Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Friezen yn Paterson, USA

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  ... Oer de boppeneamde famylje De Oude ut Lúnbert (Eanjewier) is ek it ien en oar te finen yn it boek dat Sjouke de Zee yn e jierren 20 oer de Fryske
  Message 1 of 13 , Jul 15, 1999
  • 0 Attachment
   At 10:10 PM 7/14/99 +0200, you wrote:
   >From: "Andrys Stienstra" <andrys@...>
   >
   >Ik kaam l�sten yn it tydskrift Sljucht en Rjucht fan 23 april 1921 in
   >prachtige foto tsjin fan de "leden en bigunstigers fen de Fryske forieniging
   >`Utspanning troch ynspanning' to Paterson U.S.A.". Der steane nammen by fan
   >dizze Fryske Amearikanen (allinne manlju!) mei it plak d�r't se weikamen.
   >Foar genealogen liket my dat tige nijsgjirrich. Hjir�nder folget de list:
   >
   >H. v.d. Valk, Wieuwert
   >S. Andringa, Baerd
   >J. Schurenga, Roardhuzum
   >J. Mensinga, Frjentsjer
   >(?) Sietsma, Akkrom
   >M. Dykstra, De Ryp
   >H. Posthumus, Makkum
   >P. Talsma, Roardhuzum
   >D. Hoitsma, Wynaem
   >R. Zandstra, Roardhuzum
   >J. de Oude, L�njebert
   >J. Sysling, Drylts
   >J. Syperda, Snits
   >H. Poelstra, Noardw�lde
   >S. de Hoop, Driezum
   >Y. Overwyk, Driezum
   >E. de Oude, L�njebert
   >S. de Boer, Peinjum
   >Jan de Oude, L�njebert
   >J. Talsma, Roardhuzum
   >J. Bakker, Hommerts
   >K. Leenstra, Drylts (forstoarn)
   >H. v.d. Ploeg, Frjentsjer
   >J. Piekema, Easterlittens
   >K. Hoogterp, Mantgum
   >J. Wildeboer, Aldegea (H)
   >F. Tjaardema, Poppenhuzen
   >M. v.d. Heide, de Joure
   >D. Ottema, Peinjum
   >T. Rienstra, Achlum
   >W. Bakker, Baerd
   >J. Stienstra, Sweins
   >P. Stienstra, Sweins
   >J. Pape, Noardw�ld
   >P. Sinnema, Finkum
   >H. de Jong, Easterlittens
   >(?) Postma, Noardw�ld
   >P. v.d. Tuin, Amsterdam
   >G. Houtsma, Amsterdam
   >S. Sietsma, Akkrom
   >J. ter Waarbeek, Hengelo (O)
   >G. Kuipers, Balk
   >Geert v.d. Plaats, Easterlittens
   >C. Faber, Drylts
   >D. Swierstra, Roardhuzum
   >C. Olivier, Hallum
   >A. Swierstra, Roardhuzum
   >M. v.d. Ploeg, Frjentsjer
   >S. Talsma, Roardhuzum
   >Th. de Jong, Britswert
   >R. Syperda, Snits
   >W. Andela, Easterlittens
   >W. Talsma, Roardhuzum
   >S. v.d. Ploeg, Frjentsjer
   >J. Mellema, Marrum
   >S. Schilstra, Drylts
   >H. Piekema, Easterlittens
   >F. Wynstra, Frjentsjer
   >S. de Jong, W�ldsein
   >K. v.d. Valk, Wieuwert
   >H. Kuipers, Balk
   >E. Bakker, Baerd
   >L. Zandhuizen, Menaem
   >G. v.d. Plaats, Easterlittens
   >
   >Met vriendelijke groeten / Mei freonlike groetnis
   >
   >Andrys Stienstra, Burgum (Frl)
   >
   >eamelje: andrys@... (privee), hazagebruikers@... (HazaData)
   >th�sside: http://come.to/andrys
   >HazaData: http://surf.to/hazagebruikers
   >Frysk Letterkundich Museum (wurk): http://www.flmd.nl , email:
   >stienstra@...
   >
   >Beheerder van de Hazagebruikers-emaillijst en van de
   >Friesland-genealogy-emaillijst.
   >Meld u aan door een (leeg) emailbericht te sturen naar
   >hazagebruikers-subscribe@onelist.com of naar
   >Friesland-genealogy-subscribe@onelist.com.
   >
   >
   >--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   >ONElist: your connection to people who share your interests.
   >
   >------------------------------------------------------------------------
   >

   Oer de boppeneamde famylje De Oude ut L�nbert (Eanjewier) is ek it ien en
   oar te finen yn it boek dat Sjouke de Zee yn 'e jierren '20 oer de Fryske
   immigranten yn Amearika skreaun hat. De titel fan dit nijsgjirrige en ryk
   illustrearre reisferslach bin ik kwyt, mar it boek is oanw�zich op 'e
   Provinsjale Bybleteek yn Ljouwert.

   Paterson, New Jersey, leit mar in pear kilometer fan Manhattan, New York.
  • Renate Zandstra
   Andrys, Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar ik las het bericht en ik moest je toch even mailen. Zoals mijn achternaam al doet
   Message 2 of 13 , Dec 20, 2006
   • 0 Attachment
    Andrys,

    Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar ik
    las het bericht en ik moest je toch even mailen.
    Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van Rinse
    Zandstra.
    Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) niet
    zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van de
    friese vereninging in Patterson.
    Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar aanknopingspunten
    omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer maar
    daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude familie-
    leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
    Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
    Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
    Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
    Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.

    Groeten,

    Renate Zandstra


    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Yntze van der Honing
    <yntze@... wrote:
    >
    > At 10:10 PM 7/14/99 +0200, you wrote:
    > >From: "Andrys Stienstra" <andrys@...>
    > >
    > >Ik kaam lêsten yn it tydskrift Sljucht en Rjucht fan 23 april 1921
    in
    > >prachtige foto tsjin fan de "leden en bigunstigers fen de Fryske
    forieniging
    > >`Utspanning troch ynspanning' to Paterson U.S.A.". Der steane
    nammen by fan
    > >dizze Fryske Amearikanen (allinne manlju!) mei it plak dêr't se
    weikamen.
    > >Foar genealogen liket my dat tige nijsgjirrich. Hjirûnder folget
    de list:
    > >
    > >H. v.d. Valk, Wieuwert
    > >S. Andringa, Baerd
    > >J. Schurenga, Roardhuzum
    > >J. Mensinga, Frjentsjer
    > >(?) Sietsma, Akkrom
    > >M. Dykstra, De Ryp
    > >H. Posthumus, Makkum
    > >P. Talsma, Roardhuzum
    > >D. Hoitsma, Wynaem
    > >R. Zandstra, Roardhuzum
    > >J. de Oude, Lúnjebert
    > >J. Sysling, Drylts
    > >J. Syperda, Snits
    > >H. Poelstra, Noardwâlde
    > >S. de Hoop, Driezum
    > >Y. Overwyk, Driezum
    > >E. de Oude, Lúnjebert
    > >S. de Boer, Peinjum
    > >Jan de Oude, Lúnjebert
    > >J. Talsma, Roardhuzum
    > >J. Bakker, Hommerts
    > >K. Leenstra, Drylts (forstoarn)
    > >H. v.d. Ploeg, Frjentsjer
    > >J. Piekema, Easterlittens
    > >K. Hoogterp, Mantgum
    > >J. Wildeboer, Aldegea (H)
    > >F. Tjaardema, Poppenhuzen
    > >M. v.d. Heide, de Joure
    > >D. Ottema, Peinjum
    > >T. Rienstra, Achlum
    > >W. Bakker, Baerd
    > >J. Stienstra, Sweins
    > >P. Stienstra, Sweins
    > >J. Pape, Noardwâld
    > >P. Sinnema, Finkum
    > >H. de Jong, Easterlittens
    > >(?) Postma, Noardwâld
    > >P. v.d. Tuin, Amsterdam
    > >G. Houtsma, Amsterdam
    > >S. Sietsma, Akkrom
    > >J. ter Waarbeek, Hengelo (O)
    > >G. Kuipers, Balk
    > >Geert v.d. Plaats, Easterlittens
    > >C. Faber, Drylts
    > >D. Swierstra, Roardhuzum
    > >C. Olivier, Hallum
    > >A. Swierstra, Roardhuzum
    > >M. v.d. Ploeg, Frjentsjer
    > >S. Talsma, Roardhuzum
    > >Th. de Jong, Britswert
    > >R. Syperda, Snits
    > >W. Andela, Easterlittens
    > >W. Talsma, Roardhuzum
    > >S. v.d. Ploeg, Frjentsjer
    > >J. Mellema, Marrum
    > >S. Schilstra, Drylts
    > >H. Piekema, Easterlittens
    > >F. Wynstra, Frjentsjer
    > >S. de Jong, Wâldsein
    > >K. v.d. Valk, Wieuwert
    > >H. Kuipers, Balk
    > >E. Bakker, Baerd
    > >L. Zandhuizen, Menaem
    > >G. v.d. Plaats, Easterlittens
    > >
    > >Met vriendelijke groeten / Mei freonlike groetnis
    > >
    > >Andrys Stienstra, Burgum (Frl)
    > >
    > >eamelje: andrys@... (privee), hazagebruikers@... (HazaData)
    > >thússide: http://come.to/andrys
    > >HazaData: http://surf.to/hazagebruikers
    > >Frysk Letterkundich Museum (wurk): http://www.flmd.nl , email:
    > >stienstra@...
    > >
    > >Beheerder van de Hazagebruikers-emaillijst en van de
    > >Friesland-genealogy-emaillijst.
    > >Meld u aan door een (leeg) emailbericht te sturen naar
    > >hazagebruikers-subscribe@onelist.com of naar
    > >Friesland-genealogy-subscribe@onelist.com
    > >
    > >
    > >--------------------------- ONElist Sponsor -----------------------
    -----
    > >
    > >ONElist: your connection to people who share your interests.
    > >
    > >-------------------------------------------------------------------
    -----
    > >
    >
    > Oer de boppeneamde famylje De Oude ut Lúnbert (Eanjewier) is ek it
    ien en
    > oar te finen yn it boek dat Sjouke de Zee yn 'e jierren '20 oer de
    Fryske
    > immigranten yn Amearika skreaun hat. De titel fan dit nijsgjirrige
    en ryk
    > illustrearre reisferslach bin ik kwyt, mar it boek is oanwêzich
    op 'e
    > Provinsjale Bybleteek yn Ljouwert.
    >
    > Paterson, New Jersey, leit mar in pear kilometer fan Manhattan, New
    York.
    >
   • Nynke van den Hooven
    Renate, Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-10-1909 aan boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het passenger s
    Message 3 of 13 , Dec 20, 2006
    • 0 Attachment
     Renate,

     Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-10-1909 aan
     boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het passenger's
     manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van Rinze Zandstra,
     geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje Seinstra),
     'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming Paterson, New
     Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn ouders (vader)
     Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op: (friend) Bontje
     v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 voet 7 inch lang
     en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam Bontje zowel voor
     een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat het zijn
     toekomstige bruid was......

     In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een jubileumboekje
     uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging Utspanning troch
     Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was opgenomen
     (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de geschiedenis van de
     vereniging.
     Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in het Engels
     vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar je
     privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van Liz (Steenstra)
     Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en (voor zover ik
     mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook nog aan
     'zoekingangen' in Amerika helpen.

     Met vriendelijke groet,
     Nynke van den Hooven.


     ----- Original Message -----
     From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
     Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA


     Andrys,

     Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar ik
     las het bericht en ik moest je toch even mailen.
     Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van Rinse
     Zandstra.
     Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) niet
     zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van de
     friese vereninging in Patterson.
     Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar aanknopingspunten
     omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer maar
     daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude familie-
     leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
     Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
     Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
     Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
     Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.

     Groeten,

     Renate Zandstra
     <knip>
    • Renate Zandstra
     Nienke, Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van Der Valk is getrouwd.
     Message 4 of 13 , Dec 20, 2006
     • 0 Attachment
      Nienke,

      Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
      geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van Der
      Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
      In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe vrouw "Hilda".
      Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
      achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of hij
      nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.

      Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.

      Groeten, Renate


      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den Hooven"
      <nynkevandenhooven@...> wrote:
      >
      > Renate,
      >
      > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-10-
      1909 aan
      > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
      passenger's
      > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van Rinze
      Zandstra,
      > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
      Seinstra),
      > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
      Paterson, New
      > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn ouders
      (vader)
      > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
      (friend) Bontje
      > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 voet 7
      inch lang
      > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam Bontje
      zowel voor
      > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat het
      zijn
      > toekomstige bruid was......
      >
      > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
      jubileumboekje
      > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging Utspanning
      troch
      > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
      opgenomen
      > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
      geschiedenis van de
      > vereniging.
      > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in het
      Engels
      > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar je
      > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van Liz
      (Steenstra)
      > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en (voor
      zover ik
      > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook nog
      aan
      > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
      >
      > Met vriendelijke groet,
      > Nynke van den Hooven.
      >
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@...>
      > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
      > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
      >
      >
      > Andrys,
      >
      > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar
      ik
      > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
      > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van Rinse
      > Zandstra.
      > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) niet
      > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van de
      > friese vereninging in Patterson.
      > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar aanknopingspunten
      > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer maar
      > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
      familie-
      > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
      > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
      > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
      > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
      > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
      >
      > Groeten,
      >
      > Renate Zandstra
      > <knip>
      >
     • betsyagravatt
      If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone there, I would like to have a picture of my father s gravestone in Fair Lawn Cemetery. He
      Message 5 of 13 , Dec 20, 2006
      • 0 Attachment
       If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone there, I would like to have a picture of my father's gravestone in Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5. Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
       ----- Original Message -----
       From: Renate Zandstra
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
       Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA


       Nienke,

       Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
       geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van Der
       Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
       In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe vrouw "Hilda".
       Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
       achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of hij
       nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.

       Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.

       Groeten, Renate

       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den Hooven"
       <nynkevandenhooven@...> wrote:
       >
       > Renate,
       >
       > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-10-
       1909 aan
       > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
       passenger's
       > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van Rinze
       Zandstra,
       > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
       Seinstra),
       > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
       Paterson, New
       > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn ouders
       (vader)
       > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
       (friend) Bontje
       > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 voet 7
       inch lang
       > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam Bontje
       zowel voor
       > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat het
       zijn
       > toekomstige bruid was......
       >
       > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
       jubileumboekje
       > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging Utspanning
       troch
       > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
       opgenomen
       > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
       geschiedenis van de
       > vereniging.
       > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in het
       Engels
       > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar je
       > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van Liz
       (Steenstra)
       > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en (voor
       zover ik
       > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook nog
       aan
       > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
       >
       > Met vriendelijke groet,
       > Nynke van den Hooven.
       >
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@...>
       > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
       > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
       >
       >
       > Andrys,
       >
       > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar
       ik
       > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
       > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van Rinse
       > Zandstra.
       > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) niet
       > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van de
       > friese vereninging in Patterson.
       > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar aanknopingspunten
       > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer maar
       > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
       familie-
       > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
       > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
       > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
       > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
       > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
       >
       > Groeten,
       >
       > Renate Zandstra
       > <knip>
       >

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Renate Zandstra
       Dear Betsy, I m sorry to say but I m not living in Paterson, Usa. I m living in Holland. ... there, I would like to have a picture of my father s gravestone
       Message 6 of 13 , Dec 22, 2006
       • 0 Attachment
        Dear Betsy,

        I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
        Holland.

        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
        <betsyagravatt@...> wrote:
        >
        > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
        there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
        Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
        Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
        > ----- Original Message -----
        > From: Renate Zandstra
        > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
        > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
        >
        >
        > Nienke,
        >
        > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
        > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
        Der
        > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
        > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
        vrouw "Hilda".
        > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
        > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
        hij
        > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
        >
        > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
        >
        > Groeten, Renate
        >
        > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
        Hooven"
        > <nynkevandenhooven@> wrote:
        > >
        > > Renate,
        > >
        > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
        10-
        > 1909 aan
        > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
        > passenger's
        > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
        Rinze
        > Zandstra,
        > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
        > Seinstra),
        > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
        > Paterson, New
        > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
        ouders
        > (vader)
        > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
        > (friend) Bontje
        > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
        voet 7
        > inch lang
        > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
        Bontje
        > zowel voor
        > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
        het
        > zijn
        > > toekomstige bruid was......
        > >
        > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
        > jubileumboekje
        > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
        Utspanning
        > troch
        > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
        > opgenomen
        > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
        > geschiedenis van de
        > > vereniging.
        > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
        het
        > Engels
        > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
        je
        > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
        Liz
        > (Steenstra)
        > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
        (voor
        > zover ik
        > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
        nog
        > aan
        > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
        > >
        > > Met vriendelijke groet,
        > > Nynke van den Hooven.
        > >
        > >
        > > ----- Original Message -----
        > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
        > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
        > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
        > >
        > >
        > > Andrys,
        > >
        > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
        maar
        > ik
        > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
        > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
        Rinse
        > > Zandstra.
        > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
        niet
        > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
        de
        > > friese vereninging in Patterson.
        > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
        aanknopingspunten
        > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
        maar
        > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
        > familie-
        > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
        > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
        > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
        > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
        > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
        > >
        > > Groeten,
        > >
        > > Renate Zandstra
        > > <knip>
        > >
        >
        >
        >
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
       • Renate Zandstra
        Dear Betsy, I m sorry to say but I m not living in Paterson, Usa. I m living in Holland. ... there, I would like to have a picture of my father s gravestone
        Message 7 of 13 , Dec 22, 2006
        • 0 Attachment
         Dear Betsy,

         I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
         Holland.

         --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
         <betsyagravatt@...> wrote:
         >
         > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
         there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
         Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
         Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
         > ----- Original Message -----
         > From: Renate Zandstra
         > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
         > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
         >
         >
         > Nienke,
         >
         > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
         > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
         Der
         > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
         > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
         vrouw "Hilda".
         > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
         > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
         hij
         > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
         >
         > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
         >
         > Groeten, Renate
         >
         > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
         Hooven"
         > <nynkevandenhooven@> wrote:
         > >
         > > Renate,
         > >
         > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
         10-
         > 1909 aan
         > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
         > passenger's
         > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
         Rinze
         > Zandstra,
         > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
         > Seinstra),
         > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
         > Paterson, New
         > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
         ouders
         > (vader)
         > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
         > (friend) Bontje
         > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
         voet 7
         > inch lang
         > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
         Bontje
         > zowel voor
         > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
         het
         > zijn
         > > toekomstige bruid was......
         > >
         > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
         > jubileumboekje
         > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
         Utspanning
         > troch
         > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
         > opgenomen
         > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
         > geschiedenis van de
         > > vereniging.
         > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
         het
         > Engels
         > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
         je
         > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
         Liz
         > (Steenstra)
         > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
         (voor
         > zover ik
         > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
         nog
         > aan
         > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
         > >
         > > Met vriendelijke groet,
         > > Nynke van den Hooven.
         > >
         > >
         > > ----- Original Message -----
         > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
         > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
         > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
         > >
         > >
         > > Andrys,
         > >
         > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
         maar
         > ik
         > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
         > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
         Rinse
         > > Zandstra.
         > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
         niet
         > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
         de
         > > friese vereninging in Patterson.
         > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
         aanknopingspunten
         > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
         maar
         > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
         > familie-
         > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
         > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
         > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
         > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
         > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
         > >
         > > Groeten,
         > >
         > > Renate Zandstra
         > > <knip>
         > >
         >
         >
         >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
        • betsyagravatt
         Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland New Jersey which is near Paterson Do you know what newspaper they might have read in 1922? or
         Message 8 of 13 , Dec 22, 2006
         • 0 Attachment
          Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland New Jersey which is near Paterson Do you know what newspaper they might have read in 1922? or how I can find out? I'm very new to genalogy and new to computers and I do not read or write Dutch. or Frisian. I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
          ----- Original Message -----
          From: Renate Zandstra
          To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Sent: Friday, December 22, 2006 4:14 PM
          Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA


          Dear Betsy,

          I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
          Holland.

          --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
          <betsyagravatt@...> wrote:
          >
          > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
          there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
          Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
          Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
          > ----- Original Message -----
          > From: Renate Zandstra
          > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
          > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
          >
          >
          > Nienke,
          >
          > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
          > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
          Der
          > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
          > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
          vrouw "Hilda".
          > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
          > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
          hij
          > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
          >
          > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
          >
          > Groeten, Renate
          >
          > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
          Hooven"
          > <nynkevandenhooven@> wrote:
          > >
          > > Renate,
          > >
          > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
          10-
          > 1909 aan
          > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
          > passenger's
          > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
          Rinze
          > Zandstra,
          > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
          > Seinstra),
          > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
          > Paterson, New
          > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
          ouders
          > (vader)
          > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
          > (friend) Bontje
          > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
          voet 7
          > inch lang
          > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
          Bontje
          > zowel voor
          > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
          het
          > zijn
          > > toekomstige bruid was......
          > >
          > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
          > jubileumboekje
          > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
          Utspanning
          > troch
          > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
          > opgenomen
          > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
          > geschiedenis van de
          > > vereniging.
          > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
          het
          > Engels
          > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
          je
          > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
          Liz
          > (Steenstra)
          > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
          (voor
          > zover ik
          > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
          nog
          > aan
          > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
          > >
          > > Met vriendelijke groet,
          > > Nynke van den Hooven.
          > >
          > >
          > > ----- Original Message -----
          > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
          > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
          > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
          > >
          > >
          > > Andrys,
          > >
          > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
          maar
          > ik
          > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
          > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
          Rinse
          > > Zandstra.
          > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
          niet
          > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
          de
          > > friese vereninging in Patterson.
          > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
          aanknopingspunten
          > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
          maar
          > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
          > familie-
          > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
          > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
          > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
          > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
          > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
          > >
          > > Groeten,
          > >
          > > Renate Zandstra
          > > <knip>
          > >
          >
          >
          >
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >

          [Non-text portions of this message have been removed]
         • hvank2003
          Betsy, on the website of the Paterson Public Library at http://www.patersonpl.org there is an historic overview of local news papers over time which they keep
          Message 9 of 13 , Dec 23, 2006
          • 0 Attachment
           Betsy,

           on the website of the Paterson Public Library at
           http://www.patersonpl.org there is an historic overview of local news
           papers over time which they keep on microfilm. I'd guess that your
           best bet would be the Paterson Morning Call that ran from 1885 till
           1969. The list is at http://www.patersonpl.org/3localresources.html.

           I had contact with a number of folks who originate from Paterson as
           well but unfortunately I don't know anyone who still lives there.

           Best Regards,

           Henk van Kampen
           The Netherlands


           --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
           <betsyagravatt@...> wrote:
           >
           > Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland New
           Jersey which is near Paterson Do you know what newspaper they might
           have read in 1922? or how I can find out? I'm very new to genalogy
           and new to computers and I do not read or write Dutch. or Frisian.
           I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema
           betsyagravatt@...
           > ----- Original Message -----
           > From: Renate Zandstra
           > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > Sent: Friday, December 22, 2006 4:14 PM
           > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
           >
           >
           > Dear Betsy,
           >
           > I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
           > Holland.
           >
           > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
           > <betsyagravatt@> wrote:
           > >
           > > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
           > there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
           > Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
           > Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@
           > > ----- Original Message -----
           > > From: Renate Zandstra
           > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
           > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
           > >
           > >
           > > Nienke,
           > >
           > > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
           > > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
           > Der
           > > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
           > > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
           > vrouw "Hilda".
           > > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
           > > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
           > hij
           > > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
           > >
           > > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
           > >
           > > Groeten, Renate
           > >
           > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
           > Hooven"
           > > <nynkevandenhooven@> wrote:
           > > >
           > > > Renate,
           > > >
           > > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
           > 10-
           > > 1909 aan
           > > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
           > > passenger's
           > > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
           > Rinze
           > > Zandstra,
           > > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
           > > Seinstra),
           > > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
           > > Paterson, New
           > > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
           > ouders
           > > (vader)
           > > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
           > > (friend) Bontje
           > > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
           > voet 7
           > > inch lang
           > > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
           > Bontje
           > > zowel voor
           > > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
           > het
           > > zijn
           > > > toekomstige bruid was......
           > > >
           > > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
           > > jubileumboekje
           > > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
           > Utspanning
           > > troch
           > > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
           > > opgenomen
           > > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
           > > geschiedenis van de
           > > > vereniging.
           > > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
           > het
           > > Engels
           > > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
           > je
           > > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
           > Liz
           > > (Steenstra)
           > > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
           > (voor
           > > zover ik
           > > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
           > nog
           > > aan
           > > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
           > > >
           > > > Met vriendelijke groet,
           > > > Nynke van den Hooven.
           > > >
           > > >
           > > > ----- Original Message -----
           > > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
           > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           > > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
           > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
           > > >
           > > >
           > > > Andrys,
           > > >
           > > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
           > maar
           > > ik
           > > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
           > > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
           > Rinse
           > > > Zandstra.
           > > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
           > niet
           > > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
           > de
           > > > friese vereninging in Patterson.
           > > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
           > aanknopingspunten
           > > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
           > maar
           > > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
           > > familie-
           > > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
           > > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
           > > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
           > > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
           > > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
           > > >
           > > > Groeten,
           > > >
           > > > Renate Zandstra
           > > > <knip>
           > > >
           > >
           > >
           > >
           > >
           > >
           > > [Non-text portions of this message have been removed]
           > >
           >
           >
           >
           >
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >
          • betsyagravatt
           Thank you very much for the information I appreciate it. I printed the information given by the two www. s you gave me and it is a wonderful start for
           Message 10 of 13 , Dec 23, 2006
           • 0 Attachment
            Thank you very much for the information I appreciate it. I printed the information given by the two www. 's you gave me and it is a wonderful start for my research there. I could drive to Paterson or Oakland from my home in NJ. but the traffic up there is terrible...so I'll write the Fair Lawn Cemetery and see if they can suggest how to get photos of the gravestones for Beppe Atema and my father Gerrit Jarig Atema Thanks again Are you writing a book about the Frisians in Paterson? I would be interested . Baukje Berendina Atema betsyagravatt@ comcast.net
            ----- Original Message -----
            From: hvank2003
            To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Sent: Saturday, December 23, 2006 10:30 AM
            Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA


            Betsy,

            on the website of the Paterson Public Library at
            http://www.patersonpl.org there is an historic overview of local news
            papers over time which they keep on microfilm. I'd guess that your
            best bet would be the Paterson Morning Call that ran from 1885 till
            1969. The list is at http://www.patersonpl.org/3localresources.html.

            I had contact with a number of folks who originate from Paterson as
            well but unfortunately I don't know anyone who still lives there.

            Best Regards,

            Henk van Kampen
            The Netherlands

            --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
            <betsyagravatt@...> wrote:
            >
            > Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland New
            Jersey which is near Paterson Do you know what newspaper they might
            have read in 1922? or how I can find out? I'm very new to genalogy
            and new to computers and I do not read or write Dutch. or Frisian.
            I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema
            betsyagravatt@...
            > ----- Original Message -----
            > From: Renate Zandstra
            > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > Sent: Friday, December 22, 2006 4:14 PM
            > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
            >
            >
            > Dear Betsy,
            >
            > I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
            > Holland.
            >
            > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
            > <betsyagravatt@> wrote:
            > >
            > > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
            > there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
            > Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
            > Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@
            > > ----- Original Message -----
            > > From: Renate Zandstra
            > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
            > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
            > >
            > >
            > > Nienke,
            > >
            > > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
            > > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
            > Der
            > > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
            > > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
            > vrouw "Hilda".
            > > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
            > > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
            > hij
            > > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
            > >
            > > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
            > >
            > > Groeten, Renate
            > >
            > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
            > Hooven"
            > > <nynkevandenhooven@> wrote:
            > > >
            > > > Renate,
            > > >
            > > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
            > 10-
            > > 1909 aan
            > > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
            > > passenger's
            > > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
            > Rinze
            > > Zandstra,
            > > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
            > > Seinstra),
            > > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
            > > Paterson, New
            > > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
            > ouders
            > > (vader)
            > > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
            > > (friend) Bontje
            > > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
            > voet 7
            > > inch lang
            > > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
            > Bontje
            > > zowel voor
            > > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
            > het
            > > zijn
            > > > toekomstige bruid was......
            > > >
            > > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
            > > jubileumboekje
            > > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
            > Utspanning
            > > troch
            > > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
            > > opgenomen
            > > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
            > > geschiedenis van de
            > > > vereniging.
            > > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
            > het
            > > Engels
            > > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
            > je
            > > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
            > Liz
            > > (Steenstra)
            > > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
            > (voor
            > > zover ik
            > > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
            > nog
            > > aan
            > > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
            > > >
            > > > Met vriendelijke groet,
            > > > Nynke van den Hooven.
            > > >
            > > >
            > > > ----- Original Message -----
            > > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
            > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            > > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
            > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
            > > >
            > > >
            > > > Andrys,
            > > >
            > > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
            > maar
            > > ik
            > > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
            > > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
            > Rinse
            > > > Zandstra.
            > > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
            > niet
            > > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
            > de
            > > > friese vereninging in Patterson.
            > > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
            > aanknopingspunten
            > > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
            > maar
            > > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
            > > familie-
            > > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
            > > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
            > > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
            > > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
            > > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
            > > >
            > > > Groeten,
            > > >
            > > > Renate Zandstra
            > > > <knip>
            > > >
            > >
            > >
            > >
            > >
            > >
            > > [Non-text portions of this message have been removed]
            > >
            >
            >
            >
            >
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >

            [Non-text portions of this message have been removed]
           • Sylvia Binch
            Hello, I have online access to quite a number of American newspapers: what are you looking for in particular ? Kind regards, Sylvia Binch-Talma Netherlands To:
            Message 11 of 13 , Dec 23, 2006
            • 0 Attachment
             Hello,

             I have online access to quite a number of American newspapers: what are you looking for in particular ?

             Kind regards,

             Sylvia Binch-Talma
             Netherlands


             To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: henkvankampen@...: Sat, 23 Dec 2006 15:30:03 +0000Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
             Betsy,on the website of the Paterson Public Library athttp://www.patersonpl.org there is an historic overview of local newspapers over time which they keep on microfilm. I'd guess that yourbest bet would be the Paterson Morning Call that ran from 1885 till1969. The list is at http://www.patersonpl.org/3localresources.html.I had contact with a number of folks who originate from Paterson aswell but unfortunately I don't know anyone who still lives there.Best Regards,Henk van KampenThe Netherlands --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"<betsyagravatt@...> wrote:>> Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland NewJersey which is near Paterson Do you know what newspaper they mighthave read in 1922? or how I can find out? I'm very new to genalogyand new to computers and I do not read or write Dutch. or Frisian. I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...> ----- Original Message ----- > From: Renate Zandstra > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com > Sent: Friday, December 22, 2006 4:14 PM> Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > > Dear Betsy,> > I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in > Holland. > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt" > <betsyagravatt@> wrote:> >> > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone > there, I would like to have a picture of my father's gravestone in > Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5. > Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@> > ----- Original Message ----- > > From: Renate Zandstra > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM> > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > > > > > Nienke,> > > > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels > > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van > Der > > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden. > > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe > vrouw "Hilda".> > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar > > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of > hij > > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.> > > > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.> > > > Groeten, Renate> > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den > Hooven" > > <nynkevandenhooven@> wrote:> > >> > > Renate,> > > > > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-> 10-> > 1909 aan > > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het > > passenger's > > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van > Rinze > > Zandstra, > > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje > > Seinstra), > > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming > > Paterson, New > > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn > ouders > > (vader) > > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op: > > (friend) Bontje > > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 > voet 7 > > inch lang > > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam > Bontje > > zowel voor > > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat > het > > zijn > > > toekomstige bruid was......> > > > > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een > > jubileumboekje > > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging > Utspanning > > troch > > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was > > opgenomen > > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de > > geschiedenis van de > > > vereniging.> > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in > het > > Engels > > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar > je > > > priv�-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van > Liz > > (Steenstra) > > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en > (voor > > zover ik > > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook > nog > > aan > > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.> > > > > > Met vriendelijke groet,> > > Nynke van den Hooven.> > > > > > > > > ----- Original Message ----- > > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>> > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>> > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM> > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > > > > > > > > Andrys,> > > > > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, > maar > > ik> > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.> > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van > Rinse> > > Zandstra.> > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) > niet> > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van > de> > > friese vereninging in Patterson.> > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar > aanknopingspunten> > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer > maar> > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude > > familie-> > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.> > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.> > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?> > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen> > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.> > > > > > Groeten,> > > > > > Renate Zandstra> > > <knip>> > >> > > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]> >> > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]>


             _________________________________________________________________
             Windows Live Spaces is here! It�s easy to create your own personal Web site.
             http://spaces.live.com/signup.aspx

             [Non-text portions of this message have been removed]
            • betsyagravatt
             I am flying blind on this. I just wondered what newspaper the Hoekstra family and the Atema family might have subscribed to in the 1920 s...So you see that
             Message 12 of 13 , Dec 23, 2006
             • 0 Attachment
              I am flying blind on this. I just wondered what newspaper the Hoekstra
              family and the Atema family might have subscribed to in the 1920's...So you
              see that I have so little data right now , that I cannot say which
              particular newspaper it might have been So few of the members of these
              families are alive, that I don't know whether I can ever determine which
              newspapers. I started on genalogy too late !

              However, another member of the Friesland genealogoy @ yahoosgroups.com
              sent me two www. addresses; one of which was the Paterson Library in
              Paterson and I downloaded (printed) the lists of newspapers and the years
              they were in operation These I will ask the few , very few living family
              members about , to see if it "jogs" their memories.

              I do appreciate your offer of help. Bedankt ! Baukje Berendina Atema (My
              mother was a Hoekstra) betsyagravatt@...

              Thanks so much
              ----- Original Message -----
              From: "Sylvia Binch" <bintal_ms@...>
              To: <friesland-genealogy@yahoogroups.com>
              Sent: Saturday, December 23, 2006 11:13 AM
              Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA              Hello,

              I have online access to quite a number of American newspapers: what are you
              looking for in particular ?

              Kind regards,

              Sylvia Binch-Talma
              Netherlands


              To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: henkvankampen@...:
              Sat, 23 Dec 2006 15:30:03 +0000Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn
              Paterson, USA
              Betsy,on the website of the Paterson Public Library
              athttp://www.patersonpl.org there is an historic overview of local
              newspapers over time which they keep on microfilm. I'd guess that yourbest
              bet would be the Paterson Morning Call that ran from 1885 till1969. The list
              is at http://www.patersonpl.org/3localresources.html.I had contact with a
              number of folks who originate from Paterson aswell but unfortunately I don't
              know anyone who still lives there.Best Regards,Henk van KampenThe
              Netherlands --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com,
              "betsyagravatt"<betsyagravatt@...> wrote:>> Thanks for your reply. I was
              born in the country in Oakland NewJersey which is near Paterson Do you know
              what newspaper they mighthave read in 1922? or how I can find out? I'm very
              new to genalogyand new to computers and I do not read or write Dutch. or
              Frisian. I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema
              betsyagravatt@...> ----- Original Message ----- > From: Renate Zandstra >
              To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com > Sent: Friday, December 22, 2006
              4:14 PM> Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > >
              Dear Betsy,> > I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm
              living in > Holland. > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com,
              "betsyagravatt" > <betsyagravatt@> wrote:> >> > If you are living in
              Paterson New Jersey in the USA or know anyone > there, I would like to have
              a picture of my father's gravestone in > Fair Lawn Cemetery. He died in an
              auto accident when I was 5. > Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@>
              > ----- Original Message ----- > > From: Renate Zandstra > > To:
              Friesland-genealogy@yahoogroups.com > > Sent: Wednesday, December 20, 2006
              3:58 PM> > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > >
              > > > Nienke,> > > > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij
              deels > > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van >
              Der > > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden. > > In een
              census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe > vrouw "Hilda".> > Inmiddels
              weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar > > achternaam kunnen
              we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of > hij > > nu wel/geen
              kinderen had bij een van de twee vrouwen.> > > > Ik zou het fijn vinden de
              Nederlandse tekst te ontvangen.> > > > Groeten, Renate> > > > --- In
              Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den > Hooven" > >
              <nynkevandenhooven@> wrote:> > >> > > Renate,> > > > > > Op de website van
              Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-> 10-> > 1909 aan > > > boord
              van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het > > passenger's > >
              > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van > Rinze > >
              Zandstra, > > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje >
              > Seinstra), > > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als
              eindbestemming > > Paterson, New > > > Jersey op en als adres in het land
              van herkomst dat van zijn > ouders > > (vader) > > > Sj. Zandstra in
              Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op: > > (friend) Bontje > > > v.d.
              Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 > voet 7 > > inch
              lang > > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam >
              Bontje > > zowel voor > > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou
              kunnen zijn dat > het > > zijn > > > toekomstige bruid was......> > > > > >
              In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een > >
              jubileumboekje > > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
              > Utspanning > > troch > > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van
              Rinse Zandstra was > > opgenomen > > > (vermoedelijk zijn toespraak op de
              'feestdag') m.b.t. de > > geschiedenis van de > > > vereniging.> > >
              Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in > het > >
              Engels > > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
              > je > > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van >
              Liz > > (Steenstra) > > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike
              tekst is en > (voor > > zover ik > > > mij kan herinneren) ook foto's had.
              Misschien kan zij je ook > nog > > aan > > > 'zoekingangen' in Amerika
              helpen.> > > > > > Met vriendelijke groet,> > > Nynke van den Hooven.> > > >
              > > > > > ----- Original Message ----- > > > From: "Renate Zandstra"
              <herwinenrenate@>> > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>> > > Sent:
              Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM> > > Subject: [Friesland-genealogy] Re:
              Friezen yn Paterson, USA> > > > > > > > > Andrys,> > > > > > Ik realiseer me
              dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, > maar > > ik> > > las het
              bericht en ik moest je toch even mailen.> > > Zoals mijn achternaam al doet
              vermoeden, ben ik familie van > Rinse> > > Zandstra.> > > Rinse is een van
              de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) > niet> > > zo goed, maar als
              ik het goed begreep staat hij op een foto van > de> > > friese vereninging
              in Patterson.> > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar >
              aanknopingspunten> > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en
              wanneer > maar> > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer
              oude > > familie-> > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.> > >
              Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.> > > Heb jij die
              foto, waar hij opstaat ?> > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van
              te mailen> > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.>
              > > > > > Groeten,> > > > > > Renate Zandstra> > > <knip>> > >> > > > > > >
              > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]> >> > > > >
              > [Non-text portions of this message have been removed]>


              _________________________________________________________________
              Windows Live Spaces is here! It's easy to create your own personal Web site.
              http://spaces.live.com/signup.aspx

              [Non-text portions of this message have been removed]              Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

              Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
              juli 1999 geposte berichten staat op
              http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

              Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
              Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

              Yahoo! Groups Links
             Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.