Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Vinnytsia. Epidemiia dobroty. 17 liutogo 2010

Expand Messages
 • Максим Студілко
  17 лютого - м╕жнародний День спонтанного прояву доброти Свято, яке ще малов╕доме в
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2010
  • 0 Attachment
   17 ÌÀÔÏÇÏ – ͦÖÎÁÒÏÄÎÉÊ äÅÎØ ÓÐÏÎÔÁÎÎÏÇÏ ÐÒÏÑ×Õ ÄÏÂÒÏÔÉ

   ó×ÑÔÏ, ÑËÅ ÝÅ ÍÁÌÏצÄÏÍÅ × õËÒÁ§Î¦ , ÑËÅ ÔÁË ÐÏÔÒ¦ÂÎÏ ÎÁÛÏÍÕ ÓÕÓЦÌØÓÔ×Õ. ãÅÊ ÄÅÎØ ÍÁ¤ ÓÔÁÔÉ ÐÏÛÔÏ×ÈÏÍ ÔÁ ÐÒÉËÌÁÄÏÍ ÄÌÑ ¦ÎÛÉÈ. îÅÈÁÊ 17 ÌÀÔÏÇÏ, ÃÅ ÂÕÄÕÔØ ÆÌÅÛ-ÍÏÂÉ ¦ ÁËæ§, ÁÌÅ ÔÁËÁ ÍÁÓÏצÓÔØ ÄÏÂÒÉÈ ÔÁ ÇÁÒÎÉÈ ×ÞÉÎË¦× ÃØÏÇÏ ÄÎÑ ÎÅ ÐÏ×ÉÎÎÁ ÚÁÌÉÛÉÔÉÓØ ÎÅÐÏͦÞÅÎÏÀ, ÂÅÚ ÎÁÓ̦ÄË¦× ¦ ÍÉ ×ÐÅ×ÎÅÎΦ, ÝÏ Õ ÓÅÒÃÑÈ ÌÀÄÅÊ ÐÒÏËÉÎÅÔØÓÑ ÔÏÊ ÓצÔÌÑÞÏË, ÑËÉÊ ÂÕÄÅ ÄÁÒÕ×ÁÔÉ ÄÏÂÒÏ ËÏÖÎÏÍÕ ÝÏÄÎÑ!
   ôÁ ÄÌÑ ÔÏÇÏ ÁÂÉ Ó×ÑÔÏ ×¦ÄÂÕÌÏÓØ: ÷¦ÎÎÉÞÁÎÉ ÍÉ ÚÁÐÒÏÛÕ¤ÍÏ ×ÁÓ ÐÒÉÊÎÑÔÉ  ÁËÔÉ×ÎÕ ÕÞÁÓÔØ Õ ÚÁÈÏÄÁÈ, Ñ˦ ÂÕÄÕÔØ ×¦ÄÂÕ×ÁÔÉÓØ 17 ÌÀÔÏÇÏ Õ Í¦ÓÔ¦!
   ÷¦ÎÎÉÃÑ ÐÏËÁÖÅ ÐÒÉËÌÁÄ ×Ó¦Ê õËÒÁ§Î¦, ÐÏÛÉÒÀÀÞÉ ×¦ÒÕÓ “åЦÄÅͦ§ äÏÂÒÏÔÉ”, ÞÅÒÅÚ ÔÁ˦ ÂÌÁÇÏĦÊΦ ÁËæ§, Ñ˦ ÐÏ×ÉÎΦ ÓÔÁÔÉ ÚÁËÏÎÏͦÒΦÓÔÀ:
   - “úצÌØÎÉ Í¦ÓÃÅ” – ÍÉ ÐÏ×ÉÎΦ ÐÒÉ×ÞÉÔÉ ÞÏÌÏצÞÕ ÐÏÌÏ×ÉÎÕ ÎÁÛÏÇÏ Í¦ÓÔÁ ÚצÌØÎÑÔÉ Í¦ÓÃÅ × ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ¦ ÄÌÑ ÐÒÅËÒÁÓÎϧ ÓÔÁÔ¦ !
   - óËÁÖÉ “äÑËÕÀ” ÔÁ “ðÏÓͦÈÎÉÓØ” – ÚÁ×ÄÑËÉ ËÁÒÔËÁÍ «äÑËÕÀ» ÔÁ «ðÏÓͦÈÎÉÓØ» ÍÉ ÎÁ×ÞÉÍÏ ÌÀÄÅÊ ×ÉÓÌÏ×ÌÀ×ÁÔÉ ×ÄÑÞΦÓÔØ ÔÁ ÄÁÒÕ×ÁÔÉ ÐÏÓͦÛËÉ ÐÒÏÓÔÏ ÔÁË.
   - «ëÏÍÐ̦ÍÅÎÔÉ» - ÓËÁÖ¦ÔØ ËÏÍÐ̦ÍÅÎÔ ÎÅÚÎÁÊÏÍÏÍÕ ÐÅÒÅÈÏÖÏÍÕ, ÐÏÄÁÒÕÊÔÅ ÊÏÍÕ ÇÁÒÎÉÊ ÎÁÓÔÒ¦Ê.
   - «ìÉÓÔ¦×ÏÞËÁ» - ÎÁÐÉÛ¦ÔØ ÌÉÓÔÁ ÂÁÔØËÁÍ, ÄÒÕÚÑÍ, ÑËÉÈ ÄÁ×ÎÏ ÎÅ ÂÁÞÉÌÉ, ÐÒÉצÔÁÊÔÅ Ú¦ Ó×ÑÔÏÍ.
    - ðÒÏÓÔÏ ÒϦÔØ ÇÁÒΦ ×ÞÉÎËÉ ÎÁ ÐÒÏÔÑÚ¦ ÄÎÑ, ÐÏËÁÚÕÊÔÅ, ÝÏ ÔÏ ÎÅ ×ÁÖËÏ, ÝÏ ÔÏ ÐÒɤÍÎÏ ¦ ÐÏÔÒ¦ÂÎÏ!
   á ÔÁËÏÖ ÂÁÇÁÔÏ ¦ÎÛÉÈ ÆÌÅÛ-ÍϦ×, ÁËæÊ, ÄÏ ÑËÉÈ ÚÁËÌÉËÁ¤ÍÏ ÄÏÌÕÞÉÔÉÓØ ¦ ÷ÁÓ, ÄÚ×ÏΦÔØ, ÂÕÄÅÍÏ ÒÁĦ ÓЦ×ÐÒÁæ, ÔÁËÏÖ ÚÁÐÒÏÛÕ¤ÍÏ ÐÒɤÄÎÕ×ÁÔÉÓØ ÇÒÏÍÁÄÓØ˦, ÂÌÁÇÏĦÊΦ ÏÒÇÁΦÚÁæ§ ÔÁ ÕÓ¦È-ÕÓ¦È!!!
   ÷ ÒÁÍËÁÈ «åЦÄÅͦ§ ÄÏÂÒÏÔÉ» ×ÖŠצÄÂÕ×ÁÀÔØÓÑ ÔÁ˦ ÐÏÓÔ¦ÊΦ ÂÌÁÇÏĦÊΦ ÐÒÏÇÒÁÍÉ:
   •    “äÏÐÏÍÏÇÔÉ ÐÒÏÓÔÏ” ;
   •    “ëÏÍÐ’ÀÔÅÒ ÄÒÕÇÕ”;
   •    “ðÏÄÁÒÕÊ Ä¦ÔÑÍ ËÁÚËÕ” ;
   •    “òŤÓÔÒ ÇÁÒÎÉÈ ÓÐÒÁ×” ;
   •    “÷ÅÓÅÌÉÊ Ì¦ËÁÒ”…
   äÅÔÁÌØΦÛÅ ÐÒÏ ÐÒÏÇÒÁÍÉ ÍÏÖÎÁ ĦÚÎÁÔÉÓØ ÎÁ ÓÁÊÔÁÈ ÏÒÇÁΦÚÁÔÏÒ¦×. úÁÐÒÏÛÕ¤ÍÏ ÕÓ¦È ÂÁÖÁÀÞÉÈ ÐÒɤÄÎÁÔÉÓØ ÄÏ ÂÕÄØ-ÑËϧ ÂÌÁÇÏĦÊÎϧ ÐÒÏÇÒÁÍÉ. íÉ ÞÅËÁ¤ÍÏ ÎÁ ×ÁÛ ÄÚצÎÏË!
   úÁÐÒÏÛÕ¤ÍÏ ÇÒÏÍÁÄÓØ˦, ÂÌÁÇÏĦÊΦ ÏÒÇÁΦÚÁæ§, ÇÕÒÔËÉ ÔÁ ÕÓ¦È ÁËÔÉ×ÎÉÈ ÔÁ ¦Î¦Ã¦ÁÔÉ×ÎÉÈ ÄÏÌÕÞÉÔÉÓØ ÄÏ ÐÒÏÅËÔÕ «åЦÄÅÍ¦Ñ ÄÏÂÒÏÔÉ»,ÑËÝÏ Õ ×ÁÛ¦Ê Ä¦ÑÌØÎÏÓÔ¦ ¤ ÐÒÏÇÒÁÍÉ, Ñ˦ ÓÐÒÑÍÏ×ÁΦ ÎÁ ÐÏÐÕÌÑÒÉÚÁæÀ ÇÁÒÎÉÈ ÓÐÒÁ× ÔÁ ÄÏÂÒÏÔÉ – ÐÒÏÐÏÎÕ¤ÍÏ ÐÒɤÄÎÕ×ÁÔÉÓØ ¦ ÒÁÚÏÍ ÐÏÛÉÒÀ×ÁÔÉ ÔÁ ¦ÎÆÏÒÍÕ×ÁÔÉ ÎÁÓÅÌÅÎÎÑ ÐÒÏ ÚÁÈÏÄÉ ÔÁ ÁËæ§, ÝÏ ÐÒÏÈÏÄÑÔØ Õ ÎÁÛÏÍÕ Í¦ÓÔ¦.
   ôÁËÏÖ ÚÁÐÒÏÛÕ¤ÍÏ ÄÏÌÕÞÉÔÉÓØ ÄÏ ÂÌÁÇÏĦÊÎϧ ÐÒÏÇÒÁÍÉ «òŤÓÔÒ ÇÁÒÎÉÈ ÓÐÒÁ×», ÄÅ ÍÉ ÕÓ¦ ÒÁÚÏÍ ÂÕÄÅÍÏ ÆÏÒÍÕ×ÁÔÉ ÔÁË Ú×ÁÎÕ ÂÁÚÕ ÄÁÎÉÈ ÄÏÂÒÉÈ ×ÞÉÎ˦×, ÄÌÑ ÔÏÇÏ ÁÂÉ ×¦Ä×Ï̦ËÔÉ ÓÕÓЦÌØÓÔ×Ï ×¦Ä ÂÒÕÄÕ, ÑËÉÍ ÚÁÐÏ×ÎÅÎÉÊ ¦ÎÆÏÒÍÁæÊÎÉÊ ÐÒÏÓÔ¦Ò, ÁÄÖÅ ÎÁÓÐÒÁ×Ħ ÌÀÄÑÍ ÐÏÔÒ¦ÂÎÏ ÐÏËÁÚÁÔÉ, ÝÏ ÄÏÂÒÏ ¦ÓÎÕ¤, ÑË ¦ ÓЦ×ÞÕÔÔÑ, ÄÒÕÖÂÁ, ÌÀÂÏ×, ЦÄÔÒÉÍËÁ ÔÁ ÝÅ ÂÁÇÁÔÏ ÐÏÚÉÔÉ×ÎÉÈ ÑËÏÓÔÅÊ ÔÁ Ñ×ÉÝ!
   úÒÏÂÉÍÏ ÎÁÛŠͦÓÔÏ ÄÏÂÒ¦ÛÉÍ, ÔÏÌÅÒÁÎÔΦÛÉÍ, ÎÁÊËÒÁÝÉÍ ÒÁÚÏÍ!

   úÁÒÁÚÉÔÉÓØ ÐÏÚÉÔÉ×ÎÉÍ ×¦ÒÕÓÏÍ ÄÏÂÒÏÔÉ ÍÏÖÎÁ ÚÁ ÔÅÌ.:
   063 286 58 48  äÍÉÔÒÏ ä¦ÄÉË
   096 915 86 40  áÌØÏÎÁ ëÉÒÉÌÀË

   äÅÔÁÌØÎÕ ¦ÎÆÏÒÍÁæÀ ÐÒÏ “åЦÄÅͦÀ äÏÂÒÏÔÉ” ÛÕËÁÊÔÅ ÎÁ ÓÁÊÔÁÈ ÏÒÇÁΦÚÁÔÏÒ¦× :

   www.dobrota.in           www.gromada.vn.ua       www.brugantuna.org.ua

   --
   ú ÐÏ×ÁÇÏÀ
   íÁËÓÉÍ óÔÕĦÌËÏ
   ÷ïðï "äÖÅÒÅÌÏ ÎÁĦ§"
   ÷íçï "äÅÍÏËÒÁÔÉÞÎÉÊ ÁÌØÑÎÓ"

   õËÒÁ§Îæ - ÇÏÒÄÁ ÎÁæÑ, ûáîõêíïóø!
   õËÒÁ§ÎÓØËÁ - ÃÅ ÎÅ ÍÏ×Á ÓÅÌÑÎÓÔ×Á, Á ÍÏ×Á ÓÕÞÁÓÎϧ ÍÏÌÏÄϧ, ÐÁÔÒ¦ÏÔÉÞÎÏ ÏÒ¦¤ÎÔÏ×ÁÎϧ, ͦÓØËϧ ¦ÎÔÅ̦ÇÅÎæ§.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.