Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

scheepschirurgijns

Expand Messages
 • M.E.Vijverberg-Kalkema
  Op ons verzoek heeft Marjolijne onderstaand bericht in deze mailinglijst geplaatst. We hebben deze lijst zelf niet aangesloten, omdat alleen Piet s stamvader
  Message 1 of 1 , Jan 30 12:03 PM
   Op ons verzoek heeft Marjolijne onderstaand bericht in deze mailinglijst
   geplaatst. We hebben deze lijst zelf niet aangesloten, omdat alleen Piet's
   stamvader uit Friesland komt. Daarop komen we nog terug. Zie daarvoor
   overigens
   http://www.medewerker.hro.nl/SmiWT/stampiet.htm (we beschikken nog over enige
   nadere gegevens met daarbij nog de naam van ene Titte Piers).

   Daar deze gegevens betrekking hebben op Friesland kunnen we anderen hiermee
   wellicht een plezier doen. We ontvangen hierop wel graag reacties, zo die
   er al
   mochten zijn ook graag rechtstreeks op ons e-mail adres p.molema@...

   Onderstaand bericht is overigens ook reeds rechtstreeks naar Iris verzonden!

   iris.bruyn@...

   Beste Iris,

   Ik reageer even op jouw oproep m.b.t. de scheepschirurgijns in Friesland. Wij
   hebben vrij veel informatie over Jacobus Martinus Balje'e. Wij zoeken namelijk
   de Balje''s uit. Deze Jacobus Martinus heeft overigens (nog) GEEN relatie met
   onze Balje's maar toch.
   Zie http://www.medewerker.hro.nl/SmiWT/balje.htm

   Hier komt de door ons verzamelde informatie:

   I Martinus Jacobus Balje'e.
   Martinus was gehuwd met Grietje Johanna van den Berg.
   Uit dit huwelijk:
   1 Hiltje Martinus Balje'e, geboren rond 1746, overleden
   te Leeuwarden op 7 februari 1843.
   Hiltje is getrouwd te Leeuwarden op 13 mei 1770 voor
   de kerk met Jacobus Bruinsma, kuipersgezel, geboren
   te Sluis.
   In het burgerboek van Leeuwarden wordt vermeld op
   18-2-1774 Jacob Bruinsma, geboortig te Sluis in
   Vlaanderen. (Bron: GN 1985, p. 428)

   2 Jacobus Martinus Balje'e, geboren te Leeuwarden op 9
   september 1752, overleden te Batavia op 18 februari
   1823.
   Jacobus is ondertrouwd te Batavia op 24 juli 1784 en
   getrouwd aldaar op 8 augustus 1784 (Hollandsche
   Kerk), testament gemaakt aldaar op 25 april 1812 (nr.
   290) voor notaris Jan Burger met Maria Magdalena de
   Vienne, geboren te Batavia, begraven aldaar op 19
   augustus 1815 (Tanahabang te Weltevreden).
   Jacobus Martinus Balje'e bracht zijn jeugd door in het
   "Nieuwe Stads-weeshuis", bijgenaamd het Blauwe
   Weeshuis in Leeuwarden. In 1823 bedacht hij het
   weeshuis in zijn testament met circa 190.000 gulden.
   Op 9 september 1835 werd een gedenkzuil onthuld ter
   ere van hun weldoener Jacobus Martinus Balje'e. Toen
   Jacobus Martinus Balje'e geboren werd, woonde het
   gezin Balje'e op de Nieuwekade (destijds Achterom) in
   Leeuwarden. Zijn vader, afstammeling uit een Frans
   geslacht dat bij de herroeping van het Edict van
   Nantes was gevlucht, voorzag in het onderhoud van
   zijn gezin door de exploitatie van een breischool.
   Vader Balje'e stierf op vrij jonge leeftijd. De moeder
   hertrouwde doch dit tweede huwelijk werd een
   mislukking. In 1762 kregen de kinderen onderdak in
   het Nieuwe Stadsweeshuis. Jacobus Martinus was toen
   10 jaar. Al spoedig bleek dat de jongen een bijzonder
   helder verstand had en op dertienjarige leeftijd werd
   hij leerling-barbier (de titel van een dokter was in
   die tijd barbier) bij de stadschirurgijn Dirk Pars,
   die naast het Burmaniahuis woonde. Jacobus Balje'e
   begon daarna een loopbaan die jaren later een
   fantastische carriere zou blijken te zijn. Door
   toedoen van de rentmeester van het weeshuis kreeg hij
   's-avonds rekenles van de geleerde en beroemde Wytse
   Foppes. Met zijn stuiver zakgeld leefde de
   leerling-barbier bijzonder zuinig, zodat hij veel
   boeken kon kopen. Na drie jaar kon chirurgijn Pars
   zijn leerling niets meer leren en vertrok de toen
   16-jarige knaap naar Amsterdam, waar hij bij Adriaan
   van der Duyn, stads-chirurgijn van Amsterdam, reeds
   na twee jaar voor het examen chirurgijn slaagde. Op
   19 maart 1774 vertrok hij als tweede meester of
   chirurgijn naar Oost-Indie", vanwaar hij in septebmer
   1778 terugkwam. Daarna werd hem de post van
   Opper-Doctor op het zeilree liggend Oost-Indisch
   compagnieschip De Vrijheid aangeboden, waarmee hij op
   11 oktober 1778 vertrok en bij zijn aankomst in
   Batavia een tocht naar de Molukken deed. Bij zijn
   aankomst in Batavia werd hij, in het begin van 1781,
   tot Oppermeester of Doctor in het Ambachtskwartier te
   Batavia aangesteld, terwijl hij in 1784 tot
   Chirurgijn-Majoor van heet eerste Bataillon
   Infanterie te Batavia bevorderd werd. Twee jaar
   later, op 12 augustus 1786 verliet hij de dienst van
   de Oost-Indische Maatschappij en werd ambteloos
   burger, kocht voor f 216.000,-- een uitgestrekt
   landboed enige uren van Batavia verwijderd, waar hij
   6000 mensen in dienst had. In 1788 vestigde hij zich
   weer in de omstreken van Batavia en werd op
   verscheidene ereposten benoemd, zoals op 25-7-1788
   schepen, op 7-12-1790 ouderling van de Gereformeerde
   Gemeente, op 23-10-1792 curator en scholarch; op
   22-5-1794 commisaris in de Bank van Leening; op
   15-5-1795 vice-president van Schepenen. In 1797 werd
   hij burgemeester van Batavia en Kolonel der
   Inlandsche troepen eneindelijk Raad van Nederlands
   Indie". In Nederland werd hij in 1802 benoemd tot
   Directeur der Hollandsche Maatschappij van
   Wetenschappen te Haarlem. Na in 1808 zijn ontslag
   genomen te hebben van alle door hem bekleedde postne,
   leefde hij voort in stille rust. (Zie ook: W.
   Eekhoff. Het leven en lotgevallen van Jacobus
   Martinus Balje'e in de Friesche Volksalmanek 1836,
   blz. 71 en 72. Algeme Konst- en letterb. voor 1802,
   DI bl. 332)

   In 1790 toen de trek naar buiten reeds lang voorbij
   was, telden de omstreken van Batavia nog de volgende
   landgoederen met daarop staande steenen en houten
   gebouwen: Ten oosten der stad, zeewaarts: Soekapoera
   van Martinus Jacobus Balje', schepen. (Bron:
   Buitenplaatsen Batavia, noot 3, p. 17)

   Op 18-2-1823 wordt in Batavia de volgende advertentie
   geplaatst:
   Heden overleed in den ouderdom van 70 jaar J.M.
   Balje'e in leven oud raad van N.I. De test.
   executeurs: J.G. Wolfarth. J.N. van der Palm en M.
   Rudolph.

   Hij voerde een wapen dat als volgt omschreven kan
   worden: In zilver op groene grond een prieel, waarop
   een boom. Boven heet schild het prieel met de boom.


   3 Helena Martinus Balje'e, wonende te Dokkum.
   Helena was gehuwd met Michiel van Zandbergen.
   4 Johannes Martinus Balje'e, volgt onder II.

   II Johannes Martinus Balje'e, proever, zoon van Martinus
   Jacobus Balje'e (I) en Grietje Johanna van den Berg.
   Johannes was gehuwd met N.N..
   Gebbina Gerhardina, Johanna Henrica, en Itske van
   Beilanus verkopen op 18 november 1806 een huis staande op
   De Modder in Leeuwarden bij het Pijlpollenkerkhof voor
   163 gulden en 6 stuivers aan Johannes Balje', 's-lands
   proever. (Bron: Genealogysk Jierboekje 1976, p. 48)
   Uit dit huwelijk:
   1 Jacoba Balje'e, wonende te Franeker.
   Jacoba was gehuwd met Jacobus van der Werf.
   2 N.N..


   -----------------------------------------------------------------

   Dit overzicht is gemaakt op zondag 30 januari 2000 met Haza-Data
   Plus 7.2f door: Piet en Willeke Molema-Smitshoek

   Met vriendelijke groeten,
   Willeke Molema

   e-mail: p.molema@...
   Genealogie en archieven in Nederland: http://www.medewerker.hro.nl/SmiWT/
   --
   |Fidonet: Piet Molema 2:500/7.6273
   |Internet: p.molema@...
   |
   | Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.   Met vriendelijke groet,

   Marjolijne E Vijverberg-Kalkema
   kalkema@...
   GWZ Homepage : http://come.to/gwz
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.