÏÍÁÄÓØËÁ ÏÒÇÁΦÚÁÃ¦Ñ ÓÔ×ÏÒÅÎÁ Õ 2005 ÒÏæ Ú ÍÅÔÏÀ ÏÂ’¤ÄÎÁÎÎÑ Ì¦ÄÅÒ¦× ÎÏ×ÏÇÏ ÓצÔÏÇÌÑÄÕ ÄÌÑ ÕÓЦÛÎϧ ÒÅÁ̦ÚÁæ§ ÓÕÓЦÌØÎÏ ×ÁÖÌÉ×ÉÈ ¦Î¦Ã¦ÁÔÉ×.
   --
                  Z povahoyu Ihor Hubilit

   Kontakty:
   t.m. (+38-093)-46-88-777
   t.m. (+38-067)-370-63-20
   hubilit@...,
   www.vidviday.com.ua
   ICQ: 30-544-79-71
   skype: Hubilit.Ihor
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.