Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ekskyrsija "duh serednih vikiv" 14-15.03.09

Expand Messages
 • Taras Dorosh
  *Укра╖на багата сво╓ю ╕стор╕╓ю, сво╖ми традиц╕ями, сво╖ми пам ятками... * Що
  Message 1 of 1 , Mar 2, 2009
  • 0 Attachment

   õËÒÁ§ÎÁ ÂÁÇÁÔÁ Ó×ϤÀ ¦ÓÔÏÒ¦¤À, Ó×ϧÍÉ ÔÒÁÄÉæÑÍÉ, Ó×ϧÍÉ ÐÁÍ'ÑÔËÁÍÉ...

               ýÏ ÄÏÓ̦ÄÉÔÉ ÎÁÛÕ ÂÁÇÁÔÕ ÓÐÁÄÝÉÎÕ ÇÒÏÍÁÄÓØËÉÍÉ ÏÒÇÁΦÚÁæÑÍÉ “îÅÚÁÌÅÖÎÅ ÕËÒÁ§ÎÓØËÅ ÍÏÌÏĦÖÎÅ ÏÂ’¤ÄÎÁÎÎÑ” ¦ ”ãÅÎÔÒ ¦Î¦Ã¦ÁÔÉ× ìØצ×ÝÉÎÉ” × 2006 ÒÏæ ÂÕÌÁ ÚÁÐÏÞÁÔËÏ×ÁÎÁ ÐÒÏÇÒÁÍÁ ''îÁ×ËÏÌÏ õËÒÁ§ÎÉ ÚÁ 80 ÄΦ×".
   ãÅ ÓÅÒ¦Ñ ÏÚÎÁÊÏÍÞÉÈ ÔÕÒÉÓÔÉÞÎÉÈ ÐϧÚÄÏË ×¦ÄÏÍÉÍÉ Í¦ÓÃÑÍÉ õËÒÁ§ÎÉ.

   îÅÝÏÄÁ×ÎÏ Ð¦Ä ÞÁÓ ÇÏÌÏÓÕ×ÁÎÎÑ × ÐÒÏÅËÔ¦ 7 ÞÕÄÅÓ õËÒÁ§ÎÉ ÂÕÌÏ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ 100 ÎÁÊæËÁצÛÉÈ ÐÁÍ'ÑÔÏË, Ú ÑËÉÈ Ð¦ÚΦÛÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ 7.

   íÅÔÏÀ ÄÁÎϧ ÐÒÏÇÒÁÍÉ ÏÒÇÁΦÚÕ×ÁÔÉ ÍÏÖÌÉצÓÔØ ÐÏÂÕ×ÁÔÉ Õ ×Ó¦È ÃÉÈ Í¦ÓÃÑÈ. äÌÑ ÃØÏÇÏ ÂÕÌÏ ÒÏÚÒÏÂÌÅÎÏ 41 ÍÁÒÛÒÕÔ.
   ÷ÖÅ ÂÕÌÏ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÏ 9 ÐϧÚÄÏË.

   ðϧÚÄËÁ №10

   äõè óåòåäî¶è ÷¶ë¶÷

   ÐÒÏ×ÏÄÉÔØÓÑ ÐÏ ÎÏ×ÏÍÕ ÍÁÒÛÒÕÔÕ, ÐÏ ÑËÏÍÕ Î¦ ÏÄÎÁ ÔÕÒÉÓÔÉÞÎÁ ƦÒÍÁ ÎÅ ÐÒÏ×ÏÄÉÔØ ÅËÓËÕÒÓ¦§.

   âÕÞÁÞ, âÏÒݦ×, ëÁÍ’ÑÎÅÃØ- ðÏĦÌØÓØËÉÊ, èÏÔÉÎ

   Í. âÕÞÁÞ âÕÞÁÃØËÁ ÒÁÔÕÛÁ.
               ðÏÓÅÒÅÄ Í¦ÓÔÁ âÕÞÁÞ ÒÏÚÔÁÛÏ×ÁÎÁ ÂÁÒÏËÏ×Á ÒÁÔÕÛÁ. óÐÏÒÕÄÕ Ú×ÅÄÅÎÏ ËÏÛÔÏÍ ÂÕÞÁÃØËÏÇÏ ÐÁÎÁ íÉËÏÌÁÑ ðÏÔÏÃØËÏÇÏ × 1750-1751 ÒÏËÁÈ ÚÁ ÐÒÏÅËÔÏÍ ÌØצ×ÓØËÏÇÏ ÁÒȦÔÅËÔÏÒÁ â. íÅÔÅÒÉÎÁ, Á×ÔÏÒÁ ÓÏÂÏÒÕ Ó×. àÒÁ Õ ìØ×Ïצ. ñË ÐÒÉËÌÁÄ ÏÒÉǦÎÁÌØÎϧ ÓÉÎÔÅÚÉ ÍÉÓÔÅÃÔ× ÂÕĦ×ÌÑ ÎÅ ÍÁ¤ ÁÎÁÌÏǦ§ × ÁÒȦÔÅËÔÕÒ¦ èVIII ÓÔ.

   Í. âÏÒݦ×. ðÅÞÅÒÁ ÷ÅÒÔÅÂÁ Ú ÐÁÍ’ÑÔËÁÍÉ ôÒÉЦÌØÓØËϧ ËÕÌØÔÕÒÉ.
               óÅÒÅÄ ÐÁÍ’ÑÔÏË ôÒÉЦÌØÓØËϧ ËÕÌØÔÕÒÉ ÐÅÞÅÒ¦ ÷ÅÒÔÅÂÁ ÎÁÌÅÖÉÔØ ÕΦËÁÌØΊͦÓÃÅ, Ú ÑËÏÇÏ ÐÏÈÏÄÉÔØ ÏÄÎÁ Ú ÎÁʦÌØÛÉÈ ÁÒÈÅÏÌÏǦÞÎÉÈ ËÏÌÅËÃ¦Ê ×¦ÄÏÍÉÈ ÓØÏÇÏÄΦ ÎÁÕæ. ÷ÒÁÈÏ×ÕÀÞÉ ÕΦËÁÌØΦÓÔØ ÐÒÉÒÏÄÎÏÇÏ ÏÂ’¤ËÔÕ, 5 ÖÏ×ÔÎÑ 2004 Ò. × ÐÅÞÅÒ¦ „÷ÅÒÔÅÂÁ” ÓÔ×ÏÒÅÎÏ ÐÅÒÛÉÊ × õËÒÁ§Î¦ ЦÄÚÅÍÎÉÊ ÍÕÚÅÊ ôÒÉЦÌØÓØËϧ ËÕÌØÔÕÒÉ, ÑËÉÊ ÒÏÚÔÁÛÏ×ÁÎÉÊ × ÐÒÉÒÏÄÎÏÍÕ Ð¦ÄÚÅÍÎÏÍÕ ÓÅÒÅÄÏ×Éݦ.

   çÏÔÅÌØ

   Í. èÏÔÉÎ. äÅÒÖÁ×ÎÉÊ ¦ÓÔÏÒÉËÏ-ÁÒȦÔÅËÔÕÒÎÉÊ ÚÁÐÏצÄÎÉË èÏÔÉÎÓØËÁ ÆÏÒÔÅÃÑ"
   æÏÒÔÅÃÑ, ÑËÁ ÐÅÒÅÖÉÌÁ ÓÔÏ̦ÔÔÑ ¦ ÂÁÞÉÌÁ Ð¦Ä Ó×ϧ­ÍÉ ÍÕÒÁÍÉ ÐÏÌÞÉÝÁ ×Ï§Î¦× ïÓÍÁÎÓØËϧ ¦ÍÐÅÒ¦§, ÐÏ×ÓÔÁÎÃ¦× íÕÈÉ, ÎÁÒÏÄÎÉÈ ÍÅÓÎÉË¦× äÉÔÉÎËÉ, ×ÏÑË¦× äÍÉÔÒÁ ÷ÉÛÎÅ×ÅÃØËÏÇÏ, ðÅÔÒÁ äÏÒÏÛÅÎËÁ...

   èÏÔÉÎ, ÝÏ ÐÒÉ×ÁÂÌÀ¤ ÔÕÒÉÓÔ¦× Ú ÕÓØÏÇÏ ÓצÔÕ, ÏÄÎÅ Ú ÎÁÊÄÁ×ΦÛÉÈ Í¦ÓÔ õËÒÁ§ÎÉ, ÎÅÝÏÄÁ×ÎÏ ×¦ÄÓ×ÑÔËÕ×Á× Ó×Ϥ 1000-Ò¦ÞÞÑ. îÁ ÐÏÞÁÔËÕ XI ÓÔ. Ëɧ×ÓØËÉÊ ËÎÑÚØ ÷ÏÌÏÄÉÍÉÒ ÷ÅÌÉËÉÊ ÓÔ×ÏÒÉ× ÓÉÓÔÅÍÕ ÐÒÉËÏÒÄÏÎÎÉÈ ÆÏÒÔÅÃØ ÎÁ ÚÁÈÏĦ Ê Ð¦×ÄΦ Ó×Ϥ§ ÄÅÒÖÁ×É, Õ ÔÏÍÕ ÞÉÓ̦ èÏÔÉÎ. õ èÏÔÉÎÓØË¦Ê ÆÏÒÔÅæ ÐÒÏ×ÏÄÉÌÉÓÑ ÚÊÏÍËÉ ÂÁÇÁÔØÏÈ ÐÏÐÕÌÑÒÎÉÈ ÈÕÄÏÖÎ¦È Æ¦ÌØͦ×: "çÁÄÀËÁ", "úÁÈÁÒ âÅÒËÕÔ", "âÁÌÁÄÁ ÐÒÏ ÄÏÂÌÅÓÎÏÇÏ ÌÉÃÁÒÑ áÊ×ÅÎÇÏ", "ôÒÉ ÍÕÛËÅÔÅÒÉ", "þÏÒÎÁ ÓÔÒ¦ÌÁ", "óÔÁÒÁ ÆÏÒÔÅÃÑ", "óÔÒ¦ÌÉ òϦΠçÕÄÁ". óÅÒÅÄ ÎÅÄÁ×Î¦È - ÅËÒÁΦÚÁÃ¦Ñ Ë¦ÎÏÓÔÕĦ¤À §Í. ïÌÅËÓÁÎÄÒÁ äÏ×ÖÅÎËÁ Ô×ÏÒÕ ×¦ÄÏÍÏÇÏ ÕËÒÁ§ÎÓØËÏÇÏ ÐÉÓØÍÅÎÎÉËÁ àÒ¦Ñ íÕÛËÅÔÉËÁ "ñÓÁ".

    Í. ëÁÍÑÎÅÃØ- ðÏĦÌØÓØËÉÊ. îÁæÏÎÁÌØÎÉÊ ¦ÓÔÏÒÉËÏ-ÁÒȦÔÅËÔÕÒÎÉÊ ÚÁÐÏצÄÎÉË «ëÁÍ’ÑÎÅÃØ»

   ëÁÍ'ÑÎÅÃØ-ðÏĦÌØÓØËÉÊ – ͦÓÔÏ, ÝÏ ÚÂÅÒÅÇÌÏ ÄÕÈ ÓÅÒÅÄÎ¦È ×¦Ë¦×. ôÕÔ ÷É ÐÏÂÁÞÉÔÅ ÏÄÎÕ Ú ÎÁʦÌØÛÉÈ ÏÂÏÒÏÎÎÉÈ ÓÐÏÒÕÄ õËÒÁ§ÎÉ, ÆÏÔÅÃÀ, ÝÏ ÚÁÊÍÁ¤ ÐÒÏצÄΊͦÓÃÅ Õ ÓצÔÏ×¦Ê ¦ÓÔÏÒ¦§ ÏÂÏÒÏÎÎÏÇÏ ÚÏÄÞÅÓÔ×Á. ì¦ÔÏÐÉÓ ÐÒÉÐÉÓÕ¤ ÂÕĦ×ÎÉÃÔ×Ï ËÁÍ'ÑÎϧ ÆÏÒÔÅæ ÌÉÔÏ×ÓØËÉÍ ËÎÑÚÑÍ ëÏÒÑÔÏ×ÉÞÁÍ, Ñ˦ ÐÒÁ×ÉÌÉ ËÎÑÚ¦×ÓÔ×ÏÍ Õ 60-90-È ÒÒ. XIV cÔ. ÷ÉÓÏËÉÊ ÓËÅÌÑÓÔÉÊ ÂÅÒÅÇ Ò. óÍÏÔÒÉÞ, ÖÉ×ÏÐÉÓÎÉÊ ËÒÁ¤×ÉÄ, ×ÅÌÉÞÅÚΦ ×ÅÖ¦ Ú ÔÁ¤ÍÎÉÞÉÍÉ ÌÁÔÉÎÓØËÉÍÉ ÎÁÄÐÉÓÁÍÉ...

    

   óÔÁÒŠͦÓÔÏ ÆÕÎËæÏÎÕ¤ ÑË ÕΦËÁÌØÎÉÊ Í¦ÓÔÏÂÕĦ×ÎÉÊ ËÏÍÐÌÅËÓ, צÄÏËÒÅÍÌÅÎÉÊ ×¦Ä ÒÅÛÔÉ ÒÁÊÏÎ¦× Í¦ÓÔÁ ÇÌÉÂÏËÉÍ ËÁÎØÊÏÎÏÍ Ò. óÍÏÔÒÉÞ.

    

   áÒȦÔÅËÔÕÒÁ óÔÁÒÏÇÏ Í¦ÓÔÁ - ÚÁÐÏצÄÎÉËÁ ÚÂÅÒÅÇÌÁ ÚÒÁÚËÉ ËÕÌØÔÕÒ Ò¦ÚÎÉÈ ÎÁÒÏÄ¦× (ÕËÒÁ§Îæ×, ÐÏÌÑ˦×, צÒÍÅÎ, ÔÕÒË¦× ¦ ÒÏÓ¦ÑÎ) ÔÁ ÒÅÌ¦Ç¦Ê (ÐÒÁ×ÏÓÌÁ×Îϧ, ËÁÔÏÌÉÃØËϧ, ¦ÕÄÅÊÓØËϧ, ÍÕÓÕÌØÍÁÎÓØËϧ), Á ÓÁÍÅ: ôÕÒÅÃØËÉÊ Í¦ÎÁÒÅÔ 17 ÓÔ.; -ÔÕÒÅÃØËÉÊ ÔÁ צÒÍÅÎÓØËÉÊ ÂÁÓÔ¦ÏÎÉ 17 ÓÔ.; íÉËÏÌÁ§×ÓØËÁ (צÒÍÅÎÓØËÁ) ÃÅÒË×Á 14 ÓÔ.; ÄÅÒÅ×'ÑÎÁ èÒÅÓÔÏ×ÏÚÄ×ÉÖÅÎÓØËÁ ÃÅÒË×Á 18 ÓÔ.; ÍÏÎÁÓÔÉÒÓØ˦ ËÏÍÐÌÅËÓÉ 15-18 ÓÔ. ÏÒÄÅÎ¦× äÏͦΦËÁΦ×, æÒÁÎÃÉÓËÁΦ×.

    

   ã¦ÎÁ:
   ÐÒÏÐÏÚÉÃ¦Ñ "åËÏÎÏÍ" 220 ÇÒÎ. (ÇÏÔÅÌØ ×ÉÇÏÄÉ ÎÁ ÐÏ×ÅÒÓ¦, ÈÏÌÏÄÎÁ ×ÏÄÁ)
   ÐÒÏÐÏÚÉÃ¦Ñ "óÔÁÎÄÁÒÔ" 260 ÇÒÎ. (ÇÏÔÅÌØ ×ÉÇÏÄÉ × ÎÏÍÅÒ¦, ÇÁÒÑÞÁ ×ÏÄÁ)

   ÷ æÎÕ ×ÈÏÄÉÔØ ÐÒϧÚÄ, ÅËÓËÕÒÓ¦ÊÎÅ ÏÂÓÌÕÇÏ×Õ×ÁÎÎÑ, ÐÒÏÖÉ×ÁÎÎÑ × ÇÏÔÅ̦.
   õ ×ÁÒÔ¦ÓÔØ ÎÅ ×ÈÏÄÉÔØ ×È¦Ä × ÍÕÚŧ.

    

   ðϧÚÄËÁ צÄÂÕÄÅÔØÓÑ 14-15 ÂÅÒÅÚÎÑ

    

   úÁÐÉÓ ÎÁ ÅËÓËÕÒÓ¦À ÚÁ ËÏÎÔÁËÔÉ: +380634512061 +380979058945 ú¦ÎÏ×¦Ê +380979072198 +380936376699 ôÁÒÁÓ

    

   ð¦ÓÌÑ ÐÏÄÏÒÏÖ¦ ÐÏÄÁÒÕÎÏË ÄÉÓË Ú ÆÏÔÏÇÒÁƦÑÍÉ Ú ÐϧÚÄËÉ!!!

    

   http://numo.freeho.if.ua

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.