Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Friezen yn Amearika

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  Friezen yn Amearika =================== Foar dyjingen dy t niget hawwe oan Fryske lânferhuzers: De titel fan it boek fan Sjouke de Zee oer syn reis lâns de
  Message 1 of 1 , Jul 15 4:57 AM
   Friezen yn Amearika
   ===================

   Foar dyjingen dy't niget hawwe oan Fryske l�nferhuzers:

   De titel fan it boek fan Sjouke de Zee oer syn reis l�ns de Fryske
   l�nferhuzers is: Myn twadde Amerika-reis, 1928, Prov. Bibl. 1411 fr. bis.

   N.B. Neffens it boppeneamde reisferslach binne Evert de Oude en syn wiif
   Grietje van Dijk (Grytsje fan Dyk) yn 1901 fan Tsjalbert nei Amearika
   emigrearre. Harren dochter Eke de Oude (1864-1900) wie troud oan in Geart
   van der Plaats �t Littens. (De Fryske famylje Van der Plaats is al �tsocht.)

   De woartels fan it boppeneamde skaai De Oude lizze nei alle gedachten yn it
   Oeriselske.

   Mei freonlike groetnis,

   Yntze van der Honing
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.