Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Geysen/Geizen/Geisen en Steeneveld

Expand Messages
 • Marianne Hoogma
  Wie heeft er meer informatie over de volgende kwartierstaat-voorouders en hun naaste familieleden? Of wie wil voor mij zoeken naar de dopen van deze
  Message 1 of 1 , Dec 30, 2001
   Wie heeft er meer informatie over de volgende kwartierstaat-voorouders en
   hun naaste familieleden?
   Of wie wil voor mij zoeken naar de dopen van deze kwartierstaat-vooruders?
   Pytter Jilles is gezien zijn RK gezindte misschien gedoopt te Dokkum, want
   in Rinsumageest was geen RK statie, voor zover mij bekend.

   Ik zoek graag iets in ruil terug in het Utrechts Archief.

   Aan allen in deze nieuwsgroep: een gezond, gelukkig en vindingrijk 2002.

   Met vriendelijke groet,
   Marianne Hoogma
   (e-mail: hoogma@...)


   Pytter Jilles (Gilles) van Geysen
   ---------------------------------------------
   Birth Date: Circa 1758
   Birth Place: Rinsumageest
   Death Date: 14 Nov 1829
   Death Place: Wirdum (Leeuwarderadeel akte nr 35)
   Occupation: Schoenmaker
   Religion: RK


   Pytter huwde ten minste twee keer (Bron: RK huwelijken DTB boek Wijtgaard).
   Pytter nam in 1811 (Mairie Wirdum, fol 3) als vaste achternaam Geysen aan:
   Geysen, Pytter Jilles van, Wijtgaard.
   Kinderen: Jilles, 26 jaar, dan wonend Herbajum (uit zijn eerste huwelijk)
   Berber, 18 jaar, dan wonend onder de klokslag van Leeuwarden (uit zijn
   tweede huwelijk)

   Zijn dochter Berber noemt zich in haar huwelijksakte met Steven Willems
   Hoogma (11 juni 1815 te Rauwerderhem): Van Geizen.
   In de doopakte van deze dochter Barbara (Berber in Fries) wordt hij
   genoemd: Piter Gilis. Als doopgetuige bij de doop van Barbera was aanwezig:
   Hendrik Gilis, mogelijk een broer van Pytter. Deze mogelijke broer neemt in
   1811 in Wirdum de achternaam Geisen aan.

   In het RK DTB boek van Wijtgaard komen voor:
   1. Piter Gillits X Siauke Pieters die op 21 aug 1760 een kind laten dopen
   met de voornaam Gillit.
   2. Hendrik Gillis Geijssens X Afke Doedes (RK huw. 29 mei 1774 Wijtgaard).
   3. Hendrik Gillis Geijssens X Dioeke Jantjes (RK huw. 22 oct 1775
   Wijtgaard) Kind: gedoopt 9 jan 1777 : Gillis Aegidius.
   4. Piter Gillis X Claaske Sibrens (RK huw. 2 may 1770 Wijtgaard). Dit is
   waarschijnlijk het eerste huwelijk van mijn voorvader.
   Kinderen: gedoopt 6 nov 1785: Gilis; 14 maart 1787 Jouke en 10 sep 1788
   Sibren.
   5. Hendrik Gilis X Jeltje Gerrits RK huw. 2 may 1790 Wijtgaard.
   6. Piter Gillis X Trientje Harmanus (RK Huw op 8 jan 1792). Getuigen:
   Gerrit Harmanus en Sietske Tjittis. Dit is het huwelijk van mijn
   kwartierstaatvoorouders. Kind: Berber gedoopt 2 juli 1793 Wijtgaard.

   Pytters overlijdensakte staat op naam van Pieter Gaeles van Gijsen, 14 nov
   1829 Leeuwarderadeel, akte nr. 35, 71 jaar en gehuwd.
   Aangifte doen: Rintje Yges Damsma, 63 jaar, koopman en Ate Symons van der
   Zee, 37 jaar, beide wonende onder Wirdum, zonder beroep, echtgenoot van
   Trijntje Hermanus Steeneveld, zoon van Gaele Pietersz en Klaaske Pieters,
   in tijden echtelieden. Pieter is overleden op de 14e om 14.00 uur in huis
   nr. 55 onder Wirdum. Hij zou volgens deze overlijdensakte zijn geboren in
   Rinsumageest.

   Spouse: Trijntje Harmens (Hermanus) Steeneveld
   Birth Date: Circa 1760
   Birth Place: Wijtgaard
   Death Date: 6 Apr 1833
   Death Place: Wijtgaard (Leeuwarderadeel, akte nr 8)
   Religion: RK
   Spouse Father: Hermanus Gerrits Steeneveld
   Spouse Mother: Doetje Gerrits

   Van haar overlijden wordt op 6 april 1833 te Leeuwarderadeel (akte nr. 8)
   aangifte gegaan door: Reinder Sybrens van der Schaaf, 69 jaar, arbeider en
   Klaas Tjallings Terpstra, 47 jaar, timmerknecht, beide wonende onder
   Wirdum. Zij verklaren dat Trijntje Hermanus Steeneveld, 73 jaren en 6
   maanden, geboren en woonachtig te Wijtgaard onder Wirdum, zonder beroep,
   weduwe van Pieter Gilles van Ghijsen, dochter van Hermanus Gerrits
   Steeneveld en van Doetje Gerrit, op de 6e april om 04.00 uur is overleden
   in huis nr. 52 te Wijtgaard.

   De achternaam Steeneveld/Steneveld komt wel voor in Leeuwarderadeel, maar
   er is daar geen naamsaanname in 1811 bekend. Wel van ene Sybren Ages
   Steneveld uit Akkrum, met kinderen Klaas, 19 jr en Sibbeltje, 16 jaar
   (Mairie Akkrum, fol. 99), maar daar kan ik geen aansluiting mee vinden.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.