Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

25209[Hybrid List] Re: Damn this list has died!!

Expand Messages
 • andyrober
  Oct 3, 2009
   www.hybrid-group.com seems have died too

   --- In HybridUK@yahoogroups.com, telis telis <cestlavie1997@...> wrote:
   >
   > MOST PROBABLY YOU ARE RIGHT MATE!
   >
   > --- Óôéò Ðáñ., 02/10/09, ï/ç Simon Chilvers <schilvers@...> Ýãñáøå:
   >
   >
   > Áðü: Simon Chilvers <schilvers@...>
   > ÈÝìá: Re: [Hybrid List] Re: Damn this list has died!!
   > Ðñïò: "HybridUK@yahoogroups.com" <HybridUK@yahoogroups.com>
   > Çìåñïìçíßá: ÐáñáóêåõÞ, 2 Ïêôþâñéïò 2009, 23:32
   >
   >
   >  
   >
   >
   >
   > Gone mate.... I don't think the album will even revive this? :(
   >
   > Sent from my iPhone
   >
   > On 2 Oct 2009, at 21:25, "d66n" <davnichols@gmail. com> wrote:
   >
   > You have a point there - I keep an eye but I have to agree - I suppose we
   > are all waiting for the album to be finished.... and then things might start
   > moving again...
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ___________________________________________________________
   > ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
   > ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail
   > äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí
   > ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Show all 8 messages in this topic