Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Etno-Ukrayina (zaproshennya do orhanizaciyi)

Expand Messages
 • Ihor Hubilit
  *П╕дкова шука╓ партнер╕в для реал╕зац╕╖ проекту Етно-Укра╖на * Громадська
  Message 1 of 1 , Feb 2, 2009

   ð¦ÄËÏ×Á ÛÕËÁ¤ ÐÁÒÔÎÅÒ¦× ÄÌÑ ÒÅÁ̦ÚÁæ§ ÐÒÏÅËÔÕ "åÔÎÏ-õËÒÁ§ÎÁ"

    

   çÒÏÍÁÄÓØËÁ ÏÒÇÁΦÚÁÃ¦Ñ "ð¦ÄËÏ×Á" ÛÕËÁ¤ ÐÁÒÔÎÅÒ¦× ÄÌÑ ÒÅÁ̦ÚÁæ§ ÐÒÏÅËÔÕ "åÔÎÏ-õËÒÁ§ÎÁ". íÅÔÁ ÐÒÏÅËÔÕ ÏÚÎÁÊÏÍÉÔÉ ÍÏÌÏÄØ Ú ËÕÌØÔÕÒÏÀ ÅÔÎÏÇÒÁƦÞÎÉÈ ÒÅǦÏÎ¦× õËÒÁ§ÎÉ: çÕÃÕÌØÝÉÎÉ, âÏÊ˦×ÝÉÎÉ, ìÅÍ˦×ÝÉÎÉ, ðÏ̦ÓÓÑ, ðÏĦÌÌÑ, âÕËÏ×ÉÎÉ, óÌÏÂÏÖÁÎÝÉÎÉ ÔÁ ¦ÎÛÉÈ ÚÁ ÄÏÐÏÍÏÇÏÀ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÎÑ ÔÅÍÁÔÉÞÎÉÈ ÅÔÎÏ-×ÅÞ¦ÒÏË Õ ìØ×Ïצ.

   ð¦Ä ÞÁÓ ÅÔÎÏ-×ÅÞ¦ÒÏË ÂÕÄÕÔØ ×ÉÓÔÕÐÁÔÉ ÅÔÎÏ-ÇÕÒÔÉ, ÐÒÏÈÏÄÉÔÉ ×ÉÓÔÁ×ËÉ ÏÄÑÇÕ, ÍÁÊÓÔÅÒ-ËÌÁÓÉ Ú ×É×ÞÅÎÎÑ ÎÁÒÏÄÎÉÈ ÔÁÎæ×, ËÕÈΦ, Ú×ÉÞÁ§×.

   äÏ ÓЦ×ÐÒÁæ ÚÁÐÒÏÛÕÀÔØÓÑ:

   -         ×ÉËÏÎÁ×æ ÅÔÎÏ-ÍÕÚÉËÉ Ú Ò¦ÚÎÉÈ ÒÅǦÏÎ¦× õËÒÁ§ÎÉ;

   -         ÆÏÌØËÌÏÒÉÓÔÉ ¦ ÚÂÉÒÁÞ¦ ÎÁÒÏÄÎÉÈ Ú×ÉÞÁ§×, ÏÂÒÑĦ×, ÏÄÑÇÕ;

   -         ÒÅÖÉÓÅÒÉ-ÐÏÓÔÁÎÏ×ÎÉËÉ, ÓÃÅÎÁÒÉÓÔÉ, ×ÅÄÕÞ¦;

   -         ×ÞÉÔÅ̦ ÎÁÒÏÄÎÉÈ ÔÁÎæ×;

   -         ÍÏÌÏĦ, ÁËÔÉ×Φ, Ô×ÏÒÞ¦ ÌÀÄÉ, Ñ˦ ÇÏÔÏצ ÄÏÐÏÍÏÇÔÉ × ÒÅÁ̦ÚÁæ§ ÃØÏÇÏ ÐÒÏÅËÔÕ.

    

   ëÏÎÔÁËÔÉ: +38-(093)-46-88-777, +38-(067)-370-63-20, hubilit@...

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.