Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

tabir "Vidvaga 2010"

Expand Messages
 • andriu ben
  *Розпочалось зголошення на * *молод╕жний вишк╕льний таб╕р * * **В╕двага 2010** ╕м. ╤вана
  Message 1 of 1 , Jun 30, 2010
  • 0 Attachment

   òÏÚÐÏÞÁÌÏÓØ ÚÇÏÌÏÛÅÎÎÑ ÎÁ

   ÍÏÌÏĦÖÎÉÊ ×ÉÛ˦ÌØÎÉÊ ÔÁ¦Ò

   "÷¦Ä×ÁÇÁ 2010 ¦Í. ¶×ÁÎÁ çÁ×ÄÉÄÉ"

   íÏÌÏĦÖÎÉÊ îÁæÏÎÁ̦ÓÔÉÞÎÉÊ ëÏÎÇÒÅÓ ÚÁÐÒÏÛÕ¤ ÍÏÌÏÄØ ÎÁ ÷ÓÅÕËÒÁ§ÎÓØËÉÊ ÍÏÌÏĦÖÎÉÊ ×ÉÛ˦ÌØÎÉÊ ÔÁÂ¦Ò «÷¦Ä×ÁÇÁ-2010» ¦Í. ¶×ÁÎÁ çÁ×ÄÉÄÉ», ÑËÉÊ ÐÒÏÈÏÄÉÔÉÍÅ 3-14 ÓÅÒÐÎÑ 2010 ÒÏËÕ ÎÁ óÕÍÝÉΦ.

    

         ÷ ÓÕÞÁÓÎÏÍÕ ÖÉÔÔ¦ ÍÏÌÏÄÉÈ ÕËÒÁ§ÎÃ¦× ¤ ÎÅ ÔÁË ÂÁÇÁÔÏ ÕÍÏ×, × ÑËÉÈ ÀÎÁËÉ ÔÁ ÀÎÁÞËÉ ÍÏÇÌÉ Â ÐÒÏÑ×ÉÔÉ Ó×ϧ ËÒÁݦ ÌÀÄÓØ˦ ÒÉÓÉ ¦ ÒÏÚËÒÉÔÉ Ó×¦Ê ×ÎÕÔÒ¦ÛÎ¦Ê ÐÏÔÅÎæÁÌ. âÁÇÁÔÏ ÈÔÏ Ú ÍÏÌÏĦ ¦ ΊЦÄÏÚÒÀ¤, ÑËÏÀ ×ÏÌÏĦ¤ ÓÉÌÏÀ ×Ï̦, ÈÁÒÁËÔÅÒÕ, צÄ×ÁÇÉ, ÄÒÕÖÂÉ, צÄÄÁÎÏÓÔ¦, ÓÁÍÏÐÏÖÅÒÔ×É ¦ Ô.Ð.

      
        
   óÐÒÁ×ÖÎÀ ×ÁÒÔ¦ÓÔØ ÃÉÈ ÌÀÄÓØËÉÈ ÞÅÓÎÏÔ ÍÏÖŠצÄÞÕÔÉ Ô¦ÌØËÉ ÔÏÊ, ÈÔÏ ÐÒÏÊÛÏ× ×ÉÐÒÏÂÕ×ÁÎÎÑ ÎÁ ×ÉÛ˦ÌØÎÏÍÕ ÔÁÂÏÒ¦ «÷¦Ä×ÁÇÁ»!

     
                     ôÁÂ¦Ò «÷¦Ä×ÁÇÁ» - ÃÅ:

   ž        ×ÏÌÀÎÔÁÒÉÓÔÉÞÎÉÊ ×ÉÛË¦Ì ÄÌÑ ÓͦÌÉ×ÉÈ ÄÕÈÏÍ ÌÀÄÅÊ;

   ž        ÎÁæÏÎÁ̦ÓÔÉÞÎÅ ÔÁ ÔÒÁÄÉæÊÎÅ ×ÉÈÏ×ÁÎÎÑ ¦ ÍÏÒÁÌØ;

   ž        ÐÒÁËÔÉÞΦ ÎÁ×ÉÞËÉ Ú ×ÉÖÉ×ÁÎÎÑ × ÐÒÉÒÏĦ, ÍÁÎÄÒ¦×ÎÉÃÔ×Á ÔÁ ÒÕËÏÐÁÛÕ;

   ž        Ñ˦ÓΦ ÔÅÏÒÅÔÉÞΦ ÚÎÁÎÎÑ Ú ¦ÓÔÏÒ¦§ õËÒÁ§ÎÉ, ÏÓÎÏ× ÇÒÏÍÁÄÓØËϧ ĦÑÌØÎÏÓÔ¦.

    

         îÁæÏÎÁ̦ÓÔ ¤ ÏÂÌÉÞÞÑÍ ÎÁæ§, Å̦ÔÏÀ, ÑËÁ ÐÏ×ÉÎÎÁ ÓÔÏÑÔÉ ÎÁ ÞÏ̦ ÕÓ¦È ÄÅÒÖÁ×ÎÉÈ ÐÒÏÃÅÓ¦×. ÷ÉÛË¦Ì íîë «÷¦Ä×ÁÇÁ» ÓÔÁ×ÉÔØ ÚÁ ÍÅÔÕ ×ÉÈÏ×ÁÎÎÑ ÌÀÄÅÊ ×ÞÉÎËÕ, ÌÀÄÅÊ ÎÁæÏÎÁÌØÎϧ Å̦ÔÉ, ÔÉÈ, ÈÔÏ ÐÒÁÇΊƦÚÉÞÎÏÇÏ ×ÄÏÓËÏÎÁÌÅÎÎÑ ¦ ÍÏÒÁÌØÎÏÇÏ Ð¦ÄÎÅÓÅÎÎÑ. «÷¦Ä×ÁÇÁ» - ÃÅ ËÒÁݦ ÔÁÂÏÒÏצ ÔÒÁÄÉæ§ ÐÁÔÒ¦ÏÔÉÞÎÉÈ ÔÁÂÏÒ¦×, ÃÅ ÍÏÒÅ ×ÒÁÖÅÎØ ¦ ÎÏ×ÉÈ ÄÒÕÚ¦× ÎÁ ×ÓÅ ÖÉÔÔÑ. ãÅ - ÓÐÏӦ ÚͦÎÉÔÉ ÓÅÂÅ ¦ ÐÅÒÅÍÏÇÔÉ Ó×ϧ ÓÌÁÂËÏÓÔ¦, ×ÉÈÏ×ÁÔÉ Ó×ÏÀ ×ÏÌÀ ÔÁ ÎÁ×ÞÉÔÉÓØ ÐÅÒÅÍÁÇÁÔÉ. «÷¦Ä×ÁÇÁ» ÚÂÉÒÁ¤ ÓÔÁÒÉÈ ¦ ÎÏ×ÉÈ ÄÒÕÚ¦×, ÕÞÁÓÎÉË¦× «ìÉÓÏΦ», «çÕÒ¦׻ ÔÁ «ðÏ×ÓÔÁÎÓØËϧ ÷ÁÔÒÉ». ðÅÒÛÉÊ ÄÏÓ×¦Ä ÐÒÏ×ÅÄÅÎÎÑ ÔÁÂÏÒÕ × óÕÍÓØË¦Ê ÏÂÌÁÓÔ¦ ×ÉÄÁ×ÓÑ ÕÓЦÛÎÉÍ. ðÒÏÇÒÁÍÁ ×ÉÄÁÌÁÓÑ ÝÅ ÎÁÓÉÞÅΦÛÏÀ – ÄÏ ÔÒÁÄÉæÊÎÉÈ ×ÉÍÁÒÛ¦×, ÍÁÒÛ-ËÉÄ˦×, ÔÅÏÒÅÔÉÞÎÉÈ ÚÁÎÑÔØ, ÔÕÒÉÓÔÉÞÎÉÈ ÔÁ ÓÐÏÒÔÉ×ÎÉÈ ÚÍÁÇÁÎØ ÄÏÄÁ×ÓÑ ÝÅ Ê ÓÐÌÁ× ÎÁ ÂÁÊÄÁÒËÁÈ.

    

   ëÏÖÅÎ ÕËÒÁ§ÎÅÃØ ÐÏ×ÉÎÅÎ ÐÒÁÇÎÕÔÉ ÄÏÓÑÇÁÔÉ ÄÏÓËÏÎÁÌÏÓÔ¦ × ÕÓØÏÍÕ, ÐÏÓÔ¦ÊÎÏ ÐÒÁÃÀ×ÁÔÉ ÎÁÄ ÓÏÂÏÀ ¦ ÂÕÔÉ ÐÏÐÅÒÅÄÕ ×Ó¦È. ôÏÖ, ÑËÝÏ ÷É ÍÏÌÏĦ, ÅÎÅÒǦÊΦ, ÍÁ¤ÔÅ ÖÁÇÕ ÐÒÉÇÏÄ, ÈÏÞÅÔÅ ÐÅÒÅצÒÉÔÉ Ó×ϧ ÍÏÖÌÉ×ÏÓÔ¦ × ÐÏÌØÏ×ÉÈ ÕÍÏ×ÁÈ, ÁÂÏ ÐÒÏÓÔÏ ÈÏÞÅÔÅ ÚÒÏÚÕͦÔÉ ÝÏ Ö ÔÁËÅ ÓÐÒÁ×ÖΤ ÖÉÔÔÑ – צÄצÄÁÊÔÅ ÎÁʦÌØÛÉÊ × õËÒÁ§Î¦ ×ÏÌÀÎÔÁÒÉÓÔÉÞÎÉÊ ÔÁÂ¦Ò «÷¦Ä×ÁÇÁ-2010» ¦Í. ¶. çÁ×ÄÉÄÉ». 

    
   ÷Ó¦ ÄÅÔÁ̦ ÝÏÄÏ ÚÇÏÌÏÛÅÎÎÑ ÔÁ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÎÑ ÔÁÂÏÒÕ ÍÏÖÎÁ ÚÎÁÊÔÉ ÔÕÔ.
    
   úÇÏÌÏÛÕÊÓÑ × ÒÅǦÏÎÁÈ:  

   ž                     ÷ÏÌÉÎØïÌÅËÓÁÎÄÒ  (050) 438-11-43, mnk.volyn@gmail.com 

   ž                     ìØ×¦× – áÎÄÒ¦Ê (063) 263-88-28, golnach@gmail.com 

   ž                     óÕÍÉ –  ïÌÅËÓÁÎÄÒ (066) 344-13-41, (096) 916-01-96, nebajduzhij@...  

   ž                     ôÅÒÎÏЦÌØ – ¶×ÁÎ (097) 155-74-85, (050) 337-81-60, iv8608@inbox.ru  

   ž                     èÁÒË¦× - ïÌÅËÓÁÎÄÒ (066) 340-26-92, 8 (093) 835-54-63, mnk_kharkiv@ua.fm 

   ž                     äΦÐÒÏÐÅÔÒÏ×ÓØË - òÏÍÁÎ  (096) 235-68-54, mnk_dp@ua.fm

   ž                     ëÉ§× – ¶×ÁÎ (050) 307-20-07, (096) 188-37-93, kishka.ivan@gmail.com

   ž                     ò¦×ÎÅ – àÌ¦Ñ (096) 821-83-66, ulichka1992@...

   ž                     íÉËÏÌÁ§× – ÷ÏÌÏÄÉÍÉÒ (066) 155-04-10, sychgora@...

   ž                     ðÏÌÔÁ×Á – äÍÉÔÒÏ (095) 828-18-37, nachtigal2007@...

   ž                     úÁÐÏÒ¦ÖÖÑ – íÁÒÔÁ

   ž                     ëÒÉÍ – ÷ÏÌÏÄÉÍÉÒ (050) 669-25-93, volodymyr_selivanov@meta.ua


   --
   ú ÐÏ×ÁÇÏÀ
   çÏÌÏ×Á ìïï íîë
   ëÅÒ¦×ÎÉË æ¦ÎÁÎÓÏ×ÏÇÏ ×¦ÄĦÌÕ ¶çì
   áÎÄÒ¦Ê âÅÎØ
   (063) 263-88-28
   golnach@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.