Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

âåãåòåð³àíñüêà àêö³ÿ KILLER TO MATOES

Expand Messages
 • Zoryana
  Дорогі лідери, За проханням ЄВС волонтерки Мартини з Польщі, хочу розповсюдити цю
  Message 1 of 1 , Apr 30 10:05 AM
   Äîðîã³ ë³äåðè,
   Çà ïðîõàííÿì ªÂÑ âîëîíòåðêè Ìàðòèíè ç Ïîëüù³, õî÷ó ðîçïîâñþäèòè öþ
   ³íôîðìàö³þ ³ ñåðåä íàøî¿ ãðóïè.
   Âåëèêå ïðîõàííÿ ðîçïîâñþäèòè öå îãîëîøåííÿ ñåðåä âàøèõ äðóç³â,
   çíàéîì³â àáî òèõ ëþäåé, ÿê³ áè çàö³êàâèëèñÿ â âåãåòàð³àíñüê³é àêö³¿.
   Íàïåðåä âäÿ÷íà!

   Çîðÿíà
   ËÌÃÎ "ijâî÷èé êëóá "ÞÍÊÀ"


   â³ëüíà ãðóïà âåãåòàð³àíö³â
   kllr.tmt@...

   killer tomatoes

   çàïðîøóº íà çóñòð³÷ âcix çàö³êàâëåíèõ :

    çäîðîâèì æèòòÿì
    çàõèñòîì ïðàâ òâàðèí
    åêîëî㳺þ


   íå áóäü áàéäóæèì – ïðèºäíóéñÿ äî íàñ!

   12 òðàâíÿ 2008 á³ëÿ ïàì'ÿòíèêà Ôåäîðîâó
   ãîäèíà 19:00
   go vegetarian!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.