Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [EMHL] Sharygin lemma?

Expand Messages
 • Nikolaos Dergiades
  Dear Yakub, thank you. But I have not access to this site. Best regards Nikos Dergiades ... ___________________________________________________________
  Message 1 of 5 , Nov 10, 2009
   Dear Yakub,
   thank you. But I have not access to this site.

   Best regards
   Nikos Dergiades

   >
   > Dear Nikos Dergiades, yes I have a pure geometric proof
   > which is similar to the solution of the problem in the
   > problems section of journal Math. in School (Russian). See
   >
   > Problem 3393, Mathematics in School (in Russian), 6, 1989,
   > 130; Solution: 4, 1990, 70.
   >
   > See also my recent paper for the proof
   >
   > http://f1.grp.yahoofs.com/v1/UPP4Str7mNq-f0xPwnCdMIZZeHHgSFYyUodHyc0qQjXLiGu9hMmVJE-NGz9LMROrkTfs40RJSUgcqugDVGo6rr3_CDv12B4bMw/20092516nev.pdf
   >
   > where the first lemma is about this problem.
   > Yakub.
   >
   >
   >
   > --- In Hyacinthos@yahoogroups.com,
   > Nikolaos Dergiades <ndergiades@...> wrote:
   > >
   > > Dear Yakub,
   > > Do you have a simple proof for this problem?
   > > (I have an algebraic proof not simple,
   > > and no other information)
   > >
   > > Best regards
   > > Nikos Dergiades
   > >
   > > > Dear friends.
   > > > Please inform me. Who can be the author of the
   > following
   > > > interesting geometric problem.
   > > >
   > > > Let ABCD be a convex quadrilateral. Construct a
   > line
   > > > through C intersecting extensions of AB and AD at
   > M and K,
   > > > respectively, such that
   > (1/(Area(BCM)))+(1/(Area(DCK))) is
   > > > minimal.
   > > >
   > > > The answer is MK||BD.
   > > >
   > > > This fact appeared in one russian journal as a
   > problem of
   > > > anonimous author:
   > > >
   > > > Problem 3393, Mathematics in School (in Russian),
   > 6, 1989,
   > > > 130; Solution: 4, 1990, 70.
   > > >
   > > > Is it possible that editor of geometry problems
   > in this
   > > > journal- Sharygin I.F. was author of this
   > problem? But why
   > > > then he didn't indicate his name?
   > > > Do you familiar with this geometric fact? Have
   > you any
   > > > other sources for this problem?
   > > >
   > > > Y.N. Aliyev (Baku)
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >       
   > >
   > ___________________________________________________________
   >
   > > ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
   > > ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ
   > ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail
   > > äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ
   > ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí
   > > ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
   > >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >     Hyacinthos-fullfeatured@yahoogroups.com
   >
   >
   >   ___________________________________________________________
   Χρησιμοποιείτε Yahoo!;
   Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύματα (spam); Το Yahoo! Mail
   διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών
   μηνυμάτων http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
  • yakub.aliyev
   Dear Nikos, use this link: http://www.qafqaz.edu.az/journal/20092516nev.pdf See Lemma 2.1. Best regards, Yakub.
   Message 2 of 5 , Nov 10, 2009
    Dear Nikos, use this link:
    http://www.qafqaz.edu.az/journal/20092516nev.pdf
    See Lemma 2.1. Best regards, Yakub.

    --- In Hyacinthos@yahoogroups.com, Nikolaos Dergiades <ndergiades@...> wrote:
    >
    > Dear Yakub,
    > thank you. But I have not access to this site.
    >
    > Best regards
    > Nikos Dergiades
    >
    > >
    > > Dear Nikos Dergiades, yes I have a pure geometric proof
    > > which is similar to the solution of the problem in the
    > > problems section of journal Math. in School (Russian). See
    > >
    > > Problem 3393, Mathematics in School (in Russian), 6, 1989,
    > > 130; Solution: 4, 1990, 70.
    > >
    > > See also my recent paper for the proof
    > >
    > > http://f1.grp.yahoofs.com/v1/UPP4Str7mNq-f0xPwnCdMIZZeHHgSFYyUodHyc0qQjXLiGu9hMmVJE-NGz9LMROrkTfs40RJSUgcqugDVGo6rr3_CDv12B4bMw/20092516nev.pdf
    > >
    > > where the first lemma is about this problem.
    > > Yakub.
    > >
    > >
    > >
    > > --- In Hyacinthos@yahoogroups.com,
    > > Nikolaos Dergiades <ndergiades@> wrote:
    > > >
    > > > Dear Yakub,
    > > > Do you have a simple proof for this problem?
    > > > (I have an algebraic proof not simple,
    > > > and no other information)
    > > >
    > > > Best regards
    > > > Nikos Dergiades
    > > >
    > > > > Dear friends.
    > > > > Please inform me. Who can be the author of the
    > > following
    > > > > interesting geometric problem.
    > > > >
    > > > > Let ABCD be a convex quadrilateral. Construct a
    > > line
    > > > > through C intersecting extensions of AB and AD at
    > > M and K,
    > > > > respectively, such that
    > > (1/(Area(BCM)))+(1/(Area(DCK))) is
    > > > > minimal.
    > > > >
    > > > > The answer is MK||BD.
    > > > >
    > > > > This fact appeared in one russian journal as a
    > > problem of
    > > > > anonimous author:
    > > > >
    > > > > Problem 3393, Mathematics in School (in Russian),
    > > 6, 1989,
    > > > > 130; Solution: 4, 1990, 70.
    > > > >
    > > > > Is it possible that editor of geometry problems
    > > in this
    > > > > journal- Sharygin I.F. was author of this
    > > problem? But why
    > > > > then he didn't indicate his name?
    > > > > Do you familiar with this geometric fact? Have
    > > you any
    > > > > other sources for this problem?
    > > > >
    > > > > Y.N. Aliyev (Baku)
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >       
    > > >
    > > ___________________________________________________________
    > >
    > > > ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
    > > > ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ
    > > ìçíýìáôá (spam); Ã"ï Yahoo! Mail
    > > > äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ
    > > ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí
    > > > ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
    > > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > ------------------------------------
    > >
    > > Yahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >     Hyacinthos-fullfeatured@yahoogroups.com
    > >
    > >
    > >
    >
    >
    >
    > ___________________________________________________________
    > Χρησιμοποιείτε Yahoo!;
    > Î'αρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύματα (spam); Το Yahoo! Mail
    > διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών
    > μηνυμάτων http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.