Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Address:Przemysl ul. Pstrowskiego 31

Expand Messages
 • Laurence
  Budowana obwodnica i planowana estakada troszkę się różnią. Zawsze byłem zwolennikiem budowy obwodnicy, dzięki niej miasto zyskuje i się rozrasta.
  Message 1 of 4 , May 19, 2013
   Budowana obwodnica i planowana estakada troszkê siê ró¿ni¹. Zawsze by³em zwolennikiem budowy obwodnicy, dziêki niej miasto zyskuje i siê rozrasta. Obwodnica nie biegnie przez trzy blokowiska, jest to praktycznie nowa inwestycja, dziêki której, dzia³ki po³o¿one w jej s¹siedztwie zyska³y na wartoœci i na pewno z biegiem czasu przyci¹gnie kolejnych inwestorów. Estakada nie przyci¹gnie ju¿ nikogo, bo zamiast rozbudowywaæ miasto jak ma to miejsce w przypadku obwodnicy - zabudowuje je. Nasuwa siê tu pytanie po co wywalaæ grube miliony skoro nie przyczyni siê to do rozbudowy miasta?
   Masz racjê, moje prawo do wziêcia udzia³u w tej dyskusji uzurpujê sobie m. in. tym, ¿e na Pstrowskiego/Glazera spêdzi³em prawie 20 lat ¿ycia.
   Zwolennikiem budowy estakady by³bym w momencie jej zaprojektowania - w latach '70/'80 kiedy Pstrowskiego by³o uliczk¹ o nieporównywalnie mniejszym znaczeniu ni¿ teraz, wrêcz osiedlowym, planowana estakada by³a dobrym rozwi¹zaniem. Niestety jak to w PRLu bywa plany pozosta³y niezrealizowane, a ¿ycie potoczy³o siê innymi torami. Dziœ Glazera jest jedn¹ z g³ównych arterii Zasania, obs³uguje j¹ 4 linie autobusów. Przez t¹ ulicê mo¿esz dojechaæ z miasta do jednego z najwiêkszych osiedli - Rycerskiego. Nie wiem czy planiœci brali pod uwagê mo¿liwoœci rozbudowania w/w osiedla w kszta³cie w jakim rozros³o siê, i rozrasta, do dziœ. Nie wiem czy planiœci brali pod uwagê budowê na Glazera najwiêkszego zespo³u dydaktycznego w Przemyœlu, a to II liceum wraz z burs¹. Nie wiem czy planiœci brali pod uwagê iloœæ posiadanych przez mieszkañców Przemyœla wszelkiego rodzaju pojazdów. (to by³o planowane ponad 30 lat temu!) etc.
   Reasumuj¹c estakada zabuduje, a nie rozbuduje miasto, a na to nas (jako mieszkañców i, mam nadziejê, podatników) nie staæ. Jestem zwolennikiem budowy tej drogi, pod warunkiem, ¿e ominie ona blokowiska i przebiegnie w miejscu gdzie przysporzy inwestycji, a nie zdubluje ha³as i ruch ko³owy. Nie jestem zwolennikiem budowania wszystkiego, wszêdzie, za wszelk¹ cenê, lecz przemyœlanych inwestycji.
   Pozosta³e argumenty znajdziesz w moim pierwszym poœcie dot. tego tematu.   http://frp.com.pl/forum/archive/index.php?thread-47-14.html

   /

   --- In GaliciaPoland-Ukraine@yahoogroups.com, "Laurence" <Lkrupnak@...> wrote:
   >
   > /
   >
   >
   > Here is a map showing location of Glazera street in Przemysl:
   >
   > http://www.mapofpoland.net/Przemysl,map,1,Glazera.html
   >
   > /
   >
   > --- In GaliciaPoland-Ukraine@yahoogroups.com, "maria_picker" <maria_picker@> wrote:
   > >
   > > Hi everyone
   > >
   > > I obtained a more detailed copy of my grandmothers birth record and another relative also requested a copy in back in 1973. I don't know how they are related or why they requested it but it has there address which is Przemysl ul. Pstrowskiego 31.
   > >
   > > The street name has changed to Glazera St and I was wondering how would the address be written now.
   > >
   > > Maria
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.